Skip to content

Skip to table of contents

Protez Nou Kont enn Parmi Bann Piez Satan

Protez Nou Kont enn Parmi Bann Piez Satan

DAN lepase, kan bann Izraelit ti pre pou travers Larivier Zourdin pou rant dan pei ki Bondie ti promet zot, sertin dimounn ti vinn vizit zot. Sa bann dimounn-la ti bann fam etranze ki ti vinn invit bann zom Izraelit pou enn festin. Kitfwa sa ti paret kouma enn lokazion ki fode pa rate. Ek sa ti osi enn zoli lokazion pou fer bann nouvo kamarad, danse, ek manz enn bon manze. Mem si bann koutim ek moralite sa bann madam-la ti bien diferan ar Lalwa ki Bondie ti donn bann Izraelit, kitfwa sertin parmi bann Izraelit ti ena sa rezonnman-la: ‘Nou ena kontrol lor sa sitiasion-la. Nou pou fer atansion.’

 Me ki ti arive? Labib dir: “Lepep ti komet limoralite ar bann tifi dan Moab.” An realite, sa bann madam-la ti anvi ki sa bann zom Izraelit la ador bann fos bondie. Ek se samem ki ti arive! Nou konpran kifer “Zeova ti bien ankoler ar Izrael.”​—Nonb 25:1-3.

Sa bann Izraelit-la ti dezobeir Lalwa Bondie dan de fason: Zot ti prostern devan bann zidol, ek zot ti komet limoralite sexiel. Plizir milye Izraelit ti mor parski zot ti dezobeir Bondie. (Ex. 20:4, 5, 14; Det. 13:6-9) Seki pli tris ankor se moman ki zot ti fer sa. Si sa bann zom-la pa ti dezobeir Lalwa Bondie, dan enn tigit letan, sa bann milye Izraelit-la ti pou’nn travers Larivier Zourdin ek rant dan Later Promiz.​—Nonb 25:5, 9.

Konsernan sa sitiasion-la, lapot Pol ti ekrir: “Tousa maler la finn ariv bannla kouma enn lexanp pou lezot, e sa finn ekrir pou averti nou parski nou pe viv dan letan kot lafin pe vini.” (1 Kor. 10:7-11) Pena dout ki Satan ti bien kontan ki sertin Izraelit ti fer bann pese grav kont Zeova ek akoz sa zot pa finn reisi rant dan Later Promiz. Nou bizin tir leson ar erer ki bann Izraelit ti fer parski nou kone ki Satan ti pou bien kontan si li ti kapav anpes nou rant dan lemond nouvo!

ENN PIEZ BIEN DANZERE

Satan anvi piez bann Kretien azordi, ek pou fer sa li servi bann metod ki li konn bien ek ki’nn marse dan lepase. Kouma nou fek trouve, Satan ti servi limoralite sexiel pou piez bann Izraelit. Azordi osi, limoralite ankor touzour enn piez bien danzere. Enn zouti efikas ki Satan servi pou fer bann dimounn tom dan piez limoralite se pornografi.

Azordi, bann dimounn kapav get pornografi san ki personn kone. Dan lepase, kan enn kikenn ti anvi get pornografi, kitfwa li ti bizin al sinema pou get enn fim porno ouswa al dan enn libreri spesialize dan pornografi pou aste enn liv. Boukou dimounn kitfwa ti per pou al dan sa bann plas-la tansion bann dimounn trouv zot. Me asterla, enn kikenn ki ena Internet kapav get pornografi dan so travay ouswa mem dan enn parking. Ek dan boukou pei, bann dimounn kapav get pornografi dan zot prop lakaz.

Me pena zis sa! Azordi, atraver bann tablet ek telefonn portab, li pli fasil pou get pornografi. Bann dimounn kapav get bann zimaz imoral pandan ki zot pe marse, kan zot dan bis ouswa dan trin.

Azordi, pornografi pe fer plis ravaz ki dan lepase, parski li’nn vinn pli fasil pou get pornografi ek pli fasil pou fer sa san ki personn kone. Boukou dimounn ki get pornografi kas zot maryaz, perdi zot dignite ek pena enn konsians kler. Pli pir ankor, zot riske gat zot lamitie avek Bondie. Alor pena dout ki, kan enn kikenn get pornografi li fer limem ditor. Pornografi kapav fer boukou dimal lor plan afektif. Ek sa bann sikatris-la kapav reste toutlong lavi.

Me nou bizin konsian ki Zeova kapav protez nou kont sa piez Satan la. Si nou anvi ki Zeova protez nou, nou bizin fer seki bann zom Izraelit dan lepase pa ti reisi fer, setadir “obeir tou” seki Zeova demande. (Ex. 19:5) Nou bizin bien konpran ki Zeova ena laenn pou pornografi. Kifer nou dir sa?

ENA LAENN POU PORNOGRAFI PAREY KOUMA ZEOVA

Reflesi lor la: Bann lalwa ki Bondie ti donn bann Izraelit ti bien diferan ar lalwa bann lezot nasion. Parey kouma enn miray, bann lalwa ti protez bann Izraelit. Sa bann lalwa-la ti osi ansegn zot ki fode pa zot fer bann kitsoz degoutan ki bann nasion otour zot ti pe fer. (Det. 4:6-8) Dan enn fason bien kler, sa bann lalwa-la ti ansegn enn verite bien inportan: Zeova deteste limoralite sexiel.

 Zeova ti koz lor bann kitsoz imoral ki bann pep otour Izrael ti fer ek Li ti dir bann Izraelit: “Fode pa zot fer kouma bannla fer dan pei Kanaan, kot mo pe amenn zot . . . Pei-la inpir ek mo pou pini li pou so bann erer.” Pou Bondie Izrael ki sin, lavi ki bann Kananeen ti pe amene ti telman degoutan ek imoral ki Li ti konsider pei kot zot ti pe viv kouma inpir ek kontamine.​—Lev. 18:3, 25.

Mem si Zeova ti pini bann Kananeen, bann lezot pep ti kontign pratik limoralite sexiel. Plis ki 1,500 an plitar, bann Kretien ti pe viv parmi bann pep ki lapot Pol ti dekrir kouma “insansib lor plan moral.” An realite, “zot finn les zot ale ver enn kondwit devergonde pou pratik tou sort kalite inpirte, san retenir zotmem.” (Efe. 4:17-19, NW) Azordi osi, boukou dimounn bien imoral ek zot pa gagn onte. Bann vre adorater Bondie bizin fer tou zot posib pou pa get bann kitsoz imoral ki ena dan sa lemond-la.

Pornografi se enn mank respe anver Bondie. Li’nn kree bann dimounn dan so resanblans ek Li’nn donn nou kapasite pou kone si enn kitsoz bon ouswa pa bon. Avek sazes Bondie inn donn bann lalwa konsernan bann relasion sexiel. Zeova inn kree bann relasion sexiel kouma enn kitsoz ki donn plezir bann koup dan zot maryaz. (Zen. 1:26-28; Prov. 5:18, 19) Me ki nou kapav dir lor bann dimounn ki prodir ouswa pibliye pornografi? Zot pa kas latet ditou ar bann prinsip moral Bondie. An realite, sa bann kalite dimounn-la pena okenn respe pou Zeova. Bondie pou ziz bann dimounn ki pa pran kont so bann prinsip, ek ki prodir ek pibliye pornografi.​—Rom. 1:24-27NW.

Me ki nou kapav dir lor bann ki kontan lir ouswa get pornografi? Sertin dimounn panse ki pena nanye demal ladan. Avredir, zot pe soutenir bann ki pena respe pou bann prinsip Zeova. Kitfwa zot pa ti ena sa lintansion-la kan zot ti koumans get pornografi. Me Labib bien kler kan li dir ki bann adorater vre Bondie bizin ena laenn pou pornografi. Labib dir: “Zot ki kontan Zeova, zot bizin ena laenn pou seki move.”​—Ps. 97:10NW.

 Mem bann ki pa anvi get pornografi kapav gagn difikilte pou fer sa. Nou inparfe, ek kitfwa nou bizin lite pou nou reziste kont bann dezir sexiel ki inpir. Anplis, akoz nou inparfe, kitfwa nou esey konvink noumem ki pena nanye demal pou get pornografi. (Zer. 17:9) Me boukou dimounn ki’nn vinn Kretien inn reisi rezet pornografi. Kan to konn sa, sa kapav donn twa lasirans ki twa osi to kapav rezet pornografi. Anou gete kouma Parol Bondie kapav ed twa pou rezet sa piez Satan la.

ARET PANS BANN KITSOZ IMORAL

Kouma nou finn trouve, boukou Izraelit ti les bann move dezir grandi dan zot leker ziska ki sa finn amenn bann move konsekans. Sa kapav arive azordi osi. Zak, demi frer Zezi, ti dekrir sa danze-la: “Enn dimoun, li tante par so prop dezir ki sedwir li, e ki antrenn li dan lemal. Lerla, kan sa dezir la finn forme, li donn nesans pese.” (Zak 1:14, 15) Si enn kikenn les enn dezir imoral grandi dan so leker, avek letan sa dimounn-la kitfwa kapav fer enn pese. Alor, nou bizin fer bann gro zefor pou rezet bann panse imoral ek pou aret pans sa bann kitsoz-la.

Si to trouve ki to pe kontign pans lor bann kitsoz imoral, pa tarde pou pran bann aksion. Zezi ti dir: “Si to lame ouswa to lipie fer twa tonbe, koup li ek zet li lwin ar twa. . . . Si to lizie fer twa tonbe, ras li ek zet li lwin ar twa.” (Mat. 18:8, 9) Zezi pa ti pe rod dir ki nou bizin vremem bles-bles nou. Li ti servi sa lexanp-la pou ed nou konpran ki nou bizin pa tarde pou esey kone kifer nou pe pans bann move kitsoz ek apre pran bann aksion pou fer bann sanzman ki bizin. Kouma nou kapav aplik sa konsey-la ar pornografi?

Si to trouv enn kitsoz pornografik, fode pa to dir: ‘Mo ena kontrol lor sa sitiasion-la.’ Deswit vir to figir. Tengn to televizion deswit. Tengn to ordinater, to portab ouswa to tablet deswit. Konsantre twa lor enn kitsoz ki prop lor plan moral. Kan to fer sa, sa kapav ed twa pou ena kontrol lor to bann panse olie ki to les bann move dezir kontrol twa.

 KI NOU POU FER SI NOU PE KONTIGN PANS BANN KITSOZ IMORAL?

Ki to kapav fer si to finn aret get pornografi, me arive ki detanzantan to rapel sa bann kitsoz-la? Bann zimaz ek bann panse pornografik kapav res dan lespri enn kikenn pandan boukou letan. Zot kapav re-aparet san ki to atann. Si sa arive, kitfwa to pou anvi fer enn kitsoz ki inpir, kouma mastirbe. Alor, to bizin konsian ki sa bann panse-la kapav aparet enn kout koumsa, ek to bizin prepar twa pou lit kont zot.

Ogmant to determinasion pou pans ek azir parey kouma Bondie anvi. Vinn parey kouma lapot Pol, ki ti dispoze pou “donn [so] lekor bann kou, ek . . . amenn li kouma enn esklav.” (1 Kor. 9:27, NW) Pa les bann dezir inpir kontrol twa. “Transform [twa] par enn intelizans nouvo [“renouvle [to] fason panse,” NW], pouki [to] kapav diserne ki volonte Bondie, setadir seki bon, seki agreab, seki parfe.” (Rom. 12:2) Pa bliye ki to pa pou ere si to fer bann kitsoz imoral, me to pou ere si to pans ek azir parey kouma Bondie anvi.

Pa bliye ki to pa pou ere si to fer bann kitsoz imoral, me to pou ere si to pans ek azir parey kouma Bondie anvi

Esey aprann par-ker sertin verse Labib. Lerla, kan bann move panse vinn dan to lespri, obliz tomem pou mazinn sa bann verse-la. Bann verse kouma Psom 119:37; Izai 52:11; Matie 5:28; Efezien 5:3; Kolosien 3:5; ek 1 Tesalonisien 4:4-8 (NW) pou ed twa ena mem fason panse ki Zeova lor pornografi ek pou konpran seki Li anvi to fer dan sa sitiasion-la.

Me ki to pou fer si to santi ki to pa kapav reziste kont lanvi pou pans ouswa pou get bann kitsoz imoral? Imit lexanp Zezi. (1 Pier 2:21) Apre ki Zezi ti batize, Satan ti kontign tant li. Ki Zezi ti fer? Li ti kontign reziste. Kan Satan ti tant Zezi, Zezi ti sit plizir verse pou reziste sa bann tantasion-la. Li ti dir: “Sorti la ale Satan,” ek Satan ti ale. Parey kouma Zezi twa osi to bizin kontign reziste kont Lediab. (Mat. 4:1-11) Satan ek so lemond pou kontign esey ranpli to lespri ar bann panse imoral, me fode pa to abandone. To kapav gagn laviktwar lor pornografi. Avek led Zeova, to kapav gagn laviktwar lor to lennmi.

PRIYE ZEOVA EK OBEIR LI

Kontign priye Zeova ek demann Li pou ed twa. Pol ti dir: “Demann Bondie seki zot bizin; ek lape Bondie ki depas tou konesans, pou protez zot leker ek zot lespri, par mwayin Kris Zezi.” (Fil. 4:6, 7, NW) Bondie pou donn twa lape lespri ek sa pou ed twa pou pa fer seki move. Si to vinn pros ar Zeova, “li pou vinn pros ar [twa].”​—Zak 4:8.

Nou pou gagn proteksion kont bann piez Satan si nou kontign fer nou relasion avek Souverin liniver vinn for. Zezi ti dir: “Sef demon ki diriz lemonn [Satan] pe vini e li pa kapav fer mwa nanye.” (Zan 14:30) Kifer Zezi ti kapav sir ki Satan pa ti pou kapav fer li nanye? Enn fwa li ti explike: “Sa-Enn ki finn avoy mwa la, li avek mwa, li pa les mwa tou sel, parski mo azir dapre tou seki fer li plezir.” (Zan 8:29) Si twa osi to fer bann kitsoz ki fer Zeova plezir, to kapav sir ki Li pa pou abandonn twa. Alor, rezet pornografi ek Satan pa pou kapav piez twa.