Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Bann Temwin Zeova

Kreol Morisien

Latour Degard (Edision Letid)  |  Mars 2018

“Ekout Disiplinn ek Vinn Saz”

“Ekout Disiplinn ek Vinn Saz”

“Mo bann garson . . . ekout disiplinn ek vinn saz.”​—PROVERB 8:32, 33.

KANTIK: 56, 89

1. Kouma eski nou gagn sazes, ek kouma sa kapav ed nou?

SAZES sorti depi kot Zeova, ek Li kontan pou partaz So sazes avek lezot. Zak 1:5 dir: “Si kikenn parmi zot mank lasazes, ki li [“kontign,” NW] demande, Bondie pou donn li. Bondie zenere e li donn tou dimounn avek enn gran leker.” Enn fason ki nou gagn sazes se kan nou aksepte disiplinn Bondie. Kan nou fer sa, sa ed nou pou res pros ar Zeova ek pou pa fer bann move kitsoz. (Proverb 2:10-12) Ek lerla nou pou ena enn zoli lesperans: lavi eternel.​—Zid 21.

2. Kouma nou aprann pou kontan disiplinn Bondie?

2 Akoz nou inparfe ouswa akoz fason ki nou finn elve, defwa li kapav difisil pou aksepte disiplinn ouswa pou trouv li kouma enn kitsoz ki bon. Me kan nou apresie bann bienfe ki nou gagne dan nou lavi gras-a disiplinn Zeova, nou konpran pli bien ki kantite Zeova kontan nou. Proverb 3:11, 12 dir nou: “Mo garson pa rezet disiplinn Zeova.” Zis apre li dir: “Parski Zeova repran bann ki Li kontan.” Nou kapav sir ki Zeova anvi seki pli bon pou nou. (Lir Ebre 12:5-11.) Bondie konn nou telman bien, akoz sa so disiplinn souvan bien apropriye ek se exakteman seki nou bizin.  Dan sa lartik-la, nou pou examinn kat laspe disiplinn: (1) oto-disiplinn, (2) disiplinn ki bann paran bizin donn zot zanfan, (3) disiplinn ki nou gagne dan kongregasion, ek (4) enn kitsoz ki pli pir ki soufrans ki nou gagne akoz enn disiplinn.

OTO-DISIPLINN: SE ENN PREV KI NOU ENA SAZES

3. Kouma enn zanfan devlop oto-disiplinn? Donn enn lexanp.

3 Kan nou ena oto-disiplinn, nou kontrol fason ki nou panse ek azir. Parski nou pa ne avek sa kalite-la, nou bizin aprann pou ena oto-disiplinn. Par exanp, kan enn zanfan aprann pou mont bisiklet, enn parmi so bann paran souvan trap bisiklet-la pou ki li res stab. Me, amezir ki zanfan-la aprann pou tini lekilib lor so bisiklet, paran-la kapav larg li pou de-trwa segonn detanzantan. Kan paran-la sir ki so zanfan kapav roul bien so bisiklet, li kapav larg li net. Dan mem fason, kan bann paran avek pasians elve zot zanfan “dan disiplinn ek dan bann lavertisman Zeova,” zot ed zot zanfan pou devlop sazes ek pou ena oto-disiplinn.​—Efezien 6:4NW.

4, 5. (a) Kifer oto-disiplinn se enn parti inportan dan “nouvo personalite”? (b) Kifer fode pa nou dekouraze mem si nou fer bann erer?

4 Li parey pou bann dimounn ki aprann konn Zeova kan zot adilt. Mem si zot ena enn sertenn oto-disiplinn, zot pankor vinn bann Kretien ki ena matirite. Me kan zot koumans met lor zot “nouvo personalite” ek esey imit Zezi, zot gagn plis matirite. (Efezien 4:23, 24NW.) Oto-disiplinn ed nou pou aprann “pou rezet seki Bondie pa kontan ek bann dezir sa lemond-la, ek pou viv avek bon sans ek dan lazistis ek res atase ar Bondie, dan sa sistem-la.”​—Tit 2:12NW.

Me selman, nou tou nou inparfe. (Ekleziast 7:20) Alor, si nou fer enn erer, eski savedir ki nou pena ase ouswa nou pena ditou oto-disiplinn? Pa neseserman. Nou aprann dan Proverb 24:16: “Parski enn dimounn zis, kapav tonbe set fwa, me a-sak fwa li pou releve.” Ki pou ed nou pou “a-sak fwa . . . releve”? Se lespri sin Bondie, pa par nou prop lafors. (Lir Filipien 4:13NW.) Enn laspe frwi lespri se metriz lor noumem, ek li bien resanble oto-disiplinn.

6. Kouma nou kapav vinn bann meyer etidian Labib? (Get zimaz dan koumansman lartik.)

6 Lapriyer, letid Labib ek meditasion kapav osi ed twa pou ena oto-disiplinn. Me eski to trouv sa difisil pou to etidie Labib ouswa to pa kontan etidie? Pa dekouraze. Si to les Zeova ed twa, to pou kapav gagn enn “gran dezir” pou so Parol. (1 Pier 2:2NW.) Demann Zeova pou ed twa pou ena oto-disiplinn pou ki to kapav trouv letan pou etidie Labib. Kitfwa to kapav koumans par etidie zis pandan de-trwa minit. Tigit-tigit, li pou vinn pli fasil ek pli interesan pou to etidie Labib. To pou kontan bann moman kalm ki to pase pou medit lor bann panse Zeova ki ena boukou valer.​—1 Timote 4:15.

7. Kouma oto-disiplinn kapav ed nou pou reisi realiz nou bann lobzektif dan nou servis pou Zeova?

7 Kan nou ena oto-disiplinn sa ed nou  pou reisi realiz nou bann lobzektif dan nou servis pou Zeova. Par exanp, enn papa ti santi ki li pe perdi so zel, alor li ti fixe lobzektif pou vinn enn pionie permanan. Kouma kan li ti ena oto-disiplinn sa ti ed li? Li ti lir bann lartik dan nou bann piblikasion lor servis pionie ek li ti priye lor la. Kan li ti fer sa, so relasion avek Zeova ti vinn pli for. Li ti osi fer pionie tanporer a-sak fwa ki li ti kapav. Li pa ti les nanye aret li; okontrer li ti res konsantre lor so lobzektif. Apre inpe letan, li ti vinn pionie permanan.

ELVE EK DISIPLINN ZOT ZANFAN DAN FASON KI ZEOVA ANVI

Kan bann zanfan ne, zot pa konn fer diferans ant seki bon ek seki pa bon, alor bizin form zot (Get paragraf 8)

8-10. Ki kapav ed bann paran pou elve zot zanfan pou servi Zeova? Donn enn lexanp.

8 Zeova finn donn bann paran responsabilite pou elve zot bann zanfan “dan disiplinn ek dan lavertisman Zeova.” (Efezien 6:4, NW.) Sa li bien difisil dan sa lemond ki nou pe viv azordi la. (2 Timote 3:1-5) Kan bann zanfan ne, zot pa konn fer diferans ant seki bon ek seki pa bon, ek zot konsians pankor forme. Alor zot bizin disiplinn pou form zot konsians. (Romin 2:14, 15) Enn  Biblis explike ki mo Grek ki servi pou tradir mo “disiplinn” kapav vedir osi “devlopman enn zanfan,” ouswa elve enn zanfan pou ki li vinn enn adilt responsab.

9 Kan bann paran disiplinn zot zanfan avek amour, zot zanfan santi zot plis an sekirite. Zot aprann ki mem liberte ki zot zwir ena sertin limit ek ki tou kitsoz ki zot fer dan lavi ena bann konsekans. Alor, li bien inportan ki bann paran Kretien kont lor Zeova So sazes pou zot kapav elve zot zanfan. Bann lide lor fason ki bizin elve enn zanfan pa parey partou ek zot kontign sanze. Me selman, bann paran ki ekout Bondie pena pou devine seki zot bizin fer ouswa kont lor zot bann lexperyans personel ouswa lor rezonnman bann dimounn.

10 Nou kapav aprann ar lexanp Noe. Kan Zeova ti demann li pou ranz lars, Noe pa ti kone kouma pou fer sa. Li ti bizin kont lor Zeova, ek nou lir ki li ti fer “exakteman” seki Zeova ti dir li fer. (Zenez 6:22) Ki rezilta? Gras-a lars, Noe ek so fami ti sape! Noe ti osi enn bon paran. Kifer? Parski li ti fer konfians sazes Bondie. Noe ti ansegn bien so bann zanfan, ek limem li ti enn bon lexanp pou zot. Sa pa ti fasil pou li parski li ti viv dan enn move lepok zis avan Deliz.​—Zenez 6:5.

11. Kifer bann paran bizin fer boukou zefor pou form zot zanfan?

11 Si to enn paran, kouma eski to kapav fer “exakteman” seki Zeova finn dir twa fer? Ekout Zeova. Les Zeova ed twa pou elve to bann zanfan kan to swiv bann konsey ki ena dan So Parol ek ki so lorganizasion done. Sirman, apre to zanfan limem pou remersie twa ki to finn elve li dan sa fason-la! Enn frer ti ekrir: “Mo bien rekonesan pou fason ki mo bann paran finn elve mwa. Zot finn fer zot best pou tous mo leker.” Li dir ki se so bann paran ki ti ed li pou vinn pros ar Zeova. Biensir, mem si bann paran fer tou seki zot kapav pou ansegn zot zanfan, li kapav arive ki enn zanfan kit Zeova. Me enn paran ki finn fer so maximum kapav ena enn konsians kler ek gard lespwar ki enn zour so zanfan pou retourn ver Zeova.

12, 13. (a) Kan enn zanfan exkli, kouma bann paran montre ki zot obeir Bondie? (b) Kouma enn fami ti gagn bann benediskion kan bann paran ti obeir Zeova?

12 Pou sertin paran, enn parmi bann pli gran leprev ki teste zot lobeisans, se kan zot zanfan exkli. Enn ser ki so tifi ti exkli ek ti kit lakaz, dir: “Mo ti rod bann pretext dan nou bann piblikasion pou ki mo kapav pas letan avek mo tifi ek mo ti-zanfan.” Me avek bonte, so misie ti ed li pou konpran ki zot nepli responsab zot tifi ek ki zot bizin res fidel ar Zeova.

13 De-trwa lane apre, so tifi ti reintegre. Mama-la dir: “Aster li telefonn mwa ouswa avoy mwa mesaz preske toulezour! Ek li ena enn profon respe pou mo misie ek mwa parski li kone ki nou ti obeir Bondie. Nou ena enn zoli lamitie.” Si to garson ouswa to tifi finn exkli, eski to pou fer “Zeova konfians avek tou to leker”? Eski to pou montre Li ki to “pa fie lor to prop lintelizans”? (Proverb 3:5, 6) Rapel bien ki disiplinn  Zeova montre nou ki kantite Li saz ek Li kontan nou. Ek zame pa bliye ki Li finn donn so garson pou tou dimounn, ek sa inplik osi to garson ouswa to tifi. Bondie anvi ki tou dimounn gagn lavi eternel. (Lir 2 Pier 3:9NW.) Alor paran, kontign fer konfians disiplinn ek gid ki Zeova donn nou, mem si li difisil pou obeir. Aksepte disiplinn Bondie, ek pa lager kont sa.

DAN KONGREGASION

14. Kouma nou kapav tir profi ar linstriksion ki Zeova donn nou atraver “administrater fidel”?

14 Zeova ti promet pou pran swin, pou protez, ek pou ansegn kongregasion Kretien. Li fer sa dan plizir fason. Par exanp, Li’nn etabli so Garson pou pran swin so kongregasion, ek Zezi inn etabli enn “administrater fidel” pou donn nou manze spiritiel ki ed nou pou res fidel. (Lik 12:42) Sa ‘administrater-la’ donn nou bann linstriksion ki ena boukou valer ek disiplinn nou. Kitfwa to kapav reflesi lor enn diskour ki to’nn deza tande, ouswa enn lartik ki to’nn lir dan nou bann piblikasion ki finn ed twa pou sanz to fason panse ouswa to fason azir. To kapav kontan ki to finn fer sa bann sanzman-la, parski savedir ki to pe les Zeova disiplinn twa.​—Proverb 2:1-5.

15, 16. (a) Ki bienfe nou gagne ar travay ki bann ansien fer? (b) Kouma eski nou rann bann ansien zot travay pli agreab?

15 Zezi Kris finn osi etabli bann ansien pou pran swin kongregasion avek amour. Labib apel zot “bann zom kouma bann don.” (Efezien 4:8, 11-13NW.) Kouma nou kapav tir profi ar travay ki bann ansien fer? Nou kapav imit zot lafwa ek zot bon lexanp, ek osi swiv konsey ki zot donn nou atraver Labib. (Lir Ebre 13:7, 17.) Bann ansien kontan nou ek zot anvi ki nou vinn pli pros ar Bondie. Kan zot remarke ki nou pe rat bann renion ouswa ki nou pe perdi nou zel, zot pa pou tarde pou esey ed nou. Zot pou ekout nou ek avek amour zot pou donn nou lankourazman ek bann konsey ranpli ar sazes ki sorti dan Labib. Eski to trouv zot led kouma enn prev ki Zeova kontan twa?

16 Rapel ki li pa fasil pou bann ansien donn nou konsey. Reflesi enn kout seki profet Natann ti resanti kan li ti bizin al koz ar Lerwa David alor ki lerwa ti esey kasiet enn pese bien grav ki li ti fer? (2 Samiel 12:1-14) Esey mazine seki lapot Pol ti resanti kan li ti bizin konsey Pier, enn parmi bann 12 zapot. Kifer? Pier ti tret bann Kretien Zwif pli bien ki bann ki pa ti Zwif. Pol ti bizin boukou kouraz pou fer sa. (Galat 2:11-14) Alor, kouma nou kapav rann li pli fasil pou bann ansien konsey nou? Ena limilite, rekonesans ek res abordab. Trouv sa led-la kouma enn prev ki Bondie kontan twa. To pou gagn boukou benediksion, ek bann ansien pou gagn lazwa dan zot travay.

17. Kouma bann ansien ti ed enn ser?

17 Enn ser rakonte ki akoz bann kitsoz ki finn ariv li dan lepase, sa ti extra difisil pou li kontan Zeova, ek sa ti fer li bien deprime. Li dir: “Mo ti kone ki mo bizin koz avek bann ansien. Zot pa ti repros mwa ni kritik mwa, me zot ti ankouraz mwa ek zot ti ed mwa pou regagn lafors. Apre sak renion, mem ki  kantite zot ti okipe, omwin enn parmi zot ti demann mwa mo nouvel. Akoz mo pase, mo ti panse ki mo pa merit Bondie so lamour. Me selman, souvan Zeova ti servi so kongregasion ek bann ansien pou konfirm mwa So lamour. Mo priye ki zame mo pa abandonn Li.”

KI KITSOZ PLI PIR KI SOUFRANS KI NOU GAGNE AKOZ ENN DISIPLINN?

18, 19. Ki kitsoz pli pir ki soufrans ki nou gagne akoz enn disiplinn? Donn enn lexanp.

18 Disiplinn kapav fer nou soufer, me bann konsekans ki nou gagne kan nou rezet disiplinn Bondie sa li plis fer ditor. (Ebre 12:11) Nou tir leson ar move lexanp Kain ek Lerwa Sedesias. Kan Bondie ti trouve ki Kain ti ayir so frer ek ti anvi touy li, Li ti averti Kain: “Kifer to ankoler koumsa ek kifer to figir finn vinn long? Si to sanze, ek fer seki bon, eski to pa pou regagn mo faver? Me si to pa sanze ek fer seki bon, ena pese devan laport, ek li pe atann twa avek inpasians; me eski to pou kapav dominn li?” (Zenez 4:6, 7) Kain ti rezet disiplinn Zeova, li ti touy so frer, ek li ti sibir bann konsekans bien grav toutlong so lavi. (Zenez 4:11, 12) Si Kain ti ekout Bondie, li pa ti pou konn tou sa soufrans-la.

19 Sedesias ti enn lerwa feb ek bien move. Kan li ti regne, bann dimounn dan Zerizalem ti dan enn move sitiasion. Profet Zeremi ti averti Sedesias plizir fwa ki li ti bizin sanze. Me lerwa ti rezet disiplinn Zeova, ek so konsekans ti bien grav. (Zeremi 52:8-11) Zeova pa anvi ki nou soufer otan!​—Lir Izai 48:17, 18. *

20. Ki pou ariv bann ki aksepte disiplinn Bondie ek bann ki rezet li?

20 Azordi, dan sa lemond-la, boukou dimounn boufonn ek rezet disiplinn Bondie. Me biento, bann ki azir koumsa pou sibir bann konsekans bien grav. (Proverb 1:24-31) Alor, anou “ekout disiplinn ek vinn saz.” Kouma Proverb 4:13 dir, “trap disiplinn-la, pa larg li. Prezerv li, parski samem to lavi.”

^ par. 19 Izai 48:17, 18: 17 Ala seki Zeova, sa Kikenn ki re-aste twa la, Sin Izrael finn dir: ‘Mwa, Zeova, Momem to Bondie, Momem ki ansegn twa pou to profi, Momem ki gid twa lor semin ki to bizin marse. 18 Si selman to ti pran kont mo bann komannman! Lerla to lape ti pou vinn parey kouma enn larivier, ek to lazistis parey kouma bann vag lamer.’”