Skip to content

Skip to table of contents

Anou Vinn Enn Sel Parey Kouma Zeova ek Zezi Zot Enn Sel

Anou Vinn Enn Sel Parey Kouma Zeova ek Zezi Zot Enn Sel

“Mo fer enn demann . . . pou ki zot tou kapav vinn enn sel, parey kouma twa, Papa, to ini avek mwa ek mwa mo ini avek twa.”​—ZAN 17:20, 21NW.

KANTIK: 24, 99

1, 2. (a) Ki Zezi ti demande dan dernie lapriyer ki li ti fer avek so bann zapot? (b) Kifer Zezi kitfwa ti koz lor linite?

ZEZI ti koz boukou lor linite kan li ti pran so dernie repa avek so bann zapot. Kan li ti pe priye avek zot, li ti dir ki li anvi ki so bann disip vinn enn sel, setadir ki ena linite ant zot, parey kouma ena linite ant li ek so Papa. (Lir Zan 17:20, 21, NW.) Si ti ena linite parmi bann disip Zezi, sa ti pou montre lezot ki se Zeova ki’nn avoy Zezi lor later. Bann dimounn ti pou idantifie bann vre disip Zezi gras-a lamour ki ti pou ena ant zot, ek sa lamour-la ti pou ede pou ki ena plis linite parmi zot.​—Zan 13:34, 35.

2 Nou kapav konpran kifer Zezi ti koz boukou lor linite lanwit avan li mor. Li ti’nn remarke ki pa ti ena enn vre linite parmi so bann disip. Par exanp sa swar-la, so bann zapot ti diskite pou kone “kisannla pli gran parmi zot,” parey kouma  zot ti’nn fer avan. (Lik 22:24-27; Mark 9:33, 34) Enn lot fwa, Zak ek Zan ti demann Zezi pou donn zot plas pli inportan dan Rwayom ki dan lesiel, setadir zis akote li.​—Mark 10:35-40.

3. Ki kitsoz kitfwa ti anpes bann disip Zezi gard zot linite, ek ki bann kestion nou pou examine?

3 Lanvi pou gagn plis pouvwar ek lotorite ti kapav anpes bann disip Zezi pou ena linite ant zot. Me pa ti ena zis sa. Bann dimounn dan lepok Zezi ti divize parski zot ti ena laenn ek bann prezize. Bann disip Zezi ti pou bizin sirmont sa bann move santiman-la. Dan sa lartik-la, nou pou examinn sa bann kestion-la: Kouma Zezi ti reazir mem si bann dimounn otour li ti ena bann prezize? Kouma li ti ed so bann disip pou tret lezot san diskriminasion, setadir avek zistis, ek ed zot pou viv dan linite? Ek kouma lexanp Zezi ek seki li finn ansegne pou ed nou gard nou linite?

BANN DIMOUNN TI ENA BANN PREZIZE LOR ZEZI EK SO BANN DISIP

4. Montre par bann lexanp ki bann dimounn ti ena bann prezize lor Zezi.

4 Mem Zezi ti bizin fer fas ar bann prezize. Kan Filip ti dir Natanael ki li finn trouv Lemesi, Natanael ti dir: “Eski kiksoz de bon kapav sorti Nazaret?” (Zan 1:46) Natanael kitfwa ti kone ki Lemesi ti pou ne dan Betleem, parey kouma profesi ki trouv dan Mishe 5:2 ti dir. Kitfwa li ti panse ki Nazaret pa ti ase inportan pou ki Lemesi sorti dan sa lavil-la. Anplis, sertin dimounn dan Zide ki ti ena enn gran pozision ti get Zezi avek mepri parski li ti sorti Galile. (Zan 7:52) Boukou dimounn dan Zide ti panse ki bann dimounn dan Galile ti inferyer. Pou esey insilte Zezi, lezot Zwif ti apel li enn Samariten. (Zan 8:48) Bann Samariten ti sorti dan enn lot nasion, ek zot relizion ti diferan ar relizion bann Zwif. Bann dimounn dan Zide ek bann dimounn dan Galile pa ti ena boukou respe pou bann Samariten ek ti evit zot.​—Zan 4:9.

Pou gard zot linite, bann disip Zezi ti pou bizin sanz zot fason panse

5. Ki bann prezize bann dimounn ti ena lor bann disip Zezi?

5 Bann sef relizie Zwif pa ti respekte osi bann disip Zezi. Bann Farizien ti apel zot bann dimounn ki’nn “gagn enn malediksion.” (Zan 7:47-49) Bann Farizien ti konsider tou bann dimounn ki pa ti fer letid dan bann lekol relizie Zwif ek ki pa ti swiv zot bann tradision kouma bann dimounn san valer ek ordiner. (Zistwar Bann Apot 4:13) Bann dimounn dan lepok Zezi ti ena bann prezize lor Zezi ek lor so bann disip parski sa bann dimounn-la ti fier zot relizion, zot pozision dan lasosiete, ek zot ras. Sa bann prezize-la ti osi inflians bann disip Zezi ek fason ki zot ti konsider lezot. Pou gard zot linite, zot ti pou bizin sanz zot fason panse.

6. Servi bann lexanp pou montre kouma bann prezize kapav ena enn linflians lor nou.

6 Azordi, partou otour nou ena bann dimounn ki ena bann prezize. Bann dimounn kapav ena bann prezize lor nou,  ouswa dan enn sertenn fason kitfwa noumem nou ena bann prezize lor lezot dimounn. Enn ser ki azordi pe servi kouma pionie dan l’Australie dir: “Plis mo ti pans lor bann linzistis ki pep Aborizenn finn kone dan lepase ek pe kone azordi, mo laenn pou bann dimounn blan ti ogmante.” So laenn ti osi ogmante parski sertin dimounn blan pa tret li bien. Enn frer dan Canada dir ki avan li ti ena sa bann santiman-la: “Mo ti panse ki bann dimounn ki koz Franse ti pli siperyer.” Akoz sa, li pa ti kontan bann dimounn ki ti koz Angle.

7. Kouma Zezi ti reazir mem si bann dimounn otour li ti ena bann prezize?

7 Parey kouma dan lepok Zezi, azordi osi ena bann dimounn ki ena bann santiman prezize ki bien for ek li difisil pou sanz sa. Kouma Zezi ti reazir mem si bann dimounn otour li ti ena bann prezize? Premierman, limem zame li ti ena bann prezize lor lezot. Zame li ti fer diskriminasion. Li ti pres ar bann dimounn ris ek pov toulede, ar bann Farizien ek bann Samariten, ek mem avek bann dimounn ki ti ramas tax ek bann ki ti fer pese. Deziemman, Zezi ti ansegn so bann disip ek ti montre zot par so lexanp ki fode pa zot mefie lezot ouswa ena bann prezize lor zot.

SIRMONT BANN SANTIMAN PREZIZE GRAS-A LAMOUR EK LIMILITE

8. Ki prinsip inportan ki ed nou pou ena linite ant nou? Explike.

8 Zezi ti ansegn enn prinsip inportan ki ed nou pou ena linite ant nou. Li ti dir so bann disip: “Zot tou zot frer.” (Lir Matie 23:8, 9, NW.) Dan enn sans, nou tou nou bann frer parski nou tou nou bann zanfan Adan. (Zistwar Bann Apot 17:26) Zezi ti explike ki so bann disip ti osi bann frer ek ser parski zot tou ti rekonet Zeova kouma zot Papa ki dan lesiel. (Matie 12:50) Ek zot tou zot ti vinn manb fami Bondie ek gras-a lamour ek lafwa ti ena linite ant zot. Se akoz sa ki bann zapot ti apel bann lezot Kretien frer ek ser dan bann let ki zot ti avoy bann kongregasion.​—Romin 1:13; 1 Pier 2:17; 1 Zan 3:13.

9, 10. (a) Kifer bann Zwif pa ti ena okenn rezon pou fier akoz zot ras? (b) Kouma Zezi ti montre ki fode pa nou mepriz bann dimounn ki pa mem ras ki nou? (Get zimaz dan koumansman lartik.)

9 Letan Zezi ti fini dir so bann disip ki zot bizin konsider sakenn zot kamarad kouma frer ek ser, li ti dir ki zot bizin ena limilite. (Lir Matie 23:11, 12.) Parey kouma nou finn aprann, parfwa lorgey ti diviz bann zapot. Ek dan lepok Zezi, bann dimounn ti bien fier akoz zot ras. Boukou Zwif ti panse ki zot pli meyer ki lezot parski zot ti bann desandan Abraam. Me Zan Batis ti dir zot: “Bondie kapav donn Abraam bann zanfan ar sa bann ros-la.”​—Lik 3:8NW.

10 Zezi ti ansegne ki sa li pa bon kan bann dimounn fier akoz zot ras. Li ti montre sa dan enn fason bien kler kan enn skrib ti demann li: “Kisannla mo prosin?” Pou reponn sa kestion-la, Zezi ti rakont sa zistwar-la. Bann voler ti bat enn Zwif ek ti zet li lor sime. Mem si sertin Zwif ti pas pre ar sa misie-la, zot pa ti ed li. Me enn Samariten ti gagn pitie sa Zwif-la ek ti okip li. Alafin so zistwar, Zezi ti dir skrib-la ki li ti bizin vinn parey kouma sa Samariten-la. (Lik 10:25-37) Zezi ti montre ki enn Samariten kapav ansegn bann Zwif ki savedir kontan zot prosin.

11. Kifer bann disip Zezi ti bizin pa fer diskriminasion, ek kouma Zezi ti ed zot pou konpran sa?

 11 Avan ki Zezi ti mont dan lesiel, li ti demann so bann disip pou pres partou “dan Zide ek Samari e partou lor later.” (Zistwar Bann Apot 1:8) Pou zot kapav fer sa, bann disip Zezi ti bizin met dekote zot lorgey ek zot bann prezize. Souvan Zezi ti koz lor bann zoli kalite ki bann etranze ena, ek sa ti prepar so bann disip pou pres ar tou bann nasion. Par exanp, Zezi ti koz an bien lor enn solda etranze ki ti ena enn gran lafwa. (Matie 8:5-10) Dan lavil kot li ti grandi, setadir dan Nazaret, Zezi ti explike kouma Zeova finn ed bann etranze, kouma par exanp enn vev Fenisien ki ti sorti dan lavil Sarepta ek Naamann, enn sirien ki ti ena lalep. (Lik 4:25-27) Zezi ti osi pres avek enn Samaritenn ek ti mem pas de zour dan enn lavil Samariten parski bann dimounn ti anvi ekout so mesaz.​—Zan 4:21-24, 40.

BANN PREMIE KRETIEN TI BIZIN SIRMONT ZOT BANN PREZIZE

12, 13. (a) Kouma bann zapot ti reazir kan Zezi ti ansegn enn madam Samariten? (Get zimaz dan koumansman lartik.) (b) Ki kitsoz montre ki Zak ek Zan pa ti vremem konpran seki Zezi ti pe rod ansegn zot?

12 Li pa ti fasil pou bann zapot sirmont zot bann prezize. Zot ti etone kan zot ti trouv Zezi pe ansegn enn madam Samariten. (Zan 4:9, 27) Kifer? Kitfwa parski bann sef relizie Zwif pa ti koz avek bann madam an piblik, ek sirtou pa avek enn Samaritenn ki ti ena enn move repitasion. Bann zapot ti demann Zezi pou manze. Me Zezi ti telman kontan ki li’nn koz avek sa madam-la ki li pa ti trouv sa inportan pou manze. Bondie ti anvi ki li prese, ek pou li, fer seki so Papa demande, mem pres avek enn Samaritenn, ti koumadir enn manze pou li.​—Zan 4:31-34.

13 Zak ek Zan pa ti konpran sa leson bien inportan la. Kan bann disip ti pe vwayaz avek Zezi dan Samari, zot ti rod enn plas pou pas lanwit dan enn vilaz Samariten. Me bann Samariten pa ti pe les zot dormi laba. Zak ek Zan ti bien ankoler ek zot ti demann Zezi si li anvi ki zot avoy dife depi lesiel pou detrir sa vilaz-la net. Zezi ti koriz zot dan enn fason sever. (Lik 9:51-56) Kitfwa Zak ek Zan pa ti pou sa kantite ankoler-la si sa ti arive dan landrwa kot zot ti reste, setadir dan Galile. Kitfwa zot ti ankoler parski zot ti ena bann prezize. Plitar, kan Zan ti pe pres ar bann Samariten ek boukou ti ekout li, kitfwa li ti santi li zene ar fason ki li ti’nn azir avan.​—Zistwar Bann Apot 8:14, 25.

14. Kouma bann zapot ti regle enn problem diskriminasion dan kongregasion?

14 Enn tigit letan apre Lapantkot an lan 33, ti ena enn problem diskriminasion dan kongregasion. Kan bann frer ti donn manze bann vev ki ti pov, zot ti negliz bann vev ki ti koz Grek. (Zistwar Bann Apot 6:1) Kitfwa sa ti arive parski ti ena bann prezize. Bann zapot pa ti tarde pou regle sa problem-la. Zot ti swazir set frer kalifie pou distribie manze dan enn fason zis. Tou sa bann frer-la ti ena bann nom Grek ek kitfwa sa ti rekonfort sa bann vev ki ti’nn ofanse la.

15. Ki ti ed Pier pou aret fer preferans? (Get zimaz dan koumansman lartik.)

15 An lan 36, bann disip Zezi ti koumans  pres avek bann dimounn dan tou nasion. Avan sa, lapot Pier ti abitie pas letan avek zis bann Zwif. Me apre sa, Bondie finn montre dan enn fason kler ki fode pa ki bann Kretien fer preferans, ek Pier ti pres avek Korney, enn solda Romin. (Lir Zistwar Bann Apot 10:28, 34, 35.) Apartir sa moman-la, Pier ti koumans pas letan avek bann Kretien non-Zwif ek ti manz ar zot. Me plizir lane apre, dan lavil Antios, li ti aret manz avek bann Kretien non-Zwif. (Galat 2:11-14) Pol ti koriz Pier, ek Pier ti aksepte sa koreksion-la. Kouma nou konn sa? Dan premie let ki Pier ti ekrir bann Kretien Zwif ek non-Zwif dan Lazi Miner, li ti koz lor linportans pou kontan tou nou bann frer.​—1 Pier 1:1; 2:17.

16. Bann dimounn ti konn bann premie Kretien pou ki kitsoz?

16 Li kler ki gras-a lexanp Zezi, bann zapot ti aprann pou kontan “tou sort kalite dimounn.” (Zan 12:32, NW; 1 Timote 4:10, NW.) Mem si sa finn pran letan, zot ti sanz fason ki zot ti konsider lezot. Anplis, bann dimounn ti konn bann premie Kretien pou lamour ki zot ti ena ant zot. Ver lane 200, Tertullien, ki ti enn ekrivin, ti ekrir seki lezot dimounn ti dir lor bann Kretien: “Zot kontan sakenn zot kamarad,” ek “Zot mem pre pou mor pou zot kamarad.” Parski sa bann Kretien-la ti met “nouvo personalite” lor zot, zot ti aprann pou trouv tou dimounn parey kouma Zeova, setadir zot tou egal.​—Kolosien 3:10, 11NW.

17. Kouma nou kapav rezet net tou bann santiman prezize ki nou ena? Donn bann lexanp.

17 Pou nou osi, kitfwa sa pou pran letan pou rezet net nou bann santiman prezize. Enn ser dan la France ti explike kouma li’nn gagn boukou difikilte pou fer sa. Li dir: “Zeova finn ansegn mwa ki savedir  ena lamour, ki savedir partaze, ek ki savedir kontan tou sort kalite dimounn. Me mo ankor pe aprann kouma pou sirmont bann prezize ki mo ena anver lezot, ek li pa touletan fasil pou fer sa. Se akoz sa ki mo kontign priye lor la.” Enn ser ki res dan l’Espagne explike ki parfwa li ankor bizin lit kont bann santiman negatif ki li ena lor enn sertin group dimounn. Li dir: “Laplipar ditan mo reisi. Me mo kone ki mo bizin kontign lit kont sa. Gras-a Zeova, mo kontan ki mo form parti dan enn fami kot ena linite.” Nou tou nou bizin examinn noumem pou gete si nou ena bann prezize. Eski nou osi nou bizin rezet net sa bann santiman-la?

KAN LAMOUR GRANDI, NEPLI ENA BANN PREZIZE

18, 19. (a) Ki bann rezon nou ena pou akeyir tou dimounn? (b) Kouma nou kapav fer sa?

18 Li inportan nou rapel ki avan, nou tou nou ti elwagne ar Bondie. (Efezien 2:12) Me Zeova finn atir nou ver Li avek enn gran lamour. (Oze 11:4; Zan 6:44, NW.) Ek Zezi finn akeyir nou. Gras-a li nou kapav form parti dan fami Bondie. (Lir Romin 15:7.) Mem si nou inparfe, Zezi finn aksepte nou avek boukou lamour, alor fode zame nou mem pans pou rezet lezot dimounn!

Nou ena linite ant nou ek nou kontan sakenn nou kamarad parski nou rod “lasazes ki sorti depi lao” (Get paragraf 19)

19 Amezir nou apros ar lafin sa move lemond-la, pou plis ena prezize, divizion ek laenn parmi bann dimounn. (Galat 5:19-21; 2 Timote 3:13) Me nou ki pe servi Zeova, nou rod “lasazes ki sorti depi lao,” ki ed nou pou pa fer diskriminasion ek pou favoriz lape. (Zak 3:17, 18) Nou kontan pou fer kamarad avek bann dimounn ki sorti lezot pei, pou aksepte fason ki zot fer bann kitsoz, ek pou mem aprann zot lang. Kan nou fer sa, nou lape pou vinn “parey kouma enn larivier” ek nou lazistis pou vinn “parey kouma bann vag lamer.”​—Izai 48:17, 18.

20. Ki arive kan lamour sanz nou fason panse ek nou bann santiman?

20 Kan sa ser ki res l’Australie la ti etidie Labib, tigit-tigit tou bann prezize ek laenn ki li ti ena finn disparet. Lamour finn sanz so fason panse ek so bann santiman. Sa frer ki ti koz Franse dan Canada la, dir ki azordi li rann li kont ki sertin souvan ena laenn pou bann dimounn parski zot pa vremem konn sa bann dimounn-la. Li finn aprann ki “bann kalite ki bann dimounn ena pa depann lor plas kot zot finn ne.” Li finn mem marye avek enn ser ki koz Angle! Sa bann lexanp-la montre ki lamour kapav sirmont bann prezize. Gras-a lamour, linite ki ena ant nou vinn telman solid ki pa kapav kas sa.​—Kolosien 3:14.