Skip to content

Skip to table of contents

 LARTIK KOUVERTIR | ESKI OU POU AKSEPTE PLI GRAN KADO KI BONDIE INN DONE?

Enn Kado Pa Kouma Lezot

Enn Kado Pa Kouma Lezot

DAN lame Jordan ena enn fitwar dan form enn bato. Sa fitwar-la kapav paret enn kitsoz banal, me parmi tou seki Jordan ena, sa fitwar-la ena extra valer pou li. Jordan dir: “Se Russell, ki ti aze ek ki ti enn kamarad lafami, ki’nn donn mwa sa kan mo ti bien zenn.” Apre lamor Russell, Jordan ti aprann ki Russell ti zwe enn rol inportan dan lavi so granper ek so bann paran. Russell finn soutenir zot dan bann moman bien difisil. Jordan dir: “Asterla ki mo’nn aprann plis lor Russell, sa ti kado-la ena ankor plis valer pou mwa ki avan.”

Enn kado kapav pena gran valer ouswa pena okenn valer pou lezot dimounn. Me, pou dimounn ki gagn sa kado-la, sa ena enn extra gran valer, parey kouma lexanp Jordan montre nou. Labib koz lor enn kado ki ena enn bel valer. Li dir sa bann parol ki boukou dimounn kone la: ‘Bondie finn telman kontan lemonn, ki li finn donn so Sel Garson pouki tou dimounn ki krwar dan li, pa mor me gagn lavi eternel.’Zan 3:16.

Sa kado-la kapav fer bann dimounn viv pou touletan! Eski kapav ena enn kado ki ena plis valer ki sa? Mem si sertin dimounn pa reisi trouv valer sa kado-la, bann vre Kretien konsider sa kouma enn kitsoz ki “pena pri.” (Psom 49:8; 1 Pier 1:18, 19) Me, kifer Bondie inn donn lavi so Garson kouma enn kado pou bann dimounn?

Lapot Pol ti explike kifer. Li ti dir: “Par enn zom pese finn vinn dan lemonn, e lamor finn rantre par pese, e lamor finn tous tou dimoun.” (Romin 5:12) Premie zom, Adan, ti fer pese mem si li ti kone ki li pe dezobeir Bondie, ek lerla li ti mor. Akoz Adan, tou so bann desandan, setadir tou bann dimounn, mor.

“Saler pese, li lamor, me don Bondie li lavi eternel  dan Zezi Kris nou Segner.” (Romin 6:23) Pou liber bann dimounn ar lamor, Bondie finn avoy so Garson, Zezi Kris, lor later pou li sakrifie so lavi parfe pou bann dimounn. Labib apel sa sakrifis-la laranson. Ek gras-a sa “ranson”-la, tou bann ki ena lafwa dan Zezi pou viv pou touletan.Romin 3:24NW.

Bondie fer so bann adorater gagn boukou benediksion atraver Zezi Kris. Akoz sa, Pol ti dir: “Anou loue Bondie pou so don inkonparab!” (2 Korintien 9:15) Laranson telman enn kado spesial ki li inposib nou dekrir li dan enn fason ki nou kapav konpran. Parmi tou bann zoli kado ki Bondie inn donn bann dimounn, kifer laranson li pli spesial? Dan ki sans li diferan ar bann lezot kado ki Bondie inn donn bann dimounn? * Ek kouma nou kapav montre nou rekonesans pou sa kado-la? Nou invit ou pou get seki Labib dir lor la dan de prosin lartik.

^ par. 8 Zezi finn aksepte “donn so lavi pou nou.” (1 Zan 3:16) Me, parski sa sakrifis-la ti form parti dan proze Bondie, sa seri lartik-la pe met plis laksan lor Bondie, Li ki’nn donn laranson.