Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Bann Temwin Zeova

Kreol Morisien

Latour Degard (Edision Letid)  |  Mars 2017

Ena Lafwa​—Pran Bann Bon Desizion!

Ena Lafwa​—Pran Bann Bon Desizion!

“Demann avek lafwa, zame doute.”​—ZAK 1:6.

KANTIK: 81, 70

1. Ki kitsoz ti fer Kain pran enn move desizion, ek ki konsekans li ti gagne?

KAIN ti ena enn desizion inportan pou pran. Li ti ena bann move santiman. Li ti kapav swa kontrol sa bann santiman-la, ek lerla gagn bann bon rezilta. Ouswa les sa bann santiman-la kontrol so bann aksion, ek lerla gagn bann move konsekans. Me Labib dir nou ki Kain ti pran enn move desizion. Rezilta: Li ti touy so frer, Abel, ek li ti gat so relasion avek so Kreater.​—Zenez 4:3-16.

2. Kifer li inportan ki nou pran bann bon desizion?

2 Dan mem fason, nou tou nou ena pou pran bann desizion dan nou lavi. Sertin desizion inportan alor ki lezot non. Kanmem sa, boukou parmi nou bann desizion kapav ena enn gran lefe lor nou lavi. Kan nou pran bann bon desizion, nou pou ena mwins problem ek nou lavi pou trankil. Parkont, si nou pran bann move desizion, nou lavi pou ranpli ar problem ek desepsion.​—Proverb 14:8.

3. (a) Dan ki nou bizin ena lafwa pou pran bann bon desizion? (b) Ki bann kestion nou pou examine?

 3 Ki kitsoz pou ed nou pou pran bann bon desizion? Nou bizin ena lafwa dan Bondie, ena konfians ki Li anvi ed nou ek ki Li pou donn nou sazes ki nou bizin pou pran bann bon desizion. Nou bizin osi ena lafwa dan so Parol, ek ena konfians dan so bann konsey. (Lir Zak 1:5-8.) Plis nou vinn pros ar Zeova ek plis nou kontan so Parol, plis nou pou ena konfians ki Li kone seki pli bon pou nou. Lerla, nou pou rod bann konsey dan Labib avan ki nou pran bann desizion. Me kouma nou kapav amelior nou kapasite pou pran bann bon desizion? Eski parfwa nou bizin sanz bann desizion ki nou’nn pran?

NOU TOU NOU BIZIN PRAN BANN DESIZION

4. Ki desizion Adan ti ena pran, ek ki konsekans sa finn ena?

4 Depi koumansman listwar limanite, bann dimounn finn bizin pran bann desizion inportan. Premie zom, Adan, ti bizin deside si li ti pou ekout so Kreater, Zeova, ouswa si li ti pou ekout so madam, Ev. Adan ti swazir pou ekout Ev, ki ti inflians li pou pran enn move desizion. Rezilta: Zeova ti met Adan deor depi zardin Edenn, ek plitar li ti mor. Azordi, nou osi nou pe soufer akoz move desizion ki Adan ti pran.

Zeova finn donn nou so Parol, ki montre nou kouma pou pran bann bon desizion

5. Kouma nou bizin konsider responsabilite ki nou ena pou pran bann desizion?

5 Kitfwa sertin panse ki lavi ti pou pli fasil si zot pa ti ena pou pran okenn desizion. Kitfwa to ena mem santiman. Me li bon nou rapel ki Zeova pa finn kree bann dimounn kouma bann robo ki pa kapav reflesi ouswa pran bann desizion. Li finn donn nou so Parol, ki montre nou kouma pou pran bann bon desizion. Zeova anvi ki nou pran bann desizion, ek sa responsabilite-la kapav ed nou. Anou get sa bann lexanp-la.

6, 7. Ki desizion bann Izraelit ti bizin pran, ek kifer li ti difisil pou zot pran sa desizion-la? (Get zimaz dan koumansman lartik.)

6 Kan zot ti pe res dan Later Promiz, bann Izraelit ti bizin swazir ant servi Zeova ouswa servi bann lezot bondie. (Lir Zozwe 24:15. *) Kitfwa sa ti paret enn sinp desizion. Me desizion ki zot ti pou pran ti pou kapav swa fer zot gagn lavi, swa fer zot gagn lamor. Dan lepok bann Ziz, bann Izraelit ti kontign pran bann move desizion. Zot ti aret ador Zeova ek zot ti koumans ador bann fos bondie. (Ziz 2:3, 11-23) Plitar, dan lepok Eliya, pep Bondie ti bizin swazir si zot ti pou servi Zeova ouswa fos bondie Baal. (1 Lerwa 18:21) Kitfwa sa ti paret  enn desizion fasil pou pran parski pena nanye ki pli bon ki servi Zeova. Enn dimounn ki saz pa ti pou anvi servi enn bondie ki pena lavi. Pourtan, bann Izraelit pa ti arive pran enn desizion. Labib dir ki bann Izraelit ti pe “bwate lor de lopinion diferan.” Avek sazes, Eliya ti ankouraz lepep pou swazir pou ador vre Bondie, Zeova.

7 Kifer li ti difisil pou bann Izraelit pran enn bon desizion? Premierman, zot pa ti ena lafwa an Zeova, ek zot ti refiz pou ekout Li. Zot pa ti ena konfians an Zeova, ek zot pa ti pran letan pou aprann konn Li ouswa so sazes. Si zot ti fer sa, seki zot ti pou aprann ti pou ed zot pou pran bann bon desizion. (Psom 25:12) Deziemman, bann Izraelit ti les zot inflianse par bann dimounn dan lezot nasion. Sa bann etranze-la ti inflians fason panse bann Izraelit ek zot ti mem pran bann desizion dan zot plas. Rezilta: Bann Izraelit ti koumans swiv sa bann etranze-la ek ador zot bann fos bondie. Pourtan, depi plizir lane avan, Zeova ti averti zot kont sa danze-la.​—Exod 23:2.

ESKI LEZOT BIZIN PRAN BANN DESIZION DAN NOU PLAS?

8. Ki leson bien inportan nou aprann ar lexanp bann Izraelit?

8 Lexanp bann Izraelit montre nou ki, si nou anvi pran bann bon desizion, nou bizin servi Parol Bondie. Galat 6:5 rapel nou ki sak dimounn responsab so prop desizion. Alor, li kler ki fode pa nou donn personn responsabilite pou pran bann desizion dan nou plas. Okontrer, sakenn parmi nou bizin aprann seki bon devan lizie Zeova ek swazir pou fer sa.

Si nou les lezot pran bann desizion dan nou plas, ofet nou pe desid pou swiv sa bann dimounn-la

9. Kifer li danzere ki nou les lezot pran bann desizion dan nou plas?

9 Kouma sa kapav arive ki nou les lezot pran bann desizion dan nou plas? Sa arive kan nou les lezot met presion lor nou pou pran enn move desizion. (Proverb 1:10, 15) Sa li bien danzere. Se nou responsabilite pou swiv nou konsians ki’nn forme par Labib. Si nou les lezot pran bann desizion dan nou plas, ofet nou pe desid pou swiv sa bann dimounn-la. Sa desizion-la kapav fer nou gagn bann move konsekans.

10. Ki lavertisman Pol ti donn bann Kretien dan Galat?

10 Lapot Pol ti averti bann Kretien dan Galat pou pa les lezot pran bann desizion personel dan zot plas. (Lir Galat 4:17.) Sertin frer dan kongregasion ti pe esey pran bann desizion dan plas lezot. Kifer zot ti fer sa? Sa bann zom egois la ti anvi ki zot bann frer ek ser swiv zot olie ki zot swiv bann zapot. Zot pa ti ena limilite, ek zot pa ti respekte drwa ki zot bann frer ek ser ti ena pou pran zot prop desizion.

11. Kouma nou kapav ed lezot kan zot ena pou pran bann desizion?

 11 Nou tou nou kapav aprann ar bon lexanp ki lapot Pol ti lese. Li ti kone ki so bann frer ek ser ti ena drwa pou pran zot prop desizion, ek li ti respekte sa drwa-la. (Lir 2 Korintien 1:24.) Azordi, bann ansien kapav swiv sa lexanp-la kan zot donn enn konsey lor enn kitsoz ki inplik enn desizion personel. Zot kontan pou partaz bann ransegnman ki baze lor Parol Bondie avek zot bann frer ek ser. Me, bann ansien fer bien atansion pou les sak Kretien pran so prop desizion parski se li ki pou bizin viv avek bann konsekans so desizion. Enn leson bien inportan ki nou kapav tire: Nou kapav ed lezot pou konpran enn konsey Biblik ki aplik ar zot sitiasion. Me, se responsabilite ek drwa nou bann frer ek ser pou pran zot prop desizion. Kan zot pran bann bon desizion, zot gagn bann benediksion. Alor, li kler ki fode zame nou panse ki nou ena drwa pou deside seki nou bann frer ek ser bizin fer.

Bann ansien ki ena lamour ed lezot pou aprann pran zot prop desizion (Get paragraf 11)

PA LES TO BANN SANTIMAN KONTROL TO BANN DESIZION

12, 13. Kifer li danzere ki nou pran bann desizion kan nou ankoler ouswa kan nou dekouraze?

12 Azordi, boukou dimounn ekout zot leker kan zot pran bann desizion. Me sa li bien danzere. Labib met nou an gard kont bann danze ki ena kan nou pran bann desizion ki baze lor nou leker inparfe, ouswa lor nou bann santiman. (Proverb 28:26) Nou pa kapav fer konfians nou leker parski “leker pli tret ki ninport ki lezot kitsoz ek li bien move.” (Zeremi 17:9) Ena boukou lexanp dan Labib ki montre bann move konsekans ki bann dimounn ti gagne parski zot ti kont lor zot leker inparfe. (1 Lerwa  11:9; Zeremi 3:17; 13:10) Alor, ki kapav arive si nou ekout nou leker kan nou pran bann desizion?

13 Zeova finn donn nou lord pou kontan Li avek tou nou leker ek pou kontan nou prosin kouma noumem. (Matie 22:37-39) Me nou bizin fer bien atansion. Bann verse dan paragraf avan montre nou ki li danzere kan nou les nou bann santiman kontrol nou panse ek nou bann aksion. Par exanp, kan enn dimounn ankoler, li bien difisil pou ki li pran enn bon desizion. (Proverb 14:17; 29:22) Li difisil osi pou enn dimounn ki dekouraze pran enn bon desizion. (Nonb 32:6-12; Proverb 24:10) Nou bizin les lalwa Bondie gid nou panse. (Romin 7:25) Kan nou pran bann desizion inportan, fode pa ki nou les nou bann santiman kontrol nou bann aksion.

KAN ESKI NOU BIZIN SANZ NOU DESIZION?

14. Kouma nou kone ki parfwa li bon ki nou sanz sertin desizion?

14 Nou bizin pran bann bon desizion. Kanmem sa, enn dimounn ki saz kone ki parfwa li bizin reflesi lor enn desizion ki li ti pran avan ek kitfwa sanz sa desizion-la. Zeova nou Bondie finn les enn lexanp parfe dan sa domenn-la. Get seki Li ti fer pou bann Ninivit dan lepok Yona: “Kan vre Bondie ti trouv zot bann aksion, kouma zot ti kit zot move semin, Li ti regret maler ki Li ti dir Li pou amenn lor zot, ek Li pa ti fer sa arive.” (Yona 3:10) Kan Zeova ti trouve ki bann Ninivit ti sanze ek ki zot ti aret fer seki move, Li ti sanz so desizion. Sa montre nou ki Li rezonab, ki Li ena konpasion ek limilite. Zeova pa kouma bann dimounn, Li pa pran bann desizion san reflesi, mem kan Li ankoler.

Kan Zeova ti trouve ki bann Ninivit ti sanze ek ki zot ti aret fer seki move, Li ti sanz so desizion

15. Kifer parfwa nou bizin sanz enn desizion?

15 Kan nou sitiasion sanze, se enn bon moman kot nou kapav reflesi lor enn desizion ki nou ti pran avan. Rapel ki mem Zeova parfwa ti sanz so bann desizion. (1 Lerwa 21:20, 21, 27-29; 2 Lerwa 20:1-5) Li posib osi ki nou bizin sanz enn desizion kan nou gagn bann nouvo ransegnman. Reflesi lor lexanp Lerwa David. Li ti pran enn desizion konsernan ti-zanfan Sail ki ti apel Mefiboshet, ek sa ti baze lor bann fos ransegnman ki li ti gagne. Plitar, kan David ti gagn bann bon ransegnman, li ti sanz so desizion. (2 Samiel 19:24-29) Parfwa li saz ki nou osi nou fer parey.

16. (a) Ki bann konsey kapav ed nou kan nou ena pou pran bann desizion? (b) Kifer nou bizin reflesi lor bann desizion ki nou ti pran avan, ek kouma nou kapav fer sa?

16 Labib dir ki fode pa nou prese kan nou ena pou pran bann desizion inportan. (Proverb 21:5) Nou bizin pran letan pou reflesi lor tou bann detay enn sitiasion pou ki nou kapav pran  enn bon desizion. (1 Tesalonisien 5:21) Avan ki li pran enn desizion, enn sef fami bizin pran letan pou fer bann resers dan Labib ek dan bann piblikasion. Li pou bon osi ki li ekout lopinion bann lezot manb so fami. Rapel ki Bondie ti ankouraz Abraam pou ekout so madam. (Zenez 21:9-12) Bann ansien osi bizin pran letan pou fer bann resers. Kan zot gagn bann nouvo linformasion ki montre ki zot bizin sanz enn desizion ki zot ti pran avan, zot pa per tansion zot perdi respe lezot. Bann ansien ki rezonab ek modes bizin dispoze pou sanz zot fason panse ek zot desizion kan bizin. Ek kan nou swiv zot lexanp, nou pou gagn bann benediksion. Sa kapav ede pou ki ena lape ek linite dan kongregasion.​—Zistwar Bann Apot 6:1-4.

FER SEKI TO’NN DESIDE POU FER

17. Ki kitsoz kapav ed nou pou pran bann bon desizion?

17 Sertin desizion pli inportan ki lezot. Par exanp, kan nou ena pou deside si nou pou marye, ar kisannla nou pou marye, ouswa kan nou pou koumans servis aplintan. Avan ki nou pran sa bann desizion inportan la, nou bizin reflesi bien lor nou sitiasion ek priye pou gagn led Zeova. Kitfwa sa pou pran letan, me si nou anvi pran enn bon desizion, nou bizin fer Zeova konfians, ekout so bann instriksion, ek swiv so bann konsey. (Proverb 1:5) Zeova finn donn nou bann meyer konsey ki ena dan so Parol. Alor, li bien inportan ki nou fer bann resers ek nou priye Zeova pou ki Li gid nou. Li kapav donn nou bann kalite ki nou bizin pou pran bann desizion ki an-akord avek so volonte. Avan ki nou pran bann desizion inportan, nou bizin demann noumem: ‘Eski sa desizion-la pou montre ki mo kontan Zeova? Eski sa pou fer mo fami gagn lazwa ek lape? Eski sa pou montre ki mo ena pasians ek bonte?’

18. Kifer Zeova atann ki nou pran nou prop desizion?

18 Zeova pa fors nou pou kontan Li ek pou servi Li. Okontrer, Li’nn donn nou liberte pou pran sa desizion-la. Li respekte responsabilite ek drwa ki nou ena pou swazir si nou anvi servi Li. (Zozwe 24:15; Ekleziast 5:4) Parkont Li atann ki seki nou’nn deside pou fer, li an-akor avek so Parol. Kan nou ena lafwa dan bann konsey Zeova ek nou aplik so bann prinsip, nou pou kapav pran bann bon desizion. Lerla, nou pou montre ki nou stab dan tou seki nou fer.​—Zak 1:5-8; 4:8.

^ par. 6 Zozwe 24:15: “Me, si zot trouve ki li pa bon ki zot servi Zeova, swazir zotmem zordi kisannla zot pou servi, swa bann bondie ki zot bann anset ki ti res lot kote Larivier ti servi, swa bann bondie bann Amorit, dan pei kot zot pe reste. Me mwa ek mo fami, nou pou servi Zeova.”