Skip to content

Skip to table of contents

 BIOGRAFI

Mo’nn Gagn Bann Bienfe Kan Mo’nn Mars Avek Bann Dimounn Saz

Mo’nn Gagn Bann Bienfe Kan Mo’nn Mars Avek Bann Dimounn Saz

MO RAPEL ki sa zour-la ti pe fer bien fre dan Brookings (Dakota du Sud dan l’États-Unis). Mo ti santi ki liver ti pre pou vini. Mo ti dan enn lagranz lor enn laferm ek pa ti ena sofaz. Avek mwa ti ena enn ti group dimounn, ek nou tou nou ti pe tranble telman nou ti pe gagn fre. Nou ti pe debout pre ar enn gran tink ranpli ar delo, ek delo la ti glase! Les mo rakont zot inpe lor mo lavi koumsa zot pou konpran kifer nou ti laba.

MO FAMI

Tonton Alfred ek mo papa

Mo’nn ne le 7 Mars 1936. Mo bann paran ti ena kat zanfan, ek momem ti pli zenn. Nou ti res dan enn ti laferm dan les Dakota du Sud. Lagrikiltir ti enn kitsoz inportan pou nou fami, me li pa ti kitsoz pli inportan. Mo bann paran ti pran batem kouma bann Temwin Zeova an 1934. Zot ti vwe zot lavi ar Zeova, alor fer so volonte ti kitsoz pli inportan pou zot. Mo papa, ki apel Clarence, ek plitar mo tonton Alfred, ti servi kouma serviter konpagni (asterla apel sa kordinater komite bann ansien) dan nou ti kongregasion dan Conde, ki trouv dan Dakota du Sud.

Nou fami regilierman ti asiste bann renion ek ti al lakaz-lakaz pou partaz avek lezot lespwar extraordiner ki ena dan Labib. Lexanp mo bann paran ek formasion ki zot ti donn nou ti ed nou pou kontan Zeova. Mo ser Dorothy ek mwa, nou ti vinn proklamater kan nou ti ena si-z-an. An 1943, Lekol Minister Teokratik ti koumanse ek mo ti donn mo nom pou sa lekol-la.

Pionie an 1952

Bann lasanble ti ena enn plas bien inportan dan nou lavi. Mo rapel enn lasanble ki ti  fer an 1949 dan Sioux Falls, dan Dakota du Sud. Frer Grant Suiter ti fer enn diskour ki ena tem “Li Pli Tar ki Ou Panse!” Li ti explike ki tou bann Kretien batize bizin servi zot lavi pou pres bon nouvel lor Rwayom Bondie ek li ti met bien laksan lor la. Plitar, mo ti vwe mo lavi ar Zeova. Mo ti pran batem le 12 Novam 1949, dan prosin lasanble sirkonskripsion dan Brookings. Se pou sa rezon-la ki mo ti dan sa lagranz bien fre ki mo ti mansione lao la. Kat parmi nou ti pe atann pou pran batem dan enn gran tink an metal.

Apre sa, mo ti desid pou fer pionie. Mo ti koumanse le 1Zanvie 1952 kan mo ti ena 15 an. Labib dir: “Enn kikenn ki mars avek bann dimounn ki ena lasazes pou gagn lasazes,” ek ti ena boukou dimounn saz dan mo fami ki ti soutenir mo desizion. (Proverb 13:20) Souvan mo ti al prese avek mo tonton Julius, ki ti ena 60 an. Mem si li ti pli vie ki mwa, nou ti kontan pres ansam. Mo ti aprann boukou ar li ek lexperyans ki li ti ena lor lavi. Bien vit, Dorothy osi ti vinn enn pionie.

BANN SIRVEYAN SIRKONSKRIPSION TI ED MWA

Kan mo ti tipti, mo bann paran ti invit plizir sirveyan ek zot madam pou vinn res kot nou. Enn koup ki ti bien ed mwa se Jesse ek Lynn Cantwell. Zot ti bien pran mwa swin ek zot ti ankouraz mwa. Kan zot ti vizit bann kongregasion ki pa ti tro lwin, parfwa zot ti invit mwa pou akonpagn zot dan predikasion. Mo ti bien apresie bann moman ki mo ti pase avek zot! Mo ti anvi res bien okipe dan servis Zeova parey kouma zot ek fer pionie.

Nou prosin sirveyan sirkonskripsion ti Bud Miller. Kan li ek so madam Joan ti vizit nou kongregasion, mo ti ena 18 an. Sa lepok-la, mo ti bizin pas devan enn komite ki ti deside kisannla ki ti bizin fer servis militer. Zot ti anvi mo fer sertin travay ki, dapre mwa, ti kont komannman Zezi konsernan netralite dan bann zafer politik. Me mwa, mo ti anvi pres bon nouvel lor Rwayom Bondie. (Zan 15:19) Alor, mo ti fer enn demann pou ki rekonet mwa kouma enn minis relizie.

Mo ti telman kontan kan Frer Miller ti dir mwa ki li ti pou vinn avek mwa pou zwenn sa  komite-la. Li pa ti enn dimounn timid ek li pa ti per personn. Anplis, li ti konn bien bann Lekritir. Mo ti gagn boukou kouraz kan li ti avek mwa! Ver lafin lete 1954, sa komite-la ti aksepte mo demann pou rekonet mwa kouma enn minis relizie. Asterla, mo ti lib pou fer plis pou Zeova.

Mo kot enn kamion dan laferm, mo fek nome Betelit

Deswit apre, mo ti gagn linvitasion pou al servi dan Béthel, dan enn plas ki ti apel Laferm Watchtower, ki ti trouv dan Staten Island, New York. Mo ti servi kouma Betelit pandan apepre trwa-z-an. Mo ti viv bann zoli lexperyans laba parski mo ti fer konesans bann frer ek ser ki ena boukou sazes ek mo ti travay avek zot.

SERVIS BÉTHEL

Avek Frer Franz dan WBBR

Dan laferm lor Staten Island ti ena osi stasion radio WBBR. Bann Temwin Zeova inn servi sa stasion radio la depi 1924 ziska 1957. Apepre 15 a 20 manb lafami Béthel ti travay dan laferm. Laplipar parmi nou ti zenn ek pa ti ena boukou lexperyans. Me, Frer Eldon Woodworth ti travay ansam avek nou. Li ti enn frer aze ki ti ena lesperans pou al dan lesiel. Li ti koumadir enn papa pou nou ek li ti ansegn nou boukou kitsoz. Parfwa, kan nou ti gagn bann problem ant nou, Frer Woodworth ti dir nou: “Li extraordiner travay ki Lesegner finn fer avek bann dimounn ki li ena.”

Harry Peterson ti bien zele dan travay predikasion

Frer Frederick Franz osi ti avek nou ek li ti bien ed nou. Li ti ena boukou sazes ek li ti konn bien Labib. Li ti interes li ar sakenn parmi nou. Nou kwizinie ti Harry Peterson. Li ti pli fasil pou nou servi sa nom-la ki servi so vre nom, Papargyropoulos. Li osi li ti ena lesperans pou al dan lesiel, ek li ti bien kontan prese. Frer Peterson ti fer bien so travay dan Béthel ek zame li pa ti negliz so predikasion. Sak mwa, li ti plas bann santenn piblikasion. Li osi ti konn bien Labib ek li ti reponn laplipar nou bann kestion.

MO TI APRANN AVEK BANN SER KI SAZ

Dan laferm, nou ti prepar bann frwi ek bann legim ki nou ti met dan bann lamok. Dan enn an, nou ti met apepre 42,600 lit frwi ek legim dan bann lamok pou lafami Béthel. Mo ti travay ansam avek enn ser bien saz ki apel Etta Huth. Se li ki ti fer bann reset ki nou  ti servi pou prepar bann frwi ek bann legim. Bann ser dan landrwa ti vinn travay ansam avek nou, ek Etta ti ede pou organiz zot travay. Mem si Etta ti ena boukou lexperyans dan sa domenn-la, li ti touletan respekte bann frer ki ti responsab laferm. Li ti enn bon lexanp pou nou tou.

Avek Angela ek Etta Huth

Angela Romano ti enn parmi bann zenn ser ki ti vinn ede dan laferm. Etta ti ed li kan li ti vinn dan laverite. Angie ek mwa, nou’nn marye an Avril 1958. Nou’nn bien kontan pou servi Zeova ansam pandan 58 an. Pandan tou sa bann lane-la, Angie so fidelite anver Zeova ti fer nou maryaz vinn solid. Li ena sazes, ek mo kapav kont san poursan lor li malgre ninport ki difikilte ki nou gagne.

MISIONER EK SERVI DAN SIRKONSKRIPSION

Kan bann frer ti vann bann batiman WBBR lor Staten Island an 1957, mo ti al servi enn tigit letan dan Béthel Brooklyn. Apre sa, kan Angie ek mwa nou’nn marye, mo ti kit Béthel. Pandan trwa-z-an, nou ti fer pionie dan Staten Island. Pandan enn tan, mo ti mem travay pou bann nouvo proprieter sa stasion-la, ki ti apel WPOW.

Angie ek mwa, nou ti amenn enn lavi sinp pou ki nou kapav lib pou al servi ninport kotsa ti bizin led. Se akoz sa ki an 1961, nou ti kapav aksepte enn linvitasion pou al servi kouma pionie spesial dan Falls City, Nebraska. Me zis apre ki nou ti ariv laba, nou ti invite pou asiste pandan enn mwa l’École du ministère du Royaume dan South Lansing, New York. Nou ti bien kontan sa formasion ki nou ti gagne la, ek nou ti panse ki apre lekol, nou ti pou retourn dan Nebraska. Alor, nou ti gagn enn sok kan nou ti gagn enn nouvo afektasion. Nou ti pou al servi kouma bann misioner dan Cambodge! Dan sa zoli pei ki trouv dan sid-es l’Asie la, seki nou ti trouve, tande, ek goute ti bann nouvo kitsoz pou nou. Nou ti vremem anvi partaz bon nouvel lor Rwayom Bondie avek bann dimounn ki ti res laba.

An 1975, avek Angela, avan enn interview lor televizion

Me apre, sitiasion politik ti sanze dan Cambodge, ek nou ti bizin al dan lesid Vietnam. Apre de-z-an, mo ti bien malad, ek malerezman nou ti bizin retourn dan l’États-Unis. Sa finn pran inpe letan avan ki mo bien. Me kan mo’nn bien, nou ti rekoumans fer pionie.

An Mars 1965, nou ti koumans servi dan sirkonskripsion. Pandan 33 an, Angie ek mwa nou ti bien kontan pou servi dan sirkonskripsion ek dan distrik, ek pou ede dan bann lasanble. Mo ti bien kontan sa travay-la, parski bann lasanble ti touletan enn moman zwaye pou mwa. Pandan de-trwa lane, nou ti vizit bann kongregasion dan New York ek toutotour New York, ek boukou lasanble ti organize dan Yankee Stadium.

RETOURN BÉTHEL EK BANN LEKOL TEOKRATIK

Dan nou servis pou Zeova, Angie ek mwa nou finn gagn plizir nouvo afektasion ek sertin ladan parfwa ti mem bien difisil. An 1995, mo ti gagn responsabilite pou fer instrikter  dan Lekol Formasion Ministeryel. Trwa-z-an plitar, nou ti gagn linvitasion pou al servi dan Béthel. Apre 40 an, mo ti bien kontan pou retourn dan Béthel, kot mo ti koumans mo servis aplintan. Pandan enn tan, mo ti travay dan Departman Servis ek kouma enn instrikter dan plizir lekol. An 2007, Komite Santral ti form Departman Bann Lekol Teokratik pou okip tou bann lekol ki fer dan Béthel, ek pandan enn sertenn letan, mo ti responsab sa departman-la.

Dan bann lane ki finn pase, finn ena boukou sanzman dan bann lekol ki fer dan Béthel. An 2008, ti koumans Lekol pou Bann Ansien. Ek pandan de-z-an, plis ki 12,000 ansien ti asiste sa lekol-la dan Patterson ek dan Béthel Brooklyn. Azordi, pe kontign fer sa lekol-la dan lezot landrwa ankor. An 2010, Lekol Formasion Ministeryel ti sanz nom ek ti apel li Lekol pou Bann Frer Selibater. Enn lot lekol osi ti forme, Lekol pou Bann Koup Kretien.

An Septam 2014, sa de lekol-la ti vinn enn sel ek ti apel li Lekol pou Bann Evanzelizater Rwayom Bondie. Bann zelev kapav swa marye, swa enn frer ouswa enn ser selibater. Boukou frer ek ser dan lemond antie ti extra kontan kan zot ti aprann ki pou ena sa lekol-la dan zot pei. Ek li extraordiner kan nou mazine ki boukou frer ek ser pou gagn lokazion pou asiste sa bann lekol-la. Mo bien kontan ki mo’nn zwenn boukou frer ek ser ki finn fer bann sanzman dan zot lavi pou ki zot kapav gagn sa formasion-la.

Kan mo reflesi lor mo lavi, depi ki mo’nn pran batem dan sa tink delo glase la ziska asterla, mo remersie Zeova pou bann dimounn bien saz ki mo’nn zwenn. Zot finn ed mwa pou konn Zeova ek pou servi Li ankor pli bien. Sertin ti pli zenn ki mwa ek lezot ti pli aze. Ek boukou pa ti ena mem kiltir ki mwa. Me mo finn trouve par zot bann aksion ek zot latitid ki zot ti bien kontan Zeova. Mo bien rekonesan ki mo ena tou sa bann kamarad bien saz la parmi pep Zeova, ar ki mo kapav aprann boukou kitsoz.

Mo kontan zwenn bann zelev ki sorti dan lemond antie