Skip to content

Skip to table of contents

Batem​—Enn Nesesite pou Bann Kretien

Batem​—Enn Nesesite pou Bann Kretien

“Batem . . . sov zot osi asterla.”​—1 PIER 3:21NW.

KANTIK: 52, 41

1, 2. (a) Ki sertin paran resanti kan zot zanfan anvi pran batem? (b) Kifer demann bann kandida batem si zot finn vwe zot lavi ar Zeova? (Get zimaz dan koumansman lartik.)

BANN paran Maria pe get li deboute parmi bann kandida batem. Orater-la poz de kestion. Maria reponn dan enn fason bien kler. Apre sa, li pran batem.

2 Bann paran Maria bien fier ki zot tifi inn vwe so lavi ar Zeova ek inn pran batem. Me avan so batem, so mama ti inpe trakase. Li ti pe demann limem: ‘Eski Maria pa tro zenn pou pran batem? Eski li konpran vremem ki se enn desizion bien serye pou vwe so lavi ar Zeova? Eski li ti bizin atann pli lontan avan ki li pran batem?’ Boukou paran ki kontan zot zanfan poz zotmem sa bann kestion-la kan zot zanfan anvi pran batem. (Ekleziast 5:5) Apre tou, desizion pli inportan ki nou kapav pran se vwe nou lavi  ar Zeova ek pran batem.​—Get lankadre “ Eski To Finn Vwe To Lavi ar Zeova?

3, 4. (a) Ki lexanp Pier finn done pou explik linportans batem? (b) Kifer Pier ti konpar batem ar lars ki Noe ti ranze?

3 Lapot Pier ti konpar batem ar lars ki Noe ti ranze. Pier ti dir: “Batem, ki koresponn avek sa, pe sov zot osi asterla.” (Lir 1 Pier 3:20, 21NW.) Lars ki Noe ti ranze ti montre tou dimounn dan enn fason kler ki Noe ti anvi fer volonte Bondie avek tou so leker. Avek fidelite, Noe ti fer travay ki Zeova ti donn li. Noe ti ena lafwa, ek akoz sa, Zeova ti sap li ek so fami kan ti ena Deliz. Ki Pier ti pe rod ansegn nou?

4 Kan bann dimounn ti trouv lars, zot ti kone ki Noe ti ena lafwa dan Bondie. Kan bann dimounn trouv enn kikenn pran batem, zot kone ki sa dimounn-la finn vwe so lavi ar Bondie parski li ena lafwa an Zezi Kris. Parey kouma Noe, bann ki pran batem pe obeir Bondie, ek zot fer travay ki Bondie inn donn zot. Ek parey kouma Zeova ti sap Noe pandan Deliz, Li pou sap so bann serviter fidel kan Li pou detrir sa move lemond-la. (Mark 13:10; Revelasion 7:9, 10) Alor, li bien inportan ki nou vwe nou lavi ar Zeova ek nou pran batem. An realite, si enn dimounn tarde pou pran sa desizion-la, li riske perdi posibilite pou gagn lavi pou touletan.

5. Ki nou pou aprann dan sa lartik-la?

5 Nou’nn trouve ki batem se enn kitsoz bien inportan. Asterla nou pou examinn sa trwa kestion-la: Ki Labib  dir lor batem? Ki enn dimounn bizin fer avan ki li kapav pran batem? Kifer nou bizin rapel ki batem se enn kitsoz inportan kan nou ansegn nou zanfan ouswa enn etidian Labib?

KI LABIB ANSEGNE LOR BATEM?

6, 7. (a) Batem ki Zan ti fer, ki so sinifikasion? (b) Kisannla so batem ti diferan avek tou lezot batem, ek kifer?

Zan Batis se premie dimounn ki mansione dan Labib, ki finn batiz lezot. (Matie 3:1-6) Kifer bann dimounn ti al ver li pou pran batem? Zot ti fer sa pou montre ki zot finn repanti ar zot bann pese, setadir zot ti rekonet ki zot finn dezobeir Lalwa Moiz ek zot ti bien regrete. Me batem pli inportan ki Zan ti fer ti ena enn sinifikasion bien diferan. Zan ti gagn enn extra gran loner pou batiz Zezi, Garson parfe Bondie. (Matie 3:13-17, NW.) Zezi zame inn fer pese. Li pa ti bizin repanti. (1 Pier 2:22) Me alor, kifer Zezi ti pran batem? Pou montre ki li ti pare pou servi so lavi pou fer volonte Bondie.​—Ebre 10:7.

7 Apre ki Zezi ti koumans prese, so bann disip ti koumans batiz lezot dimounn. (Zan 3:22; 4:1, 2) Sa bann dimounn-la osi ti pran batem parski zot ti repanti ar zot bann pese kont Lalwa Moiz. Me apre ki Zezi finn mor ek finn resisite, bann ki ti anvi vinn so bann disip ti pou bizin pran batem pou enn lot rezon.

8. (a) Apre rezireksion Zezi, ki komannman li’nn donn so bann disip? (b) Kifer bann vre Kretien bizin pran batem?

8 Lane 33 nou lepok, enn tigit apre so rezireksion, Zezi ti koz avek plis ki 500 zom, fam, ek kitfwa avek bann zanfan osi. Li posib ki se dan sa lepok-la mem ki li ti dir: “Al dan tou bann pep ki ena e fer zot vinn mo bann disip; batiz zot lor nom mo Papa, lor nom so Garson e lor nom Lespri Sin. Montre zot met anpratik tou seki mo finn komann zot.” (Matie 28:19, 20; 1 Korintien 15:6) Zezi finn demann so bann disip pou fer lezot disip. Ninport kisannla ki anvi vinn so disip, ouswa pran so “zoug,” sa dimounn-la pou bizin pran batem. (Matie 11:29, 30) Pou ki enn dimounn servi Bondie dan fason ki fer Li plezir, sa dimounn-la bizin aksepte ki Bondie servi Zezi pou akonpli so volonte. Lerla sa dimounn-la pou kapav pran enn batem ki Bondie aprouve. Labib donn boukou lexanp pou montre kouma bann disip Zezi dan premie siek ti konpran linportans batem. Zot pa ti panse ki zot bizin atann ek pran batem plitar.​—Zistwar Bann Apot 2:41; 9:18; 16:14, 15, 32, 33.

PA RETARD OU BATEM

9, 10. Ki nou kapav aprann avek batem enn Etiopien ek batem Sol?

9 Lir Zistwar Bann Apot 8:35, 36NW. Enn Etiopien ki ti konverti dan larelizion Zwif ti pe retourn kot li. Li ti sorti depi tanp Zerizalem, kot li ti al ador Bondie. Enn anz ti avoy Filip pou pres ar sa Etiopien-la, ek Filip ti ansegn li “bonn nouvel lor Zezi.” Kouma sa Etiopien-la ti reazir? Li ti konpran ki kantite li inportan ki li aksepte Zezi  kouma so Segner, ek li ti anvi fer seki Zeova demann bann vre Kretien pou fer. Alor, li pa’nn perdi letan, li’nn pran batem.

10 Anou get enn lot lexanp. Se enn Zwif ki ti apel Sol. Nasion Izrael an-antie ti’nn vwe zot lavi ar Bondie, me Bondie ti rezet zot parski zot ti dezobeir Li. Sol ti krwar ki bann Zwif ti ankor pe servi Bondie kouma bizin. Akoz sa, li ti persekit bann Kretien. Me enn zour, apre ki Zezi ti resisite, li ti koz avek Sol depi lesiel. Kouma Sol ti reazir? Li ti aksepte pou gagn led ar enn disip Zezi Kris ki ti apel Ananias. Labib dir: “Li ti leve ek li ti pran batem.” (Zistwar Bann Apot 9:17, 18NW; Galat 1:14) Plitar sertin ti apel li lapot Pol. Remarke ki deswit kouma li’nn konpran ki Bondie ti pe servi Zezi pou akonpli So volonte, Sol ti pran batem san perdi letan.​—Lir Zistwar Bann Apot 22:12-16NW.

Bann etidian Labib ena boukou rekonesans pou laverite ki zot aprann ek zot anvi pran batem

11. (a) Zordi, kifer bann etidian Labib desid pou pran batem? (b) Ki nou resanti kan enn kikenn pran batem?

11 Zordi osi, boukou dimounn ki etidie Labib fer parey, ki zot zenn ouswa vie. Zot lamour ek konfians pou seki Labib dir, pous zot pou vwe zot lavi ar Zeova ek pran batem. An realite, diskour batem li touletan enn moman spesial dan nou bann lasanble. Bann Temwin Zeova kontan kan bann etidian Labib aksepte laverite ek desid pou pran batem. Bann paran bien kontan kan zot zanfan fer parey. Pandan lane servis 2017, plis ki 284,000 nouvo inn pran batem pou montre ki zot finn vwe zot lavi ar Zeova. (Zistwar Bann Apot 13:48NW.) Li kler ki zot ti konpran ki batem li neseser pou bann vre Kretien. Me ki zot ti bizin fer avan ki zot kapav pran batem?

12. Ki bann etidian Labib bizin fer avan ki zot kapav pran batem?

12 Avan ki bann etidian Labib kapav pran batem, zot bizin konn laverite lor Bondie, so proze pou bann dimounn ek pou later, ek seki Li’nn fer pou sov limanite. (1 Timote 2:3-6) Apre, zot bizin devlop zot lafwa, parski sa pou ed zot obeir bann lalwa Bondie ek aret fer seki Bondie deteste. (Zistwar Bann Apot 3:19) Li bien inportan ki zot fer sa, parski Zeova pa pou aksepte ki enn dimounn vwe so lavi ar Li alor ki sa dimounn-la ankor pe fer seki Li deteste. (1 Korintien 6:9, 10) Me pena zis sa. Tou dimounn ki anvi vwe zot lavi ar Zeova bizin asiste bann renion kongregasion ek pres bonn nouvel regilierman ek ansegn lezot. Se enn kondision ki ninport kisannla ki anvi vinn enn disip Zezi Kris bizin ranpli. (Zistwar Bann Apot 1:8) Avan tou, enn etidian Labib bizin fer tou sa bann kitsoz-la. Lerla li pou kapav vwe so lavi ar Zeova dan enn  lapriyer personel ek apre sa pran batem.

ENN LOBZEKTIF POU BANN ETIDIAN LABIB

Kan to ansegn lezot, eski to rod bann lokazion pou ed zot konpran ki batem se enn kitsoz bien inportan? (Get paragraf 13)

13. Kan nou ansegn lezot, kifer nou bizin rapel ki zot bizin pran batem pou ki zot vinn bann vre Kretien?

13 Kan nou ed nou bann zanfan ek bann lezot etidian Labib pou fer sa bann kitsoz ki neseser la, nou bizin rapel ki bann ki anvi vinn bann vre disip Zezi bizin pran batem. Lerla, kan li apropriye, nou pa pou ezite pou dir zot ki kantite li inportan ki zot vwe zot lavi ar Bondie ek pran batem. Nou anvi ki nou bann zanfan ek bann etidian Labib kontign progrese ek pran batem!

14. Kifer fode pa nou met presion lor personn pou pran batem?

14 Biensir, fode zame nou met presion lor enn zanfan ni lor enn etidian Labib pou ki li pran batem. Zeova pa fors personn pou servi Li. (1 Zan 4:8) Kan nou ansegn lezot, nou bizin ed zot pou konpran ki kantite li inportan ki zot devlop enn relasion personel avek Zeova. Lerla, si enn etidian Labib li vremem ena rekonesans ki li’nn konn laverite lor Bondie ek li vremem anvi fer tou seki enn vre Kretien bizin fer, sa dimounn-la pou anvi pran batem.​—2 Korintien 5:14, 15.

15, 16. (a) Eski enn dimounn bizin ena enn laz presi pou pran batem? Explike. (b) Kifer enn etidian Labib bizin pran batem antan ki enn Temwin Zeova mem si li’nn batize dan enn lot relizion avan?

15 Pena enn laz presi pou ki enn dimounn pran batem. Tou dimounn diferan ek sertin fer bann progre pli vit ki lezot. Boukou etidian pran batem kan  zot zenn ek zot res fidel ar Zeova mem kan zot grandi. Ena lezot ki’nn aprann konn bann verite Biblik ek ki’nn pran batem alor ki zot ti deza vie. Sertin ena mem plis ki 100 an!

16 Par exanp, enn madam ti etidie Labib ek li ti deza pran batem dan plizir relizion. Akoz sa, li ti demann proklamatris ki ti fer so letid la si li ti vremem neseser ki li repran batem ankor. Proklamatris-la ti montre li sertin verse Labib ki ti reponn so kestion. Kan sa madam-la ti konpran seki Labib dir lor sa size-la, li ti pran batem, mem si li ti ena preske 80 an. Ki sa lexanp-la aprann nou? Sa aprann nou ki Zeova aksepte nou batem akondision ki nou konn laverite konsernan so volonte. Alor, mem si nou finn batize dan enn lot relizion, nou bizin pran batem antan ki enn Temwin Zeova.​—Lir Zistwar Bann Apot 19:3-5NW.

17. Lor ki kitsoz enn dimounn bizin reflesi zour so batem?

17 Zour ki enn dimounn pran batem, se enn zour bien zwaye. Se osi enn lokazion pou bien reflesi lor promes ki li’nn fer ek seki so batem inplike. Sa demann boukou zefor pou ki enn vre Kretien res fidel ar sa langazman-la. Bann disip Zezi bizin ‘nepli viv pou zotmem me viv pou sa kikenn ki finn mor pou zot la, ek ki finn resisite.’​—2 Korintien 5:15; Matie 16:24NW.

18. Ki bann kestion nou pou examine dan prosin lartik?

18 Kouma nou finn trouve dan sa lartik-la, desizion pou vinn enn vre Kretien, se enn desizion bien serye. Akoz samem ki mama Maria ti pe poz limem bann kestion ki mansione dan koumansman sa lartik-la. Si to enn paran, kitfwa to finn demann tomem: ‘Eski mo zanfan inn vremem pare pou pran batem? Eski li konn Zeova ase pou vwe so lavi ar Li? Eski mo zanfan bizin gagn enn bon ledikasion ek enn travay avan ki li pran batem? Ki pou arive si li fer enn pese grav apre ki li’nn pran batem?’ Nou pou examinn sa bann kestion-la dan prosin lartik. Nou pou aprann kouma bann paran Kretien kapav ena enn fason panse ekilibre lor batem.