LATOUR DEGARD (EDISION LETID) Zin 2019

Dan sa nimero-la ena bann lartik letid apartir le 5 Out–1e Septam 2019

“Fer Atansion ki Personn Pa Fer Zot Vinn Prizonie”!

Satan enn exper dan anbet dimounn. Kouma eski li esey inflians nou ek rod fer nou aret servi Zeova?

Detrir Tou Bann Rezonnman ki Kont Konesans Bondie!

Nou fason panse inflianse par bann lexperyans ki nou finn fer dan lepase, nou kiltir, ek nou ledikasion. Kouma nou kapav rezet bann move latitid “ki’nn bien anrasine” dan nou bann panse?

Kont lor Zeova kan To Strese

Enn tro gran stres ouswa enn stres ki kontign dire kapav fer nou ditor lor plan fizik ek afektif. Nou kapav aprann boukou kitsoz kan nou examine kouma Zeova ti ed so bann serviter dan lepase pou fer fas ar stres.

Ed Lezot pou Fer Fas ar Stres

Lot, Zob, ek Noemi ti servi Zeova avek fidelite, me kanmem sa zot ti fer fas ar bann sitiasion stresan dan zot lavi. Ki nou kapav aprann ar zot lexperyans?

Protez Nou Kont enn Parmi Bann Piez Satan

Pornografi finn piez boukou serviter Bondie. Kouma nou kapav rezet sa pratik inpir la?

“Deroul” enn Vie Roulo”

An 1970, bann arkeolog ti dekouver enn roulo bien brile dan Ein Gedi, dan Israël. Gras-a enn scanner 3-D ti reisi ‘deroul’ sa roulo-la. Ki sa scanner-la ti montre?