LATOUR DEGARD (EDISION LETID) Me 2018

Dan sa nimero-la ena bann lartik letid apartir le 9 Ziliet ziska le 5 Out 2018.

Zeova Kontan Bann Ki “Raport Fri ar Pasians ek Perseverans”

Sa kapav dekouraz nou kan nou pres dan enn teritwar kot laplipar dimounn pa ekout nou. Malgre sa, nou tou nou kapav gagn bann bon rezilta.

Kifer Nou Kontign “Raport Boukou Fri”?

Li inportan ki nou rapel bann rezon kifer nou prese.

Konn To Lennmi

Nou kone ki Satan pe maniganse ek ki linflians li ena.

Zenn​—Tini Ferm Kont Lediab

Nou tou nou dan enn lager spiritiel. Li paret inposib sirtou pou bann zenn gagn sa lager-la, me zot bien forme pou sa.

LIFE STORY

Mizer O-koumansman​—Me Bien Ris Alafin

Samuel Herd ti kapav pov lor plan materyel kan li ti tipti, me asterla so lavi bien pli ris ki seki li ti kapav imazine lor plan spiritiel.