Skip to content

Skip to table of contents

Zeova Kontan Bann Ki “Raport Fri ar Pasians ek Perseverans”

Zeova Kontan Bann Ki “Raport Fri ar Pasians ek Perseverans”

“Seki tom dan bon later . . . zot raport fri ar pasians ek perseverans.”​—LIK 8:15.

KANTIK: 68, 72

1, 2. (a) Kifer lexanp bann frer ek ser ki kontign prese dan bann teritwar kot boukou dimounn pa ekoute, ankouraz nou? (Get zimaz dan koumansman lartik.) (b) Ki Zezi ti dir konsernan so predikasion dan “landrwa kot li finn ne”? (Get not.)

SERGIO EK OLINDA se enn koup pionie ki res dan l’États-Unis. Zot toulede ena plis ki 80 an. Dernieman, akoz zot douler lipie, zot gagn difikilte pou marse. Me, parey kouma zot finn fer pandan plizir lane, set-er gramatin zot marse zot al dan enn plas piblik dan zot lavil kot ena boukou dimounn. Zot pran zot plas pre ar enn bistop ek zot ofer piblikasion bann dimounn ki pase. Laplipar dimounn inior zot, me Sergio ek Olinda res dan zot plas ek fer enn sourir ar bann dimounn ki get zot. Kan ariv midi, dousman-dousman zot marse pou retourn lakaz. Landemin gramatin, set-er zot re-al lor sa bistop-la. Ek toutlong lane, sis fwa par semenn zot kontign prese koumsa.

 2 Parey kouma Sergio ek Olinda, ena boukou frer ek ser fidel ki pe prese pandan plizir lane dan teritwar kot zot reste, mem si laplipar dimounn pa ekout zot. Kitfwa twa osi to pres dan enn teritwar koumsa. Si wi, nou felisit twa, parski to pe kontign andire ek to pe kontign prese mem si li difisil. * (Get not.) To lexanp ankouraz boukou frer ek ser, mem bann ki ena boukou lane lexperyans. Get seki sertin sirveyan sirkonskripsion ti dir: “Kan mo travay avek sa bann frer ek ser fidel la dan minister, zot lexanp bien motiv mwa.” “Zot fidelite ankouraz mwa pou persevere ek pou akonpli mo minister avek kouraz.” “Zot lexanp fer mwa dibien.”

3. Ki trwa kestion nou pou examine, ek kifer?

3 Dan sa lartik-la nou pou reponn sa trwa kestion-la: Kifer parfwa nou kapav santi nou dekouraze? Ki savedir raport bann frwi? Ki pou ed nou kontign raport bann frwi avek pasians ek perseverans? Kan nou gagn repons sa bann kestion-la sa pou ankouraz nou pou kontign fer travay predikasion ki Zezi finn donn nou.

KIFER NOU KAPAV SANTI NOU DEKOURAZE?

4. (a) Ki lefe reaksion bann Zwif ti ena lor Pol? (b) Kifer Pol ti ena sa santiman-la?

4 Eski to’nn deza santi twa dekouraze parski bann dimounn dan to teritwar pa anvi ekout mesaz Rwayom Bondie? Si wi, to pou konpran seki lapot Pol ti resanti. Li ti prese pandan anviron 30 an, ek li ti ed boukou dimounn pou vinn Kretien. (Zistwar Bann Apot 14:21; 2 Korintien 3:2, 3) Selman, li pa ti reisi ed boukou Zwif pou vinn Kretien. Okontrer, laplipar parmi zot ti refiz ekout Pol, ek sertin ti mem persekit li. (Zistwar Bann Apot 14:19; 17:1, 4, 5, 13) Ki lefe reaksion bann Zwif ti ena lor Pol? Li ti dir: “Mo ena enn gro sagrin dan mo leker ek enn soufrans ki pa fini.” (Romin 9:1-3) Kifer Pol ti ena sa santiman-la? Parski li ti vremem kontan prese ek li ti kontan bann dimounn. Pol ti vremem gagn traka bann Zwif ek sa ti fer li tris kan zot ti rezet mizerikord Bondie.

5. (a) Ki kitsoz ki motiv nou pou prese? (b) Kifer li normal ki parfwa nou santi nou dekouraze?

5 Parey kouma Pol, nou pres avek bann dimounn parski nou gagn zot traka ek nou anvi ed zot. (Matie 22:39; 1 Korintien 11:1) Nou kone par nou prop lexperyans ki servi Zeova se meyer fason viv ki ena. Ek nou anvi ed lezot pou trouve kouma zot osi zot kapav ena enn pli bon lavi! Se akoz sa ki nou kontign ankouraz zot pou aprann laverite lor Zeova ek so proze pou bann dimounn. Se koumadir nou pe donn zot enn zoli kado ek nou pe sipliy zot: ‘Silvouple aksepte sa kado-la.’ Alor, kan zot rezet sa kado-la, li normal ki ‘ena enn gro sagrin dan nou leker,’ parey kouma Pol. Nou resanti sa sagrin-la pa parski nou pena ase lafwa, me parski nou vremem kontan bann dimounn. Alor, mem si parfwa nou santi nou dekouraze, nou kontign prese. Kitfwa nou pou dakor avek Elena, enn ser ki pionie depi plis ki 25 an.  Li dir: “Mo trouv sa difisil pou prese. Kanmem sa, pena enn lot travay ki mo ti pou plis kontan fer.”

KI SAVEDIR RAPORT BANN FRWI?

6. Ki kestion nou pou reponn asterla?

6 Kifer nou sir ki nou kapav gagn bann bon rezilta dan nou predikasion ninport kotsa nou prese? Pou reponn sa kestion inportan la, anou examinn de lexanp ki Zezi ti mansione. Dan sa bann lexanp-la li ti koz lor linportans pou “raport fri.” (Matie 13:23) Dan premie lexanp-la li ti koz lor enn pie rezin.

7. (a) Dan lexanp Zezi, kisannla ki reprezant “propriyeter [“planter,” NW],” “pie rezin,” ek “bann brans”? (b) Ki kestion nou pou al examine?

7 Lir Zan 15:1-5, 8. Dan sa lexanp-la, Zezi explike ki Zeova Li “propriyeter [“planter,” NW],” Zezi li “pie rezin,” ek so bann disip zot “bann brans.” * (Get not.) Apre sa, Zezi ti dir so bann zapot: “Mo Papa glorifie, ler zot raport boukou fri e ler zot vinn mo bann disip.” Alor, ki savedir raport bann frwi? Dan sa lexanp-la, Zezi pa’nn dir dan enn fason presi ki ete sa frwi-la, me selman li’nn donn enn indis ki ed nou gagn repons sa kestion-la.

8. (a) Dan lexanp Zezi, kifer “raport fri” pa vedir fer bann nouvo disip? (b) Ki Zeova zame pa pou demann nou fer?

8 Zezi ti dir konsernan so Papa: “Tou brans ki lor sa pie la e ki pa raporte, mo Papa tir zot zete.” Sa montre nou ki Zeova pou konsider nou kouma so bann serviter zis si nou raport bann frwi. (Matie 13:23; 21:43) Alor, dan sa lexanp-la, raport bann frwi pa vedir fer bann nouvo disip. (Matie 28:19) Sinon, bann fidel serviter Zeova ki pa’nn ed enn dimounn pou vinn enn disip Zezi pou kouma sa bann brans ki pa raport frwi la. Me sa li inposib! Kifer? Parski nou pa kapav fors bann dimounn pou vinn bann disip Zezi. Zeova Li enn Bondie lamour. Zame Li pa pou demann nou pou fer enn kitsoz ki nou pa kapav fer. Li demann nou zis seki nou kapav fer.​—Deteronom 30:11-14.

9. (a) Kouma nou raport bann frwi? (b) Ki lexanp nou pou examine asterla?

9 Alor, ki savedir raport bann frwi? Li bizin enn kitsoz ki nou tou nou kapav fer. Ki travay Zeova inn donn tou so bann serviter? Pres bonn nouvel lor Rwayom Bondie. * (Get not.) (Matie 24:14) Nou trouv sa bien dan lexanp planter ki Zezi ti mansione. Anou examinn sa lexanp-la.

10. (a) Dan lexanp Zezi, ki lagrin ek later reprezante? (b) Ki enn pie dible raporte?

10 Lir Lik 8:5-8, 11-15. Dan lexanp planter, Zezi explike ki lagrin se “parol Bondie,” ouswa mesaz lor Rwayom Bondie. Later se leker enn dimounn. Lagrin ki tom lor bon later gagn rasinn, pouse, ek vinn enn pie. Apre sa, pie-la “prodwir san fwa plis” frwi. Si sa pie-la ti enn pie dible, ki kalite frwi li ti pou raporte? Bann tipti pie dible? Non, li ti pou gagn bann lagrin, ki avek letan grandi ek vinn bann pie dible. Dan sa  lexanp-la, enn lagrin prodir 100 lagrin. Ki sa ansegn nou lor nou minister?

Kouma nou “raport fri ar pasians ek perseverans”? (Get paragraf 11)

11. (a) Ki nou aprann konsernan nou minister ar lexanp planter? (b) Kouma nou prodir bann nouvo lagrin?

11 Kan nou paran ouswa lezot Temwin ti ansegn nou lor Rwayom Bondie pou premie fwa, se koumadir zot ti plant enn lagrin dan bon later. Zot ti bien kontan kan zot ti trouve ki nou ti aksepte sa mesaz-la. Sa lagrin-la inn kontign grandi ziska ki li’nn pare pou raport frwi. Ek parey kouma enn pie dible pa prodir bann nouvo pie dible me plito bann nouvo lagrin, nou osi nou pa prodir bann nouvo disip, me bann nouvo lagrin. * (Get not.) Kouma nou prodir sa lagrin-la? Sak fwa ki nou koz lor Rwayom Bondie avek lezot, se koumadir nou pe miltipliye lagrin ki’nn plante dan nou leker ek nou pe fann sa ar lezot (Lik 6:45; 8:1) Alor, tanki nou kontign pres mesaz lor Rwayom Bondie, nou “raport fri ar pasians ek perseverans.”

12. (a) Ki nou aprann ar lexanp pie rezin ek lexanp planter? (b) Ki lefe sa leson-la ena lor twa?

12 Ki nou aprann ar lexanp pie rezin ek lexanp planter? Nou aprann ki pou nou “raport fri” sa pa depann lor si bann dimounn ekout nou mesaz ouswa non. Sa pou depann lor si nou kontign prese ouswa non. Pol ti dir enn kitsoz apepre parey kan li ti explike: “Bondie pou rekonpans sakenn dapre so travay.” (1 Korintien 3:8) Zeova pou rekonpans nou dapre nou travay, pa dapre rezilta ki nou gagne dan nou travay. Matilda, ki pe fer pionie pandan 20 an, dir: “Sa fer mwa bien kontan kan mo kone ki Zeova rekonpans nou pou nou bann zefor.”

KOUMA NOU KAPAV RAPORT FRWI AR PASIANS EK PERSEVERANS?

13, 14. Dapre Romin 10:1, 2, kifer Pol zame pa ti aret prese?

13 Ki pou ed nou pou “raport fri ar pasians ek perseverans”? Anou examinn pli bien lexanp Pol. Nou kone ki Pol ti bien dekouraze parski bann Zwif ti rezet mesaz Rwayom Bondie. Selman, Pol zame pa ti aret pres avek zot. Li ti explike seki li ti resanti pou sa bann Zwif-la  kan li ti dir: “Dezir mo leker ek lapriyer ki mo fer Bondie pou bann Izraelit, se ki zot sove. Mo kapav dir ki zot ena zel pou Bondie, me li enn zel ki pa baze lor vre konesans.” (Romin 10:1, 2) Me, kifer Pol ti kontign prese?

14 Premierman, Pol ti dir ki seki ti motiv li pou pres avek bann Zwif se ‘dezir so leker.’ Li ti vremem anvi ki zot gagn lavi sov. (Romin 11:13, 14) Deziemman, li ti koz lor “lapriyer ki li [ti] fer” pou bannla. Pol ti sipliy Zeova pou ed sak Zwif pou aksepte mesaz Rwayom Bondie. Trwaziemman, Pol ti dir: “Zot ena zel pou Bondie.” Pol ti trouv seki ena de-bon dan bann dimounn ek li ti trouve ki dan lavenir zot kapav vinn bann serviter Zeova. Li ti kone ki sa bann Zwif bien zele la ti kapav vinn bann disip Kris bien zele, parey kouma li.

15. Kouma nou kapav imit Pol? Donn bann lexanp.

15 Kouma nou kapav imit Pol? Premierman, nou bizin vremem anvi rod bann ki “ena latitid ki bizin pou gagn lavi eternel.” Deziemman, nou bizin sipliy Zeova pou ed bann dimounn sinser pou ekout nou kan nou pres avek zot. (Zistwar Bann Apot 13:48, NW; 16:14) Se samem ki Silvana, ki pe fer pionie depi anviron 30 an, fer. Li dir: “Avan mo fer enn lakaz dan mo teritwar, mo priye Zeova. Mo demann Li pou donn mwa enn bon latitid.” Nou  priye osi pou ki bann anz ed nou pou trouv bann dimounn ki anvi ekout nou. (Matie 10:11-13; Revelasion 14:6) Robert, ki pe fer pionie depi plis ki 30 an, dir: “Li vremem interesan pou travay ansam avek bann anz ki kone ki pe pase dan lavi bann dimounn.” Trwaziemman, nou esey trouv seki ena de-bon dan bann dimounn ek nou dir noumem ki dan lavenir zot kapav vinn bann serviter Zeova. Carl, enn ansien ki’nn pran batem depi plis ki 50 an, dir: “Mo rod tou ti sign ki kapav revel mwa ki dimounn-la li sinser, kitfwa enn sourir, enn regar amikal, ouswa enn kestion onet.” Si nou fer sa bann kitsoz-la, nou pou kapav “raport fri ar pasians ek perseverans” parey kouma Pol.

“PA LES TO LAME REPOZE”

16, 17. (a) Ki leson nou aprann dan Ekleziast 11:6? (b) Kouma nou predikasion kapav ena enn lefe lor bann ki pe obzerv nou?

16 Fode zame nou bliye ki kantite nou predikasion kapav inflians lavi bann dimounn, mem si li paret ki personn pa pe ekout nou. (Lir Ekleziast 11:6. *) Bann dimounn pe obzerv nou. Zot remarke ki nou bien abiye ek ki nou ena bon manier ek ki nou amikal. Sa kapav inpresionn zot, ek avek letan, mem bann ki ti ena bann panse negatif lor nou, kapav sanze. Sergio ek Olinda finn viv sa.

17 Sergio dir: “Akoz nou maladi, pandan enn tan nou pa ti al dan plas piblik kot nou ti abitie prese. Kan nou ti retourne, bann pasan ti demann nou: ‘Kot zot ti ete? Zot inn mank nou boukou.’” Olinda dir avek enn sourir: “Bann sofer bis ti lev lame ar nou ek sertin ti kriye depi zot transpor: ‘Zot pe fer enn bon travay!’ Zot ti mem demann nou bann magazinn.” Sergio ek Olinda ti etone kan enn misie ti vinn kot zot prezantwar, ti donn zot enn bouke fler ek ti remersie zot pou travay ki zot pe fer.

18. Kifer to bien deside pou “raport fri ar pasians ek perseverans”?

18 Tanki to “pa les to lame repoze,” setadir to kontign koz lor Rwayom Bondie ar lezot, to pe fer enn kitsoz inportan parski to pe rann “temwagnaz pou tou bann nasion.” (Matie 24:14) Anplis, to kapav gagn enn gran lazwa parski to kone ki to pe fer Zeova plezir. Li kontan tou bann ki “raport fri ar pasians ek perseverans”!

^ par. 2 Mem Zezi ti dir ki li ti difisil pou pres dan “landrwa kot li finn ne.” Nou trouv sa dan toule-kat Levanzil ki koz lor so minister.​—Matie 13:57; Mark 6:4; Lik 4:24; Zan 4:44.

^ par. 7 Mem si bann brans ki ena dan sa lexanp-la reprezant bann Kretien ki pou al dan lesiel, dan sa lexanp-la ena bann leson pou tou bann serviter Bondie.

^ par. 9 Lexpresion “raport fri” kapav vedir osi devlop “frwi lespri.” Selman, sa lartik-la ek prosin lartik pou koz sirtou lor “fri bann parol,” ouswa predikasion lor Rwayom Bondie.​—Galat 5:22, 23NW; Ebre 13:15.

^ par. 11 Parfwa, Zezi ti servi lexanp seme ek rekolte pou koz lor travay ki ena enn rapor avek fer bann disip.​—Matie 9:37; Zan 4:35-38.

^ par. 16 Ekleziast 11:6: “Dan gramatin, sem to bann lagrin ek ziska aswar pa les to lame repoze; parski to pa kone lekel pou reisi, swa sannla swa lot la, ouswa toulede.”