Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Bann Temwin Zeova

Kreol Morisien

Latour Degard (Edision Letid)  |  Me 2017

Pa Les To Lamour Diminie

Pa Les To Lamour Diminie

“Parski bann pratik ki kont lalwa pou ogmante, lamour boukou dimounn pou diminie.”MATIE 24:12NW.

KANTIK: 60, 135

1, 2. (a) Bann parol ki Zezi ti dir dan Matie 24:12, ar kisannla sa ti aplike an premie? (b) Kouma liv Zistwar Bann Apot montre ki laplipar bann premie Kretien ti gard zot lamour for? (Get zimaz dan koumansman lartik.)

KAN Zezi ti lor later, li ti explike kouma bann dimounn ti pou kone ki zot pe viv “konklizion sa sistem-la.” Ek parmi tou bann kitsoz ki li ti predir, li ti dir: “Lamour boukou dimounn pou diminie.” (Matie 24:3, 12, NW.) Dan premie siek, bann Zwif ti pretann ki zot ti pep Bondie, me zot ti les zot lamour pou Bondie diminie.

2 Selman, laplipar Kretien dan sa lepok-la ti ena enn latitid diferan. Zot ti pres avek zel “Bonn Nouvel Zezi Kris” ek zot ti ena lamour pou Bondie, pou zot bann frer ek ser Kretien, ek mem pou bann dimounn ki pa ti ankor konn laverite. Sa bann Kretien-la ti gard zot lamour pou Bondie bien for. (Zistwar Bann Apot 2:44-47; 5:42) Malerezman, ti ena sertin parmi bann premie Kretien ki ti les zot lamour pou Bondie diminie. Kouma nou konn sa?

3. Ki kitsoz sirman ti fer lamour sertin Kretien diminie?

3 Zezi ti dir bann premie Kretien ki ti res dan lavil Efez:  “To nepli kontan mwa parey kouma dan koumansman.” (Revelasion 2:4) Li posib ki bann Kretien dan Efez ti inflianse par bann dimounn ki ti kontan fer zotmem plezir. (Efezien 2:2, 3) Efez ti enn lavil bien ris kot bann dimounn ti plis interese ar zot konfor ek bann kitsoz lix. Boukou dimounn dan Efez ti ena enn lavi bien imoral ek zot pa ti ena okenn respe pou bann lalwa Bondie. Zot ti plis interese ar bann divertisman olie ki zot montre enn lamour ki pa egois pou Bondie ek pou lezot.

4. (a) Kouma lamour inn diminie dan nou lepok? (b) Sit trwa domenn kot nou bizin gard nou lamour bien for.

4 Zezi ti dir ki lamour boukou dimounn ti pou diminie. Sa bann parol-la aplik osi dan nou lepok. Deplizanpli bann dimounn ena mwins lamour pou Bondie. Olie ki zot rod led Bondie pou regle bann problem ki ena dan lemond, bann milyon dimounn rod led bann lorganizasion ki dirize par bann imin. Zot lamour pe kontign diminie. Mem lamour bann serviter Zeova kapav diminie, parey kouma sa ti arive dan kongregasion Efez dan premie siek. Alor, anou examinn trwa domenn kot nou bizin gard nou lamour bien for: (1) lamour pou Zeova, (2) lamour pou bann verite Biblik, ek (3) lamour pou nou bann frer ek ser.

LAMOUR POU ZEOVA

5. Kifer nou bizin kontan Bondie?

5 Kisannla nou bizin plis kontan? Zezi ti dir: “‘To bizin kontan [Zeova, NW], to Bondie avek tou to leker, avek tou to nam e avek tou to lespri.’ Samem komannman pli gran e pli inportan.” (Matie 22:37, 38) Nou lamour pou Bondie ed nou pou obeir so bann komannman, pou andire, ek pou ena laenn pou seki move. (Lir Psom 97:10, NW.) Me Satan ek so lemond pe esey diminie ek detrir nou lamour pou Bondie.

6. Ki arive kan bann dimounn perdi zot lamour pou Bondie?

6 Bann dimounn azordi ena enn move fason panse lor lamour. Olie ki zot kontan Bondie, boukou dimounn “kontan zotmem.” (2 Timote 3:2, NW.) Zot konsantre zis lor ‘dezir laser, dezir lizie, ek fer letalaz ar seki zot mwayin permet zot ena.’ (1 Zan 2:16, NW.) Lapot Pol ti averti nou lor seki kapav arive si nou fer nou plezir pas avan tou lezot kitsoz. Li ti dir: “Pans laser vedir lamor.” Kifer? Parski bann ki pans koumsa vinn bann lennmi Bondie. (Romin 8:6, 7, NW.) Bann dimounn ki pas zot lavi zis pou rod kas ouswa pou satisfer zot bann dezir sexiel gagn boukou desepsion.1 Korintien 6:18; 1 Timote 6:9, 10.

7. Ki fason panse bien danzere kapav inflians bann Kretien zordi?

7 Azordi, ena boukou dimounn ki pa krwar dan Bondie, ena ki doute ki Bondie existe, ouswa ena ki krwar dan levolision. Sa bann dimounn-la esey konvink lezot pou pa kontan Bondie ouswa pou pa krwar ki Li existe. Zot fer lezot krwar ki se zis bann dimounn bet ouswa ki pena ledikasion ki kapav krwar dan enn Kreater. Anplis, boukou dimounn ena plis respe pou bann siantis ki pou nou Kreater. (Romin 1:25) Mem enn Kretien kapav inflianse par sa bann fason  panse-la. Lerla, so relasion ek so lamour pou Zeova kapav diminie.Ebre 3:12.

8. (a) Ki sitiasion kapav dekouraz bann serviter Zeova? (b) Kouma Psom 136 kapav ankouraz nou?

8 Anplis, parski nou pe viv dan move lemond ki dirize par Satan, ena boukou sitiasion ki kapav fer nou dekouraze. (1 Zan 5:19) Me si nou les nou dekouraze net, nou lafwa kapav afebli ek nou lamour pou Bondie kapav diminie. Par exanp, kitfwa nou bizin fer fas ar bann difikilte parski nou pe vinn vie, nou ena enn move lasante, ouswa nou ena bann problem finans. Ouswa nou bien tris parski nou nepli kapav fer sertin kitsoz kouma nou ti pou anvi fer. Ek si sertin kitsoz dan nou lavi pa’nn ariv kouma nou ti espere, sa kapav fer nou gagn desepsion. Me selman, mem si nou ena pou fer fas ar ninport ki difikilte, fode zame nou panse ki Zeova finn abandonn nou. Rapel bann parol ankourazan ki ena dan Psom 136:23 (NW): “Li ti rapel nou kan nou ti dan lapenn, parski so lamour fidel li pou touletan.” Nou kapav sir ki Zeova ekout nou bann “siplikasion pou gagn led” ek Li pou reponn nou.Psom 116:1, NW; 136:24-26.

9. Kouma Pol ti gagn lafors pou gard so lamour pou Bondie bien for?

9 Lapot Pol ti enn serviter Bondie ki ti reflesi boukou lor fason ki Zeova ti soutenir li, ek sa ti ed li pou res for. Li ti ekrir: “[Zeova, NW], limem mo sekour, Mo pa pou per nanye. Ki dimoun kapav fer kont mwa?” (Ebre 13:6) Pol ti ena konfians an Zeova ek sa ti ed li pou fer fas ar bann problem ki li ti gagne dan so lavi. Kan Pol ti pas par bann sitiasion difisil, li pa ti perdi konfians an Zeova. Mem kan li ti dan prizon, li ti ed bann lezot Kretien kan li ti ekrir bann let bien ankourazan pou bann kongregasion. (Efezien 4:1; Filipien 1:7; Filemon 1) Ninport ki problem Pol ti gagne, li ti gard so lamour pou Zeova bien for.  Li ti kont lor Bondie ki “toultan konsol nou. Li rekonfort nou dan nou detres.” (2 Korintien 1:3, 4) Kouma nou kapav imit lexanp Pol?

Montre lamour pou Zeova (Get paragraf 10)

10. Kouma nou kapav gard nou lamour pou Zeova bien for?

10 Pol ti explike kouma nou kapav gard nou lamour pou Bondie bien for. Li ti ekrir: “Priye toultan.” Plitar li ti ekrir osi: “Persevere dan lapriyer.” (1 Tesalonisien 5:17; Romin 12:12, NW.) Kifer lapriyer fer nou vinn pli pros ar Bondie? Kan nou priye, nou kominik ar Zeova. Sa permet nou ena enn bon relasion avek Li. (Psom 86:3) Kan nou dir nou Papa ki dan lesiel nou bann panse ek nou bann santiman ki dan fon nou leker, nou vinn pli pros ar Li. (Psom 65:2) Anplis, kan nou trouve kouma Zeova reponn nou lapriyer, nou lamour pou Li grandi. Nou sir ki “[Zeova, NW] pre pou ed dimoun ki apel li.” (Psom 145:18) Nou konfians dan lamour ek soutien Zeova pou ed nou fer fas ar ninport ki problem ki nou kapav gagne azordi ek dan lavenir.

LAMOUR POU BANN VERITE BIBLIK

11, 12. Kouma nou kapav ogmant nou lamour pou bann verite Biblik?

11 Antan ki bann Kretien, nou kontan laverite. Se dan Parol Bondie ki nou trouv laverite. Zezi ti dir so Papa: “To parol laverite.” (Zan 17:17) Pou ki nou kontan bann verite Biblik, nou bizin kone ki ena dan Labib. (Kolosien 1:10) Me sa inplik plis ki sa. Remarke kouma ekrivin Psom 119 ed nou pou konpran seki nou bizin fer. (Lir Psom 119:97-100.) Toutlong lazourne, nou bizin medite ouswa reflesi bien lor seki nou lir dan Labib. Plis nou medit lor bann bienfe ki nou gagne kan nou aplik bann verite Biblik dan nou lavi, plis nou pou kontan sa bann verite-la.

12 Ekrivin Psom 119 ti dir osi: “To parol zot extra dou, pli dou ki dimiel.” (Psom 119:103) Bann piblikasion ki baze lor Labib ek ki prepare par lorganizasion Bondie, zot parey kouma enn bon manze. Kan nou manz kitsoz ki nou kontan, nou anvi pran nou letan pou apresie li, pa vre? Dan mem fason, nou anvi pran nou letan pou etidie. Lerla, nou pou vremem apresie ‘bann parol laverite ki fer plezir,’ ek li pou pli fasil pou nou rapel seki nou lir ek pou servi sa pou ed lezot.Ekleziast 12:10.

13. Ki ti ed Zeremi pou kontan Parol Bondie? Ki lefe sa ti ena lor li?

13 Profet Zeremi ti kontan Parol Bondie. Li ti dir: “Mo finn trouv to bann parol, lerla mo finn manz zot; ek to parol finn met lazwa ek kontantman dan mo leker; parski mo port to nom, A Zeova Sef bann larme.” (Zeremi 15:16) Zeremi ti medit bien lor bann parol Bondie, ek li ti kontan sa bann parol ki ena boukou valer la. Li ti kontan pou reprezant Zeova ek pou anons so mesaz. Si nou kontan bann verite Biblik, nou pou realize ki se enn gran privilez pou vinn enn Temwin Zeova ek pou pres Rwayom Bondie dan sa bann dernie zour-la.

Montre lamour pou bann verite Biblik (Get paragraf 14)

14. Ki nou kapav fer ankor pou ogmant nou lamour pou bann verite Biblik?

14 Ki kitsoz ankor pou ed nou ogmant nou lamour pou bann verite Biblik? Nou bizin asiste nou bann renion regilierman, parski se la kot Zeova ansegn nou.  Enn bann mwayin prinsipal ki Zeova servi pou ansegn nou bann verite Biblik sak semenn se atraver letid Latour Degard. Si nou anvi profit bien sa renion-la, nou bizin prepar nou bien alavans. Par exanp, nou kapav verifie tou bann verse Labib. Azordi, boukou dimounn kapav lir ouswa download Latour Degard lor enn laparey elektronik parski li disponib dan boukou lang lor sit jw.org ek dan aplikasion JW Library. Sertin forma elektronik sa piblikasion-la permet nou trouv bann text Labib bien vit. Me, ninport ki metod nou servi pou etidie sa bann lartik-la, kan nou pran letan pou lir bann verse ek kan nou medit lor zot, sa pou fer nou lamour pou bann verite Biblik vinn pli for.Lir Psom 1:2NW.

LAMOUR POU NOU BANN FRER

15, 16. (a) Ki komannman Zezi finn donn nou dan Zan 13:34, 35? (b) Kouma nou lamour pou Bondie ek pou Labib ena enn lien avek nou lamour pou nou bann frer ek ser?

15 Dernie lanwit ki Zezi ti pase lor later, li ti dir so bann disip: “Mo donn zot enn komannman nouvo: kontan zot kamarad, parey kouma mwa, mo kontan zot. Zot bizin kontan zot kamarad. Si zot ena lamour pou zot kamarad, tou dimoun pou kone ki zot mo disip.”Zan 13:34, 35.

16 Nou lamour pou nou bann frer ek ser ena enn lien avek nou lamour pou Zeova. Si nou pa kontan Bondie, nou pa kapav kontan nou bann frer ek ser. Ek si nou pa kontan nou bann frer ek ser, nou pa kapav kontan Bondie. Lapot Zan ti ekrir: “Si [kikenn] pa kontan so frer oubien so ser ki li trouve ar so lizie, li pa kapav kontan Bondie ki li pa trouve.” (1 Zan 4:20) Nou lamour pou Zeova ek pou nou bann frer ek ser ena osi enn lien avek nou lamour pou Labib. Kifer? Parski si nou kontan seki nou aprann dan Labib, nou pou anvi obeir bann komannman ki dir nou ki nou bizin kontan Bondie ek nou bann frer.1 Pier 1:22; 1 Zan 4:21.

Montre lamour pou nou bann frer ek ser (Get paragraf 17)

17. Kouma eski nou kapav montre nou lamour?

 17 Lir 1 Tesalonisien 4:9, 10. Ki kitsoz pratik nou kapav fer pou montre nou lamour pou nou bann frer ek ser dan kongregasion? Kitfwa enn frer ouswa enn ser aze bizin enn transpor pou al renion. Enn ser ki vev kitfwa bizin enn kikenn pou fer enn reparasion dan so lakaz. (Zak 1:27) Bann frer ek bann ser ki dekouraze, ki abat, ouswa ki pe fer fas ar lezot problem bizin nou latansion, nou lankourazman, ek nou rekonfor. (Proverb 12:25; Kolosien 4:11) Nou montre nou lamour pou bann ki “pros avek nou dan lafwa” par nou bann parol ek nou bann aksion.Galat 6:10.

18. Ki pou ed nou pou regle bann ti bizbiz ki nou kapav gagne ar nou bann frer ek ser?

18 Labib dir ki dan bann “dernie tan” sa move lemond-la, bann dimounn pou egois ek gourman. (2 Timote 3:1, 2) Antan ki Kretien, nou bizin fer boukou zefor pou ogmant nou lamour pou Zeova, pou so Parol, ek pou nou bann frer ek ser. Me parski nou inparfe, parfwa nou kapav gagn bann ti bizbiz ar nou bann frer ek ser. Selman, akoz nou lamour pou zot, nou pou esey regle tou sa bann difikilte-la pli vit posib ek nou pou fer sa avek amour. (Efezien 4:32; Kolosien 3:14) Fode zame nou les nou lamour diminie! Okontrer, anou kontign ena enn lamour bien for pou Zeova, pou so Parol, ek pou nou bann frer ek ser.