Skip to content

Skip to table of contents

“Deroul” enn Vie Roulo”

“Deroul” enn Vie Roulo”

An 1970, ti dekouver enn roulo bien brile dan Ein Gedi, ek pa ti kapav lir li. Enn scanner 3-D inn montre ki lor sa roulo-la ena enn parti liv Levitik ek ena nom Bondie

AN 1970, bann arkeolog ti dekouver enn roulo bien brile dan Ein Gedi, pre ar lakot lwes la mer Morte, dan Israël. Zot ti dekouver sa roulo-la kan zot ti pe fer enn lafouy dan enn sinagog, ki ti brile kan vilaz-la ti detrir, ver siziem siek Nou Lepok. Roulo-la ti dan enn move leta, akoz sa pa ti kapav lir seki ena lor la. Ek pa ti kapav mem ouver li, sinon li ti pou abime. Selman, pa tro lontan, gras-a enn scanner 3-D spesial, inn reisi “deroul” li. Ek gras-a enn nouvo teknik zimaz dizital, inn reisi lir seki ena lor la.

Ki’nn trouve gras-a sa scanner-la? Dan sa roulo-la ti ena bann text Biblik. Lor sa roulo-la ena sertin verse ki ena dan koumansman liv Levitik. Dan sa bann verse-la ena nom Bondie an Ebre, ki’nn ekrir an Tetragram. Li paret ki sa roulo-la ti ekrir ant 50 ek 400 Nou Lepok, ki vedir ki li pli vie roulo Labib an Ebre ki’nn dekouver depi bann Roulo la mer Morte (maniskri Qoumrân). Dan The Jerusalem Post, Gil Zohar ekrir: “Avan ki ti dekouver sa bout roulo Levitik ki ti dan Ein Gedi la, ti ena enn peryod mil an ant dat ki ti ekrir Roulo la mer Morte ki ena plis ki 2000 an (ki ti ekrir ver lafin Deziem Tanp) ek Kodex Alep (ki ti ekrir dan 10em siek Nou Lepok).” Dapre bann exper, sa roulo-la montre ki bann text Torah “finn res parey depi plizir milye lane, ek ki bann erer ki bann kopis ti fer pa finn rant dan text-la.”