Skip to content

Skip to table of contents

Disiplinn​—Enn Prev ki Bondie Kontan Nou

Disiplinn​—Enn Prev ki Bondie Kontan Nou

“Zeova disiplinn bann ki Li kontan.”​—EBRE 12:6NW.

KANTIK: 123, 86

1. Ki explikasion souvan Labib done lor disiplinn?

KI SA fer twa panse kan to tann mo “disiplinn”? Pou boukou dimounn sa fer zot pans pinision, me disiplinn li boukou plis ki sa. Labib dir ki disiplinn li bon pou nou ek parfwa li mem mansionn disiplinn avek konesans, sazes, lamour ek lavi. (Proverb 1:2-7; 4:11-13) Se parski disiplinn Bondie montre ki Li kontan nou ek Li anvi ki nou viv pou touletan. (Ebre 12:6NW.) Parfwa Bondie kapav donn pinision pou disipline, me zame li pa fer sa dan enn fason kriel ouswa pou fer lezot dimal. An realite, definision pli inportan pou mo “disiplinn” se ledikasion, kouma par exanp, ledikasion ki enn paran donn so zanfan ki li bien kontan.

2, 3. Sit de kitsoz ki disiplinn kapav inplike? (Get zimaz dan koumansman lartik.)

2 Reflesi lor sa lexanp la. Enn ti garson ki apel Johnny pe zwe boul dan lakaz. So mama dir li: “Johnny, to kone ki  fode pa zwe boul dan lakaz! To kapav kas kitsoz.” Me li pa pran kont so mama ek li kontign zwe boul. Boul-la tap avek enn vaz ek vaz-la kraze! Ki mama Johnny fer pou disiplinn li? Li ansegn li kan li explik Johnny kifer seki li’nn fer pa bon. Li anvi fer li konpran ki li bon ki li obeir so bann paran ek ki bann regleman ki zot finn mete li rezonab ek li inportan pou li. Ek pou ki Johnny tir enn leson, so mama desid pou konfiske so boul pandan enn tan. Johnny pa kontan, me sa finn ed li pou konpran ki li pou bizin sibir bann konsekans si li dezobeir so bann paran.

3 Antan ki Kretien, nou form parti dan fami Zeova. (1 Timote 3:15NW.) Nou Papa, Zeova, gagn drwa deside ki kitsoz ki bon ek ki kitsoz ki pa bon ek Li gagn drwa disiplinn nou kan nou dezobeir Li. Anplis, si nou konn bann move konsekans akoz nou bann aksion, disiplinn Zeova ki ranpli ar lamour kapav ed nou pou rapel ki kantite li inportan ki nou obeir Li. (Galat 6:7) Bondie kontan nou boukou ek Li pa anvi ki nou soufer.​—1 Pier 5:6, 7.

4. (a) Kouma Zeova anvi ki nou form lezot? (b) Ki nou pou examine dan sa lartik-la?

4 Kan nou donn enn disiplinn ki baze lor Labib, nou kapav ed enn zanfan ouswa enn etidian Labib pou vinn enn disip Zezi Kris. Nou servi Labib pou ansegn nou bann etidian seki bon ek pou ed zot konpran ek ‘met anpratik tou seki Zezi finn komann nou.’ (Matie 28:19, 20; 2 Timote 3:16) Se dan sa fason-la ki Zeova anvi ki zot gagn formasion pou ki zot osi zot kapav swiv Zezi Kris. (Lir Tit 2:11-14NW.) Asterla, anou examinn trwa kestion inportan: (1) Kouma disiplinn Zeova montre nou ki Li kontan nou? (2) Ki nou aprann ar lexanp bann dimounn ki Bondie ti disipline? (3) Kouma nou kapav imit fason ki Zeova ek so Garson donn disiplinn?

BONDIE DISIPLINN NOU AVEK LAMOUR

5. Kouma disiplinn Zeova montre nou ki Li kontan nou?

5 Zeova koriz nou, ansegn nou, ek form nou parski Li kontan nou. Li anvi ki nou res pros ar Li ek nou viv pou touletan. (1 Zan 4:16) Zame Li pa insilte nou ouswa fer nou santi ki nou pa vo nanye. (Proverb 12:18) Okontrer, Zeova fixe Li lor nou bann bon kalite ek Li donn nou liberte pou swazir. Eski to trouv lamour Zeova kan Li servi Labib, nou bann piblikasion, nou bann paran, ouswa bann ansien pou disiplinn twa? An realite, kan bann ansien esey koriz nou avek douser ek amour avan mem ki  nou rann nou kont ki nou finn fer enn kitsoz ki pa bon, ofet zot pe imit lamour ki Zeova ena pou nou.​—Galat 6:1.

6. Si enn kikenn perdi so bann responsabilite dan kongregasion, kouma sa disiplinn-la montre lamour Zeova?

6 Parfwa disiplinn inplik plis ki zis donn enn konsey. Si enn kikenn finn fer enn pese grav, li pou nepli ranpli bann kondision pou asim sertin responsabilite dan kongregasion. Mem dan sa ka-la, sa disiplinn-la montre nou lamour ki Zeova ena pou sa dimounn-la. Par exanp, sa kapav ed li pou trouve ki kantite li inportan pou pas plis letan pou etidie Labib, medite, ek priye. Sa bann kitsoz-la kapav ed li pou fer so relasion avek Zeova vinn pli for. (Psom 19:7) Avek letan, li kapav regagn so bann responsabilite. Mem kan enn kikenn exkli, sa montre lamour Zeova parski sa protez kongregasion kont bann move linflians. (1 Korintien 5:6, 7, 11) Ek parski Zeova so disiplinn li touletan zis, sa ed enn kikenn ki’nn exkli pou konpran ki kantite so pese grav. Sa kapav ed li pou repanti.​—Zistwar Bann Zapot 3:19.

DISIPLINN ZEOVA FER NOU GAGN BANN BIENFE

7. Kisannla Shebna ti ete, ek ki defo li ti devlope?

7 Pou konpran linportans disiplinn, nou pou get lexanp de dimounn ki Zeova ti disipline. Premie-la Shebna, enn Izraelit ki ti viv dan lepok Lerwa Izkiya, ek deziem-la se Graham, enn frer dan nou lepok. Shebna ti “an-sarz lakaz,” aparaman lakaz Lerwa Izkiya, ek li ti ena boukou lotorite. (Izai 22:15) Me Shebna ti vinn fier ek ti anvi fer lezot panse ki li inportan. Li ti mem fer enn tom bien ser pou li ek li ti mem vwayaz dan “bann kales inpresionan.”​—Izai 22:16-18.

Si nou ena limilite ek nou dispoze pou sanz nou fason panse, Bondie pou beni nou (Get paragraf 8-10)

8. Kouma Zeova finn disiplinn Shebna, ek ki rezilta sa finn ena?

8 Parski Shebna ti pe rod so prop  laglwar, Bondie ti donn so responsabilite enn lot dimounn ki apel Eliakim. (Izai 22:19-21) Sa ti arive kan Lerwa Senakerib, ki ti pe regne dan Lasiri, ti pe pans pou atak Zerizalem. Plitar, Senakerib ti avoy enn group ofisie ek enn larme pou fer bann Zwif gagn per ek pou fer Lerwa Izkiya livre limem. (2 Lerwa 18:17-25) Izkiya ti avoy Eliakim ek de lezot zom pou al zwenn bann ofisie-la. Enn parmi sa bann zom-la ti Shebna, ki asterla ti enn sekreter. Dan sa lexanp-la nou trouve ki kitfwa Shebna ti aprann pou ena limilite ek li pa ti ofanse ni ti vinn amer. Li ti dispoze pou aksepte enn responsabilite mwin inportan. Anou get trwa leson ki nou kapav aprann ar seki ti ariv Shebna.

9-11. (a) Ki bann leson inportan nou kapav aprann ar seki ti ariv Shebna? (b) Ki to resanti kan to pans fason ki Zeova ti tret Shebna?

9 Premierman, Shebna ti perdi so pozision. Alor, sa rapel nou ki “avan larwinn, ena lorgey.” (Proverb 16:18) Kitfwa nou ena bann responsabilite spesial dan kongregasion, ek lezot panse ki nou inportan. Alor, eski nou pou res inb? Eski nou pou rapel ki ninport ki kapasite ki nou ena ek tou bann bon kitsoz ki nou reisi akonpli se zis gras-a Zeova? (1 Korintien 4:7) Lapot Pol ti donn sa lavertisman-la: “Mo dir ar sakenn parmi zot fode pa ki zot ena enn lopinion tro ot lor zotmem; okontrer ena bann panse modes.”​—Romin 12:3.

10 Deziemman, konsey bien pwisan ki Zeova ti donn Shebna montre nou ki Zeova ti ena konfians ki Shebna kapav sanze. (Proverb 3:11, 12) Se enn leson pou bann ki finn perdi enn responsabilite spesial. Olie ki zot ankoler ek zot ofanse, zot kapav kontign donn Zeova zot maximum. Zot kapav konsider disiplinn kouma enn prev ki Zeova kontan zot. Rapel ki nou Papa touletan rekonpans bann ki ena limilite. (Lir 1 Pier 5:6, 7.) Zeova so disiplinn ki ranpli ar lamour kapav form nou si nou ena limilite ek si nou kouma larzil ki mou.

11 Trwaziemman, nou aprann enn leson inportan ar fason ki Zeova ti tret Shebna. Mem si fason ki Zeova disipline montre ki Li deteste pese, sa montre osi ki Li kontan sa dimounn ki finn fer pese la. Zeova rod seki bon dan bann dimounn. Si to enn paran ouswa enn ansien, eski to pou imit fason ki Zeova donn disiplinn?​—Zid 22, 23.

12-14. (a) Kouma sertin reazir kan zot gagn disiplinn Zeova? (b) Kouma Parol Bondie ti ed enn frer pou sanz so latitid, ek ki lefe sa ti ena?

12 Malerezman, sertin dimounn santi zot telman blese kan zot gagn disiplinn ki zot elwagn zot ar Bondie ek ar kongregasion. (Ebre 3:12, 13) Eski savedir personn pa kapav ed zot? Non! Anou pran lexanp Graham, ki ti exkli ek ki plitar ti reintegre. Selman, apre sa, li ti aret prese ek aret asiste bann renion. Enn ansien ti fer zefor pou vinn so kamarad, ek finalman Graham ti demann ansien-la pou etidie Labib avek li.

13 Ansien-la ti dir: “Graham ti ena enn problem avek lorgey. Li ti kritik bann ansien ki ti exkli li. Alor pandan enn bon bout letan, dan so letid, nou ti examinn  bann verse ki koz lor lorgey ek bann lefe ki sa ena. Graham ti koumans trouv limem dan enn fason bien kler atraver Parol Bondie ki kouma enn laglas, ek li pa ti kontan seki li ti trouve! Lefe-la ti extraordiner! Li ti rekonet ki li ti avegle ar enn ‘poto’ lorgey ek ki so vre problem ti so latitid, li ti touletan pe kritike. Apre sa, li pa ti tarde pou fer bann sanzman. Li ti koumans asiste bann renion regilierman, etidie Labib an profonder, ek fer lapriyer vinn enn labitid. Li ti osi asim so bann responsabilite lor plan spiritiel antan ki enn sef lafami, sa ti fer so madam ek so bann zanfan bien kontan.”​—Lik 6:41, 42; Zak 1:23-25.

14 Ansien-la azoute: “Enn zour, Graham ti dir mwa enn kitsoz ki ti tous mo leker. Li ti dir: ‘Mo ti konn laverite depi plizir lane ek mo ti mem enn pionie. Me asterla mo kapav dir dan enn fason onet ki mo kontan Zeova.’” Bien vit Graham ti gagn responsabilite pou pas mikro pandan bann renion, ek li ti kontan so responsabilite. Ansien-la ti dir: “So lexanp finn ansegn mwa ki kan enn dimounn imilie li devan Zeova ek li aksepte disiplinn, bann benediksion pa pou manke!”

IMIT BONDIE EK ZEZI KRIS KAN TO DONN DISIPLINN

15. Ki nou bizin fer pou ki nou disiplinn ena lefe?

Kan lezot trouve ki nou ena limilite, li pli fasil pou zot aksepte konsey ki nou donn zot

15 Si nou anvi vinn bann bon ansegnan, avan tou nou bizin bann bon zelev. (1 Timote 4:15, 16) Li parey, si Zeova servi twa pou disiplinn lezot, to bizin ena limilite ek les Zeova gid twa dan to lavi. Kan lezot trouve ki to ena limilite, zot pou respekte twa ek li pou pli fasil pou zot aksepte konsey ki to pou donn zot. Nou kapav aprann boukou ar lexanp Zezi.

16. Ki nou kapav aprann ar Zezi konsernan disiplinn ek lansegnman ki efikas?

16 Zezi finn touletan obeir so Papa, mem kan li ti difisil. (Matie 26:39) Li ti rapel bann ki ti ekout li, ki so bann lansegnman ek so sazes sorti depi kot so Papa. (Zan 5:19, 30) Zezi ti ena limilite ek li ti obeisan, ek sa finn ed li pou ansegn avek boukou konpasion. Bann dimounn sinser ti bien kontan so konpagni. (Lir Matie 11:29.) Bann parol Zezi ki ti ranpli ar bonte ti ankouraz bann ki ti dekouraze ek bann ki ti feb. (Matie 12:20) Li ti koriz so bann zapot avek lamour ek bonte mem kan li ti kapav irite ar zot parski zot ti pe diskite pou kone kisannla pli gran parmi zot.​—Mark 9:33-37; Lik 22:24-27.

17. Ki bann kalite pou ed bann ansien pou pran swin kongregasion?

17 Sak fwa ki bann ansien donn enn disiplinn ki baze lor bann prinsip Labib, zot bizin imit Zezi Kris. Dan sa fason-la zot montre ki zot anvi les zot gide par Bondie ek so Garson. Lapot Pier ti  ekrir: “Pran bien swin troupo Bondie ki anba zot responsabilite; vey lor li, pa par obligasion me par amour; fer zot travay par devouman e non pa par lintere. Pa fer dominer ar bann ki anba zot, me vinn enn lexanp ki zot troupo pou kapav swiv.” (1 Pier 5:2-4) Bann ansien ki soumet zot avek lazwa ar Bondie ek Zezi Kris pou gagn bann bienfe, ek bann brebi ki zot pran swin, pou gagn bann bienfe zot osi.​—Izai 32:1, 2, 17, 18.

18. (a) Ki Zeova atann bann paran fer? (b) Kouma Bondie ed bann paran?

18 Ki nou kapav dir lor disiplinn ek formasion dan lafami? Zeova dir bann sef lafami: “Pa fer zot zanfan revolte, me bizin elve zot dan disiplinn ek lansegnman Lesegner [“Zeova,” NW].” (Efezien 6:4) Eski formasion ek disiplinn li vremem neseser? Nou lir dan Proverb 19:18: “Disiplinn to garson tanki ena lespwar, pa vinn responsab so lamor.” Zeova konfie bann paran responsabilite pou disiplinn zot zanfan. Si zot pa fer sa, zot pou ena bann kont pou rann Li! (1 Samiel 3:12-14) Me Zeova donn bann paran sazes ek lafors ki zot bizin kan zot demann Li so led atraver lapriyer ek kan zot kont lor so Parol ek lespri sin pou gid zot.​—Lir Zak 1:5.

APRANN POU VIV POU TOULETAN DAN LAPE

19, 20. (a) Ki benediksion nou gagne kan nou aksepte disiplinn Bondie? (b) Ki nou pou examine dan prosin lartik?

19 Si nou aksepte disiplinn Bondie ek nou imit fason ki Zeova ek Zezi disiplinn nou, nou pou gagn boukou, boukou benediksion! Nou bann fami ek kongregasion pou dan lape, ek tou dimounn pou santi ki nou kontan zot, ki zot ena valer ek zot pou santi zot an sekirite. Sa se zis enn ti avan-gou lape ek lazwa ki nou pou gagne dan lavenir. (Psom 72:7) Disiplinn Zeova pe prepar nou pou viv ansam pou touletan kouma enn fami ini ek anpe, avek Zeova kouma nou Papa. (Lir Izai 11:9. *) Si nou rapel sa, nou pou konsider disiplinn kouma enn zoli fason ki Bondie montre nou so lamour.

20 Dan prosin lartik nou pou aprann plis lor disiplinn dan lafami ek kongregasion. Nou pou examine kouma nou kapav disiplinn noumem. Ek nou pou aprann kouma nou kapav evit enn kitsoz ki pli pir ki soufrans ki gagne kan disiplinn nou.

^ par. 19 Izai 11:9: “Personn pa pou fer okenn ditor ni okenn ravaz dan tou mo montagn ki sin, parski vremem later pou ranpli avek konesans Zeova, parey kouma delo kouver lamer.”