Skip to content

Skip to table of contents

Lospitalite​—Enn Kitsoz Extraordiner ek Bien Inportan!

Lospitalite​—Enn Kitsoz Extraordiner ek Bien Inportan!

“Ouver zot laport ar tou dimoun san ki zot plegne.”​—1 PIER 4:9.

KANTIK: 100, 87

1. Ki difikilte bann Kretien ti gagne dan premie siek?

ANT lane 62 ek 64 nou lepok, lapot Pier ti ekrir “pep ki Bondie finn swazir e ki pe viv an exil inpe partou dan Pon, Galasi, Kapados, Lazi ek Bitini.” (1 Pier 1:1) Sa bann frer ek ser-la ti sorti dan diferan landrwa ek kiltir. Zot ti pe bizin fer fas ar bann “eprev,” ouswa persekision, ek zot ti bizin enn gid ek lankourazman. Zot ti pe viv osi dan enn lepok ki danzere. Pier ti ekrir: “Lafin tou kitsoz pe aprose.” Dan mwins ki di-z-an, Zerizalem ti pou detrir. Ki kitsoz ti pou ed tou bann Kretien pou travers sa bann moman difisil-la?​—1 Pier 4:4, 7, 12.

2, 3. Kifer Pier ti ankouraz so bann frer pou montre lospitalite? (Get zimaz dan koumansman lartik.)

2 Enn parmi bann kitsoz ki Pier ti ankouraz so bann frer pou fer, se pou “ouver zot laport [“montre lospitalite,” NW] ar tou dimoun.” (1 Pier 4:9) Mo grek ki’nn tradir par “lospitalite” vedir “lafeksion pou, ouswa bonte anver, bann etranze.” Me Pier ti pe ankouraz so bann frer ek ser pou montre lospitalite “ar tou dimoun,” mem si zot ti deza konn sakenn  zot kamarad ek zot ti pe fer bann kitsoz ansam. Kouma lospitalite ti pou ed zot?

Sa ti pou fer zot vinn pli pros. Me twa, eski to rapel kouma to ti pas enn bon moman kan enn kikenn ti invit twa kot li? Ek kan to ti invit enn kikenn kot twa, sirman ki sa finn fer zot vinn pli pros sakenn ar zot kamarad. Enn bon fason pou aprann konn bien nou bann frer ek ser, se kan nou montre lospitalite anver zot. Bann Kretien ki ti viv dan lepok Pier ti bizin vinn pli pros sakenn avek zot kamarad amezir ki bann problem ti vinn pli pir. Dan sa bann “dernie tan” ki nou pe viv la, nou bizin fer parey.​—2 Timote 3:1.

4. Ki bann kestion nou pou examine dan sa lartik-la?

4 Dan ki fason nou kapav montre lospitalite anver “tou dimoun”? Ki kitsoz ki kapav anpes nou montre lospitalite, ek kouma nou kapav sirmont sa? Kouma nou kapav vinn bann bon invite?

BANN LOKAZION POU MONTRE LOSPITALITE

5. Kouma nou kapav montre lospitalite dan nou bann renion?

5 Dan bann renion: Zeova ek so lorganizasion invit nou dan bann renion. Nou anvi ki tou dimounn ki asiste nou bann renion santi ki nou kontan zot la, sirtou bann nouvo. (Romin 15:7) Zeova finn invit zot osi. Alor, nou bizin met zot alez, san get zot laparans ouswa fason ki zot inn abiye. (Zak 2:1-4) Si to remarke ki ena enn nouvo ki tousel, eski to kapav invit li pou asiz kot twa? Kitfwa li pou bien apresie si to ed li pou konpran seki pou pase dan renion ouswa pou trouv bann verse ki pe lir. Se enn bon fason pou “pratik lospitalite.”​—Romin 12:13.

6. Anver kisannla nou bizin sirtou ofer lospitalite?

6 Enn dite ouswa enn repa: Dan Labib, souvan bann dimounn ti montre lospitalite kan zot ti invit lezot pou pran enn repa kot zot. Sa ti montre ki zot ti anvi vinn bann kamarad ek zot ti anvi ki ena lape ant zot. (Zenez 18:1-8; Ziz 13:15; Lik 24:28-30) Anver kisannla nou bizin montre lospitalite? Anver bann frer ek ser dan nou kongregasion. Amezir ki sa lemond-la pe anpire, nou pou bizin nou bann frer ek ser, ek nou pou bizin zot lamitie. An 2011, Komite Santral ti sanz ler letid Latour Degard pou bann manb lafami Betel l’États-Unis. Li ti sorti 6:45 p.m. pou vinn 6:15 p.m. Kifer? Kan ti fer sa lanons-la, ti dir ki li ti pou pli fasil pou bann Betelit aksepte ek montre lospitalite anver sakenn zot kamarad, si sa renion-la ti fini pli boner. Lezot Betel osi inn fer parey apre. Sa dispozision-la ti donn bann manb lafami Betel lokazion pou konn zot kamarad pli bien.

Eski to kapav invit bann nouvo pou pran enn tas dite ouswa enn repa, ouswa pou al kitpar ansam?

7, 8. Kouma nou kapav manifeste lospitalite anver bann orater viziter?

7 Parfwa bann frer ki sorti dan lezot kongregasion, bann sirveyan sirkonskripsion ouswa bann reprezantan Betel vinn fer diskour dan nou kongregasion. Eski nou kapav profit sa bann lokazion-la pou ofer zot lospitalite? (Lir 3 Zan 5-8, NW.) Enn fason ki nou kapav fer sa, se kan nou invit zot kot nou pou pran enn tas dite ouswa pou enn repa.

8 Enn ser dan l’États-Unis rakonte: “Pandan boukou lane, mo mari ek mwa, nou finn gagn lokazion pou akeyir boukou orater ek zot madam kot nou.” Sa ser-la dir ki sak fwa, sa finn fer zot lafwa  grandi ek zot finn pas bann extra bon moman. Li dir: “Zame nou pa finn gagn enn sel regre.”

9, 10. (a) Kisannla kitfwa kapav res kot nou inpe pli lontan? (b) Eski bann ki ena enn ti lakaz kapav ede? Donn enn lexanp.

9 Bann ki bizin res pli lontan: Dan lepok Biblik, souvan bann dimounn ti fer bann viziter res kot zot. (Zob 31:32; Filemon 22) Nou osi nou kapav fer sa azordi. Bann sirveyan sirkonskripsion souvan bizin enn plas pou reste kan zot vizit bann kongregasion. Li parey pou bann zelev ki asiste bann lekol teokratik ek bann volonter lor bann santie konstriksion. Li kapav osi arive ki sertin perdi zot lakaz apre enn katastrof natirel. Kitfwa zot pou bizin enn plas pou reste ziska ki rekonstrir zot lakaz. Fode pa nou panse ki zis bann ki ena enn gran lakaz ki kapav ede. Kitfwa zot finn deza ede plizir fwa avan. Eski to kapav fer enn kikenn vinn res kot twa mem si to lakaz tipti?

10 Enn frer dan Corée du Sud rapel kan bann zelev ki ti asiste bann lekol teokratik ti vinn res kot li. Li ekrir: “Mo ti ezite dan koumansman parski nou ti fek marye, ek nou ti res dan enn ti lakaz. Me nou finn pas bann extra bon moman avek zot. Antan ki enn koup ki’nn fek marye, nou ti trouve ki kantite enn koup kapav ere kan zot servi Zeova ek fixe bann lobzektif spiritiel ansam.”

11. Kifer to bizin ofer lospitalite anver bann ki fek vinn dan to kongregasion?

11 Bann frer ek ser ki fek vinn dan kongregasion: Sertin frer ek ser ouswa bann fami kitfwa inn demenaze ek inn vinn res dan to landrwa. Kitfwa zot inn vini parski to kongregasion ti bizin led. Ouswa kitfwa se bann pionie ki finn gagn zot afektasion pou vinn servi dan to kongregasion. Se enn gran sanzman pou zot. Zot pou bizin adapte avek enn nouvo landrwa, enn nouvo kongregasion, ek kitfwa mem avek enn nouvo lang ouswa kiltir. Eski to kapav invit zot pou pran enn tas dite ouswa enn repa, ouswa pou al kitpar ansam? Sa pou ed zot pou fer bann nouvo kamarad ek pou adapte avek zot nouvo lanvironnman.

12. Rakont enn lexperyans ki montre nou ki nou pa bizin bann gran kitsoz pou montre lospitalite.

12 Li pa neseser ki to prepar enn kantite kitsoz pou montre lospitalite. (Lir Lik 10:41, 42.) Enn frer rapel seki ti ariv li ek so madam kan zot ti fek koumans zot servis antan ki misioner. Li dir: “Nou ti zenn, nou pa ti ena lexperyans, ek nou fami ti mank nou. Enn swar, mo madam ti bien tris, ek malgre tou mo bann zefor, mo pa ti reisi ed li. Lerla, ver 7:30 p.m., nou ti tann enn kikenn tap laport. Se enn etidian Labib ki ti amenn trwa zoranz pou nou. Li ti vini pou akeyir bann nouvo misioner. Nou ti invit li pou rantre ek nou ti donn li enn ver delo. Apre sa nou ti fer dite ek enn sokola so. Nou pa ti ankor konn koz Swahili ek li pa ti konn koz  Angle.” Sa frer-la rakonte ki sa lexperyans-la finn ed zot pou koumans fer bann kamarad avek bann frer ek ser lokal ek pou vinn pli zwaye.

PA LES NANYE ANPES TWA MONTRE LOSPITALITE

13. Kouma kan to montre lospitalite sa kapav ed twa?

13 Eski to finn deza ezite pou montre lospitalite? Si wi, kitfwa to finn rat bann lokazion pou pas enn bon moman ek pou fer bann kamarad ki pou dire pou touletan. Kan nou montre lospitalite, se enn parmi bann meyer fason pou pa santi nou tousel. Alor, kifer sertin ezite pou montre lospitalite? Anou get de-trwa rezon.

14. Ki nou kapav fer si nou pena ase letan ek lafors pou montre ek aksepte lospitalite?

14 Letan ek lafors: Bann serviter Zeova bien okipe ek zot ena boukou responsabilite. Sertin kitfwa panse ki zot pena ase letan ek lafors pou montre lospitalite. Si to pans koumsa, kitfwa to bizin sanz to program pou to kapav montre ek aksepte lospitalite. Se enn kitsoz bien inportan, parski Labib ankouraz nou pou montre lospitalite. (Ebre 13:2) Alor, nou bizin montre lospitalite. Me pou to kapav ofer lospitalite, to bizin pas mwins letan pou fer bann kitsoz ki mwin inportan.

15. Kifer sertin panse ki zot pa kapav montre lospitalite?

15 To lopinion lor tomem: Eski to finn deza anvi montre lospitalite me apre to finn santi ki to pa pou kapav fer li? Kitfwa to timid ek to gagn traka atansion to bann invite pou plin ek fatige ar twa. Ouswa kitfwa to pena boukou larzan ek to panse ki to pa kapav akeyir to bann invite parey kouma lezot frer ek ser fer. Me rapel bien ki li pa neseser ki enn lakaz ena bel-bel dekorasion. To bann invite pou kontan si to lakaz prop ek an-ord, ek si to amikal.

16, 17. Ki to kapav fer si to trakase pou invit lezot kot twa?

16 Si to trakase pou invit dimounn kot twa, rasir twa ki to pa tousel. Enn ansien dan Grande-Bretagne rekonet: “Li kapav arive ki nou inpe strese kan nou pe prepar nou pou akeyir bann invite. Me parey kouma ninport ki kitsoz ki konsern nou servis pou Zeova, bann bienfe ek satisfaksion ki nou gagne depas ninport ki traka ki nou’nn kapav gagne. Mo finn bien apresie pou zis asiz avek mo bann invite ek pou pran enn kafe ek koz-koze avek zot.” Li bien inportan ki to interes twa avek to bann invite. (Filipien 2:4) Laplipar dimounn kontan rakont zot bann lexperyans. Sel fason pou tann zot bann lexperyans, se kan nou zwenn ansam avek zot. Enn lot ansien ekrir: “Kan mo resevwar bann kamarad dan kongregasion kot mwa, sa ed mwa pou konpran zot pli bien ek sa donn mwa letan pou aprann konn zot, sirtou kouma zot finn konn laverite.” Si to interes twa personelman avek to bann invite, to kapav sir ki zot tou pou pas bann bon moman.

17 Enn ser pionie ki souvan ti akeyir bann zelev ki vinn asiste bann diferan lekol teokratik rekonet: “O-koumansman, mo ti trakase parski mo lakaz ti bien sinp, ek mo ti ena bann meb ki mo ti aste segonnme. Me enn formater so madam ti fer mwa santi mwa bien alez. Li ti dir mwa  ki, kan li ek so mari al vizit bann kongregasion, zot pas bann pli bon moman avek bann frer ek ser ki spiritiel, ek ki kitfwa pena boukou lor plan materyel, me ki ena mem lobzektif ki zot, setadir pou servi Zeova ek pou kontign ena enn lavi sinp. Sa ti fer mwa rapel seki mo mama ti abitie dir nou kan nou ti zanfan: ‘Vomie enn pla legim, la kot ena lamour.’” (Proverb 15:17) To pena pou gagn traka, parski seki pli inportan, se montre lamour pou nou bann invite.

18, 19. Kan nou montre lospitalite, kouma sa ed nou pou sirmont nou bann santiman negatif anver lezot?

18 To lopinion lor lezot: Eski ena enn kikenn dan kongregasion ki irit twa? Si to pa fer nanye pou sirmont sa bann santiman negatif la, to bann santiman pou res koumsa mem. Si to pa kontan personalite enn dimounn, kitfwa to pa pou anvi invit li kot twa. Kitfwa osi enn kikenn inn bles twa dan lepase, ek li difisil pou to bliye seki li’nn fer twa.

19 Labib dir ki to kapav amelior to relasion avek lezot, mem avek to bann lennmi, si to montre lospitalite. (Lir Proverb 25:21, 22. *) Si to invit enn kikenn avek ki to ena bann difikilte, sa kapav ed twa pou sirmont to bann panse negatif anver li ek pou devlop enn bon lamitie avek li. Kitfwa to pou mem koumans trouv bann kalite ki li ena ek ki Zeova inn trouve kan  Li’nn atir sa dimounn-la dan laverite. (Zan 6:44NW.) Kan lamour motiv twa pou invit enn kikenn ki pa ti pe atann to linvitasion, sa kapav koumans enn gran lamitie. Kouma to kapav fer sir ki se lamour ki motiv twa? Enn fason, se kan to aplik konsey ki ena dan Filipien 2:3: “Avek imilite, konsider lezot meyer ki zotmem.” Nou bizin reflesi lor bann fason ki nou bann frer ek ser zot pli siperyer ki nou. Kitfwa nou kapav aprann ar zot lafwa, zot landirans, ouswa zot bann lezot kalite Kretien. Kan nou reflesi lor zot bann bon kalite, sa pou ogmant nou lamour pou zot ek li pou pli fasil pou montre lospitalite.

AZIR BIEN ANTAN KI ENN INVITE

Bann ki’nn invit lezot souvan fer enn bon preparasion pou akeyir zot bann invite (Get paragraf 20)

20. Kifer ek kouma nou bizin tini nou parol kan nou aksepte enn invitasion?

20 David ti ekrir sa Psom-la: “A Zeova, kisannla to pou invit dan to latant?” (Psom 15:1NW.) Apre sa, David ti koz lor bann kalite ki Zeova anvi ki so bann invite ena. Enn parmi sa bann kalite-la se: Bann invite bizin tini zot parol. David ti dir: “Li gard so parol mem si sa kapav kout li bien ser.” (Psom 15:4) Si nou aksepte enn invitasion, fode pa nou kennsel sa pou enn wi pou enn non. Kitfwa sa dimounn ki pe invit nou la inn fini fer bann preparasion, ek si nou kennsel invitasion-la, so bann zefor pou dan vid. (Matie 5:37) Sertin dimounn kennsel enn linvitasion pou zot kapav aksepte enn lot invitasion ki zot panse meyer. Eski nou pou montre ki nou ena lamour ek respe si nou fer sa? Nou bizin ena rekonesans pou ninport ki kitsoz ki sa dimounn ki’nn invit nou la ofer nou. (Lik 10:7) Si vremem nou bizin kennsel enn invitasion, nou pou montre lamour ek konsiderasion si nou signal dimounn-la pli vit posib.

21. Kan nou respekte bann koutim ki ena dan pei, kouma sa pou ed nou pou azir bien antan ki enn invite?

21 Li inportan osi ki nou respekte bann koutim ki ena dan pei. Dan sertin kiltir, li normal ki zot akeyir bann dimounn ki zot pa ti pe atann. Dan lezot kiltir, li pli bon ki nou fer kone avan ki nou vizit enn kikenn. Dan sertin landrwa, bann dimounn donn zot invite pli bon manze ek zot fami pas apre. Dan lezot landrwa, tou dimounn manz mem zafer. Dan sertin rezion, bann invite normalman amenn enn kitsoz pou partaze pou repa. Dan lezot rezion, bann ki pe resevwar bann invite prefer ki zot invite pa amenn nanye. Dan sertin kiltir, bann invite refiz premie ouswa deziem linvitasion avek zantiyes. Dan lezot kiltir, se enn mank respe si refiz premie linvitasion. Nou bizin fer tou seki nou kapav pou fer sir ki sa dimounn ki’nn invit nou la pou kontan ki li finn invit nou.

22. Kifer li inportan ki nou ‘montre lospitalite ar tou dimounn’?

22 Pier ti dir: “Lafin tou kitsoz pe aprose.” (1 Pier 4:7) Zordi, nou pe konn pli gran detres ki zame lemond pa pou kone ankor. Amezir ki sa lemond-la anpire, nou pou bizin ena enn lamour profon pou nou bann frer ek ser. Konsey ki Pier ti done li ankor plis apropriye: “Ouver zot laport [“montre lospitalite,” NW] ar tou dimoun.” (1 Pier 4:9) Wi, lospitalite li enn kitsoz agreab ek li neseser asterla, ek pou touletan.

^ par. 19 Proverb 25:21, 22: 21 Si to lennmi fin, donn li dipin pou manze; si li swaf, donn li delo pou bwar, 22 parski se bann labrez ki to pe anpil lor so latet, ek Zeova pou rekonpans twa.”