Skip to content

Skip to table of contents

LATOUR DEGARD No. 2 2017 | Eski Ou Pou Aksepte Pli Gran Kado ki Bondie Inn Done?

KI OU PANSE?

Ki pli gran kado ki Bondie finn donn nou?

Labib dir: “Bondie finn telman kontan lemonn, ki li finn donn so Sel Garson.”Zan 3:16.

Sa Latour Degard-la explike kifer Bondie ti avoy Zezi lor later pou mor pou nou ek kouma nou kapav montre nou rekonesans pou sa kado-la.

 

LARTIK KOUVERTIR

Enn Kado Pa Kouma Lezot

Labib koz lor laranson kouma enn kado ki ena enn bel valer, ek ki kapav fer bann dimounn ki aksepte sa kado-la gagn lavi pou touletan. Eski ena enn lot kado ki ena enn pli gran valer ki sa?

LARTIK KOUVERTIR

Pli Gran Kado ki Bondie Inn Done—Kifer Li Ena Boukou Valer?

Ki kitsoz fer enn kado ena plis valer ki enn lot? Kan nou reflesi lor la, sa kapav ed nou pou ogmant nou rekonesans pou laranson.

LARTIK KOUVERTIR

Montre Ou Rekonesans pou Pli Gran Kado ki Bondie Inn Done

Lamour ki Kris ena met enn lobligasion lor nou pou fer ki kitsoz?

Eski enn Kikenn ki Ena enn Fonksion dan Legliz Bizin Res Selibater?

Sertin relizion obliz zot bann sef relizie ek bann ki ena enn sertin fonksion dan legliz pou res selibater. Me ki Labib ansegne lor sa size-la?

Libere ar Lesklavaz—Yer ek Zordi

Dan lepase, pep Bondie ti libere ar lesklavaz. Malerezman, plizir milyon dimounn ankor pe soufer akoz lesklavaz.

Gout Lazwa ki Gagne kan Done

Kan ou done, sa fer ou ek lezot dibien. Sa fer nou linite ek nou lamitie ar lezot vinn pli solid. Kouma ou kapav vinn enn kikenn ki donn avek lazwa?

Ki Labib Dir?

Labib dir ki “bann dernie zour” pou “bann lepok kritik, difisil pou siporte.” Eski se sa ki nou pe trouve dan lepok ki nou pe viv?