Skip to content

Skip to table of contents

Zezi ti rann vizit belmer Pier ek ti geri li.—Matie 8:14, 15; Mark 1:29-31

Eski enn Kikenn ki Ena enn Fonksion dan Legliz Bizin Res Selibater?

Eski enn Kikenn ki Ena enn Fonksion dan Legliz Bizin Res Selibater?

BANN relizion dan lemond antie, kouma par exanp Legliz Katolik Romin, bann legliz Ortodox, larelizion Boudis, ek lezot relizion, obliz zot bann sef relizie ek bann ki ena enn sertin fonksion dan legliz pou res selibater. Dan enn lot kote, boukou dimounn panse ki, si bann ki ena enn fonksion dan legliz finn inplike dan bann dernie skandal sexiel, se parski obliz zot pou res selibater.

Alor, li bon nou poz nou sa kestion-la: Eski Labib dir ki bann ki ena enn fonksion dan legliz bizin res selibater? Pou reponn sa kestion-la, anou gete kot sa pratik-la sorti, kouma sa finn fane partou ek ki Bondie panse lor la.

SELIBATER: DAN LISTWAR LARELIZION

Encyclopædia Britannica dekrir enn kikenn ki’nn fer ve pou res selibater akoz larelizion kouma enn kikenn “ki pa marye ek ki priv limem bann plezir sexiel, bien souvan parski li servi kouma enn sef relizie.” An 2006, Lepap Benoît XVI ti fer enn renion avek la curie romaine, setadir enn komite bann zom ki ed li dan so travay. Dan sa renion-la, li ti asosie ve pou res selibater ar “enn tradision ki’nn koumanse enn tipe apre lepok bann Zapot.”

Selman, bann Kretien dan premie siek pa ti swiv koutim relizie pou res selibater. An realite, lapot Pol, ki ti viv dan premie siek, ti met bann krwayan angard kont bann zom ki ti dir “bann parol inspire ki anbet dimounn” ek ki “dir ki pa gagn drwa marye.”1 Timote 4:1-3NW.

Se dan deziem siek ki legliz “Kretien,” ki apre ti pou vinn Legliz Katolik Romin, ti koumans adopte koutim pou res selibater. Dapre liv Celibacy and Religious Traditions, sa ti “an-akor avek enn nouvo tandans ki ti’nn koumans ena dan  Lanpir Romin, tandans pou gagn mwins relasion sexiel.”

Dan bann siek apre, bann Pères de l’Église ek bann concile, setadir bann renion ki organize par bann sef legliz, ti ankouraz bann pret pou res selibater. Zot ti panse ki relasion sexiel ti degradan, ek ki sa pa ti an-akor avek fonksion bann pret. Me, Encyclopædia Britannica montre bien ki “ver lafin 10em siek, boukou pret ek mem sertin levek ti marye.”

Bann conciles de Latran, ki ti ena dan Rome an 1123 ek 1139, ti obliz bann pret pou res selibater, ek azordi ankor ena sa lobligasion-la dan Legliz Katolik Romin. Gras-a sa lobligasion-la, legliz ti pou gard so pouvwar ek parski bann pret ti pou selibater, zot pa ti pou bizin donn zot zanfan dibien legliz kouma enn leritaz.

SELIBATER: SEKI BONDIE PANSE

Parol Bondie, Labib, explik bien seki Bondie panse lor swa pou res selibater. Dan Labib, nou kapav lir seki Zezi ti dir konsernan bann ki’nn swazir pou res selibater “akoz Rwayom Lesiel” parey kouma li. (Matie 19:12) Kan lapot Pol osi ti koz lor bann selibater, li ti dir ki sertin Kretien ti swazir pou swiv so lexanp ek pou res selibater “pou Bonn Nouvel.”1 Korintien 7:37, 38; 9:23.

Me kanmem sa, ni Zezi ni Pol pa ti donn lord bann Kretien ki ena enn sertin fonksion, pou res selibater. Zezi ti dir ki pa tou so bann disip ki ena “don” pou res selibater. Kan Pol ti pe koz lor bann “ki pa marye,” li ti dir fran: “Mo pena okenn lord ki Lesegner finn done, me mo donn mo lopinion.”Matie 19:11; 1 Korintien 7:25.

Anplis, Labib montre ki dan premie siek, boukou Kretien ki ti ena sertin fonksion ti bann zom marye, parmi ti ena lapot Pier. (Matie 8:14; Mark 1:29-31; 1 Korintien 9:5) Ofet, dan sa lepok-la bann pratik sexiel imoral ti’nn fane dan Rome. Akoz sa, Pol ti ekrir ki enn Kretien marye ki ena enn sertin fonksion, ti bizin “enn mari fidel” ek ti bizin “bien elve so zanfan ki obeir li avek respe.”1 Timote 3:2, 4.

Pol pa ti pe koz lor bann maryaz kot bann konzwin res vierz, parski Labib dir ki enn “mari bizin akonplir devwar maryaz ar so fam,” ek fode pa ki bann koup “refiz ena relasion [sexiel] ansam.” (1 Korintien 7:3-5) Li kler ki Bondie pa demann personn pou res selibater, ni li obligatwar ki bann Kretien ki ena sertin fonksion res selibater.

POU BONN NOUVEL

Si li pa obligatwar res selibater, kifer Zezi ek Pol ti koz an bien lor la? Parski kan enn dimounn li selibater, sa donn li plis lokazion pou partaz bonn nouvel ar lezot. Bann selibater kapav donn plis zot letan ek zot lenerzi, parski zot pena bann traka ki bann dimounn marye ena.1 Korintien 7:32-35.

Anou get lexanp David. Li ti desid pou kit so travay dan Mexico, kot li ti gagn enn bon lapey, pou al dan enn landrwa retire dan Costa Rica pou ansegn lezot dimounn Labib. Eski David inn reisi fer sa akoz li enn selibater? David limem dir: “Wi, pena dout lor la.” Li dir osi: “Li ti bien difisil pou mo adapte ar enn nouvo kiltir ek ar enn diferan fason viv, me parski mo ti ena zis mo tousel pou okipe, li ti pli fasil pou mo adapte.”

Claudia, enn Kretien selibater, ti demenaze pou al servi dan diferan landrwa kot ti bizin plis dimounn pou pres mesaz Bondie. Li dir: “Mo kontan seki mo pe fer pou Bondie. Mo lafwa ek mo relasion avek Bondie vinn pli for kan mo trouve kouma Li pran mwa swin.”

“Li pa enn problem ki ou marye ouswa selibater. Kan ou fer tou seki ou kapav pou Zeova, ou pou ere.”Claudia

Fode pa konsider lavi selibater kouma enn fardo. Claudia dir osi: “Li pa enn problem ki ou marye ouswa selibater. Kan ou fer tou seki ou kapav pou Zeova, ou pou ere.”Psom 119:1, 2.