Skip to content

Skip to table of contents

 LARTIK LETID 26

Ed Lezot pou Fer Fas ar Stres

Ed Lezot pou Fer Fas ar Stres

“Zot tou, zot bizin ena mem lespri, mem konpasion ek mem santiman lamour ant zot. Ena enn bon leker e viv avek limilite.”​—1 PIER 3:8.

KANTIK 107 Lexanp Bondie lor Lamour

REZIME *

1. Kouma nou kapav imit Zeova, nou Papa ki ena lamour?

ZEOVA bien kontan nou. (Zan 3:16) Nou anvi imit nou Papa ki ena lamour. Alor nou esey montre ‘mem konpasion, mem santiman lamour ek ena enn bon leker’ anver zot tou, sirtou anver bann ki “pros avek nou dan lafwa.” (1 Pier 3:8; Gal. 6:10) Kan bann manb nou fami spiritiel fer fas ar bann sitiasion difisil, nou anvi ed zot.

2. Ki nou pou examine dan sa lartik-la?

2 Tou bann ki anvi form parti dan lafami Zeova pou konn bann sitiasion difisil. (Mark 10:29, 30) Plis nou apros nou avek lafin sa sistem-la nou kapav sir ki nou pou fer fas ar ankor plis difikilte. Kouma nou kapav ed sakenn nou kamarad? Anou gete seki nou kapav aprann dan Labib ar lexanp Lot, Zob ek Noemi. Nou pou osi examinn sertin difikilte ki nou bann frer ek ser pe kone azordi ek nou pou gete kouma nou kapav ed zot pou fer fas ar zot bann problem.

ENA PASIANS

3. Kouma nou lir dan 2 Pier 2:7, 8, ki move desizion Lot ti pran, ek ki rezilta sa finn amene?

3 Lot ti pran enn move desizion kan li ti swazir pou viv parmi bann dimounn bien imoral dan Sodom. (Lir 2 Pier 2:7, 8.) Sa lavil-la ti bien ris, me Lot ti konn boukou difikilte kan li ti al laba. (Zen. 13:8-13; 14:12) Kitfwa so madam ti dezobeir Zeova parski li ti telman kontan sa lavil-la ouswa sertin dimounn ki ti viv laba. Li ti perdi so lavi  kan Bondie ti fer dife ek souf sorti depi lesiel ek tom lor sa rezion-la. Ek reflesi lor de tifi Lot. Zot bann fianse ti mor dan Sodom. Lot ti perdi so lakaz, so bann dibien ek seki ti pli dir, li ti perdi so madam. (Zen. 19:12-14, 17, 26) Pandan sa moman stresan la, eski Zeova ti perdi pasians ar Lot? Non.

Avek konpasion, Zeova ti avoy bann anz pou sov Lot ek so fami (Get paragraf 4)

4. Kouma Zeova ti montre pasians anver Lot? (Get zimaz lor kouvertir.)

4 Mem si se Lot ki ti swazir pou al viv dan Sodom, Zeova ti montre konpasion anver Lot kan Li ti avoy bann anz pou sap li ek so fami. Selman, olie ki deswit li ti obeir lord sa bann anz-la pou kit Sodom, Lot “ti pe tarde.” Bann anz-la ti bizin trap so lame ek ed li ek so fami pou sove ek kit sa lavil-la. (Zen. 19:15, 16) Lerla bann anz-la ti dir li sove pou al dan rezion kot ena montagn. Me olie ki li ti obeir Zeova, Lot ti demann pou al dan enn lavil ki ti pli pre. (Zen. 19:17-20) Zeova ti ekout li avek pasians ek ti les li al dan sa lavil-la. Plitar Lot ti gagn per pou viv laba ek li ti al res dan bann rezion kot ena montagn, plas kot Zeova ti demann li pou ale o-koumansman. (Zen. 19:30) Zeova ti montre enn extra gran pasians anver Lot! Kouma nou kapav imit Li?

5-6. Kouma nou kapav imit Bondie kan nou aplik 1 Tesalonisien 5:14?

5 Parey kouma Lot, li kapav arive ki enn manb nou fami spiritiel pran bann move desizion ek fer limem ditor. Si sa arive, kouma nou pou reazir? Kitfwa nou pou tante pou dir li ki li pe rekolte seki li’nn seme, ek sa li pa fos. (Gal. 6:7) Me selman, li pou pli bon si nou ed li dan fason ki Zeova ti ed Lot. Kouma?

6 Zeova ti avoy bann anz pa zis pou averti Lot me osi pou ed li sape kan Li ti pou detrir Sodom. Li parey, kitfwa nou pou bizin averti nou frer si nou trouve ki li pe fer kitsoz ki pou fer li gagn problem. Me nou kapav osi ed li. Mem si li pe tarde pou aplik bann konsey ki li’nn gagne ki sorti dan Labib, nou bizin ena pasians. Nou bizin parey kouma sa de anz-la. Nou bizin kontign ed nou frer ek fode pa nou rezet li. Nou bizin ed li pa zis an parol me osi an aksion. (1 Zan 3:18) Kitfwa dan enn sertenn fason, nou bizin trap so lame, setadir ed li pou aplik bon konsey ki li’nn gagne.​—Lir 1 Tesalonisien 5:14, NW. *

7. Kouma nou kapav imit fason ki Zeova ti konsider Lot?

7 Zeova ti kapav fixe so latansion lor Lot so bann defo. Olie sa, plitar Li ti pous lapot Pier pou dekrir Lot kouma enn dimounn drwat. Nou vremem kontan ki Zeova pardonn nou bann erer! (Ps. 130:3) Eski nou kapav imit fason ki Zeova ti konsider Lot? Si nou fixe nou latansion lor bann bon kalite ki nou bann frer ek ser ena, nou pou ena plis pasians avek zot. Lerla, li pou pli fasil pou zot aksepte nou led.

ENA KONPASION

8. Ki konpasion pou pous nou pou fer?

8 Lot ti soufer parski li ti pran bann move desizion. Me Zob pa ti pran bann move desizion, me kanmem sa li ti gagn bann gro problem. Li ti perdi tou so dibien, so pozision dan landrwa, ek mem so bon lasante. Ek pli pir, li ek so madam ti perdi tou zot zanfan dan lamor. Trwa  fos kamarad ti osi akiz li. Kifer zot pa ti ena konpasion anver Zob? Zot pa ti esey konpran seki vremem ti pe ariv li. Akoz sa, zot ti tir bann fos konklizion ek zot ti ziz Zob dan enn fason bien dir. Kouma nou kapav evit fer mem erer? To bizin rapel bien ki se zis Zeova ki konn tou lor sitiasion enn dimounn. Ekout bien seki sa dimounn ki pe soufer la pe dir. Pa zis tann seki li pe dir; esey resanti so soufrans. Se lerla ki to pou kapav montre vre konpasion anver to frer ouswa to ser.

9. Si nou ena konpasion, ki sa pou anpes nou fer ek kifer?

9 Konpasion pou anpes nou pou al fer palab lor bann problem ki lezot pe fer fas. Enn kikenn ki fer palab pa fortifie lasanble; li afebli lasanble-la. (Prov. 20:19; Rom. 14:19) Li pena bonte, li koz san reflesi, ek so bann parol kapav bles sa dimounn ki deza pe soufer la. (Prov. 12:18; Efe. 4:31, 32) Li vremem pli bon kan nou rod bann bon kalite ki enn dimounn ena ek nou reflesi lor kouma nou kapav ed li pou fer fas ar so bann problem!

Si enn konpagnon Kretien pe “koze san reflesi,” ekout li avek pasians ek rekonfort li dan bon moman (Get paragraf 10-11) *

10. Ki Zob 6:2, 3 ansegn nou?

10 Lir Zob 6:2, 3. * Zob parfwa ti dir bann “koze san reflesi.” Kanmem sa, plitar li ti rekonet ki sertin kitsoz ki li ti dir pa ti bon. (Zob 42:6) Parey kouma Zob, azordi enn dimounn ki pe fer fas ar enn problem ki pe stres li, kapav dir bann koze san reflesi ki plitar li regrete. Kouma nou bizin reazir? Olie ki nou kritike, nou bizin ena konpasion. Fode pa to bliye ki Zeova zame pa ti anvi ki nou konn bann  problem ek bann stres ki nou pe fer fas azordi. Alor nou konpran ki enn serviter Zeova koz san reflesi kan li extra strese. Mem si li dir bann kitsoz ki pa exakt lor Zeova ouswa lor nou, fode pa nou ankoler vit ouswa ziz li parski li’nn dir sa bann kitsoz-la.​—Prov. 19:11.

11. Kouma bann ansien kapav imit Eliou kan zot donn bann konsey?

11 Parfwa, enn dimounn ki pe fer fas ar enn problem ki stresan bizin osi gagn sertin konsey ki kapav ed li. (Gal. 6:1) Kouma bann ansien kapav fer sa? Zot bizin imit Eliou, ki ti ekout Zob avek boukou konpasion. (Zob 33:6, 7) Se zis apre ki li ti konpran seki Zob ti pe panse ki Eliou ti donn li konsey. Bann ansien ki swiv lexanp Eliou pou ekout bien ek esey konpran sitiasion sa dimounn-la. Lerla, kan zot donn bann konsey, zot pou plis kapav tous leker sa dimounn ki pe ekout zot la.

KOZ DAN ENN FASON KI POU ANKOURAZE

12. Ki lefe lamor so misie ek so de garson ti ena lor Noemi?

12 Noemi ti enn fam fidel ki ti kontan Zeova. Me apre lamor so misie ek so de garson, li ti anvi sanz so nom pou apel “Mara,” ki vedir “Amer.” (Rut 1:3, 5, 20, not, 21) Rut, belfi Noemi, ti res avek li pandan so bann leprev. Rut pa ti zis donn li enn led pratik me li ti osi koz dan enn fason ki pou ankouraz Noemi. Rut ti exprim so lamour ek so soutien pou Noemi par bann mo sinp ek sinser.​—Rut 1:16, 17.

13. Kifer bann ki’nn perdi zot konzwin dan lamor bizin nou soutien?

13 Kan enn manb nou fami spiritiel perdi so konzwin dan lamor, li bizin nou soutien. Nou kapav konpar enn koup marye ar de pie ki’nn grandi enn akote lot. Plis bann lane pase, bann rasinn-la may ar zot kamarad. Ek kan derasinn enn pie ladan ek li mor, lot pie-la osi bien afekte. Li parey osi, kan enn kikenn perdi so konzwin dan lamor, li kapav soufer pandan enn long peryod letan. Paula, * ki so mari ti mor enn kout koumsa, dir: “Mo lavi ti sanze net, mo ti nepli ena lafors. Mo ti perdi mo meyer kamarad. Mo ti koz tou avek mo misie. Li ti partaz mo lazwa ek li ti soutenir mwa dan bann moman difisil. Li ti touletan ekout mwa kan mo ti koz lor mo bann problem. Mo ti santi koumadir ti koup mwa an de.”

Kouma nou kapav soutenir bann ki’nn perdi zot konzwin? (Get paragraf 14-15) *

14-15. Kouma nou kapav konsol enn kikenn ki’nn perdi so konzwin dan lamor?

14 Kouma nou kapav konsol enn kikenn ki’nn perdi so konzwin dan lamor? Premie kitsoz ki to kapav fer se koz avek li, mem si to pa santi twa alez ouswa to pa tro kone ki pou dir. Paula, ki nou ti mansione avan, dir: “Mo konpran ki enn lamor kapav fer bann dimounn santi zot malalez. Zot per tansion zot dir enn kitsoz ki kapav ofans enn kikenn. Me li pli dir kan bann dimounn pa dir nanye ditou.” Enn dimounn ki an-dey kitfwa pa pou atann ki nou dir li bann gran-gran kitsoz. Paula dir: “Mo bien rekonesan kan bann kamarad nek dir, ‘Mo bien sagrin pou seki finn arive.’”

15 William, ki so madam inn mor de-trwa lane avan, rakonte: “Mo apresie kan lezot rakont mwa bann bon kitsoz ki zot rapel lor mo madam; sa rasir mwa ki lezot ti kontan ek respekte mo madam. Sa kalite soutien-la ed mwa boukou. Zot bann parol bien rekonfort mwa, parski mo madam ti ena boukou valer pou mwa ek li  ti ena enn gran plas dan mo lavi.” Enn vev ki apel Bianca rakonte: “Sa rekonfort mwa kan lezot priye avek mwa ek lir enn ouswa de verse avek mwa. Sa fer mwa dibien kan zot koz lor mo misie ek kan zot ekout mwa koz lor li.”

16. (a) Ki nou bizin fer pou enn dimounn ki’nn perdi enn kikenn ki li kontan dan lamor? (b) Dapre Zak 1:27, ki responsabilite nou ena?

16 Parey kouma Rut ti res avek Noemi ki ti enn vev, nou osi nou bizin kontign soutenir bann ki’nn perdi enn kikenn ki zot kontan dan lamor. Paula, ki nou ti mansione avan, dir: “Zis apre lamor mo misie boukou dimounn ti vini pou ed mwa ek soutenir mwa. Me avek letan zot ti retourn dan zot bann aktivite. Selman, mo lavi ti’nn sanze net. Se enn gran led kan lezot realize ki enn kikenn ki an-dey bizin soutien pandan plizir mwa, mem plizir lane apre enn lamor.” Biensir sak dimounn diferan. Li paret ki sertin reisi adapte ar zot nouvo sitiasion ase vit. Parkont, pou lezot, sak fwa ki zot fer enn kitsoz ki zot ti abitie fer avek sa kikenn ki zot kontan la, sa rapel zot seki zot finn perdi. Sak dimounn fer so dey dan so fason. Nou bizin rapel bien ki Zeova finn donn nou privilez ek responsabilite pou pran swin bann ki’nn perdi zot konzwin dan lamor.​—Lir Zak 1:27.

17. Kifer bann ki zot konzwin finn abandonn zot bizin nou soutien?

17 Sertin konzwin fer fas ar enn gran sagrin ek stres kan zot konzwin kit zot. Joyce, ki so misie ti kit li pou enn lot madam,  dir: “Mo’nn bien soufer kan nou ti divorse. Mo panse ki si mo misie ti mor mo pa ti pou soufer sa kantite-la. Si li ti mor akoz enn aksidan ouswa enn maladi, sa pa ti pou enn kitsoz ki li’nn swazir. Me la, mo misie ti swazir pou abandonn mwa. Mo ti santi mwa imilie ek rabese.”

18. Kouma nou kapav ed bann ki nepli ena enn konzwin?

18 Kan nou fer bann bon kitsoz pou bann ki nepli ena enn konzwin, nou montre ki nou vremem kontan zot. Asterla ki zot tousel, zot bizin bann bon kamarad. (Prov. 17:17) Kouma to kapav montre ki to zot kamarad? To kapav invit zot pou manz enn ti-manze kot twa. To kapav propoz pou pas enn moman detant avek zot ouswa prese avek zot. Parfwa to kapav osi invit zot dan to ladorasion an fami. Si to fer sa, to pou fer Zeova kontan, parski Li “pre ar bann dimounn ki zot leker inn kase” ek Li “protez bann vev.”​—Ps. 34:18, NW; 68:5.

19. Ki 1 Pier 3:8 demann nou pou fer?

19 Biento, kan Rwayom Bondie pou regne lor later, nou pou “bliye tou bann maler ki nou finn gagne avan.” Nou pe vremem atann lepok kot “personn pa pou rapel bann kitsoz avan, ek sa pa pou vinn dan [nou] leker.” (Iza. 65:16, 17) Me ziska ki sa zour-la arive, anou soutenir sakenn nou kamarad ek montre par nou parol ek nou aksion ki nou kontan zot tou dan nou fami spiritiel.​—Lir 1 Pier 3:8.

KANTIK 111 Rezon pou Nou Zwaye

^ par. 5 Lot, Zob, ek Noemi ti servi Zeova avek fidelite, me kanmem sa zot ti konn bann moman difisil dan zot lavi. Dan sa lartik-la nou pou examine seki nou kapav aprann ar zot lexperyans. Nou pou examine osi kifer li inportan ki nou ena pasians ek konpasion ek ki nou koz dan enn fason ankourazan ar nou bann frer ek ser kan zot fer fas ar bann problem.

^ par. 6 1 Tesalonisien 5:14: “Parkont, frer, nou ankouraz zot: Averti bann ki pena enn bon kondwit, koz dan enn fason ki pou ankouraz bann ki deprime, soutenir bann ki feb, ena pasians avek tou dimounn.”

^ par. 10 Zob 6:2, 3: Si selman ti kapav pez mo soufrans ek met li lor enn balans ansam avek mo maler! Parski asterla li pli lour ki disab bann lamer. Ala kifer mo’nn dir bann koze san reflesi.”

^ par. 13 Finn sanz sertin nom dan sa lartik-la.

^ par. 59 DESKRIPSION ZIMAZ: Enn frer ki bien agase pe dir bann “koze san reflesi” ek enn ansien pe ekout li avek pasians. Plitar, kan sa frer ki ti ankoler la inn kalme, ansien-la avek zantiyes pe donn li bann konsey.

^ par. 61 DESKRIPSION ZIMAZ: Enn zenn koup marye pe pas letan avek enn frer ki’nn fek perdi so madam dan lamor. Zot pe partaz bann bon souvenir lor so madam.