An 2012, bann arkeolog ti dekouver plizir bout enn vaz an larzil ki ena anviron 3,000 an. Bann exper ti extra kontan. Kifer? Pa akoz bann bout vaz ki zot ti dekouver, me akoz seki ti ekrir lor la.

Kan bann arkeolog ti reisi met tou sa bann bout vaz-la ansam, zot finn kapav lir seki ti ekrir an Kananeen lor la: “Eshba’al Ben Beda,” ki vedir “Eshba’al, garson Beda.” Se premie fwa ki bann arkeolog dekouver enn kitsoz avek sa nom-la lor la.

Labib koz lor enn dimounn ki ti apel Eshbaal. Li ti enn parmi bann garson Lerwa Sail. (1 Kronik 8:33; 9:39) Profeser Yosef Garfinkel, enn parmi bann dimounn ki ti dekouver sa vaz-la dir: “Li interesan pou note ki ena nom Eshba’al dan Labib ek asterla, ena li osi dan bann rezis arkeolozik, ek sa dimounn-la ti viv dan lepok Lerwa David.” Sa se enn lot lexanp ki montre ki arkeolozi soutenir seki ena dan Labib!

Dan Labib, garson Sail ki apel Eshbaal apel osi Ish-boshet. (2 Samiel 2:10) Kifer eski ti ranplas “baal” par “boshet”? Bann exper explike ki ekrivin deziem liv Samiel kitfwa pa ti servi nom Eshbaal parski sa ti pou fer bann Izraelit rapel Baal, bondie siklonn ki bann Kananeen ti adore. Selman, dan premie liv Kronik, nou ankor touzour kapav trouv nom Eshbaal.