Skip to content

Skip to table of contents

 LARTIK LETID 24

Detrir Tou Bann Rezonnman ki Kont Konesans Bondie!

Detrir Tou Bann Rezonnman ki Kont Konesans Bondie!

“Nou pe detrir bann rezonnman ek tou kitsoz ki dres li avek lorgey kont konesans Bondie.”​—2 KOR. 10:5NW.

KANTIK 124 Touzour Fidel

REZIME *

1. Ki lavertisman Pol ti donn bann Kretien ki ti ena lesperans pou al viv dan lesiel?

LAPOT Pol ti donn sa lavertisman-la: “Pa rant dan moul sa lemonn la.” (Rom. 12:2) Pol ti dir sa bann parol-la ar bann Kretien dan premie siek. Kifer li ti donn enn lavertisman koumsa ar bann zom ek bann fam ki ti deza vwe zot lavi ar Bondie ek ki ti ena lesperans pou al viv dan lesiel?​—Rom. 1:7.

2-3. Kouma Satan esey elwagn nou ar Zeova, me kouma nou kapav derasinn bann kitsoz ki “bien anrasine” dan nou lespri?

2 Pol ti trakase parski sertin Kretien ti pe les zot inflianse par bann fos rezonnman ek filozofi ki ti ena dan lemond Satan. (Efe. 4:17-19) Sa kapav ariv ninport kisannla parmi nou. Satan ki bondie sa lemond-la, pe fer tou pou elwagn nou ar Zeova, ek li servi boukou taktik pou fer sa. Par exanp, si nou anvi vinn enn kikenn inportan ouswa seleb, li pou servi sa pou esey elwagn nou ar Zeova. Li kapav mem servi bann lexperyans ki nou finn fer dan lepase, nou kiltir, ek nou ledikasion pou fer nou pans parey kouma li li anvi.

3 Eski nou kapav derasinn bann kitsoz “ki’nn bien anrasine” dan nou lespri? (2 Kor. 10:4, NW) Get seki Pol ti reponn: “Nou pe detrir bann rezonnman ek tou kitsoz ki dres li avek lorgey kont konesans Bondie; ek nou pe fer tou panse vinn prizonie pou amenn li obeir Kris.” (2 Kor. 10:5, NW) Wi, avek led Zeova nou kapav rezet bann move rezonnman. Parey kouma enn medsinn kapav eliminn  lefe enn pwazon, Parol Bondie kapav ed nou pou eliminn bann move lefe lemond Satan.

“ENN INTELIZANS NOUVO”

4. Ki bann sanzman boukou parmi nou ti bizin fer kan nou ti fek aksepte laverite?

4 Reflesi enn kout lor bann sanzman ki to ti bizin fer kan to ti fek aksepte laverite ki ena dan Parol Bondie, ek to ti desid pou servi Zeova. Pou boukou parmi nou, nou ti bizin aret fer bann move kitsoz. (1 Kor. 6:9-11) Nou vremem rekonesan ki Zeova finn ed nou pou aret fer sa bann move kitsoz-la!

5. Dapre Romin 12:2, ki de kitsoz nou bizin fer?

Me selman, fode zame nou panse ki nou bizin aret fer bann sanzman. Kitfwa avan nou batem nou ti komet bann pese grav. Me mem si nou finn aret fer sa, nou bizin kontign fer boukou zefor pou evit ninport ki kitsoz ki kapav fer nou tante pou re-komet sa bann pese-la. Kouma nou kapav fer sa? Pol reponn: “Pa rant dan moul sa lemonn la, me les Bondie transform zot par enn intelizans nouvo.” (Rom. 12:2) Alor nou bizin fer de kitsoz. Premierman, nou bizin pa “rant dan moul,” ouswa les nou inflianse par sa lemond-la. Deziemman, nou bizin “transform” nou kan nou sanz nou fason panse.

6. Ki nou aprann ar seki Zezi ti dir dan Matie 12:43-45?

Sa transformasion ki Pol pe koze la li plis ki sanz nou laparans. Sa konsern tou seki nou ete vremem, dan tou ti detay. (Get lankadre “ Transforme Ouswa Degize?”) Nou bizin sanz net nou fason panse, setadir nou mantalite, nou bann santiman ek nou bann dezir. Alor nou tou nou bizin demann noumem: ‘Eski bann  zefor ki mo pe fer pou vinn enn Kretien li afekte zis seki mo paret devan lezot, ouswa eski vremem mo pe vinn enn Kretien dan mo leker ek mo lespri?’ Zezi ti dir nou seki nou bizin fer dan Matie 12:43-45. (Lir.) Sa bann parol-la ansegn nou enn leson bien inportan: Li pa ase ki nou zis rezet bann move panse; nou bizin ranplas zot ar bann panse ki fer Zeova plezir.

“FODRE KI ZOT LEKER EK ZOT LESPRI RENOUVLE KONPLETMAN”

7. Kouma nou kapav sanz seki nou ete andan?

7 Eski nou kapav sanz seki nou ete andan? Parol Bondie dir nou: “Fodre ki zot leker ek zot lespri renouvle konpletman. Abiy zot avek enn nouvo natir [“personalite,” NW], ki kre dapre resanblans Bondie dan vre lazistis e lapirte.” (Efe. 4:23, 24) Wi, nou kapav sanz seki nou ete andan, me li pa fasil pou fer sa. Fode pa nou zis reziste kont bann move dezir ek aret fer bann move kitsoz. Nou bizin renouvle nou ‘leker ek nou lespri’ konpletman. Sa inplik sanz nou bann dezir, nou konportman, ek nou bann mobil. Ek pou nou reisi fer sa, nou bizin touletan kontign fer bann zefor.

8-9. Kouma lexperyans enn frer montre ki nou bizin sanz seki nou ete andan?

8 Anou pran lexanp enn frer ki ti violan dan lepase. Sa frer-la ti bwar boukou ek ti lager ar bann dimounn, me li ti aret fer sa ek avek letan li ti reisi pran batem. Sa ti rann enn gran temwaniaz dan so landrwa. Me enn swar, zis apre so batem, li ti konn enn sitiasion ki li pa ti atann. Enn misie ki ti sou ti vinn kot li ek ti provok li pou lager. O-koumansman nou frer ti reziste kont lanvi pou lager. Me kan misie-la finn koumans insilte Zeova, frer-la ti telman ankoler ki li ti nepli kapav kontrol so koler. Li ti sorti deor ek li ti bat sa misie-la. Kifer li ti fer sa? Mem si so letid Labib ti ed li pou reziste kont dezir pou lager, li pa ti ankor renouvle so leker ek so lespri, setadir sanz seki li ti ete andan.

9 Selman, frer-la pa ti bes lebra. (Prov. 24:16) Avek led bann ansien, li ti kontign fer bann bon progre. Avek letan li ti ranpli bann kondision pou vinn enn ansien. Enn swar, zis devan Lasal kot fer renion, li ti konn mem sitiasion ki avan. Enn misie ki ti sou ti pe rod bat enn ansien. Ki nou frer ti fer? Dan enn fason kalm ek avek limilite, li ti rezonn avek sa misie-la, li kalme sitiasion-la ek ti ed misie-la pou retourn kot li. Kifer nou frer ti azir dan enn lot fason sann fwa la? Nou frer ti renouvle so leker ek so lespri. Dan fon limem, li ti’nn transforme, li ti vinn enn kikenn ki favoriz lape ek ki ena limilite. Sa ti donn Zeova laglwar!

10. Ki nou bizin fer pou ki nou kapav sanz seki nou ete dan fon noumem?

10 Sa bann sanzman-la pa pou arive enn kout koumsa. Kitfwa nou pou bizin fer bann gran zefor pandan boukou lane. (2 Pier 1:5) Ek mem si nou pe servi Zeova depi bien lontan, sa li pa ase. Nou bizin fer boukou zefor pou sanz seki nou ete dan fon noumem. Anou examinn sertin parmi bann kitsoz inportan ki nou kapav fer.

KOUMA NOU KAPAV RENOUVLE NOU LEKER EK NOU LESPRI?

11. Kouma eski lapriyer ed nou pou renouvle nou leker ek nou lespri?

11 Premie kitsoz ki nou bizin fer se priye. Nou bizin priye parey kouma enn  ekrivin Psom. Li ti dir: “Bondie, kree an mwa enn leker pir ek prop renouvel an mwa enn lespri nouvo ek lwayal.” (Ps. 51:10) Nou bizin rekonet ki nou bizin renouvle nou leker ek nou lespri ek nou bizin demann Zeova so led. Kouma nou kapav sir ki Zeova pou ed nou pou fer bann sanzman? Dan lepok Ezekiel, bann Izraelit ti bien teti. Pourtan, Zeova ti fer zot enn promes ki kapav ankouraz nou. Li ti dir: “Mo pou donn zot enn sel leker, ek mo pou met enn nouvo lespri dan zot . . . ek donn zot enn leker laser, [setadir, enn ki pran kont direksion Bondie].” (Eze. 11:19; not) Zeova ti dispoze pou ed sa bann Izraelit-la sanze, ek Li dispoze pou fer parey pou nou osi.

12-13. (a) Dapre Psom 119:59, lor ki kitsoz nou bizin medite? (b) Ki bann kestion to bizin poz tomem?

12 Deziem kitsoz inportan ki nou bizin fer se medite. Kan nou examinn Parol Bondie sak zour, nou bizin pran letan pou medite, ouswa reflesi bien lor bann panse ek bann santiman ki nou bizin sanze. (Lir Psom 119:59; Ebre 4:12; Zak 1:25) Nou bizin idantifie si nou ena bann panse ek bann santiman ki inflianse par bann lide sa lemond-la. Nou bizin rekonet ki nou ena bann febles ek fer boukou zefor pou debaras zot.

13 Par exanp, demann tomem: ‘Eski mo ena enn ti tras lanvi ouswa zalouzi dan mo leker?’ (1 Pier 2:1) ‘Eski mo santi mwa pli siperyer ki lezot akoz bann lexperyans ki mo finn fer dan lepase, mo ledikasion, ouswa kantite kas ki mo ena?’ (Prov. 16:5) ‘Eski mo konsider bann dimounn ki pena bann mem kitsoz ki mwa ouswa ki sorti dan enn lot ras, kouma pli inferyer ki mwa?’ (Zak 2:2-4) ‘Eski mo atire ar seki lemond Satan ofer?’ (1 Zan 2:15-17) ‘Eski mo kontan bann divertisman imoral ek violan?’ (Ps. 97:10; 101:3; Amos 5:15) Kan to reponn sa bann kestion-la, kitfwa to pou remark bann domenn kot to bizin ameliore. Kan nou reisi sanz bann panse ouswa bann santiman “ki’nn bien anrasine” dan nou leker, nou pou fer plezir nou Papa ki dan lesiel.​—Ps. 19:14.

14. Kifer li bien inportan ki nou swazir bann bon kamarad?

14 Trwaziem kitsoz bien inportan se swazir bann bon kamarad. Ki nou rann nou kont ouswa non, nou bien inflianse par nou bann kamarad. (Prov. 13:20) Dan travay ouswa dan lekol kitfwa nou antoure ar bann dimounn ki pa pou ed nou devlop enn fason panse ki Bondie aksepte. Parkont, bann meyer kamarad ki nou kapav gagne se dan nou bann renion Kretien. Se laba ki nou motive, ouswa ankouraze, pou “ena lamour ek pou fer dibien.”​—Ebre 10:24, 25.

“TENIR FERM DAN LAFWA”

15-16. Kouma eski Satan esey sanz nou fason panse?

15 Selman, rapel bien ki Satan bien determine pou sanz nou fason panse. Li servi tou sort kalite rezonnman pou detrir bon linflians ki Parol Bondie ena lor nou fason panse.

16 Satan pe kontign poz mem kestion ki li ti poz Ev dan zardin Edenn: “Eski vremem Bondie finn dir ki . . . ?” (Zen. 3:1) Dan sa lemond ki kontrole par Satan la, souvan nou tann bann kestion ki fer nou ena dout lor nou bann krwayans. Par exanp: ‘Eski vremem Bondie pa dakor  ar bann maryaz omosexiel? Eski vremem Bondie pa anvi ki nou selebre Nwel ek laniverser? Eski vremem to Bondie atann ki to refiz bann transfizion disan? Eski enn Bondie ki ena lamour vremem atann ki to pa frekant to bann pros ki’nn exkli?’

17. Ki nou bizin fer kan enn kikenn poz nou bann kestion pou esey fer nou ena bann dout lor nou bann krwayans, ek dapre Kolosien 2:6, 7, ki rezilta sa kapav ena?

17 Nou bizin sir dan seki nou krwar. Si nou pa rod repons pou bann kestion inportan lor nou bann krwayans, nou riske koumans ena bann dout. Avek letan sa bann dout-la kapav fos nou rezonnman ek detrir nou lafwa. Alor, ki nou bizin fer? Parol Bondie dir nou transform nou lespri, pou ki nou kapav prouv noumem ki ete “volonte Bondie, setadir seki bon, seki agreab, seki parfe.” (Rom. 12:2) Kan nou etidie regilierman, nou pou prouv noumem ki seki nou’nn aprann dan Labib li vre. Ek nou pou sir ki bann prinsip Zeova zot drwat. Lerla, parey kouma enn pie ki ena bann rasinn solid, nou pou bien anrasine, setadir “tenir ferm dan lafwa.”​—Lir Kolosien 2:6, 7.

18. Kouma nou kapav protez nou kont move linflians lemond Satan?

18 Personn pa kapav fer to lafwa vinn for dan to plas, alor kontign renouvle to leker ek to lespri. Priye touletan; sipliy Zeova pou donn twa so lespri sin. Medit an profonder; kontign examinn to bann panse ek to bann mobil. Swazir bann bon kamarad ki pou ed twa pou transform to fason panse. Kan to fer sa, to pou kapav protez twa ek lit kont move linflians lemond Satan ek to pou reisi “detrir bann rezonnman ek tou kitsoz ki dres li avek lorgey kont konesans Bondie.”​—2 Kor. 10:5NW.

KANTIK 50 Mo Vwe Mo Lavi dan Lapriyer

^ par. 5 Nou fason panse touletan inflianse par bann lexperyans ki nou finn fer dan lepase, nou kiltir, ek nou ledikasion. Kitfwa nou rann nou kont ki ena bann move latitid ki’nn bien anrasine dan nou personalite. Sa lartik-la pou montre nou kouma nou kapav rezet ninport ki move latitid ki kitfwa nou ena.