Skip to content

Skip to table of contents

“Eski To Kontan Mwa Plis ki Sa?”

“Eski To Kontan Mwa Plis ki Sa?”

“Simon garson Zan, eski to kontan mwa plis ki sa?”ZAN 21:15NW.

KANTIK: 128, 45

1, 2. Apre ki li ti lapes enn lanwit, ki leson Pier ti aprann?

SET parmi bann disip Zezi inn pas enn lanwit lapes dan Lamer Galile. Me zot pa’nn gagn nanye. Asterla, inn ariv gramatin, ek Zezi, ki’nn resisite, pe debout lor laplaz ek pe get zot. Apre, li dir zot: “‘Zet zot file kote drwat zot pou trouve.’ Lerla zot zete. Telman file ti ranpli ar pwason ki zot ti nepli ena lafors pou ris li.”Zan 21:1-6.

2 Zezi prepar ti dezene pou so bann disip ek donn zot dipin ek pwason. Lerla li tourn ver Simon Pier ek demann li: “Simon garson Zan, eski to kontan mwa plis ki sa?” Zezi kone ki Pier bien kontan lapes. Kitfwa Zezi ti pe demann Pier si li kontan li ek bann kitsoz ki Zezi inn ansegn li plis ki so biznes lapes. Pier reponn Zezi: “Wi Segner, to kone ki mo ena lafeksion pou twa.” (Zan 21:15, NW.) Depi sa zour-la, Pier ti montre ki li ti viv an-akor ar seki li ti dir Zezi. Li ti montre so lamour pou Zezi Kris kan li ti res okipe dan  travay predikasion, ek li ti vinn enn manb inportan dan kongregasion Kretien.

3. Ar ki kitsoz bann Kretien bizin fer bien atansion?

3 Ki nou kapav aprann ar bann parol ki Zezi ti dir Pier? Nou bizin fer bien atansion pou pa les nou lamour pou Zezi Kris diminie. Zezi ti kone ki lavi dan sa lemond-la pa ti pou fasil ek ki nou ti pou bizin fer fas ar bann traka ek bann difikilte. Dan lexanp planter ki Zezi ti mansione, li ti dir ki sertin dimounn pou aksepte ‘parol lor Rwayom Bondie’ ek pou bien zele dan koumansman. Me avek letan, “bann traka ki ena dan lavi ek pouvwar ki larises ena pou anbet dimounn” ti pou “touf laparol,” ek sa bann dimounn-la ti pou perdi zot zel. (Matie 13:19-22, NW; Mark 4:19, NW.) Si nou pa fer atansion, bann traka lavi toulezour kapav ralanti nou servis pou Zeova. Akoz sa, Zezi ti averti so bann disip: “Pran kont pouki zot leker pa angourdi par tousort kalite kiksoz, par labwason ek bann difikilte lavi.”Lik 21:34.

4. Kouma nou pou kone si nou lamour pou Zezi Kris bien for? (Get zimaz dan koumansman lartik.)

4 Parey kouma Pier, nou kapav montre ki nou kontan Zezi Kris kan nou fer predikasion vinn nou priorite dan lavi. Kouma nou kapav fer sir ki nou kontign fer sa? Nou kapav demann noumem: ‘Ki kitsoz mo pli kontan dan lavi? Ki kitsoz rann mwa pli zwaye: servi Zeova ouswa fer lezot kitsoz?’ Pou ed nou gagn repons sa bann kestion-la, anou examinn trwa kitsoz dan nou lavi ki kapav fer nou lamour pou Zezi Kris diminie. Sa trwa kitsoz-la se: travay, divertisman, ek bann kitsoz materyel.

LES TRAVAY DAN PLAS KI BIZIN

5. Ki responsabilite bann sef fami ena?

5 Lapes pa ti zis enn pastan pou lapot Pier. Li ti fer sa travay-la pou soutenir so fami. Azordi osi, Zeova finn donn bann sef fami responsabilite pou soutenir zot fami. (1 Timote 5:8) Zot bizin travay dir pou fer sa. Selman, dan bann dernie zour sa lemond-la, travay kapav fer nou gagn boukou traka.

6. Kifer travay kapav enn stres azordi?

6 Bien souvan, ena deplizanpli dimounn ki rod travay, me pena travay pou donn zot. Akoz sa, ena enn bel konpetision pou gagn travay. Boukou dimounn santi zot oblize pou fer overtime, ek bien souvan zot pa gagn boukou kas. Pli ale, bann konpagni pe ogmant kantite kitsoz ki zot prodir, me avek mwins travayer. Akoz sa, bann travayer strese, fatige, ek mem malad. Boukou dimounn trakase tansion zot perdi zot travay. Alor, zot fer tou seki zot patron demann zot.

Bann Kretien fer zot fidelite anver Zeova pas avan ninport kisannla

7, 8. (a) Anver kisannla nou bizin plis fidel? (b) Ki leson inportan enn frer dan Thailande ti aprann konsernan so travay?

7 Antan ki Kretien, nou fidelite anver  Zeova pas avan ninport kisannla, mem nou patron. (Lik 10:27) Nou travay se zis enn mwayin pou gagn seki nou bizin ek pou soutenir nou minister. Me si nou pa fer atansion, nou bann responsabilite dan travay kapav pas avan nou ladorasion pou Zeova. Anou get lexanp enn frer dan Thailande. Li dir: “Travay ki mo ti pe fer se repar bann ordinater. Mo ti bien kontan mo travay, me sa ti pran boukou mo letan. Ek akoz sa, mo ti nepli ena letan pou bann kitsoz spiritiel. Finalman, mo’nn realize ki mo bizin sanz mo travay pou ki mo reisi met Rwayom Bondie an premie dan mo lavi.” Ki sa frer-la ti fer?

8 Li dir: “Apre ki mo finn organiz mwa pandan enn an, mo finn desid pou vinn marsan sorbe. O-koumansman, mo pa ti gagn ase kas ek mo ti dekouraze. Kan mo ti zwenn mo bann ansien koleg travay, zot ti riy mwa ek zot ti demann mwa kifer mo ti prefer vann sorbe olie ki travay avek bann ordinater dan enn plas kot ena klimatizer. Mo ti priye Zeova. Mo ti demann Li pou ed mwa pou pa bes lebra ek pou reisi akonpli mo lobzektif pou gagn plis letan pou bann aktivite spiritiel. Bien vit, mo sitiasion ti koumans ameliore. Mo’nn konpran pli bien gou mo bann klian, ek mo’nn gagn plis lexperyans pou fer sorbe. Avek letan, mo ti reisi vann tou mo bann sorbe toulezour. An realite, mo ti pli korek lor plan finans, ki kan mo ti pe travay ar bann ordinater. Mo ti pli zwaye parski mo ti nepli ena stres ek traka ki mo ti gagne dan mo ansien travay. Pli inportan ankor, asterla mo santi mwa pli pros ar Zeova.”Lir Matie 5:3, 6NW.

Eski mo trouv mo travay pli interesan ki mo servis pou Bondie?

9. Kouma nou kapav kontign ena enn latitid ekilibre lor nou travay?

9 Zeova bien kontan kan nou travay dir. Travay dir donn boukou satisfaksion. (Proverb 12:14) Me nou bizin fer bien atansion ki nou travay pa vinn pli inportan ki nou servis pou Zeova. Konsernan bann kitsoz ki nou bizin lor plan materyel, Zezi ti dir: “Alor, avan tou kitsoz, kontign rod Rwayom Bondie ek so lazistis, ek zot pou gagn osi tou sa bann lezot kitsoz-la.” (Matie 6:33, NW.) Me kouma nou pou kone si nou ena enn latitid ekilibre lor nou travay? Nou kapav demann noumem: ‘Eski mo trouv mo travay top ek interesan me mo konsider mo servis pou Bondie kouma enn kitsoz banal ek minant?’ Kan nou reflesi lor sa kestion-la, sa pou ed nou pou kone ki kitsoz nou kontan vremem.

10. Ki leson inportan Zezi ti ansegne?

10 Zezi ti ansegn nou seki bizin enn priorite dan nou lavi. Enn zour, li ti al kot de ser, Mari ek Mart. Deswit, Mart ti koumans prepar enn repa pou Zezi, me Mari ti al asiz pre kot Zezi ek ti ekout li ansegne. Mart ti plengne parski Mari pa ti pe ed li. Lerla Zezi ti dir Mart: “Marie finn swazir meyer par, pa pou retir sa ar li.” (Lik 10:38-42) Dan sa moman-la, Zezi ti ansegn enn leson bien inportan. Pou ki nou pa les nou distrer  par bann kitsoz ki nou bizin, ek pou ki nou montre nou lamour pou Zezi Kris, nou bizin swazir “meyer par.” Savedir ki nou relasion avek Zeova bizin touletan kitsoz pli inportan dan nou lavi.

KOUMA NOU KONSIDER DETANT EK DIVERTISMAN?

11. Ki Labib dir lor repo ek detant?

11 Toulezour nou bien okipe. Akoz sa, parfwa nou bizin repo ek detant. Labib dir nou: “Pena nanye ki pli bon pou enn zom ki li manze, ki li bwar ek ki li gagn lazwa ar travay dir ki li’nn fer.” (Ekleziast 2:24) Zezi ti kone ki li ti inportan ki so bann disip repoze. Par exanp, enn zour kan zot ti fer enn long zourne dan predikasion, Zezi ti dir zot: “Vinn avek mwa dan enn landrwa trankil kot nou pou tousel; repoz zot inpe.”Mark 6:31, 32.

12. Kifer nou bizin fer bien atansion ar bann divertisman? Donn enn lexanp.

12 Bann divertisman kapav ed nou pou rilax ek pou repoze. Me nou bizin fer bien atansion ki bann divertisman pa vinn kitsoz pli inportan dan nou lavi. Dan premie siek, boukou ti ena sa latitid-la: “Anou manze-bwar parski dime nou pou mor.” (1 Korintien 15:32) Azordi osi, boukou dimounn ena sa latitid-la. Par exanp, enn zenn dan lwes l’Europe ti koumans asiste bann renion. Me li ti telman kontan lamizman ki li ti aret frekant bann Temwin Zeova. Plitar, li ti realize ki so lamour pou lamizman ti fer li gagn enn ta problem. Alor, li ti rekoumans etidie Labib ek avek letan, li ti koumans pres bonn nouvel. Apre so batem, li ti dir: “Sel regre ki mo ena, se ki mo’nn perdi boukou letan avan mo realize ki mo servis pou Zeova fer mwa gagn pli boukou lazwa ki galoup deryer bann divertisman sa lemond-la.”

13. (a) Donn enn lexanp ki montre kifer tro boukou divertisman pa bon. (b) Ki kapav ed nou pou ena enn latitid ekilibre lor divertisman?

13 Divertisman bizin ed nou pou rilax ek pou regagn lafors. Alor, ki kantite letan nou bizin pase dan bann divertisman? Pou gagn sa repons-la, anou pran enn lexanp. Boukou dimounn kontan manz gato ek bonbon. Me nou kone ki si nou manz zis gato ek bonbon touletan, sa pou afekte nou lasante. Si nou anvi ena enn bon lasante, nou bizin manz bann manze ki bon pou nou. Dan mem fason, si nou pas tou nou letan dan bann divertisman, sa pou afekte nou relasion avek Zeova. Ki kitsoz kapav ed nou pou kone si nou ena enn latitid ekilibre konsernan bann divertisman? Enn kitsoz ki nou kapav fer, se ekrir kantite letan ki nou pase dan enn semenn dan bann aktivite ki ena enn lien avek nou servis pou Zeova, par exanp, bann renion, predikasion ek nou letid Labib. Apre, nou kapav ekrir kantite letan ki nou’nn pase sa semenn-la dan bann divertisman, kouma par exanp, spor, televizion, ouswa bann video game. Kan nou konpar toulede sif, ki konklizion nou tire? Eski nou bizin fer bann sanzman?Lir Efezien 5:15, 16NW.

14. Ki kapav ed nou pou swazir bann divertisman?

14 Zeova les nou swazir nou bann divertisman, ek Li les bann sef fami osi  swazir bann divertisman pou zot fami. Dan Labib, Zeova donn nou bann prinsip ki fer nou konpran so fason panse. Sa bann prinsip-la ed nou pou pran bann bon desizion. * (Get not.) Bann bon divertisman se enn “don Bondie.” (Ekleziast 3:12, 13) Li vre ki tou dimounn pa pou kontan mem divertisman. (Galat 6:4, 5) Me ninport ki divertisman ki nou swazir, nou bizin kanmem fer bien atansion. Zezi ti dir: “Kot to trezor ete, to leker osi li lamem.” (Matie 6:21) Nou kontan nou Lerwa, Zezi. Akoz sa, nou reflesi, koze, ek azir dan enn fason ki montre ki Rwayom Bondie pli inportan ki ninport ki kitsoz pou nou.Filipien 1:9, 10.

REZISTE MATERYALIS

15, 16. (a) Kouma lespri materyalis kapav vinn enn piez pou nou? (b) Ki konsey Zezi finn done konsernan bann dibien materyel?

15 Azordi boukou dimounn panse ki zot bizin swiv dernie lamod, ena bann dernie model telefonn, ordinater, ek lezot kitsoz. Zot inflianse ar lespri materyalis, setadir enn fason viv kot bann kitsoz materyel ek larzan pli inportan ki ninport ki kitsoz. Antan ki Kretien, ki kitsoz pli inportan pou twa? Demann tomem: ‘Eski mo pas plis letan pou reflesi lor bann dernie model loto ouswa pou swiv bann dernie lamod olie ki  prepar mo bann renion? Eski mo telman okipe par bann aktivite lavi toulezour ki mo pas mwins letan pou priye ouswa lir Labib?’ Si nou pa fer atansion, nou lamour pou bann kitsoz materyel kapav vinn pli inportan ki nou lamour pou Zezi Kris. Nou bizin reflesi lor bann parol Zezi, ki ti dir: “Fer atansion ar tou sort kalite lanvi exazere.” (Lik 12:15, NW.) Kifer li ti dir sa?

Nou pa kapav donn Zeova nou meyer ek anmemtan konsantre nou lor bann kitsoz materyel

16 Zezi ti dir ki “personn pa kapav travay kouma enn esklav pou de met.” Li ti azoute: “Zot pa kapav travay kouma bann esklav pou Bondie ek pou Larises toulede.” Nou pa kapav donn Zeova nou maximum ek anmemtan konsantre nou lor bann kitsoz materyel. Zezi ti explike ki swa nou “pou ena laenn pou enn, ek [nou] pou kontan lot-la” swa nou “pou atas [nou] ar enn ek [nou] pou mepriz lot-la.” (Matie 6:24, NW.) Akoz nou linperfeksion, nou bizin kontign lit kont “bann dezir nou laser,” ek parmi ena materyalis.Efezien 2:3NW.

17. (a) Kifer sertin trouv sa difisil pou gard enn latitid ekilibre lor bann kitsoz materyel? (b) Ki kitsoz pou ed nou pou lit kont lespri materyalis?

17 Boukou dimounn telman konsantre lor zot bann dezir ek bann plezir, ki zot trouv sa difisil pou ena enn latitid ekilibre lor bann kitsoz materyel. (Lir 1 Korintien 2:14.) Ek parski zot pena disernman, li kapav difisil pou zot fer diferans ant seki bon ek seki move. (Ebre 5:11-14) Zot dezir pou gagn bann dibien materyel kapav vinn deplizanpli for. Plis zot gagne, plis zot anvi. (Ekleziast 5:10) Me ena enn kitsoz ki nou kapav fer pou lit kont sa fason panse-la. Si nou lir Parol Bondie regilierman, sa pou fer nou plis determine pou reziste tandans pou vinn materyalis. (1 Pier 2:2) Zezi ti medit lor sazes Zeova, ek sa ti ed li pou reziste bann tantasion Satan Lediab. (Matie 4:8-10) Zordi osi, si nou anvi reziste lespri materyalis, nou bizin aplik bann konsey bien saz ki Zeova donn nou. Lerla, nou pou montre Zezi ki nou plis kontan li ki bann kitsoz materyel.

Ki kitsoz pli inportan dan to lavi? (Get paragraf 18)

18. Ki to bien deside pou fer?

18 Kan Zezi ti demann Pier: “Eski to kontan mwa plis ki sa?,” li ti pe ansegn Pier ki so servis pou Zeova ti bizin kitsoz pli inportan dan so lavi. Li interesan pou kone ki Pier so nom vedir “Enn Bout Ros.” Pier ti ena bann kalite ki nou kapav konpare ar enn ros. (Zistwar Bann Apot 4:5-20) Zordi, nou osi nou anvi ki nou lamour pou Zezi Kris vinn bien for. Alor, nou fer sir ki nou travay, bann divertisman, ek bann kitsoz materyel res dan plas ki bizin dan nou lavi. Lerla, parey kouma Pier, nou pou dir: “Segner, to kone ki mo ena lafeksion pou twa.”

^ par. 14 Get lartik “Eski ou bann divertissement faire ou gagne bann bienfait?” dan Latour Degard 1Oktob 2011, paz 11-14, paragraf 6-15.