LATOUR DEGARD (EDISION LETID) Mars 2017

Dan sa nimero-la ena bann lartik letid apartir 1e-28 Me 2017.

Donn Loner Bann Ki Merit Loner

Kisannla nou bizin donn loner, ek kifer? Ki bann benediksion to pou gagne kan to donn lezot loner?

Ena Lafwa​—Pran Bann Bon Desizion!

Sertin desizion ki nou pran kapav ena bann konsekans lor nou lavi. Ki kitsoz kapav ed nou pou pran bann bon desizion?

Servi Zeova Avek enn Leker Konple!

Bann lerwa Zida kouma par exanp Aza, Yeoshafat, Izkiya ek Yoshiya ti fer bann erer. Kanmem sa, Zeova ti trouve ki zot leker ti konple anver Li. Kifer?

Avek Tou To Leker Met an Pratik Seki Finn Ekrir

Nou kapav tir bann leson bien inportan ar bann erer ki lezot fer, mem bann erer ki mansione dan Labib.

LIFE STORY

Mo’nn Gagn Bann Bienfe Kan Mo’nn Mars Avek Bann Dimounn Saz

Pandan tou sa letan ki li dan servis aplintan la, William Samuelson finn gagn bann afektasion ki ti bien interesan ek parfwa difisil.

Enn Nom Biblik lor enn Vie Vaz

An 2012, finn dekouver plizir bout enn vaz an larzil ki ena anviron 3,000 an ek sa finn atir latansion bann spesialis. Ki kitsoz ti spesial ar sa vaz-la?