DANIEL EK MIRIAM finn marye an Septam 2000 ek zot ti ena enn lavi bien konfortab dan Barcelone, dan l’Espagne. Daniel rakonte: “Nou travay ti permet nou manze dan bann gran restoran, vwayaze, ek aste bann linz mark. Souvan nou ti prese osi.” Me apre, enn kitsoz ti arive.

Dan enn lasanble an 2006, Daniel ti tann sa kestion-la dan enn diskour: “Eski nou pe fer tou seki nou kapav pou ed bann dimounn ki pe ‘al ver lamor’ pou vinn lor semin ki amenn ver lavi eternel?” (Proverb 24:11) Sa diskour-la ti explike ki nou ena responsabilite pou pres mesaz ki ena dan Labib parski lavi bann dimounn depann lor la. (Zistwar Bann Apot 20:26, 27) Daniel dir: “Mo ti ena linpresion ki Zeova ti pe koz ar mwa.” Sa diskour-la ti dir osi ki nou pli ere kan nou fer plis pou servi Zeova. Daniel ti kone ki sa ti vre parski li ti trouve ki Miriam ti bien zwaye depi ki li ti koumans fer pionie.

Sa diskour-la ti telman tous Daniel ki li ti desid pou fer enn gran sanzman dan so lavi. Li ti koumans travay mwins, li ti fer pionie, ek li ti pans lor lazwa ki li avek Miriam ti pou gagne si zot ti al servi kot bizin plis proklamater.

BANN DIFIKILTE AVAN—APRE BOUKOU LAZWA

An Me 2007, Daniel ek Miriam ti kit zot travay ek zot ti al res dan Panama, enn pei ki zot ti deza vizite. Dan zot teritwar ti ena plizir zil dan Larsipel Bocas del Toro, dan lamer Caraïbes. Laplipar bann dimounn ki res laba, zot bann Ngäbe. Daniel ek Miriam ti kalkile ki zot ti pou kapav res apepre wit mwa dan Panama ar larzan ki zot ti ekonomize.

Zot ti travers sa bann zil-la par bato ek bisiklet. Zot ankor rapel premie fwa ki zot ti mont bisiklet. Zot ti roul apepre 30 kilomet lor bann kolinn an pik ek ti fer extra so. Daniel ti telman fatige ki li ti pre pou tom san konesans. Me, bann fami Ngäbe ki zot ti zwenn ti ena boukou lospitalite, sirtou apre ki sa koup-la ti aprann sertin lexpresion dan zot lang. Bien vit zot ti koumans 23 letid Labib.

Ki ti arive kan zot lekonomi ti fini? Daniel dir: “Nou larm ti vinn dan nou lizie kan nou ti koumans pans pou retourn l’Espagne. Nou ti telman sagrin pou kit nou bann letid.” Me enn mwa apre, zot ti gagn enn nouvel extraordiner. Miriam dir: “Nou ti nome pionie spesial. Nou ti extra kontan parski nou ti pou kapav res dan nou lafektasion!”

ZOT PLI GRAN LAZWA

Akoz bann sanzman ki finn ena dan lorganizasion, Daniel ek Miriam finn aret servi kouma pionie spesial an 2015. Ki zot ti pou fer? Zot ti ena konfians dan promes Psom 37:5 (NW) ki dir: “Met tou dan lame Zeova, kont lor Li, ek Li pou azir dan zot faver.” Zot ti gagn enn travay ki ti pou permet zot servi kouma pionie permanan. Azordi, zot pe servi dan kongregasion Veraguas, ki trouv dan Panama.

Daniel dir: “Avan ki nou ti kit l’Espagne, nou pa ti sir si nou ti pou kapav viv enn lavi sinp. Azordi nou kone nou kapav, ek nou pa mank nanye ki vremem inportan.” Ki zot pli gran lazwa? Zot dir: “Ed bann dimounn ki ena limilite pou konn Zeova se enn lazwa extraordiner!”