Skip to content

Skip to table of contents

 LARTIK LETID 25

Kont lor Zeova kan To Strese

Kont lor Zeova kan To Strese

“Mo . . . extra strese.”​—1 SAM. 1:15.

KANTIK 30 Mo Bondie, Mo Kamarad, ek Mo Papa

REZIME *

1. Kifer nou bizin ekout lavertisman ki Zezi ti done?

DAN so profesi konsernan bann dernie zour, Zezi ti dir: “Fer atansion ar zotmem, pangar zot leker vinn lour . . . akoz bann traka ki ena dan lavi,” setadir, bann traka si pou gagn ase larzan pou viv ouswa bann traka konsernan lavi toulezour. (Lik 21:34, NW) Nou bizin ekout sa lavertisman-la. Kifer? Parski parey kouma tou lezot dimounn, nou osi nou fer fas ar bann problem ki stres nou.

2. Ar ki bann problem stresan nou bann frer ek ser pe bizin fer fas?

2 Parfwa, nou fer fas ar plizir problem stresan anmemtan. Anou get de-trwa lexanp. Enn Temwin ki apel John, * ek ki ena enn maladi bien grav, enn sclérose en plaques, ti bien abat kan so madam ti abandonn li apre 19 an maryaz. Apre sa, so de tifi ti aret servi Zeova. Enn koup, Bob ek Linda, ti fer fas ar lezot problem. Zot ti perdi zot travay, ek apre sa, labank ti sezi zot lakaz. Anplis sa bann problem-la, enn dokter ti dir Linda ki li ena enn malad leker ki kapav touy li, ek enn lartrit ki bien grav.

3. Ki Filipien 4:6, 7 dir nou konsernan Zeova?

3 Nou kapav sir ki Zeova, nou Kreater ek nou Papa ki kontan nou, konpran seki nou resanti kan nou strese. Ek Li anvi ed nou pou fer fas ar bann difikilte ki nou gagne. (Lir Filipien 4:6, 7, NW. *) Dan Labib ena boukou lexanp ki montre bann difikilte ki bann serviter Bondie inn bizin andire. Labib  montre osi kouma Zeova finn ed zot pou fer fas ar sa bann sitiasion stresan la. Anou get de-trwa lexanp.

ELI​—“ENN IMIN PAREY KOUMA NOU”

4. Ki bann difikilte Eli ti fer fas, ek kouma li ti konsider Zeova?

4 Eli ti servi Zeova dan enn lepok difisil ek li ti fer fas ar bann gran leprev. Lerwa Akab, enn parmi bann lerwa infidel dan listwar Izrael, ti marye avek Zezabel, enn fam ki ti bien move ek ki ti ador Baal. Zot toulede ti ankouraz bann dimounn pou ador Baal ek zot ti touy boukou profet Zeova. Me Eli ti reisi sove. Li ti osi sape kan ti ena enn gran faminn parski li ti kont lor Zeova. (1 Ler. 17:2-4, 14-16) Enn lot sitiasion kot Eli ti kont lor Zeova se kan li ti defie bann profet ek bann adorater Baal. Li ti ankouraz bann Izraelit pou servi Zeova. (1 Ler. 18:21-24, 36-38) Eli ti trouve kouma Zeova ti protez li ek ti ed li plizir fwa dan sa bann moman difisil la.

Zeova ti avoy enn anz pou ed Eli re-gagn lafors (Get paragraf 5-6) *

5-6. Dapre 1 Lerwa 19:1-4, ki Eli ti resanti, ek kouma Zeova ti montre ki Li kontan Eli?

5 Lir 1 Lerwa 19:1-4. * Me selman, Eli ti gagn per kan Larenn Zezabel ti menas pou touy li. Alor, Eli ti sove ek li ti al dan rezion  Bersabe. Li ti telman dekouraze ki li “ti demann Bondie pou tir so lavi.” Kifer li ti pans koumsa? Eli ti enn zom inparfe, “enn imin parey kouma nou.” (Zak 5:17) Kitfwa li ti extra strese ek fatige fizikman. Kitfwa li ti panse ki so bann zefor pou defann vre ladorasion ti dan vid, ki nanye pa ti ameliore dan Izrael, ek ki zis li tousel ti ankor pe servi Zeova. (1 Ler. 18:3, 4, 13; 19:10, 14) Reaksion ki sa profet fidel la ti ena kapav etonn nou. Me Zeova ti konpran so bann santiman.

6 Zeova pa ti ankoler ar Eli kan Eli ti dir seki li resanti. Okontrer, Li ti ed Eli pou re-gagn lafors. (1 Ler. 19:5-7) Plitar, avek zantiyes, Zeova ti ed Eli pou sanz so fason panse kan Li ti montre Eli so pouvwar. Apre sa, Zeova ti fer Eli kone ki ti ena ankor 7,000 dimounn dan Izrael ki ti refiz ador Baal. (1 Ler. 19:11-18) Kan Zeova ti donn Eli sa bann lexanp-la, Li ti montre Eli ki Li kontan li.

KOUMA ZEOVA POU ED NOU?

7. Kouma sa ankouraz nou kan nou reflesi lor fason ki Zeova ti ed Eli?

7 Eski to pe fer fas ar enn sitiasion stresan? Sa vremem bien ankouraz nou kan nou kone ki Zeova ti konpran bann santiman Eli! Sa rasir nou ki Zeova konpran osi kan nou soufer lor plan afektif. Li konn nou bann limit, ek Li konn osi nou bann santiman ek seki nou panse. (Ps. 103:14; 139:3, 4, NW) Si parey kouma Eli, nou kont lor Zeova, Li pou ed nou pou sirmont bann difikilte ki fer nou strese.​—Ps. 55:22.

8. Kouma Zeova pou ed twa sirmont to stres?

8 Stres kapav fer twa ena bann panse negatif ek dekouraz twa. Si sa ariv twa, rapel ki Zeova pou ed twa sirmont to stres. Kouma Li pou ed twa? Li invit twa pou dir Li to bann problem ek seki to resanti. Ek Li pou reponn twa kan to demann Li so led. (Ps. 5:3, NW; 1 Pier 5:7) Alor, souvan koz lor to bann problem ar Zeova dan lapriyer. Li pa pou koz ar twa direkteman kouma Li ti fer avek Eli, me Li pou koz ar twa atraver so Parol, Labib, ek so lorganizasion. Bann lexanp ki to lir dan Labib kapav rekonfort twa ek donn twa lespwar. To bann frer ek ser osi kapav ankouraz twa.​—Rom. 15:4; Ebre 10:24, 25.

9. Kouma enn kamarad ki nou fer konfians kapav ed nou?

9 Zeova ti dir Eli donn Elize enn parti so travay. Kan Zeova ti fer sa, Li ti donn Eli enn bon kamarad ki ti pou kapav ed li kan li ti santi li dekouraze. Li parey pou nou osi, kan nou koz lor nou bann problem ar enn kamarad ki nou fer konfians, li kapav ed nou kan nou dekouraze. (2 Ler. 2:2; Prov. 17:17) Si to panse ki to pena personn pou rakont to bann problem, priye Zeova pou ed twa trouv enn Kretien ki ena matirite ki kapav soutenir twa kan to dekouraze.

10. Kouma eski lexanp Eli rasir nou, ek kouma promes ki ena dan Izai 40:28, 29 ed nou?

10 Zeova ti ed Eli pou sirmont so stres ek pou servi Li avek fidelite pandan plizir lane. Lexanp Eli rasir nou. Parfwa nou telman strese ki sa fer nou fatige lor plan fizik ek afektif. Me si nou kont lor Zeova, Li pou donn nou lafors ki nou bizin pou kontign servi Li.​—Lir Izai 40:28, 29. *

ANN, DAVID, EK ENN EKRIVIN PSOM TI KONT LOR ZEOVA

11-13. Ki lefe stres ti ena lor trwa serviter Bondie dan lepase?

11 Ena lezot personaz dan Labib ki ti pas par bann gran stres. Par exanp, sa ti enn  laont pou Ann parski li pa ti kapav gagn zanfan. Anplis, deziem madam so misie, ki ti kapav gagn zanfan, ti bien kontan boufonn li. Sa bann sitiasion-la ti bien stres Ann. (1 Sam. 1:2, 6) Ann ti telman strese ki sa ti rann li bien tris. Li ti perdi lapeti ek li ti nek plore.​—1 Sam. 1:7, 10.

12 Parfwa, Lerwa David ti extra strese. Reflesi lor bann difikilte ki li ti bizin fer fas. Li ti ena bann remor akoz bann pese ki li ti fer. (Ps. 40:12) So garson ki li ti bien kontan, Absalon, ti rebel kont li ek sa ti fer Absalon perdi lavi. (2 Sam. 15:13, 14; 18:33) Ek enn so bann bon kamarad ti trayir li. (2 Sam. 16:23–17:2; Ps. 55:12-14) Boukou psom ki David ti ekrir exprim so dekourazman ek osi so gran konfians an Zeova.​—Ps. 38:5-10; 94:17-19.

Ki ti ed enn ekrivin Psom pou re-koumans servi Zeova avek lazwa? (Get paragraf 13-15) *

13 Plitar, enn ekrivin Psom ti koumans anvie lavi ki bann move dimounn ti pe amene. Kitfwa li ti enn desandan Levit Asaf, ek li ti servi dan “Tanp” Bondie. Sa ekrivin Psom la ti bien soufer moralman ek ti bien strese. Akoz sa, li ti perdi so lazwa ek ti nepli satisfe ar seki li ti ena. Avek letan, li ti nepli satisfe ar bann benediksion ki li ti gagne dan so servis pou Zeova.​—Ps. 73:2-5, 7, 12-14, 16, 17, 21.

14-15. Ki nou aprann ar sa trwa lexanp-la lor linportans pou kont lor Zeova pou gagn led?

14 Sa trwa serviter Bondie lor ki nou fek koze la ti kont lor led Zeova. Zot ti priye Zeova ek zot ti dir Li seki ti pe fatig zot. Zot pa ti ezite pou dir Li kifer zot ti strese sa kantite-la. Ek zot ti kontign al dan bann plas kot ti ador Bondie.​—1 Sam. 1:9, 10; Ps. 55:22; 73:17; 122:1.

15 Avek boukou konpasion, Zeova ti reponn lapriyer sakenn parmi zot. Ann ti gagn lape lespri. (1 Sam. 1:18) David ti  ekrir: “Dimounn ki obeyir Bondie fer fas boukou traka me LESEGNER [“Zeova,” NW] delivre li dan tousala.” (Ps. 34:19) Ek sa ekrivin Psom la plitar ti santi ki Zeova ti “trap [so] lame,” ek ti gid li avek bann bon konsey. Li ti sante: “Mwa mo kone kouma li bon kan nou pre ar Bondie; Mo finn swazir Lesegner BONDIE [“Zeova,” NW] pou protez mwa.” (Ps. 73:23, 24, 28) Ki nou aprann ar sa bann lexanp-la? Zot montre nou ki parfwa, nou pou gagn bann problem bien grav ki pou fer nou strese. Me nou kapav fer fas ar sa bann problem-la. Kouma? Kan nou reflesi kouma Zeova finn ed lezot, nou kont lor Li dan lapriyer, ek nou obeir Li.​—Ps. 143:1, 4-8.

KONT LOR ZEOVA EK TO POU REISI FER FAS AR TO BANN DIFIKILTE

O-koumansman, enn ser ti pe res dan so kwin, me so sitiasion ti ameliore kan li ti rod bann mwayin pou ed lezot (Get paragraf 16-17)

16-17. (a) Kifer fode pa nou elwagn nou ar Zeova ek so bann serviter? (b) Kouma nou kapav re-gagn lafors?

16 Sa trwa lexanp-la ansegn nou enn lot leson inportan. Fode pa nou elwagn nou ar Zeova ek so pep. (Prov. 18:1) Nancy, ki ti bien strese kan so mari ti kit li, dir: “Sertin zour, mo pa ti anvi trouv personn ni koz ar personn. Me plis mo ti res dan mo kwin, plis mo ti santi mwa tris.” Me sa ti sanze kan Nancy ti rod bann lokazion pou ed bann ki ti dan problem. Li dir: “Mo ti ekout lezot rakont zot problem. Ek mo ti remarke ki plis mo ti ena konpasion pou lezot,  mwins mo ti konsantre mwa lor momem ek mo bann problem.”

17 Nou kapav re-gagn lafors kan nou asiste nou bann renion. Kan nou dan renion, nou donn Zeova ankor plis lokazion pou “sekour” nou ek “konsol” nou. (Ps. 86:17) Dan nou bann renion Zeova fortifie nou par so lespri sin, so Parol, ek so pep. Gras-a nou bann renion, lezot kapav ankouraz nou ek nou osi nou kapav “ankouraz nou kamarad.” (Rom. 1:11, 12) Enn ser ki apel Sophia ti dir: “Zeova ek mo bann frer ek ser finn ed mwa pou andire. Seki ti pli inportan pou mwa, se mo bann renion. Mo’nn remarke ki plis mo ti partisip dan predikasion ek dan bann laktivite mo lasanble, plis mo ti kapav fer fas ar mo stres ek mo bann traka.”

18. Si nou santi nou dekouraze, ki Zeova kapav donn nou?

18 Kan nou santi nou dekouraze, rapel ki Zeova pa’nn zis promet ki dan lavenir Li pou soulaz nou pou touletan. Li osi ed nou pou fer fas ar bann stres depi asterla mem. Li donn nou “dezir ek kapasite” ki bizin pou lit kont dekourazman ek dezespwar.​—Fil. 2:13NW.

19. Ki promes nou trouve dan Romin 8:37-39?

19 Lir Romin 8:37-39, NW. * Lapot Pol rasir nou ki nanye pa kapav separ nou ar lamour Bondie. Kouma nou kapav ed nou bann frer ek ser ki pe esey lit kont stres? Prosin lartik pou montre kouma nou kapav imit Zeova kan nou montre konpasion ek nou soutenir nou bann frer ek ser ki strese.

KANTIK 44 Lapriyer Bann Ki Ena Limilite

^ par. 5 Enn tro gran stres ouswa enn stres ki kontign dire kapav fer nou ditor lor plan fizik ek afektif. Kouma Zeova kapav ed nou? Nou pou gete kouma Zeova ti ed Eli pou sirmont so stres. Ek lezot lexanp dan Labib pou montre nou seki nou bizin fer pou gagn led Zeova kan nou strese.

^ par. 2 Finn sanz bann nom dan sa lartik-la.

^ par. 3 Filipien 4:6, 7: Pa trakase pou okenn kitsoz, me dan tou kitsoz, par lapriyer ek siplikasion avek bann remersiman, demann Bondie seki zot bizin; ek lape Bondie ki depas tou konesans, pou protez zot leker ek zot lespri, par mwayin Kris Zezi.”

^ par. 5 1 Lerwa 19:1-4: Apre sa, Akab ti rakont Zezabel tou seki Eli inn fer, ek kouma li’nn touy tou bann profet avek lepe. Lerla Zezabel ti avoy enn mesaze kot Eli, pou dir li: ‘Ki bann bondie pini mwa ek fer sa ankor plis, si demin sa ler lamem, mo pa fer twa seki to’nn fer ar sakenn parmi zot!’ Kan Eli ti tann sa, li ti gagn per. Lerla li ti leve ek li ti galoupe pou sap so lavi. Li ti ariv Bersabe, ki trouv dan Zida, ek li ti les so serviter laba. Ek Eli ti al dan dezer. Li ti marse pandan enn zourne, ek finalman li ti asiz anba enn pie genêt. Ek la li ti demann Bondie pou tir so lavi. Li ti dir: ‘Mo nepli kapav! A Zeova, tir mo lavi, parski mo pa vo plis ki mo bann anset.’”

^ par. 10 Izai 40:28, 29: 28 Eski zot pa kone? Eski zot pa’nn tande? Se Zeova, Kreater later depi enn kote ziska lot kote, ki Bondie ki existe pou touletan. Zame Li pa fatige ni perdi lafors. Nou pa kapav konpran so lintelizans. 29 Li donn lafors seki fatige ek Li donn lafors an-abondans bann ki mank lenerzi.”

^ par. 19 Romin 8:37-39: 37 Okontrer, dan tou sa bann kitsoz-la, nou gagn enn viktwar total gras-a sa Kikenn ki’nn kontan nou la. 38 Parski mo ena sa lasirans-la, ki ni lamor, ni lavi, ni bann anz, ni bann gouvernman, ni bann kitsoz ki existe zordi ouswa ki pou existe dan lavenir, ni bann ki ena pouvwar, 39 ni oter ni profonder, ni okenn lezot kreasion pa pou kapav separ nou ar lamour Bondie ki trouv an Kris Zezi, nou Segner.”

^ par. 57 DESKRIPSION ZIMAZ: Avek boukou zantiyes, anz Zeova pe lev Eli ek pe donn li dipin ek delo.

^ par. 59 DESKRIPSION ZIMAZ: Enn ekrivin Psom ki kitfwa enn desandan Asaf kontan ekrir bann psom ek sante avek bann lezot Levit.