“Zeova pe protez bann etranze ki pe res dan pei.”PSOM 146:9NW.

KANTIK: 84, 73

1, 2. (a) Ki difikilte sertin nou bann frer ek ser gagne? (b) Ki bann kestion nou pou examine?

ENN frer ki apel Lije rakonte: “Nou fami ti dan enn lasanble kan lager sivil ti koumanse dan Burundi. Nou ti trouv bann dimounn pe galoupe, ek pe tir kout bal. Mo bann paran ek 11 parmi mo bann frer ek ser ti bizin sove pou nou pa mor, ek nou ti ena zis seki nou ti ena lor nou. Finalman, apre enn traze plis ki 1,600 kilomet, sertin manb mo fami ti reisi ariv dan enn kan refizie dan Malawi. Leres mo fami ti disperse.”

2 Lor later, ena plis ki 65 milyon refizie ki’nn oblize kit zot lakaz akoz lager ouswa persekision. Dan listwar, zame pa finn ena otan refizie. * (Get not.) Parmi sa bann refizie-la, ena plizir milye Temwin Zeova. Boukou parmi zot finn perdi enn kikenn ki zot kontan ek preske tou seki zot ti ena. Ki  lezot difikilte zot finn gagne? Kouma nou kapav ed nou bann frer ek ser pou servi Zeova ek pou gard zot lazwa kan zot pas par sa bann difikilte-la? (Psom 100:2) Ek ki pli bon fason pou pres avek bann refizie ki pankor konn Zeova?

LAVI ENN REFIZIE

3. Kifer Zezi ek boukou parmi so bann disip ti vinn bann refizie?

3 Zezi ek so bann paran ti vinn bann refizie dan Lezip kan enn anz ti dir Zozef ki Lerwa Erod ti pe rod touy Zezi. Zot ti res laba ziska ki Erod mor. (Matie 2:13, 14, 19-21) Plizir lane apre, bann disip Zezi “ti disperse dan rezion Zide ek Samari” akoz persekision. (Zistwar Bann Apot 8:1, NW.) Zezi ti kone ki boukou parmi so bann disip ti pou oblize kit zot lakaz. Li ti dir: “Letan zot gagn persekite dan enn lavil, sove al dan enn lot.” (Matie 10:23) Se pa enn kitsoz fasil pou kit lakaz ek sove, mem pou ninport ki rezon.

4, 5. Ki danze bann refizie fer fas kan (a) zot pe sove? (b) zot res dan enn kan refizie?

4 Kan bann refizie pe sove ouswa kan zot pe res dan enn kan refizie, zot fer fas ar boukou danze. Gad, ti frer Lije dir: “Nou ti marse pandan plizir semenn, ek nou ti pas devan plizir santenn dimounn mor. Mo ti ena 12 an. Mo lipie ti telman anfle ki mo ti dir mo fami kontign larout-la san mwa. Mo papa pa ti anvi abandonn mwa ar bann solda rebel, alor li ti sarye mwa. Nou ti viv zour pou zour. Nou ti priye Zeova ek nou ti fer Li konfians. Parfwa, nou ti manz zis bann mang ki ti ena lor bann pie ki ti lor nou semin.”Filipien 4:12, 13.

5 Laplipar bann fami Lije ti pas plizir lane dan bann kan refizie Nations Unies. Me laba osi ti ena bann danze. Lije, ki azordi enn sirveyan sirkonskripsion, rakonte: “Laplipar bann dimounn pa ti ena travay. Zot ti fer palab, bwar ziska sou, ti bann zougader, ti kokin, ek ti imoral.” Pou ki bann Temwin Zeova protez zot kont bann move linflians, zot ti bizin res bien okipe dan kongregasion. (Ebre 6:11, 12; 10:24, 25) Zot ti servi zot letan avek sazes pou ki zot kapav res for dan laverite, ek boukou ti koumans fer pionie. Parey kouma bann Izraelit ki pa ti res touletan dan dezer, zot ti kone ki zot osi zot pa ti pou res touletan dan bann kan refizie. Sa ti ed zot pou gard enn latitid pozitif.2 Korintien 4:18.

MONTRE LAMOUR ANVER BANN REFIZIE

6, 7. (a) Kouma ‘lamour pou Bondie’ ankouraz nou pou tret nou bann frer ek ser? (b) Donn enn lexanp.

6 ‘Lamour pou Bondie’ pous nou pou montre lamour anver nou bann frer ek ser, sirtou kan zot gagn bann difikilte. (Lir 1 Zan 3:17, 18.) Par exanp, kan ti ena lafaminn dan Zide ek ki bann premie Kretien ti bizin manze, kongregasion ti organize pou ed zot. (Zistwar Bann Apot 11:28, 29) Lapot Pol ek lapot Pier ti osi ankouraz bann Kretien pou montre lospitalite sakenn anver zot kamarad. (Romin 12:13; 1 Pier 4:9) Antan ki Kretien, nou ankouraze pou montre bonte anver nou bann frer ek ser ki sorti lezot landrwa ek ki pe vizit nou. Alor, nou ena ankor plis rezon pou montre bonte anver nou bann frer ki an danze ouswa ki pe  gagn persekision akoz zot lafwa! * (Get not.)Lir Proverb 3:27. *

7 Pa tro lontan, bann milye Temwin Zeova dan les l’Ukraine ti oblize kit zot lakaz akoz lager ek persekision. Malerezman, sertin parmi zot finn perdi lavi. Me laplipar parmi sa bann frer ek ser ki ti sove la, ti gagn enn bon lakey dan lakaz bann frer ek ser dan lezot parti l’Ukraine ek la Russie. Dan toulede pei, bann frer ti gard zot netralite, zot pa ti “fer parti dan lemond,” ek zot ti kontign pres “Bonn Nouvel” avek zel.Zan 15:19, NW; Zistwar Bann Apot 8:4.

ED BANN REFIZIE POU FER ZOT LAFWA VINN PLI FOR

8, 9. (a) Ki bann difikilte bann refizie kapav gagne dan enn nouvo pei? (b) Kifer nou bizin ed zot avek pasians?

8 Sertin refizie oblize al viv dan enn lot landrwa dan zot pei. Selman, ena boukou ki bizin al viv dan enn pei ki nouvo pou zot. Li vre ki bann gouvernman kitfwa donn bann refizie inpe manze, linz, ek enn plas pou reste. Me kanmem sa, zot gagn bann difikilte. Par exanp, manze ki zot gagne kitfwa bien diferan ar seki zot ti abitie manze. Sertin refizie ki sorti dan bann pei kot fer so, kitfwa pa kone ki linz bizin mete dan bann pei kot fer fre. Lezot kitfwa bizin aprann servi bann laparey modern pou premie fwa dan zot lavi.

9 Sertin gouvernman ena bann program pou ed bann refizie pou adapte ar enn nouvo pei. Me selman, souvan zot atann ki bann refizie debrouy zot par zotmem apre de-trwa mwa. Sa kapav bien difisil pou zot. Esey mazinn bann kitsoz ki zot bizin aprann enn sel kout: enn nouvo lang, bann nouvo koutim, ek bann nouvo lalwa konsernan bann kitsoz kouma pey delo-lalimier ek tax, zanfan bizin al lekol, ek mem fason pou disiplinn bann zanfan! Eski to kapav avek pasians ek respe ed nou bann frer ek ser ki bizin fer fas ar bann difikilte koumsa?Filipien 2:3, 4.

10. Kan bann refizie vinn dan nou pei, kouma nou kapav fer zot lafwa vinn pli for? (Get zimaz dan koumansman lartik.)

10 Parfwa, bann refizie gagn boukou difikilte pou kontakte bann kongregasion dan landrwa akoz bann lotorite. Sertin lorganizasion gouvernman menas nou bann frer ek ser refizie. Zot dir ki zot pou aret ed zot. Par exanp, kitfwa sa bann lorganizasion-la dir zot ki, si zot anvi res dan pei, zot bizin aksepte fer enn travay ki pou anpes zot asiste renion. Sertin parmi nou bann frer ek ser finn aksepte sa bann travay-la parski zot pa ti ena okenn solision ek zot ti per. Akoz sa, li irzan ki nou zwenn nou bann frer ek ser ki refizie, pli vit posib kouma zot arive. Zot bizin trouve ki nou gagn zot traka. Kan nou interese ar zot ek ed zot dan enn fason pratik, sa kapav fer zot lafwa vinn pli for.Proverb 12:25; 17:17.

ED BANN REFIZIE DAN ENN FASON PRATIK

11. (a) Ki bann premie kitsoz bann refizie bizin? (b) Kouma bann refizie kapav montre zot rekonesans?

11 Premie kitsoz ki nou kapav fer pou nou bann frer ek ser, se donn zot  manze, linz, ouswa lezot kitsoz ki neseser. * (Get not.) Mem bann ti kado, kouma par exanp, enn kravat pou enn frer, kapav ena boukou valer. Biensir, bann refizie pa pou exizan anver zot bann frer ek ser, me plito zot pou montre zot rekonesans pou seki bannla pe fer pou zot. Lerla, bann frer ek ser ki pe donn zot kitsoz pou bien kontan. Me selman, avek letan li inportan ki bann refizie esey debrouy zot par zotmem pou gagn seki zot bizin. Kan zot fer sa, sa pou ed zot gard zot dignite, ek ena enn bon relasion avek zot bann frer. (2 Tesalonisien 3:7-10) Me kanmem sa, bann refizie bizin nou led.

Kouma nou kapav ed nou bann frer ek ser refizie? (Get paragraf 11-13)

12, 13. (a) Kouma nou kapav ed bann refizie dan enn fason pratik? (b) Donn enn lexanp.

12 Nou pa bizin ena boukou larzan pou ed bann refizie. Seki zot plis bizin, se nou letan ek nou lamour. Par exanp, to kapav montre zot kouma pou vwayaz dan bann transpor piblik, ouswa kotsa zot kapav aste bann manze ki nourisan me ki pa ser. To kapav osi montre zot kouma pou gagn bann kitsoz kouma enn masinn-a-koud ouswa enn tondez gazon pou ki zot kapav servi sa pou gagn enn lapey. Pli inportan ankor, to kapav ed zot pou santi zot  bien dan zot nouvo kongregasion. Si li posib, propoz pou amenn zot renion. To kapav osi explik zot kouma pou pres ar bann dimounn dan teritwar, ek to kapav pres ansam ar zot.

13 Kan kat zenn refizie ti ariv dan enn kongregasion, plizir ansien ti ed zot dan enn fason pratik. Bann ansien ti montre zot kondir, ti montre zot kouma pou ekrir enn let, ek kouma pou fer enn aplikasion pou gagn enn travay. Bann ansien ti osi montre zot kouma pou fer enn bon program pou ki zot reisi met servis Zeova an premie dan zot lavi. (Galat 6:10) Bien vit, toule kat ti vinn pionie. Gras-a led bann ansien ek bann zefor ki zot ti fer pou fixe bann lobzektif dan servis Zeova, sa bann zenn-la ti fer bann bon progre ek zot pa ti les lemond Satan inflians zot.

14. (a) Ki tantasion bann refizie bizin reziste? (b) Donn enn lexanp.

14 Parey kouma tou Kretien, bann refizie bizin reziste tantasion ek presion pou fer bann kitsoz materyel pas avan zot relasion avek Zeova. * (Get not.) Lije, ki nou ti mansione avan, ek so bann frer ek ser, rapel seki zot papa ti ansegn zot lor lafwa kan zot ti pe sove. Zot dir: “Enn par enn, nou papa ti zet bann kitsoz ki nou ti pe sarye me ki nou pa ti vremem bizin. Alafin, li ti montre nou sak-la kan li ti vid, ek li ti dir nou avek enn sourir: ‘Zot trouve? Samem tou zot bizin!’”Lir 1 Timote 6:8.

ED BANN REFIZIE DAN DOMENN KI ZOT PLIS BIZIN

15, 16. (a) Kouma nou kapav ed nou bann frer ek ser pou ena enn lafwa pli for? (b) Kouma nou kapav ed zot lor plan emosionel?

15 Bann refizie pa zis bizin manze ek linz. Zot bizin soutien lor plan emosionel ek lankourazman ki ena dan Labib. (Matie 4:4) Bann ansien kapav ed zot pou gagn bann piblikasion dan zot lang, ek pou rant an kontak avek bann frer ek ser ki koz zot lang. Sa li bien inportan parski boukou refizie finn oblize kit tou seki zot ti ena. Zot fami, bann dimounn ki zot ti kone, ek zot kongregasion mank zot boukou. Zot bizin resanti lamour ek konpasion Zeova atraver zot bann konpagnon Kretien. Si zot pa gagn sa, bann refizie kitfwa pou al rod led ar bann dimounn ki sorti dan mem pei ki zot, me ki pa servi Zeova. (1 Korintien 15:33) Kan nou fer zot santi ki zot ena zot plas dan kongregasion, nou pe travay ansam avek Zeova pou protez bann “etranze.”Psom 146:9NW.

16 Zezi ek so fami pa ti kapav retourn kot zot tanki ti ena persekision. Li parey osi azordi pou bann refizie ki kitfwa pa kapav retourn kot zot. Me, ena ki pa anvi retourn kot zot. Lije dir ki boukou paran ki finn trouv bann dimounn viol ek touy bann manb zot fami dan zot pei, pa’le retourn avek zot zanfan laba. Pou ed nou bann frer ek ser, nou bizin montre ki nou ena “konpasion ek mem santiman lamour ant [nou]. Ena enn bon leker e viv avek limilite.” (1 Pier 3:8) Akoz bann persekision ki zot finn gagne, sertin refizie  evit frekant lezot, ek kitfwa zot gagn onte pou koz lor zot soufrans, sirtou devan zot bann zanfan. Demann tomem: ‘Si mo ti pas par sa kalite soufrans-la, kouma mo ti pou kontan ki lezot tret mwa?’Matie 7:12.

PRES AR BANN REFIZIE KI PA TEMWIN

17. Kouma nou predikasion pe rekonfort bann refizie?

17 Azordi, boukou refizie sorti dan bann pei kot nou pa gagn drwa prese. Gras-a bann Temwin ki bien zele, bann milye refizie pe kapav “tann parol konsernan Rwayom Bondie” pou premie fwa. (Matie 13:19, 23, NW.) Boukou ki “pe sarye enn fardo bien lour” pe trouv rekonfor ek soulazman dan nou bann renion, ek bien vit zot dir: “Vremem Bondie parmi zot.”Matie 11:28-30; 1 Korintien 14:25.

18, 19. Kouma nou kapav montre ki nou ena sazes kan nou pres avek bann refizie?

18 Nou bizin ena sazes ek nou bizin “pridan” kan nou pres ar bann refizie. (Matie 10:16, NW; Proverb 22:3) Nou bizin ena pasians kan nou ekout zot, me pa koz lor politik. Nou bizin swiv bann instriksion ki nou gagne ar biro nasional ek bann lotorite lokal, pou ki nou pa met nou noumem ouswa lezot an danze. Bann refizie sorti dan diferan kiltir ek relizion. Akoz sa, nou bizin fer zefor pou konpran zot santiman ek zot lopinion ek respekte zot. Par exanp, ena dimounn ki sorti dan bann pei kot zot ena bann lopinion bien arete lor fason ki bann madam bizin abiye. Alor, kan nou pres avek zot, li bon ki nou abiy dan enn fason ki pa pou ofans zot.

19 Nou anvi ed bann dimounn ki pe soufer, mem bann ki pa servi Zeova. Kan nou fer sa, nou pe imit bon Samaritin dan lexanp Zezi. (Lik 10:33-37) Pli bon fason pou ed bann dimounn, se kan nou ansegn zot bonn nouvel. Enn ansien ki ti ed boukou refizie ti dir ki li inportan ki nou dir zot deswit ki nou bann Temwin Zeova. Nou bizin fer zot kone ki nou la sirtou pou ed zot konpran lesperans extraordiner ki Labib done, olie ki donn zot enn led materyel.

BANN BON REZILTA

20, 21. (a) Ki bienfe nou gagne kan nou montre enn lamour sinser anver bann refizie? (b) Ki nou pou aprann dan prosin lartik?

20 Kan nou montre enn lamour sinser anver bann “etranze,” sa pou amenn bann bon rezilta. Enn ser rakonte ki so fami ti bizin kit l’Érythrée akoz persekision. Kat parmi so bann zanfan ti bizin vwayaze pandan wit zour dan dezer. Finalman, apre sa long vwayaz bien fatigan la, zot ti ariv Soudan. Ser-la rakonte: “Bann frer ti tret mo bann zanfan koumadir zot fami pros. Bannla ti donn zot manze, linz, enn landrwa pou reste, ek transpor kan zot ti bizin. Kisannla ti pou akeyir bann etranze dan zot lakaz zis parski zot ador mem Bondie? Personn apart bann Temwin Zeova!”Lir Zan 13:35.

21 Ki nou kapav dir konsernan bann zanfan ki vinn avek zot paran? Dan prosin lartik, nou pou aprann kouma nou tou nou kapav ed sa bann fami-la pou servi Zeova dan lazwa.

^ par. 2 Dan sa lartik-la, bann “refizie” se bann dimounn ki finn oblize kit zot lakaz akoz lager, persekision, ouswa akoz bann katastrof natirel. Kitfwa zot finn oblize al viv dan enn nouvo pei ouswa dan enn lot landrwa dan zot prop pei. Dapre UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees), enn lorganizasion internasional ki ed bann refizie, dan lemond enn dimounn lor 113 finn oblize kit zot lakaz.

^ par. 6 Get lartik “Pa Bliye Montre Bonte Anver Bann Etranze” dan Latour Degard Oktob 2016, paz 3-8.

^ par. 6 Proverb 3:27: “Pa refiz fer lebien anver bann dimounn ki merit sa, si li dan to pouvwar pou fer sa.”

^ par. 11 Deswit kouma enn refizie arive, bann ansien bizin swiv bann instriksion ki ena dan liv Organisés pour faire la volonté de Jéhovah, sapit 8, paragraf 30. Bann ansien kapav ekrir zot biro nasional lor jw.org pou rant an kontak ar enn kongregasion dan pei kot bann refizie sorti. Antretan, avek takt, zot kapav poz bann ti kestion sa bann refizie-la pou konn inpe lor zot kongregasion ek zot minister. Sa pou permet bann ansien konpran kondision spiritiel sa dimounn-la, setadir so relasion avek Zeova.

^ par. 14 Get lartik “Personn Pa Kapav Servi De Met” ek “Ena Gran Kouraz—Se Jéhovah Ki Ed Ou!” dan Latour Degard 15 Avril 2014, paz 17-26.