Skip to content

Skip to table of contents

 LARTIK LETID 23

“Fer Atansion ki Personn Pa Fer Zot Vinn Prizonie”!

“Fer Atansion ki Personn Pa Fer Zot Vinn Prizonie”!

“Fer atansion ki personn pa fer zot vinn prizonie par mwayin filozofi ek tronpri ki dan vid ki baze lor tradision bann zom.”​—KOL. 2:8NW.

KANTIK 96 Liv Bondie​—Enn Trezor

REZIME *

1. Dapre Kolosien 2:4, 8, kouma eski Satan esey kontrol nou fason panse?

SATAN anvi ki nou aret servi Zeova. Pou reisi fer sa, li esey inflians nou fason panse, setadir li esey fer nou pans parey kouma li li anvi. Pou ki nou swiv li, li servi nou bann dezir pou esey konvink nou ouswa anbet nou.​—Lir Kolosien 2:4, 8, NW. *

2-3. (a) Kifer nou bizin pran kont lavertisman ki ena dan Kolosien 2:8? (b) Ki nou pou examine dan sa lartik-la?

2 Eski Satan vremem kapav anbet nou? Eski vremem nou dan enn gran danze? Wi! Pa bliye ki Pol pa ti ekrir sa lavertisman ki ena dan Kolosien 2:8 la pou bann dimounn ki pa ti servi Zeova. Li ti ekrir sa pou bann Kretien ki ti ena lesperans pou al viv dan lesiel. (Kol. 1:2, 5) Sa lepok-la, sa bann Kretien-la ti an danze, ek azordi nou dan enn pli gran danze. (1 Kor. 10:12) Kifer? Zezi finn zet Satan lor later, ek Satan pe fer tou pou anbet bann fidel serviter Bondie. (Rev. 12:9, 12, 17NW) Anplis, nou pe viv dan enn lepok kot bann move dimounn ek bann foser pe “vinn pli pir.”​—2 Tim. 3:1, 13NW.

3 Dan sa lartik-la, nou pou examine kouma Satan servi bann “tronpri ki dan vid” pou esey inflians nou fason panse. Nou pou get trwa parmi so bann “manigans.” (Efe. 6:11) Ek dan prosin lartik, nou pou examine kouma nou kapav lit kont bann move linflians ki kitfwa so bann taktik finn ena lor nou  fason panse. Me pou koumanse, anou examine kouma Satan ti anbet bann Izraelit apre ki zot ti rant dan Later Promiz, ek anou gete ki nou kapav aprann.

SATAN TI TANT BANN IZRAELIT POU ADOR BANN ZIDOL

4-6. Dapre Deteronom 11:10-15, ki bann nouvo metod konsernan lagrikiltir bann Izraelit ti bizin aprann kan zot ti ariv dan Later Promiz?

Satan ti konn bien kouma pou tant bann Izraelit pou ador bann zidol. Kouma li ti fer sa? Li ti kone ki zot ti bizin nouri zotmem. Alor, li ti servi sa pou pous zot fer seki li ti anvi. Kan bann Izraelit ti rant dan Later Promiz, zot ti bizin sanz metod ki zot ti pe fer lagrikiltir. Kan zot ti dan Lezip, bann Izraelit ti servi delo Larivier Nil pou aroz zot bann karo. Me selman, dan Later Promiz, pa ti ena bann gran larivier. Alor, pou aroz zot bann plantasion, bann Izraelit ti bizin atann bann lapli sezon, ek bann delo ki gagne ar laroze. (Lir Deteronom 11:10-15; * Iza. 18:4, 5) Akoz sa, bann Izraelit ti bizin aprann bann nouvo metod pou fer lagrikiltir. Sa pa ti pou fasil parski laplipar bann Izraelit ki ti ena lexperyans dan lagrikiltir ti’nn mor dan dezer.

Kouma Satan ti reisi sanz fason panse bann fermie Izraelit? (Get paragraf 4-6) *

5 Zeova ti explik so pep ki zot sitiasion ti’nn sanze. Apre sa, Li ti donn zot enn lavertisman. O-koumansman, kitfwa sa  lavertisman-la ti paret pena okenn lien avek lagrikiltir. Li ti dir: “Fer bien atansion, pangar zot les zot leker egare ek ki zot koumans ador lezot bondie ek prostern devan zot.” (Det. 11:16, 17) Kifer Zeova ti averti bann Izraelit kont ladorasion bann fos bondie kan Li ti koz lor bann nouvo fason pou fer lagrikiltir?

6 Zeova ti kone ki bann Izraelit ti pou tante pou al get bann payin ki ti pe viv otour zot pou aprann bann teknik ki zot ti pe servi pou fer lagrikiltir. Se vre ki sa bann payin-la ti ena plis lexperyans ki bann Izraelit, ek pep Bondie ti kapav aprann bann bon teknik avek zot, me ti ena enn danze. Fason panse sa bann fermie Kananeen la ti inflianse par zot krwayans dan Baal. Zot ti konsider Baal kouma proprieter lesiel ek kouma sa kikenn ki donn lapli la. Zeova pa ti anvi ki so pep les zot anbete par sa bann fos krwayans-la. Me plizir fwa, bann Izraelit ti swazir pou ador Baal. (Nonb 25:3, 5; Ziz 2:13; 1 Ler. 18:18) Asterla, anou gete kouma Satan ti reisi fer bann Izraelit vinn so bann prizonie.

TRWA TAKTIK KI SATAN TI SERVI POU FER BANN IZRAELIT VINN SO BANN PRIZONIE

7. Kouma lafwa bann Izraelit ti pas par enn test kan zot ti rant dan Later Promiz?

7 Premierman, Satan ti servi dezir natirel ki bann Izraelit ti ena pou trouv lapli aroz zot pei. Sak lane, ant lafin Avril ek Septam ti ena bien tigit lapli ki ti tonbe dan Later Promiz. Pou ki bann Izraelit kapav viv ek pou ki zot rekolt vinn an-abondans, sa ti depann lor bann lapli ki an prinsip ti koumans tonbe ver Oktob. Satan ti anbet bann Izraelit. Li ti fer zot krwar ki zot ti bizin imit koutim bann pep payin ki ti viv otour zot pou ki zot rekolt vinn an-abondans. Sa bann payin-la ti panse ki zot ti bizin fer sertin seremoni relizie pou ki zot bann bondie ekout zot ek fer lapli tonbe. Bann Izraelit ki pa ti ena enn lafwa for dan Zeova ti imit sa bann payin-la kan zot ti fer bann seremoni relizie an loner Baal, ki ti enn fos bondie. Zot ti panse ki sa ti sel fason pou fer lasesres arete.

8. Ki deziem taktik Satan ti servi? Explike.

Satan ti servi enn deziem taktik pou anbet bann Izraelit. Li ti pous bann Izraelit pou satisfer zot bann dezir imoral. Kan zot ti ador zot bann bondie, bann nasion payin ti komet bann pratik sexiel bien degoutan. Ki pratik imoral zot ti fer? Par exanp, bann zom ek bann fam toulede ti komet prostitision dan tanp. Sa bann nasion-la pa ti zis toler lomosexialite ek lezot pratik sexiel imoral, me zot ti trouv sa normal! (Det. 23:17, 18; 1 Ler. 14:24) Zot ti panse ki sa bann pratik-la ti ankouraz zot bann bondie pou fer later vinn pli fertil. Boukou Izraelit ti atire ar bann pratik imoral ki sa bann payin-la ti fer ek ti koumans ador bann fos bondie. An realite, zot ti vinn bann prizonie Satan.

9. An-akor avek Oze 2:16, 17, kouma Satan ti fer bann Izraelit bliye kisannla Zeova ti ete vremem?

Satan ti servi enn trwaziem taktik. Li ti fer bann Izraelit bliye kisannla Zeova ti ete vremem. Dan lepok profet Zeremi, Zeova ti dir ki bann fos profet ti fer So pep bliye So nom “akoz Baal.” (Zer. 23:27) Li paret ki pep Zeova ti aret servi nom Zeova ek ti ranplas sa nom-la par Baal, ki vedir “Proprieter” ouswa “Met.” Sa ti anpes bann Izraelit fer diferans ant Zeova ek Baal. Ek koumsa li ti fasil pou bann Izraelit pran bann pratik ki ti ena dan ladorasion Baal ek met sa dan ladorasion pou Zeova.​—Lir Oze 2:16, 17 * ek not.

 BANN TAKTIK KI SATAN SERVI ZORDI

10. Ki bann taktik Satan servi azordi?

10 Satan pe servi bann mem taktik azordi. Pou fer bann dimounn vinn so bann prizonie, li servi bann dezir natirel, li ankouraz limoralite sexiel, ek li esey fer bann dimounn bliye Zeova. Anou examinn sa dernie taktik-la.

11. Kouma eski Satan fer bann dimounn bliye Zeova?

11 Satan fer bann dimounn bliye Zeova. Apre lamor bann zapot Zezi, sertin ki ti pretann zot bann Kretien ti koumans fann bann fos lansegnman. (Zist. 20:29, 30; 2 Tes. 2:3, NW) Sa bann aposta-la ti koumans kasiet lidantite sel vre Bondie. Par exanp, zot ti aret servi nom Bondie dan zot bann version Labib ek ti ranplas sa nom-la par bann expresion kouma “Segner.” Kan zot ti tir nom personel Bondie ek zot ti ranplas li par “Segner,” li ti vinn difisil pou bann dimounn ki lir Labib fer diferans ant Zeova ek lezot “segner” ki ena dan Labib. (1 Kor. 8:5) Zot ti servi mem mo, “Segner,” pou Zeova ek pou Zezi. Akoz sa, li bien difisil pou bann dimounn konpran ki ena enn diferans ant Zeova ek so Garson ek ki zot ena diferan pozision. (Zan 17:3) Ek sa konfizion-la finn ede pou ki ena doktrinn lor Trinite, enn doktrinn ki pa baze lor Parol Bondie. Ki rezilta sa finn ena? Boukou dimounn konsider Bondie kouma enn mister ek panse ki nou pa kapav konn Li. Me sa li enn gro foste!​—Zist. 17:27.

Kouma Satan inn servi fos relizion pou pous bann dimounn pou satisfer zot bann dezir imoral? (Get paragraf 12) *

12. Ki bann fos relizion finn ankouraze, ek kouma Romin 1:28-31 explik konsekans ki sa ena?

12 Satan pous bann dimounn pou satisfer zot bann dezir imoral. Dan ansien Izrael, Satan ti servi fos relizion pou ankouraz limoralite sexiel. Azordi, li pe kontign fer parey. Bann fos relizion toler ek mem ankouraz bann kondwit imoral. Ki konsekans sa finn ena? Boukou dimounn ki pretann pe servi Bondie finn rezet so bann prinsip moral. Dan let ki lapot Pol ti ekrir bann Romin, li ti dekrir konsekans ki sa ena. (Lir Romin 1:28-31.) Parmi bann kitsoz ki “pa bizin,” ena tou kitsoz ki ena enn rapor avek limoralite sexiel, ek lomosexialite osi form parti ladan. (Rom. 1:24-27, 32; Rev. 2:20) Alor, li vremem bien inportan ki nou res atase ar bann lansegnman bien kler ki ena dan Labib!

13. Sit enn lot taktik ki Satan servi.

13 Satan servi bann dezir natirel. Nou ena  enn dezir natirel pou gagn bann konpetans ki kapav ed nou pou donn nou fami ek noumem seki nou bizin pou viv. (1 Tim. 5:8) Souvan, nou kapav devlop sa bann konpetans-la dan lekol ek kan nou fer zefor pou aprann. Me selman, nou bizin fer atansion. Dan boukou pei, bann lekol pa zis donn bann zanfan enn formasion pratik me zot osi ansegn bann filozofi sa lemond-la. Par exanp, bann lekol ankouraz bann zelev pou ena bann dout lor lexistans Bondie ek pou pa respekte Labib. Zot dir bann zanfan ki tou bann dimounn intelizan krwar ki lavi inn koumanse atraver levolision. (Rom. 1:21-23) Sa bann lansegnman-la zot pa an-akor avek ‘sazes Bondie.’​—1 Kor. 1:19-21; 3:18-20.

14. Ki kitsoz bann filozofi sa lemond-la ankouraze?

14 Bann filozofi sa lemond-la pa pran kont bann prinsip lazistis Zeova ek zot mem al kont sa bann prinsip-la. Zot pa ankouraz bann dimounn pou manifeste bann kalite ki form parti dan frwi lespri Bondie. Okontrer, zot ankouraz bann dimounn pou manifeste “seki laser prodir.” (Gal. 5:19-23, NW) Zot pous bann dimounn pou vinn orgeye ek arogan, ek akoz sa, bann ‘dimounn konn zis [“kontan,” NW] zotmem.’ (2 Tim. 3:2-4) Sa bann defo-la zot bien diferan ar bann kalite ki Bondie anvi so bann serviter ena, kouma douser ek limilite. (2 Sam. 22:28) Sertin Kretien ki finn al liniversite finn koumans pans kouma lemond olie ki zot pans kouma Bondie. Anou get zis enn lexanp ki montre nou seki kapav arive.

Kouma nou fason panse kapav inflianse par bann filozofi sa lemond-la? (Get paragraf 14-16) *

15-16. Ki to finn aprann ar lexperyans enn ser?

15 Enn ser ki dan servis aplintan pandan plis ki 15 an, dir: “Antan ki enn ser batize, mo ti’nn lir ek mo ti’nn tann koz lor bann  danze ki ena kan nou al liniversite, me mo pa ti pran kont sa lavertisman-la. Mo ti panse ki sa konsey-la pa ti konsern mwa.” Ki bann difikilte li’nn bizin fer fas akoz sa? Li rekonet: “Mo ti pas telman letan ar mo bann kour ek mo ti bizin fer telman zefor pou etidie, ki mo pa ti gagn letan pou priye Zeova fason ki mo ti pe fer avan. Mo ti telman fatige ki mo pa ti gagn lazwa kan mo ti ena bann konversasion Biblik dan predikasion, ek mo ti tro fatige pou prepar bien mo bann renion. Erezman, mo ti rann mwa kont ki liniversite ti pe detrir mo relasion avek Zeova, parski sa ti pe demann mwa tro boukou zefor. Alor, mo ti kone ki mo bizin aret mo letid dan liniversite ek se samem ki mo ti fer.”

16 Ki linflians liniversite finn ena lor fason panse sa ser-la? Li reponn: “Mo gagn onte pou dir ki kan mo’nn al etidie dan liniversite, sa finn fer mwa devlop enn lespri kritik anver lezot, sirtou anver mo bann frer ek ser. Mo ti exizan anver zot ek mo ti evit zot. Mo finn pran boukou letan pou aret ena sa fason panse-la. Sa lexperyans-la finn montre mwa kouma sa li danzere kan nou pa ekout bann konsey ki Zeova donn nou atraver so lorganizasion. Zeova ti konn mwa pli bien ki mo ti konn momem. Si omwin mo ti ekout Li!”

17. (a) Ki nou bizin bien deside pou fer? (b) Ki nou pou examine dan prosin lartik?

17 Alor, anou bien deside pou pa les lemond Satan fer nou vinn so prizonie “par mwayin filozofi ek tronpri ki dan vid.” Zame pa les Satan anbet twa. (1 Kor. 3:18; 2 Kor. 2:11) Zame pa les Satan fer twa bliye kisannla Zeova ete ek kouma Li anvi to ador Li. Swiv bann prinsip moral Zeova. Ek pa les Satan fer twa rezet bann konsey Zeova. Me ki to pou fer si to trouve ki to’nn les twa inflianse par fason panse sa lemond-la? Prosin lartik pou montre twa kouma Parol Bondie kapav ed twa pou detrir bann fason panse ek bann labitid ki “bien anrasine.”​—2 Kor. 10:4, 5NW.

KANTIK 49 Fer Leker Zeova Kontan

^ par. 5 Satan li enn exper dan anbet dimounn. Li finn anbet boukou dimounn kan li finn fer zot krwar ki zot lib, alor ki an realite zot so bann prizonie. Sa lartik-la pou koz lor plizir taktik ki Satan servi pou anbet bann dimounn.

^ par. 1 Kolosien 2:4, 8: Mo dir zot sa pou ki personn pa anbet zot ar bann rezonnman ki konvink lezot. Fer atansion ki personn pa fer zot vinn prizonie par mwayin filozofi ek tronpri ki dan vid ki baze lor tradision bann zom, ek lor bann kitsoz debaz ki lemond ansegne me ki pena okenn rapor avek Kris.”

^ par. 4 Deteronom 11:10-15: “‘10 Sa pei ki zot pe al pran pou zot la li pa parey kouma Lezip, pei kot zot finn sorti, kot zot ti abitie sem zot bann lagrin ek kot zot ti abitie aroze avek zot lipie, parey kouma aroz enn karo legim. 11 Me sa pei ki zot pou traverse ek pran pou zot la, li enn pei kot ena montagn ek laplenn. Li bwar delo lapli ki tom depi lesiel; 12 li enn pei ki Zeova zot Bondie pe okipe. Lizie Zeova touletan lor sa pei-la, depi koumansman lane ziska lafin lane. 13 Ek si zot vremem obeir tou bann komannman ki mo pe donn zot azordi ek si zot kontan Zeova zot Bondie ek servi Li avek tou zot leker ek tou zot nam, 14 mo pou osi fer zot pei gagn lapli dan ler ki’nn fixe, lapli dan lotonn ek lapli dan printan, ek zot pou rekolte zot bann lagrin ek zot divin nouvo ek zot delwil. 15 Ek mo pou fer bann pie pouse dan zot karo pou zot bann zanimo, ek zot pou manze ek zot pou satisfe.’”

^ par. 9 Oze 2:16, 17: “‘16 Ek sa zour-la,’ ala seki Zeova dir, ‘To pou apel mwa Mo mari, ek to pou nepli apel mwa Mo met [“Mo Baal,” not].’ 17 ‘Mo pou tir nom bann zimaz Baal depi so labous, ek pou nepli rapel zot nom ankor.’”

^ par. 51 DESKRIPSION ZIMAZ: Bann Kananeen pe tant bann Izraelit ki ansam avek zot pou ador Baal ek pou pratik limoralite.

^ par. 54 DESKRIPSION ZIMAZ: Piblisite enn legliz ki toler lomosexialite.

^ par. 56 DESKRIPSION ZIMAZ: Enn zenn ser pe etidie dan liniversite. Li ek so bann kamarad pe les zot anbete par zot profeser ki pe explik zot ki lasians ek teknolozi kapav regle tou bann problem ki limanite pe gagne. Plitar, dan Lasal Renion li pa interese ar seki pe dir ek li’nn vinn kritik.