“Tousa . . . finn ekrir pou averti nou parski nou pe viv dan letan kot lafin pe vini.”​—1 KORINTIEN 10:11.

KANTIK: 11, 61

1, 2. Kifer eski nou pou examinn lexanp kat lerwa Zida?

SI TO trouv enn dimounn ki pe mars lor enn semin, glise ek tonbe, sirman to pou fer bien atansion kan to pou pas lor sa semin-la, pa vre? Dan mem fason, kan nou examinn bann erer ki lezot finn fer dan zot lavi, sa kapav ed nou pou pa fer mem erer. Par exanp, nou kapav tir leson ar bann erer ki bann personaz Biblik ti fer.

2 Dan lartik avan, nou finn trouve kouma kat lerwa Zida ti servi Zeova avek enn leker konple. Pourtan, zot ti fer bann erer bien grav. Zot zistwar finn ekrir dan Labib pou ki nou kapav medit lor la ek tir bann leson bien inportan. Ki leson nou kapav aprann ar zot, ek kouma nou kapav evit fer mem erer ki zot?​—Lir Romin 15:4.

KONT LOR SAZES IMIN AMENN BANN MOVE KONSEKANS

3-5. (a) Mem si Aza ti kontan Zeova avek enn leker konple, ki erer li ti fer? (b) Kifer eski Aza ti kont lor bann dimounn kan li ti al lager kont Baasha?

3 Anou pran lexanp Aza. Li ti kont lor Zeova kan enn milyon Etiopien ti atak Zida. Me selman, li pa ti kont lor  Zeova kan li ti al lager kont Baasha, lerwa Izrael. Baasha ti pe konstrir miray lavil Rama, enn gran lavil dan rwayom Izrael ki ti pre ar frontier rwayom Zida. Aza ti anvi aret sa konstriksion-la. (2 Kronik 16:1-3) Alor, Aza ti desid pou pey lerwa Siri pou ed li. Kan bann Sirien ti atak bann lavil Izrael, Baasha “deswit . . . ti aret konstriksion Rama ek li pa ti kontign travay-la.” (2 Kronik 16:5) O-koumansman, kitfwa Aza ti panse ki li ti pran enn bon desizion.

Me ki Zeova ti panse lor la? Zeova pa ti kontan ditou parski Aza pa ti kont lor Li. Alor, Li ti avoy profet Anani pou koriz Aza. (Lir 2 Kronik 16:7-9. *) Anani ti dir Aza: “Apartir zordi pou ena bann lager kont twa.” Aza ti reisi pran kontrol lor lavil Rama. Me depi sa zour-la ziska so lamor, li ek so pep ti bizin fer boukou lager.

5 Dan lartik avan, nou ti aprann ki Aza ti fer Zeova plezir. Mem si Aza ti inparfe, Bondie ti trouve ki so leker ti atase ar Li. (1 Lerwa 15:14) Me kanmem sa, Aza ti bizin pey bann konsekans parski li ti pran enn move desizion. Kifer eski li ti kont lor limem ek lor lezot dimounn, olie ki li ti kont lor Zeova? Kitfwa Aza ti panse ki li ti kapav servi bann bon stratezi militer pou gagn sa lager-la. Ouswa, kitfwa li ti ekout bann move konsey ki lezot ti donn li.

Dan ninport ki sitiasion, nou bizin kont lor Zeova, pa lor nou prop lintelizans

6. Ki leson nou kapav tire ar erer ki Aza ti fer? Donn enn lexanp.

6 Ki leson nou kapav tire ar erer ki Aza ti fer? Dan ninport ki sitiasion, nou bizin kont lor Zeova, pa lor nou prop lintelizans. Ki nou dan enn gro problem ouswa enn ti problem, nou bizin rod led Zeova. Reflesi lor sa bann kestion-la: Eski parfwa mo kont lor momem pou regle bann problem dan fason ki mwa mo panse pli bon? Ouswa eski mo rod dabor seki Labib dir ek apre mo servi seki mo’nn aprann pou rezoud problem-la? Par exanp, fer koumadir to gagn problem ar to fami parski to anvi al renion ouswa lasanble. Eski to pou demann Zeova so led pou kone ki pou fer dan sa sitiasion-la? Anou pran enn lot lexanp: Fer koumadir sa fer lontan ki to pe rod enn travay ek anfin enn kikenn donn twa enn travay. Eski to pou dir li ki to ena pou asiste to bann renion sak semenn, mem si to riske pa gagn sa travay-la? Ninport ki problem ki nou gagne, fode zame nou bliye konsey ki enn ekrivin Psom ti done: “Met tou dan lame Zeova, kont lor Li, ek Li pou azir dan zot faver.”​—Psom 37:5NW.

 KI KAPAV ARIVE KAN NOU ENA BANN MOVE FREKANTASION?

7, 8. Ki bann erer Yeoshafat ti fer, ek ki konsekans li ti gagne? (Get zimaz dan koumansman lartik.)

7 Anou pran lexanp garson Aza, Yeoshafat. Li ti ena boukou kalite ki ti fer plezir Zeova. Ek kan li ti kont lor Zeova, li ti fer boukou bon kitsoz. Me, li ti osi pran bann move desizion. Par exanp, li ti fer bann laranzman pou ki so garson marye ar tifi move Lerwa Ahab. Plitar, Yeoshafat ti al lager kont bann Sirien ansam ar Ahab, mem si profet Mikaya ti defann li fer sa. Dan sa lager-la, bann Sirien ti atak Yeoshafat ek ti esey touy li. (2 Kronik 18:1-32) Kan li ti retourn Zerizalem, profet Yeou ti demann li: “Eski se bann move ki to bizin ede, ek eski se bann ki deteste Zeova ki to bizin kontan?”​—Lir 2 Kronik 19:1-3. *

8 Eski Yeoshafat ti tir bann leson ar seki ti ariv li ek ar lavertisman profet Yeou? Malerezman, li pa ti tir okenn leson. Mem si li ti ankor kontan Zeova ek ti anvi fer Li plezir, Yeoshafat ankor enn fwa ti vinn kamarad ar enn kikenn ki pa ti anvi ador Zeova. Sa dimounn-la ti Lerwa Aazia, garson Ahab. Yeoshafat ek Aazia ti ranz bann bato ansam. Me bann bato-la ti fer nofraz avan mem ki zot ti reisi servi zot.​—2 Kronik 20:35-37.

9. Ki kapav arive si nou mal swazir nou bann kamarad?

 9 Ki leson nou kapav tire ar seki ti ariv Yeoshafat? Yeoshafat ti fer seki bon ek “ti rod Zeova ar tou so leker.” (2 Kronik 22:9) Me kanmem sa, li ti swazir pou pas letan ar bann dimounn ki pa ti kontan Zeova ek akoz sa, li ti gagn boukou problem. Ofet, li ti mem manke mor. Sa fer nou mazinn sa proverb Biblik-la: “Enn kikenn ki mars avek bann dimounn ki ena lasazes pou gagn lasazes, me enn kikenn ki gagn zafer avek bann dimounn bet, sa pou mal fini pou li.” (Proverb 13:20) Nou anvi fer lezot konn Zeova. Me li pou bien danzere ki nou vinn tro pros ar bann dimounn ki pa servi Zeova.

Eski to ena konfians ki Zeova pou pran kont dezir ki to ena pou resanti lamour ek pou gagn enn kikenn dan to lavi?

10. (a) Si enn kretien anvi marye, ki leson li kapav aprann ar lexanp Yeoshafat? (b) Ki nou bizin rapel?

10 Par exanp, si enn kretien anvi marye, ki leson li kapav aprann ar lexanp Yeoshafat? Kitfwa sa kretien-la pe koumans ena bann santiman pou enn kikenn ki pa kontan Zeova. Ouswa li panse ki li pa pou trouv personn pou marye parmi pep Bondie. Kitfwa sertin manb so fami a-sak fwa dir li ki li bizin marye avan ki li vinn tro vie. Li vre ki Zeova finn kree nou avek dezir pou kontan lezot ek osi pou santi ki lezot kontan nou. Me selman, si nou pa pe trouv personn pou marye, ki nou bizin fer? Enn kitsoz ki kapav ed nou se medit lor seki ti ariv Yeoshafat. Souvan li ti demann Zeova pou gid li. (2 Kronik 18:4-6) Me kan li ti vinn kamarad ar Ahab, ki pa ti kontan Zeova, Yeoshafat pa ti pran kont bann lavertisman Zeova. Yeoshafat ti bizin rapel ki “lizie Zeova pe get partou lor later pou montre so lafors an faver bann dimounn ki ena enn leker konple anver Li.” (2 Kronik 16:9) Nou osi, nou bizin rapel ki Zeova anvi ed nou. Li konpran nou sitiasion ek Li kontan nou. Eski to ena konfians ki Zeova pou pran kont dezir ki to ena pou resanti lamour ek pou gagn enn kikenn dan to lavi? To kapav sir ki Li gagn to traka!

Pa angaz twa ar kikenn ki pa ador Zeova (Get paragraf 10)

PA LES TO LEKER VINN FIER

11, 12. (a) Ki Izkiya ti fer ek ki sa montre nou lor seki ti ena dan so leker? (b) Kifer eski Zeova ti pardonn Izkiya?

11 Ki leson nou kapav aprann ar lexanp Izkiya? Zeova ti ed Izkiya pou trouve seki li ti ena vremem dan so leker. (Lir 2 Kronik 32:31. *) Kan Izkiya ti bien malad, Bondie ti dir li ki li ti pou geri. Anplis, Zeova ti donn li enn sign pou ki li aret trakase. Zeova ti fer lonbraz ki ti lor enn leskalie retourn dis mars an aryer. Li posib ki bann prins Babilonn ti anvi konn plis lor sa mirak-la,  ek zot ti avoy bann zom kot Izkiya pou pran bann ransegnman lor la. (2 Lerwa 20:8-13; 2 Kronik 32:24) Zeova pa ti dir Izkiya kouma pou azir ar zot. Labib dir ki Zeova “ti les li tousel” pou gete ki li ti pou fer. Izkiya ti montre bann zom Babilonn tou bann trezor ki li ti ena, ek sa ti montre seki li ti ena dan so leker. Dan ki fason?

12 Malerezman, Izkiya ti vinn gran nwar. Li “pa ti ena rekonesans pou seki Bondie ti fer pou li.” Labib pa dir kifer so latitid ti sanze. Kitfwa akoz sa viktwar ki li ti gagne kont bann Asirien la, ouswa akoz Zeova ti geri li. Ouswa parski li ti vinn ris ek popiler. Mem si Izkiya ti servi Zeova avek enn leker konple, pandan enn tan li ti vinn gran nwar, ek sa pa ti fer Zeova plezir. Me apre, “Izkiya ti abes limem,” ek Zeova ti pardonn li.​—2 Kronik 32:25-27; Psom 138:6.

Fason ki nou reazir kan lezot felisit nou kapav montre seki nou ena dan nou leker

13, 14. (a) Ki sitiasion kapav montre seki nou ena dan nou leker? (b) Kouma nou bizin reazir kan lezot felisit nou?

13 Ki leson nou kapav aprann ar lexanp Izkiya ek erer ki li ti fer? Kouma nou finn trouve, Izkiya ti vinn gran nwar zis apre ki Zeova ti fer li gagn laviktwar lor bann Asirien ek ti geri li. Alor, kan bann bon kitsoz ariv nou ouswa kan lezot felisit nou, ki nou bizin fer? Fason ki nou reazir kapav montre seki nou ena dan nou leker. Par exanp, kitfwa enn frer inn fer boukou zefor pou prepar ek pou prezant enn diskour devan enn lafoul dimounn. Boukou dimounn inn vinn felisit li pou seki li’nn fer. Kan zot felisit li, kouma li pou reazir?

14 Zame pa bliye seki Zezi ti dir: “Letan zot fini fer seki finn komann zot, dir, ‘Nou bann sinp serviter, nou nek finn fer seki ti bizin fer.’” (Lik 17:10) Pa bliye osi ki, kan Izkiya ti vinn gran nwar, li pa ti ena rekonesans pou led ki Zeova ti donn li. Alor, kan lezot felisit nou pou enn diskour ki nou’nn fer, ki pou ed nou pou kontign ena limilite? Nou kapav medit lor seki Zeova finn fer pou nou. Nou kapav osi koz lor Li ek lor seki Li’nn fer pou ed nou. Pa bliye ki se Zeova ki finn donn nou Labib ek so lespri sin pou ki nou kapav fer sa diskour-la.

LES ZEOVA GID TWA KAN TO ENA POU PRAN BANN DESIZION

15, 16. Ki kitsoz ti fer Yoshiya perdi lavi?

15 Ki nou kapav aprann ar lexanp Yoshiya? Mem si Yoshiya ti enn bon lerwa, li ti perdi lavi akoz enn erer ki li ti fer. (Lir 2 Kronik 35:20-22. *) Ki ti arive? San okenn rezon, Yoshiya ti al lager kont  Neko, lerwa Lezip. Ofet, mem Neko ti dir Yoshiya ki li pa ti anvi lager kont li. Labib dir ki bann parol Neko “ti sorti dan labous Bondie.” Kanmem sa, Yoshiya ti al lager ek li ti trouv lamor. Me pou ki rezon li ti al lager kont Neko? Labib pa dir kifer.

16 Yoshiya ti bizin fer bann resers pou kone si seki Neko ti dir ti vremem sorti kot Zeova. Kouma? Li ti kapav demann Zeremi, enn profet Zeova. (2 Kronik 35:23, 25) Yoshiya ti bizin osi reflesi lor bann ransegnman ki li ti ena. Neko ti pe al Karkemis pou al lager kont enn lot nasion, pa kont Zerizalem. Ek Neko pa ti anvi ni provok Zeova, ni so pep. Yoshiya pa ti pran letan pou reflesi bien lor sa bann ransegnman-la avan ki li pran so desizion. Ki leson nou kapav tire? Kan nou ena enn problem ek ki nou bizin pran enn desizion, premie kitsoz ki nou bizin demann noumem se: ‘Ki Zeova anvi mo fer dan sa sitiasion-la?’

17. Kan nou gagn bann problem, kouma eski nou kapav evit fer mem erer ki Yoshiya?

17 Avan ki nou pran enn desizion, premie kitsoz ki nou bizin fer se reflesi lor bann prinsip Labib ki kapav ed nou ek gete kouma nou kapav met zot an pratik. Dan sertin sitiasion, kitfwa nou pou bizin fer pli boukou resers dan bann piblikasion ouswa mem rod konsey ar enn ansien. Li kapav ed nou pou reflesi lor lezot prinsip Biblik. Reflesi lor sa sitiasion-la: Enn ser, ki so mari pa Temwin, inn organiz li pou sorti predikasion enn zour presi. (Zistwar Bann Apot 4:20) Me sa zour-la, so mari pa anvi ki li sorti predikasion. Li dir ser-la ki zot pa finn pas boukou letan ansam se dernie tan ek ki li ti pou kontan amenn li promne kitpar. Alor, ser-la reflesi lor bann verse Labib ki kapav ed li pou pran enn bon desizion. Li kone ki li bizin obeir Bondie, ek ki Zezi inn donn nou lord pou al fer bann disip. (Matie 28:19, 20; Zistwar Bann Apot 5:29) Me li rapel osi ki enn fam bizin soumet ar so mari, ek ki bann serviter Bondie bizin rezonab. (Efezien 5:22-24; Filipien 4:5) Eski so mari pe esey anpes li pou al prese, ouswa eski li zis anvi pas inpe letan ar li sa zour-la? Nou ki servi Zeova, nou anvi pran bann desizion ki rezonab ek ki fer Li plezir.

GARD ENN LEKER KONPLE EK RES DAN LAZWA

18. Ki leson to kapav tire kan to medit lor lexanp sa kat lerwa Zida la?

18 Parfwa, li kapav arive ki nou fer enn parmi bann erer ki sa kat lerwa Zida la ti fer. Kitfwa nou (1) kont lor nou prop lintelizans, (2) swazir pou ena bann move frekantasion, (3) vinn gran nwar, ouswa (4) pran bann desizion avan ki nou’nn reflesi si zot an akor ar volonte Zeova. Me mem dan sa bann sitiasion-la, fode zame nou panse ki nou pa kapav fer plezir Zeova. Li trouv seki bon dan nou, parey kouma Li ti trouv seki ti bon dan sa kat lerwa-la. Zeova trouve osi ki kantite nou kontan Li ek ki kantite nou anvi servi Li ar enn leker konple. Se pou sa rezon-la ki Li finn donn nou bann lexanp ki kapav ed nou pou evit fer bann erer bien grav. Alor, anou medit lor sa bann lexanp Biblik la ek anou remersie Zeova ki finn donn nou sa!

^ par. 4 2 Kronik 16:7-9: Dan sa ler-la, profet Anani ti vinn get Aza lerwa Zida ek ti dir li: ‘Parski to finn kont lor lerwa Siri ek to pa finn kont lor Zeova to Bondie, larme lerwa Siri finn sap dan to lame. Eski bann Etiopien ek bann Libien pa ti enn extra gran larme avek boukou kales ek kavalie? Me parski to ti kont lor Zeova, Li ti met zot dan to lame. Parski lizie Zeova pe get partou lor later pou montre so lafors an faver bann dimounn ki ena enn leker konple anver Li. To finn azir dan enn fason bet dan sa sitiasion-la; apartir zordi pou ena bann lager kont twa.’”

^ par. 7 2 Kronik 19:1-3: Lerla Yeoshafat lerwa Zida ti retourn anpe dan so lakaz dan Zerizalem. Yeou, garson Anani ki ti gagn bann vizion, ti al zwenn Lerwa Yeoshafat ek ti dir li: ‘Eski se bann move ki to bizin ede, ek eski se bann ki deteste Zeova ki to bizin kontan? Akoz samem Zeova ankoler ar twa. Me kanmem sa, ena bann bon kitsoz ki finn trouve ar twa parski to finn tir bann poto sakre dan sa pei-la ek to finn prepar to leker pou rod vre Bondie.’”

^ par. 11 2 Kronik 32:31: “Me kan bann reprezantan bann prins Babilonn ti vini pou pran bann ransegnman lor sign ki ti arive dan pei, vre Bondie ti les li tousel pou teste li, pou kone seki ti ena dan so leker.”

^ par. 15 2 Kronik 35:20-22: 20 Apre sa, kan Yoshiya ti fini prepar tanp, Neko, lerwa Lezip ti al lager Karkemis pre kot Lefrat. Lerla, Yoshiya ti al lager kont li. 21 Alor Neko ti avoy bann mesaze dir li: ‘Ki to’le ar mwa, A lerwa Zida? Mo pa pe vinn kont twa zordi, me mo pe lager kont enn lot pep, ek Bondie inn dir ki mo bizin degaze. Dan to prop lintere, aret opoz ar Bondie, ki avek mwa, sinon Li pou detrir twa.’ 22 Me Yoshiya pa ti retourne, okontrer li ti degiz limem pou al lager ek li pa ti ekout bann parol Neko, ki ti sorti dan labous Bondie. Alor li ti al lager dan Laplenn Megido.”