Skip to content

Skip to table of contents

Li Ti Kapav Gagn Faver Bondie

Li Ti Kapav Gagn Faver Bondie

NOU servi Zeova ek nou anvi gagn so faver ek so benediksion. Me kouma eski nou kapav gagn faver Bondie? Dan lepok Biblik, sertin dimounn ki ti fer bann pese bien grav ti regagn faver Bondie. Lezot ti ena bann bon kalite me apre zot ti perdi faver Bondie. Alor, nou kapav demann nou: “Ki Zeova pe atann ar sakenn parmi nou?” Lexanp Roboam, enn lerwa ki ti regn lor Zida, kapav ed nou pou gagn sa repons-la.

ENN MOVE DEPAR

Salomon, papa Roboam, ti lerwa dan Izrael pandan 40 an. (1 Lerwa 11:42) Apre lamor so papa, Roboam ti vwayaze depi Zerizalem pou al Sishem pou vinn lerwa. (2 Kronik 10:1) Eski li ti per pou vinn prosin lerwa? Bann dimounn ti konn so papa Salomon pou so gran sazes. Bien vit, Roboam ti pou bizin prouve ki li ase saz pou rezoud enn problem bien konplike.

Bann Izraelit ti pe trouve ki ti pe fer dominer avek zot ek zot ti avoy bann reprezantan pou dir Roboam seki zot ti anvi li fer: “To papa finn fer nou zoug lour. Me si to soulaz nou ar travay bien dir ki to papa inn inpoz lor nou ek to fer zoug ki li’nn met lor nou vinn pli leze, nou pou servi twa.”​—2 Kronik 10:3, 4.

Roboam ti ena enn swa bien difisil pou fer. Si li ti fer seki lepep ti anvi, kitfwa li ek so fami, ek bann ki ti res dan pale ti pou bizin viv enn lavi mwin konfortab ki zot ti ena avan. Selman, si li ti refiz fer seki lepep ti pe demande, lepep ti pou kapav rebel kont li. Ki li ti fer? Premierman, li ti al rod konsey ar bann zom aze ki ti bann konseye so papa. Zot ti dir li ekout lepep. Me apre, Roboam ti rod konsey ar bann zenn ki ti ena mem laz ki li ek li ti desid pou tret lepep dan enn fason dir. Li ti dir zot: “Mo pou fer zot zoug vinn pli lour, ek mo pou azout ankor lor la. Mo papa ti zis pini zot avek bann fwet, me mwa mo pou fer sa avek bann fwet ki ena bann pwint dan zot bout.”​—2 Kronik 10:6-14.

Ki leson nou aprann? Azordi, nou ena boukou frer ek ser aze ki pe servi Zeova pandan boukou lane ek zot kapav ed nou pou pran bann bon desizion. Anou azir avek sazes ek ekout zot.​—Zob 12:12.

“ZOT TI OBEIR PAROL ZEOVA”

Roboam ti rasanble so larme pou lager kont sa bann tribi ki ti pe rebele la. Me selman, Zeova  ti avoy so profet Shemaya pou dir zot: “Fode pa zot al lager kont zot bann frer Izraelit. Sakenn parmi zot bizin retourn kot li, parski se mwa ki finn fer sa arive.”​—1 Lerwa 12:21-24. *​—Get not.

Eski li ti fasil pou Roboam ekout Zeova? Ki bann dimounn ti pou panse lor zot nouvo lerwa? Li ti dir zot ki li pou pini zot “ar bann fwet ki ena bann pwint dan zot bout,” me aster li pa ti pou fer nanye kont sa rebelion-la! (Konpar ar 2 Kronik 13:7) Kanmem sa, malgre seki lepep ti kapav panse lor li, lerwa ek so larme “ti obeir parol Zeova ek ti retourn kot zot, parey kouma Zeova ti dir zot.”

Ki leson nou aprann? Li touletan saz pou obeir Bondie mem si bann dimounn boufonn nou. Bondie pou touletan beni nou kan nou obeir Li.​—Deteronom 28:2.

Eski Roboam ti gagn benediksion pou so lobeisans? Roboam ti ankor pe regne lor tribi Zida ek Binzamin, ek li ti deside pou ranz bann nouvo lavil dan sa bann teritwar-la. Li ti osi ranforsi sertin lavil “ek ti fer zot vinn ankor pli solid.” (2 Kronik 11:5-12) Me seki pli inportan, pandan enn tan li ti obeir bann lalwa Zeova. Ek parski rwayom dis tribi ti koumans ador bann zidol, boukou dimounn ti vinn Zerizalem pou soutenir Roboam ek vre ladorasion. (2 Kronik 11:16, 17) Roboam ti obeir Zeova, se akoz sa ki so rwayom ti vinn pli for.

ROBOAM TI FER PESE EK TI REPANTI

Kan Roboam so rwayom ti vinn for, li ti fer enn kitsoz ki pa normal. Li ti aret obeir bann lalwa Zeova ek ti koumans ador bann fos bondie! Me kifer? Eski se so mama, ki ti enn Amonit, ki ti inflians li pou pran sa desizion-la? (1 Lerwa 14:21) Nou pa kone, me lepep ti swiv so move lexanp. Alor Zeova ti les Lerwa Lezip, Sheshonk pran plizir lavil dan Rwayom Zida. Sa ti arive mem si Roboam ti ranforsi sa bann lavil-la!​—1 Lerwa 14:22-24; 2 Kronik 12:1-4.

Sa sitiasion-la ti vinn pli pir kan Sheshonk ek so larme ti vinn atak Zerizalem, lavil kot Roboam ti pe regne. Sa moman-la, profet Shemaya ti donn Roboam ek so bann prins sa mesaz ki ti sorti kot Bondie la: “Zot finn abandonn mwa, alor mwa osi mo finn abandonn zot dan lame Sheshonk.” Kouma Roboam ti reazir kan ti disiplinn li? Dan enn bon fason! Labib dir: “Bann prins dan Izrael ek lerwa ti imilie zotmem ek ti dir: ‘Zeova Li zis.’” Alor, Zeova ti sap Roboam ek Zerizalem pa ti detrir.​—2 Kronik 12:5-7, 12.

Apre sa, Roboam ti kontign regne lor Rwayom Zida. Avan ki li mor, li ti donn so bann garson boukou kado. Li ti anvi fer sir ki zot pa rebel kont zot frer Abiya, ki ti pou vinn prosin lerwa. (2 Kronik 11:21-23) Kan li ti fer sa, Roboam ti azir avek plis sazes ki kan li ti pli zenn.

ROBOAM TI BON OUSWA MOVE?

Mem si Roboam ti fer sertin bon kitsoz, li pa ti gagn faver Zeova. Kan Labib koz lor so regn, li dir: “Li ti fer seki move.” Kifer? Parski “li pa ti bien deside dan so leker pou rod Zeova.”​—2 Kronik 12:14.

Roboam pa ti ena enn bon relasion avek Zeova, kouma David ti ena

Ki nou kapav aprann ar lavi Roboam? Parfwa li ti obeir Bondie. Ek li ti fer sertin bon kitsoz pou pep Zeova. Me li pa ti ena enn relasion pros avek Zeova, ek li pa ti ena enn gran dezir pou fer Zeova plezir. Akoz sa, li ti aret fer seki bon ek li ti koumans priye bann fos bondie. Kitfwa to pe demann tomem: ‘Kan Roboam ti aksepte disiplinn Zeova, eski vremem li ti regret so bann erer ek li ti anvi fer plezir Bondie? Ouswa se zis parski lezot ti dir li fer sa?’ (2 Kronik 11:3, 4; 12:6) Plitar dan so lavi, li ti refer seki pa bon. Li ti bien diferan ar so granper Lerwa David! Li vre ki David ti fer bann erer. Me li ti repanti sinserman ar tou bann pese grav ki li ti fer. Ek li ti kontan Zeova ek vre ladorasion toutlong so lavi.​—1 Lerwa 14:8; Psom 51:1, 17; 63:1.

Nou kapav aprann boukou ar lexanp Roboam. Li bon kan bann dimounn pran swin zot fami ek  fer bann bon kitsoz pou lezot. Me pou gagn faver Zeova, nou bizin ador Li dan fason ki fer Li plezir, ek nou bizin ena enn bon relasion avek Li.

Pou fer sa, nou bizin ena enn profon lamour pou Zeova. Pou ki enn dife kontign res alime nou bizin kontign azout dibwa. Li parey, pou ki nou lamour pou Bondie res for nou bizin kontign etidie so Parol Labib regilierman, medit lor la, ek persevere dan lapriyer. (Psom 1:2; Romin 12:12) Ek sa lamour-la pou motiv nou pou fer plezir Zeova dan tou seki nou fer. Li pou osi motiv nou pou regret sinserman kan nou fer bann erer ek pou demann Zeova pardon. Lerla, nou pa pou resanble Roboam me nou pou res fidel ar vre ladorasion.​—Zid 20, 21.

^ par. 9 Parski Salomon pa ti fidel, Bondie ti fini dir ki rwayom-la ti pou divize an de.​—1 Lerwa 11:31.