Skip to content

Skip to table of contents

 LARTIK KOUVERTIR | ESKI OU POU AKSEPTE PLI GRAN KADO KI BONDIE INN DONE?

Pli Gran Kado ki Bondie Inn Done—Kifer Li Ena Boukou Valer?

Pli Gran Kado ki Bondie Inn Done—Kifer Li Ena Boukou Valer?

Pou ki enn kado ena valer pou ou, kitfwa ou pou pran kont sa kat kitsoz-la: (1) kisannla inn donn ou sa kado-la, (2) kifer li’nn donn ou sa kado-la, (3) ki bann sakrifis li’nn fer pou li kapav donn ou sa kado-la, ek (4) eski se enn kitsoz ki ou bien bizin. Kan nou reflesi lor sa bann kitsoz-la, sa kapav ogmant nou rekonesans pou laranson, setadir pli gran kado ki Bondie inn done.

KISANNLA INN DONN SA KADO-LA?

Sertin kado ena enn gran valer parski se enn dimounn ki ena enn gran lotorite ki’nn donn nou sa ouswa enn kikenn pou ki nou ena enn gran lestim. Me sertin kado, mem si zot pa kout ser, zot ena enn gran valer parski se enn fami bien pros ouswa enn bon kamarad ki’nn donn nou sa. Nou trouv sa bien konsernan kado ki Russell ti donn Jordan, ki ti mansione dan lartik avan. Kouma sa aplik ar laranson?

Premierman, Labib dir ki “Bondie . . . finn avoy so sel garson dan lemonn pouki nou gagn vre lavi par li.” (1 Zan 4:9) Kan nou kone seki Bondie inn fer, sa kado-la vremem ena enn gran valer pou nou. Pena personn ki ena enn pli gran lotorite ki Bondie. Enn ekrivin Psom ti dir ki Zeova * Limem “Pli Lao lor liniver.” (Psom 83:18) Eski ena enn lot personaz ki pli gran ki Bondie ki pou kapav donn nou enn kado? Non.

Deziemman, Bondie Li “nou Papa.” (Izai 63:16) Dan ki sans? Li’nn donn nou lavi. Anplis, Li touletan pran nou swin parey kouma enn bon papa pran swin so bann zanfan. Dan lepase, kan Li ti koz ar Efraim, ki ti form parti dan so pep, Bondie ti dir: “Eski Efraim pa enn garson ki ena valer pou mwa, enn zanfan ki mo bien kontan? . . . Ek pena dout ki mo pou ena pitie pou li.” (Zeremi 31:20) Bondie ena mem santiman pou so bann adorater zordi. Li pa zis nou Kreater tou-pwisan, me Li osi nou Papa ek nou Kamarad ek Li fidel. Alor, tou kado ki Li donn nou, vremem ena enn gran valer!

 KIFER BONDIE INN DONN NOU SA KADO-LA?

Sertin kado ena valer parski dimounn ki’nn donn nou sa, pa’nn donn nou sa par obligasion me parski li vremem kontan nou. Enn dimounn ki pa egois donn enn kado san atann kitsoz an-retour.

Bondie ti avoy so Garson pou mor pou nou parski Li kontan nou. Labib dir: “Ala kouma Bondie finn montre so lamour pou nou: Li finn avoy so sel garson [“ki Li’nn kree direk,” NW].” Kifer Li’nn fer sa? “Pouki nou gagn vre lavi par li.” (1 Zan 4:9) Eski Bondie ti oblize fer sa? Non! Atraver “ranson ki Kris Zezi inn peye,” Bondie montre so “faver ki personn pa merite.”Romin 3:24NW.

Kifer sa kado ki Bondie inn done la li enn “faver ki personn pa merite”? Labib explike: “Ala kimanier Bondie prouve ki kantite lamour li ena pou nou: letan nou ti ankor peser, Lekris finn mor pou nou.” (Romin 5:8) Bondie inn montre ki Li ena enn lamour ki pa egois. Sa lamour-la inn pous Li pou ed nou, bann dimounn ki feb ek ki fer pese. Nou pa ti merit enn lamour koumsa, ek zame nou pou kapav pey Li an-retour pou sa. Sa kado-la, se pli gran fason ki Bondie inn montre so lamour pou nou.

KI SAKRIFIS BONDIE INN FER?

Sertin kado ena enn gran valer parski dimounn ki’nn donn nou sa kado-la inn fer bann gran sakrifis pou donn nou sa. Sipoze enn dimounn ena enn kitsoz ki ena enn gran valer pou li, me li aksepte pou donn nou sa an kado. Nou pou apresie sa kado-la ankor plis pou sakrifis ki li’nn fer.

Bondie “finn donn so Sel Garson ki Li finn kree direk.” (Zan 3:16, NW.) Li’nn ofer nou so Garson ki Li pli kontan. Pandan tou bann lane ki Bondie ti pe kree liniver, Zezi ti travay ansam avek Li ek ti vinn “sa kikenn ki Li ti bien kontan la.” (Proverb 8:30) Zezi se Garson ki Bondie “bien kontan” ek li “reflet Bondie ki invizib.” (Kolosien 1:13-15, NW.) Ti ena enn lien bien for ant Zeova ek Zezi. Ek zame pa finn ena enn lien koumsa ankor parmi bann anz ek parmi bann dimounn.

Pourtan, Bondie “pa finn epargn so prop Garson.” (Romin 8:32) Zeova inn donn nou seki Li ti ena pli meyer. Pena enn lot kado ki’nn kout Li sa kantite ser-la.

ENN KADO KI NOU BIEN BIZIN

Sertin kado ena enn gran valer parski se enn kitsoz ki nou bizin, ouswa mem enn kitsoz ki nou pe bien bizin. Par exanp, sipoze ou ena enn tretman medikal bien inportan pou fer me ou pa pe kapav pey sa tretman-la. Eski ou pa pou ena enn gran rekonesans si enn dimounn volonterman aksepte pey sa pou ou? Sa kado-la pou ena enn gran valer pou ou, pa vre?

“Tou bann dimoun mor parski zot lie ar Adam; dan Lekris tou pou gagn lavi.” (1 Korintien 15:22) Antan ki bann desandan Adan, nou tou “mor.” Dan ki sans? Nou pa kapav evit tom malad ek mor, ek nou pa kapav rekonsilie avek Bondie ek paret devan Li san okenn pese. Antan ki bann sinp imin, nou pa kapav fer noumem ek lezot osi gagn “lavi.” Labib dir: “Personn pa kapav pey ase pou sov lavi enn lot; pena pri ki kapav donn Bondie kouma ranson pou lavi, lavi, ofet, li pena pri, personn pa kapav peye pou sov so lavi.” (Psom 49:7, 8) Nou bien bizin ki enn kikenn ed nou parski nou pa kapav pey laranson. Tousel, nou pa kapav fer nanye.

Zeova telman kontan nou ki volonterman Li’nn pey “tretman” ki nou bien bizin. Atraver Zezi, nou  “tou pou gagn lavi.” Kouma laranson fer nou tou gagn lavi? “Disan so Garson Zezi lav tou nou pese.” Si nou ena lafwa dan disan ki Zezi inn verse, sa pou permet nou gagn pardon nou bann pese ek gagn lavi pou touletan. (1 Zan 1:7; 5:13) Ek gras-a laranson, ki pou ariv bann dimounn ki nou kontan me ki’nn mor? ‘Parey kouma lamor arive par enn zom, parey rezireksion arive par enn zom [Zezi].’1 Korintien 15:21. *

Pa kapav konpar okenn kado ar sakrifis Zezi parski se pli gran personaz ki’nn donn nou sa ek se so gran lamour ki’nn motiv Li pou fer sa. Zame personn pa’nn fer enn sakrifis kouma Zeova inn fer pou nou. Ek nou ti bien bizin sa kado-la parski li liber nou ar pese ek lamor. Pena dout ki enn lot kado pa pou kapav ena mem valer ki laranson.

 

^ par. 6 Dan Labib, nom Bondie se Zeova.

^ par. 19 Pou gagn plis ransegnman konsernan proze ki Bondie ena pou resisit bann mor, get sapit 7 dan liv Ki la Bible enseigné vrai-mem? pibliye par bann Temwin Zeova ek ki disponib lor www.jw.org/mfe.