Skip to content

Skip to table of contents

Gout Lazwa ki Gagne kan Done

Gout Lazwa ki Gagne kan Done

“BIS-la kapav ale, me sa misie Sinwa la bizin res la!” Se seki Alexandra tande kan li pe asize dan bis ek pe atann pou travers frontier ant de pei l’Amérique du Sud. Li desann pou gete ki pe arive. Li trouv enn zenn misie Sinwa ki pa tro konn koz Espagnol pe explik gard lor frontier-la so sitiasion. Alexandra form parti dan enn kongregasion Temwin Zeova ki koz Sinwa, alor li propoz pou ede kouma interpret.

Misie-la dir ki li enn rezidan sa pei-la me ki bann dimounn finn kokin so bann papie ek so kas. O-koumansman gard-la pa’le krwar misie-la ek mem panse ki Alexandra inplike dan bann trafik kot vann dimounn. Alafin, gard-la aksepte lexplikasion sa misie Sinwa la. Me pov voyazer, li bizin pey enn lamann parski li pena bann papie ki bizin. Alexandra propoz pou pas misie-la 20 dolar (enn tipe plis ki 700 roupi) parski misie-la pena kas. Misie-la pa aret remersie Alexandra ek dir ki li pou ranbours li plis ki sa 20 dolar-la. Alexandra explik misie-la ki li pa pe rod enn rekonpans, me ki li kontan pou ede parski pou li, se seki bizin fer. Li donn sa misie-la de-trwa magazinn baze lor Labib ek ankouraz li pou etidie Labib avek bann Temwin Zeova.

Sa vremem tous nou leker kan nou tande kouma bann dimounn montre zot zenere anver bann etranze san ki zot pans zot prop lintere. Ek pena dout ki bann dimounn montre zot zenere dan sa fason-la ki zot form parti dan enn relizion ouswa non. Eski ou ti pou dispoze pou ede dan sa fason-la? Sa kestion-la interesan parski Zezi ti dir: “Ena plis lazwa kan done ki gagne.” (Zistwar Bann Apot 20:35, NW.) Sa size-la interes osi bann siantis parski zot inn dekouver ki kan ou done sa fer ou dibien. Anou gete kouma.

“DIMOUN KI DONN AVEK LAZWA”

Bann lexanp montre ki lazwa ek done, se de kitsoz ki souvan mars ansam. Lapot Pol ti ekrir: “Bondie kontan dimoun ki donn avek lazwa.” Li ti pe koz lor bann Kretien ki ti fer bann don zenere pou ed lezot Kretien ki ti pe pas par bann moman difisil. (2 Korintien 8:4; 9:7) Pol pa ti pe dir ki zot ti done parski zot ti ena lazwa. Okontrer, zot ti ena lazwa parski zot ti pe kapav done.

Avredir, dapre enn resers, kan nou done “ena sertin parti dan nou servo ki reazir ek zot lie ar plezir, ar lien ki nou ena avek lezot, ek konfians, ek sa kree enn sansasion ‘boner.’” Enn lot resers inn montre ki kan bann dimounn “donn kas enn lot kikenn, bann dimounn ki done la pli ere ki si zot ti depans sa kas-la pou zotmem.”

Eski ou finn deza ena santiman ki akoz ou sitiasion ou pa kapav donn boukou? Avredir tou dimounn kapav konn lazwa ki gagne kan “donn avek lazwa.” Kan nou donn avek enn bon santiman, kantite kas ki nou done pa inportan. Enn madam Temwin Zeova inn avoy enn donasion bann dimounn ki pibliye sa magazinn-la, ansam avek sa mesaz-la: “Pandan tou sa bann lane-la, mo’nn kapav fer zis enn ti  donasion dan Lasal bann Temwin Zeova.” Me, li azoute: “Zeova finn donn mwa bien plis ki seki mo’nn done. . . . Mersi ki zot permet mwa fer sa don-la. Sa rekonfort mwa.”

Biensir, kan nou dir done, sa pa vedir donn zis kas. Ena ankor boukou lezot fason pou done.

DONE BON POU LASANTE

Kan ou done sa fer ou ek lezot dibien

Labib dir: “Enn dimounn ki ena bonte fer limem dibien, me enn dimounn kriel met limem dan problem.” (Proverb 11:17) Bann bon dimounn dispoze pou donn zotmem, setadir zot letan, lenerzi, latansion, ek lezot kitsoz ankor. Sa fason viv la fer zot boukou dibien, kouma par exanp sa li bon pou zot lasante.

Bann resers montre ki bann ki dispoze pou ed lezot ena mwins tandans gagn douler ek tom dan depresion. An zeneral, zot ena enn pli bon lasante. Kan bann dimounn montre zot zenere, sa amelior zot lasante mem si zot ena bann maladi kronik, kouma sclérose en plaques (enn maladi ki atak bann ner) ouswa VIH (enn viris ki detrir sistem iminiter enn dimounn). Kan bann dimounn ki pe sey aret bwar lalkol dispoze pou ed lezot, bann resers montre osi ki zot ena mwins tandans pou tom dan depresion ek zot ena plis sans pou pa retom dan labwason.

Abe kifer sa? Ena dir ki “bann santiman konpasion, donn avek bon ker ek ena bonte ed bann dimounn pou ena mwins santiman negatif.” Kan nou done, sa kapav diminie stres ek bes tansion. Ek kan bann dimounn ki’nn perdi enn konzwin dan lamor ed bann lezot dimounn, sa anpes zot tom dan enn depresion grav ek tigit-tigit zot refer.

Wi, vremem sa fer nou dibien kan nou done.

KAN NOU DONE, SA ANKOURAZ LEZOT POU DONE

Zezi ti donn sa lankourazman-la so bann disip: “Done, zot pou resevwar dan pos zot tabliye enn mezir bien ranpli, bien dame e ki pe deborde; mezir ki to servi pou lezot, samem mezir ki pou servi pou twa.” (Lik 6:38) Kan ou zenere, bann dimounn pou ena tandans pou montre rekonesans ek sa ankouraz zot pou montre zot zenere zot osi. Alor kan nou zenere, nou linite ek nou lamitie ar lezot vinn pli solid.

Kan nou zenere, nou linite ek nou lamitie ar lezot vinn pli solid

Bann resers lor relasion ki ena ant bann dimounn montre ki “bann dimounn ki ena labitid pou ed lezot, san pans zotmem, ankouraz lezot pou fer parey.” An realite, mem kan nou “zis lir lor kouma enn dimounn inn montre bonte, sa ankouraz nou pou montre nou pli zenere.” Ala kifer enn resers montre ki “sak dimounn ki form parti dan enn rezo kapav ena lefe lor plizir douzenn ouswa mem santenn dimounn, ena ladan ki li pa mem kone ek ki zame li’nn zwenn.” Enn fason pli sinp pou dir sa, se ki enn sel aksion kot enn dimounn montre li zenere kapav fer ki enn kantite dimounn montre zot zenere dan enn kominote. Eski ou pa ti pou kontan viv dan enn kominote koumsa? Vremem, sa ti  pou fer boukou dibien si plis dimounn ti pran labitid pou done.

Enn sitiasion dan Floride, l’États-Unis, montre ki bon lefe sa ena kan nou zenere. Enn group Temwin Zeova ti dispoze pou al ede apre ki enn siklonn ti fer boukou dega. Alor ki zot ti pe atann bann materyo pou repar enn lakaz, zot ti remarke ki baraz enn vwazin ti andomaze, ek zot ti propoz pou repar li. Plitar, sa vwazin-la ti ekrir enn let biro mondial bann Temwin Zeova, ek li ti dir: “Mo pou touletan ena enn gran rekonesans. Sa bann dimounn-la, zot parmi bann dimounn pli zanti ki mo’nn zwenn.” Rekonesans inn pous sa vwazin-la pou fer enn don bien zenere pou seki li apel travay extraordiner bann Temwin.

IMIT SA KIKENN KI PLI ZENERE LA

Atraver enn resers, bann siantis inn dekouver enn kitsoz extraordiner. Zot dir: “Li paret ki sa li dan natir bann dimounn pou ed lezot.” Bann siantis dir osi ki bann zanfan “kontan done avan mem ki zot aprann koze.” Kifer? Labib dir ki nou finn kree “dan resanblans Bondie,” savedir ki nou ena bann mem kalite ki Bondie.Zenez 1:27.

Zenerozite li enn parmi bann pli zoli kalite ki nou Kreater Zeova ena. Zeova finn donn nou lavi ek tou seki nou bizin pou nou ere. (Zistwar Bann Apot 14:17; 17:26-28) Nou kapav konn pli bien nou Papa ki dan lesiel ek zoli proze ki Li ena pou nou, kan nou etidie so Parol Labib. Sa liv-la montre osi ki Bondie inn pran bann dispozision pou ki nou ena enn lavenir ere. * (1 Zan 4:9, 10) Zeova Limem ki’nn manifeste zenerozite an premie ek ou finn fer dan so resanblans. Alor li pa etonan ki kan ou done, parey kouma Bondie done, sa fer ou dibien ek fer ou gagn so faver.Ebre 13:16.

Eski ou rapel Alexandra, ki nou ti mansione koumansman sa lartik-la? Kouma so zistwar inn fini? Mem si enn pasaze dan bis ti dir li ki li’nn gaspiy so kas, kan zot ti ariv lavil kot zot bizin desann, misie Sinwa la ti kontakte so bann kamarad, ek ti ranbours Alexandra so 20 dolar. Anplis, misie-la ti ekout Alexandra ek inn koumans etidie Labib. Alexandra ti bien kontan pou rezwenn li trwa mwa apre, dan enn lasanble bann Temwin Zeova ki ti fer dan lang Sinwa, dan Pérou. Pou montre so rekonesans pou tou seki Alexandra inn fer pou li, misie-la ti invit Alexandra dan so restoran ek osi tou bann dimounn ki ti pe vwayaz ar Alexandra pou lasanble.

Kan ou done ek kan ou ed lezot, sa fer ou gagn enn gran lazwa. Ou gagn ankor plis lazwa kan ou ed bann dimounn pou konn pli bien Zeova, Li ki donn tou kado parfe! (Zak 1:17) Eski ou pe gout sa lazwa ki gagne kan done la?

^ par. 21 Pou gagn plis detay, get liv Ki la Bible enseigné vrai-mem? pibliye par bann Temwin Zeova ek ki disponib lor sit www.jw.org/mfe. Al dan seksion PIBLIKASION > LIV & BROSIR.