Skip to content

Skip to table of contents

Paran, Eski To pe Ed To Zanfan pou Progrese Ziska Batem?

Paran, Eski To pe Ed To Zanfan pou Progrese Ziska Batem?

“Kifer to pe tarde? Leve, pran batem.”​—ZISTWAR BANN APOT 22:16NW.

KANTIK: 51, 135

1. Ki bann paran Kretien anvi fer sir avan ki zot zanfan pran batem?

BLOSSOM BRANDT ti rakont seki ti ariv li kan li ti desid pou pran batem. Li dir: “Depi plizir mwa, mo ti pe dir Papi ek Mami ki mo ti anvi pran batem, ek souvan zot ti koz lor la ar mwa. Zot ti anvi fer sir ki mo konpran ki kantite mo desizion li inportan. Finalman, le 31 Desam 1934, sa levennman extra inportan la ti arive.” Zordi osi, bann paran anvi ed zot zanfan pou pran bann bon desizion. Si enn zanfan atann avan ki li pran batem san ki li ena enn bon rezon pou atann, sa kapav gat so relasion avek Zeova. (Zak 4:17) Avan ki zot zanfan pran batem, bann paran ki ena sazes pou anvi fer sir ki zot zanfan inn pare pou vinn enn disip Zezi Kris.

2. (a) Ki problem sertin sirveyan sirkonskripsion finn trouve? (b) Ki nou pou examine dan sa lartik-la?

 2 Sertin sirveyan sirkonskripsion finn remarke ki boukou zenn ki pre pou sorti dan ladolesans, ouswa ki ena anviron 20 an pankor pran batem, mem si zot finn grandi dan laverite. Bien souvan, sa bann zenn-la al renion, sorti predikasion, ek zot konsider zotmem kouma bann Temwin Zeova. Selman, pou sertin rezon, zot pa finn vwe zot lavi ar Zeova ek zot pa finn pran batem. Dan sertin ka, se parski zot paran panse ki zot pankor pre pou pran batem. Dan sa lartik-la, nou pou examinn kat rezon ki anpes bann paran ankouraz zot zanfan pou pran batem.

ESKI MO ZANFAN ASE GRAN?

3. Kifer bann paran Blossom ti pe trakase?

3 Bann paran Blossom ki mansione dan premie paragraf, ti trakase atansion zot tifi pa ti ase gran pou konpran sinifikasion batem ek so linportans. Kouma bann paran kapav kone si zot zanfan inn pare pou vwe so lavi ar Zeova?

4. Kouma komannman ki Zezi ti done dan Matie 28:19, 20 kapav ed bann paran azordi?

4 Lir Matie 28:19, 20. Labib pa dir ki enn dimounn bizin pran batem enn laz presi. Me li bon ki bann paran reflesi bien lor seki savedir fer bann disip. An Grek, mo ki servi pou “fer . . . bann disip” ki’nn servi dan Matie 28:19, vedir ansegn enn dimounn avek lobzektif pou ed li vinn enn etidian, ouswa enn disip. Enn disip se enn dimounn ki aprann ek ki konpran seki Zezi ti ansegne ek ki anvi obeir li. Alor, kan enn zanfan ne, bann paran bizin ansegn li avek lobzektif pou ed li pou vwe so lavi ar Zeova ek pou vinn enn disip Zezi Kris. Biensir, bann ti-baba pa kalifie pou pran batem. Selman, Labib montre ki mem bann zanfan kapav konpran ek kontan bann verite ki ena dan Labib.

5, 6. (a) Ki nou aprann ar lexanp Timote konsernan batem? (b) Kouma bann paran ki ena sazes kapav ed zot bann zanfan?

Timote ti enn disip ki ti desid pou servi Zeova pandan ki li ti ankor zenn. Lapot Pol ti dir ki Timote ti koumans aprann laverite ki ena dan Parol Bondie depi so “lanfans.” Papa Timote pa ti servi Zeova, me so mama ek so granmer ti ed li pou kontan Parol Bondie. Rezilta: Timote ti ena enn lafwa bien for. (2 Timote 1:5; 3:14, 15) Kitfwa li ti ena anviron 20 an kan li ti ranpli bann kondision pou gagn bann responsabilite spesial dan kongregasion.​—Zistwar Bann Apot 16:1-3.

Sak zanfan diferan. Pa tou ki gagn matirite mem laz. Sertin zanfan konpran laverite, pran bann bon desizion, ek anvi pran batem kan zot ankor zenn. Alor ki lezot pran plis letan. Bann paran ki ena sazes pa met presion lor zot zanfan pou pran batem. Okontrer, zot ed sak zanfan pou progrese dapre zot prop vites. Bann paran kontan kan zot zanfan aplik konsey ki trouv dan Proverb 27:11. (Lir. *) Me zot bizin rapel  ki zot lobzektif se pou ed zot zanfan vinn bann disip. Ek apre sa zot bizin demann zotmem: ‘Eski mo zanfan ena ase konesans pou vwe so lavi ar Bondie ek pou pran batem?’

ESKI MO ZANFAN ENA ASE KONESANS?

7. Eski enn kikenn bizin konn sak ti detay dan sak lansegnman Labib avan ki li kapav pran batem? Explike.

Sak disip Zezi Kris bizin kontign ogmant so konesans mem apre so batem

7 Amezir ki bann paran ansegn zot zanfan, zot ed zot zanfan pou ena enn bon konesans lor laverite. Sa konesans-la pou pous zot zanfan pou vwe so lavi ar Bondie. Me sa pa vedir ki enn zanfan bizin konn tou ti detay lor sak lansegnman Labib avan ki li kapav vwe so lavi ar Zeova ek pran batem. Sak disip Zezi Kris bizin kontign ogmant so konesans mem apre so batem. (Lir Kolosien 1:9, 10NW.) Alor, ki kantite konesans enn dimounn bizin ena avan ki li kapav pran batem?

8, 9. Ki ti ariv enn gardien prizon dan lavil Filip, ek ki sa aprann nou?

8 Lexperyans enn fami dan lepase kapav ed bann paran azordi. (Zistwar Bann Apot 16:25-33) An lan 50 nou lepok, Pol ti al dan lavil Filip pandan so deziem vwayaz misioner. Pandan ki li ti laba, bann dimounn ti met bann fos lakizasion lor li ek Silas. Akoz sa, ti aret zot ek ti met zot dan prizon. Me kan ti ariv aswar, enn gran tranbleman-de-ter ti ouver tou laport dan prizon. Gardien prizon ti anvi swisid li parski li ti krwar ki tou bann prizonie ti’nn sove. Me Pol ti anpes li. Lerla Pol ek Silas ti ansegn sa gardien prizon la ek so fami laverite konsernan Zezi. Zot ti krwar bann kitsoz ki zot ti aprann lor Zezi ek zot ti realize ki li bien inportan ki zot obeir Zezi. Alor, deswit zot ti pran batem. Ki sa aprann nou?

9 Kitfwa sa gardien prizon la ti enn solda Romin ki ti retrete. Li pa ti konn Parol Bondie. Alor, pou ki li vinn enn Kretien, li ti pou bizin aprann bann verite debaz ki ena dan Parol Bondie, konn seki Zeova demann so bann serviter, ek li ti bizin anvi obeir bann lansegnman Zezi. Seki li finn aprann dan sa tigit letan-la finn motiv li pou anvi pran batem. Biensir, pena dout ki li finn kontign aprann plis apre so batem. Alor, kan to zanfan dir twa ki li anvi pran batem parski li kontan Zeova ek ki li anvi obeir Li, ki to kapav fer? To kapav diriz li ver bann ansien. Zot pou gete si li ranpli bann kondision pou pran batem. * (Get not.) Parey kouma tou bann Kretien batize, li pou kontign aprann plis lor Zeova toutlong so lavi, ek mem pou touletan.​—Romin 11:33, 34.

 KI MEYER LEDIKASION MO KAPAV DONN MO ZANFAN?

10, 11. (a) Ki sertin paran panse? (b) Ki kitsoz pou vremem protez enn zanfan?

10 Sertin paran panse ki li pou pli bon ki zot zanfan pran batem apre ki zot zanfan finn fer bann gran-gran letid ek finn gagn enn bon travay. Sirman sa bann paran-la ena bann bon lintansion. Selman, zot bizin demann zotmem: ‘Eski sa pou ed mo zanfan pou reisi so lavi? Eski sa li an-akor avek seki nou aprann dan Labib? Kouma Zeova anvi ki nou servi nou lavi?’​—Lir Ekleziast 12:1. *

11 Li bien inportan nou rapel ki sa lemond-la ek bann kitsoz ki ena ladan zot lekontrer ar seki Zeova anvi ek panse. (Zak 4:7, 8; 1 Zan 2:15-17; 5:19) Sel kitsoz ki kapav protez enn zanfan kont Satan, so lemond, ek move fason panse ki ena dan sa lemond-la, se enn bon relasion avek Zeova. Si bann paran donn priorite ledikasion ek travay dan zot lavi, zot zanfan kapav panse ki bann kitsoz dan lemond pli inportan ki enn bon relasion avek Zeova. Ek sa li bien danzere. Eski bann paran ki ena lamour pou zot zanfan pou vremem anvi ki sa lemond-la ansegn zot zanfan kouma pou reisi zot lavi? An realite, sel fason pou ki enn dimounn reisi dan so lavi ek konn vre boner, se kan li met Zeova an premie dan so lavi.​—Lir Psom 1:2, 3NW.

KI POU ARIVE SI MO ZANFAN FER PESE?

12. Kifer sertin paran panse ki li pli bon ki zot zanfan atann avan ki li pran batem?

12 Enn mama ti explike kifer li pa ti anvi ki so tifi pran batem. Li ti dir: “Mo onte pou dir, me mo rezon prinsipal se akoz dispozision pou exkli enn kikenn.” Parey kouma sa ser-la, sertin  paran panse ki li pli bon ki zot zanfan atann ziska ki li vinn ase gran avan li pran batem, pou evite ki li fer bann erer bet. (Zenez 8:21; Proverb 22:15) Sa bann paran-la kitfwa panse ki si zot zanfan pa batize, zot zanfan pa pou exkli. Me kifer sa rezonnman-la pa bon?​—Zak 1:22.

13. Si enn dimounn pa batize, eski savedir ki li pa pou bizin rann kont Zeova? Explike.

13 Biensir, bann paran pa anvi ki zot zanfan pran batem avan ki li’nn pre pou vwe zot lavi ar Zeova. Me li pou enn erer si zot panse ki zot zanfan pena pou rann kont Zeova parski li pankor batize. Si enn zanfan kone ki kitsoz ki bon ek ki pa bon devan lizie Zeova, li pou bizin rann kont Zeova. (Lir Zak 4:17.) Bann paran ki ena sazes pa dekouraz zot zanfan pou pran batem. Mem si zot zanfan ankor zenn, zot bizin ansegn li pou kontan seki Zeova kontan ek pou ayir seki Li pa kontan, parey kouma zotmem zot fer. (Lik 6:40) Lamour ki to zanfan pou ena pou Zeova pou anpes li fer bann pese grav, parski li pou anvi fer seki drwat devan Zeova.​—Izai 35:8.

SEKI LEZOT KAPAV FER

14. Kouma bann ansien kapav soutenir bann paran?

14 Bann ansien kapav soutenir bann paran kan zot koz an bien lor bann lobzektif spiritiel. Enn ser ti rapel seki Frer Russell ti dir li kan li ti ena sis an. Li ti rakonte: “Li ti pran 15 minit pou koz ar mwa lor mo bann lobzektif spiritiel.” Ki rezilta sa finn ena? Plitar, sa ser-la ti vinn pionie, ek li’nn fer pionie pandan plis ki 70 an! Li kler ki bann parol pozitif ek ankourazan kapav ena enn gran lefe lor lavi enn dimounn. (Proverb 25:11) Bann ansien kapav osi invit bann paran ek bann zanfan pou ede dan bann travay ki ena dan Lasal kot nou fer renion. Zot kapav demann  bann zanfan pou fer bann kitsoz ki adapte ar zot laz ek zot kapasite.

15. Kouma lezot dan kongregasion kapav ed bann zenn?

15 Kouma lezot dan kongregasion kapav ede? Kan zot montre enn lintere sinser pou bann zenn. Par exanp, to kapav rod bann sign ki montre ki bann zenn pe vinn pli pros ar Zeova. Eski enn zanfan inn donn enn bon komanter dan renion, ouswa eski li ti ena enn partisipasion dan renion lasemenn? Eski li finn rann temwaniaz dan lekol, ouswa eski li’nn pran enn bon desizion kan li ti tante pou fer enn move kitsoz? Si wi, pa tarde pou felisit li! Nou kapav fixe lobzektif pou koz avek bann zenn avan ek apre bann renion. Kan nou fer sa, bann zanfan pou santi ki zot form parti dan enn “gran lasanble.”​—Psom 35:18.

ED TO ZANFAN POU PROGRESE ZISKA BATEM

16, 17. (a) Kifer li inportan ki bann zanfan pran batem? (b) Ki lazwa bann paran Kretien kapav gagne? (Get zimaz dan koumansman lartik.)

16 Enn parmi bann pli gran privilez ki bann paran ena, se pou ansegn zot zanfan pou kontan Zeova. (Psom 127:3; Efezien 6:4) Dan nasion Izrael, bann zanfan ti vwe ar Bondie depi zot nesans. Me nou bann zanfan non. Se pa parski bann paran kontan Zeova ek laverite ki savedir zot zanfan pou fer parey. Depi zour ki zot zanfan ne, bann paran bizin fixe lobzektif pou ed li vinn enn disip, pou ki li vwe so lavi ar Bondie ek pran batem. Ki kitsoz kapav pli inportan ki sa? Kan enn dimounn vwe so lavi ar Zeova, li pran batem, ek li res fidel dan so servis pou Bondie, sa kapav sap so lavi kan pou ena gran detres.​—Matie 24:13.

Bann paran bizin fixe lobzektif pou ed zot zanfan pou vinn enn disip (Get paragraf 16, 17)

17 Kan Blossom Brandt ti anvi pran batem, so bann paran ti anvi fer sir ki li’nn pare. Ek kan zot ti sir ki li’nn pare, zot ti soutenir so desizion. Lavey ki Blossom ti pou pran batem, li explike seki so papa ti fer aswar: “Li ti demann nou tou pou azenou, ek li ti fer enn lapriyer. Li ti dir Zeova ki li ti extra kontan ki so tifi inn desid pou vwe so lavi ar Li.” Plis ki 60 an plitar, Blossom ti dir: “Zot kapav sir ki zame mo pa pou bliye sa swar-la!” Paran, nou swete ki twa osi to resanti lazwa ek satisfaksion kan to trouv to zanfan vwe so lavi ar Zeova ek pran batem.

^ par. 6 Proverb 27:11: “Vinn saz mo garson, ek fer mo leker kontan, pou ki mo kapav reponn sa kikenn ki pe provok mwa la.”

^ par. 9 Bann paran kapav examinn avek zot zanfan bann linformasion bien itil ki ena dan liv Les jeunes s’interrogent. Réponses pratiques, Volim 2, p. 304-310. Get osi “Question Ki’nn Soulevé” dan Nou Minister, Avril 2011, paz 2.

^ par. 10 Ekleziast 12:1: “Alor rapel to Gran Kreater pandan to zenes, avan ki bann zour difisil vini, ouswa bann lane kot to pou dir: ‘Mo pa trouv okenn plezir dan sa lavi-la.’”