Skip to content

Skip to table of contents

“Les To Lalimier Briye” pou Glorifie Zeova

“Les To Lalimier Briye” pou Glorifie Zeova

“Les to lalimier briye devan tou dimoun, pouki zot kapav . . . loue to Papa.”​—MATIE 5:16.

KANTIK: 77, 59

1. Ki rezon bien presi nou ena pou nou zwaye?

NOU telman kontan kan nou tann dir kouma bann serviter Bondie pe fer zot lalimier briye! Lane dernie, pep Zeova ti fer plis ki 10,000,000 letid Labib. Ek plizir milyon nouvo ti vinn Memoryal ek ti aprann lor gran lamour ki Zeova inn montre kan Li’nn donn laranson.​—1 Zan 4:9.

2, 3. (a) Ki kitsoz pa anpes nou vinn “kouma bann lalimier ki pe briye”? (b) Ki nou pou examine dan sa lartik-la?

2 Partou atraver later, bann Temwin Zeova koz diferan lang. Me sa pa anpes nou pou loue Zeova dan linite. (Revelasion 7:9) Mem si nou koz diferan lang ouswa nou res dan diferan landrwa, nou kapav “kouma bann lalimier ki pe briye dan lemond.”​—Filipien 2:15NW.

3 Nou donn laglwar Zeova kan nou aktif dan nou minister, nou fer zefor pou prezerv nou linite Kretien, ek kan nou kontign veye. Kouma nou kapav fer nou  lalimier briye dan sa trwa domenn-la?​—Lir Matie 5:14-16.

ED LEZOT POU ADOR ZEOVA

4, 5. (a) Anplis nou predikasion, kouma nou kapav fer nou lalimier briye? (b) Kan nou zanti, ki bann bon rezilta nou gagne? (Get zimaz dan koumansman lartik.)

4 Prese ek fer bann disip se enn fason inportan ki nou fer nou lalimier briye. (Matie 28:19, 20) An 1925, lartik “Lalimier dan Nwarte” pibliye dan Latour Degard 1Zin 1925 (an Angle), ti dir ki dan bann dernie zour, personn pa pou kapav res fidel ar Lesegner si li pa sezi “lokazion pou fer so lalimier briye.” Apre sa, lartik-la ti dir: “Li bizin fer sa kan li anons bonn nouvel ar bann dimounn partou lor later, ek kan limem li viv an-akord avek bann prinsip Zeova.” Me pena zis nou predikasion ki donn laglwar Zeova, ena osi nou kondwit. Boukou dimounn obzerv nou kan nou prese. Kan nou fer zot enn sourir ek dir zot bonzour, sa ed zot pou ena enn bon lopinion lor nou ek lor Bondie ki nou pe adore.

Nou predikasion ek nou kondwit donn laglwar Zeova

5 Zezi ti dir so bann disip: “Letan zot rant dan enn lakaz, souet lape tou dimoun.” (Matie 10:12) Dan rezion kot Zezi ti prese, li ti dan koutim bann dimounn pou invit bann etranze kot zot. Me dan boukou landrwa azordi, bann dimounn nepli fer sa. Souvan bann dimounn trakase ouswa agase kan zot trouv bann etranze devan zot laport. Me si nou zanti ek amikal, kitfwa zot pou santi zot plis alez. Kan to pe fer prezantwar dan bann plas piblik, eski to finn remarke ki bann dimounn santi zot plis alez pou vinn pran bann piblikasion kan to fer zot enn sourir ek to dir zot bonzour? Parfwa zot mem koumans enn konversasion!

6. Ki finn ed enn koup aze pou res aktif dan zot minister?

6 Enn koup aze dan l’Angleterre nepli kapav pres lakaz-lakaz otan ki zot ti pe fer avan akoz bann problem lasante. Alor, zot met bann piblikasion lor enn latab devan zot lakaz. Parski zot res pre ar enn lekol, zot met bann piblikasion ki pou interes bann paran ki vinn sers zot zanfan. Sertin paran finn pran sa bann piblikasion-la, parmi ena Les jeunes s’interrogent. Réponses pratiques, Volim 1 ek 2. Enn ser pionie souvan vinn pres ansam avek sa koup-la. Bann paran-la finn remarke ki sa ser-la bien amikal ek ki sa koup-la bien anvi ed lezot. Enn paran finn mem koumans etidie Labib.

7. Kouma to kapav ed bann refizie ki res dan to landrwa?

7 Pa tro lontan, boukou dimounn finn bizin kit zot pei pou al viv kouma refizie dan lezot pei. Kouma to kapav ed bann refizie ki res dan to landrwa pou aprann konn Zeova? Premierman, to kapav aprann pou dir zot bonzour dan zot lang. Anplis, si to servi aplikasion  JW Language, to kapav aprann de-trwa fraz ki kapav fer zot anvi konn plis. Apre sa, to kapav montre zot bann video ek bann piblikasion ki disponib dan zot lang lor sit jw.org.​—Deteronom 10:19.

8, 9. (a) Kouma nou bann renion lasemenn ed nou? (b) Kouma bann paran kapav ed zot zanfan pou amelior zot komanter dan renion?

8 Zeova donn nou exakteman seki nou bizin pou vinn efikas dan nou predikasion. Par exanp, gras-a seki nou aprann dan Renion Nou Lavi Kretien ek Nou Minister, nou ena plis konfians pou al fer bann vizit ek bann letid Labib.

9 Kan bann nouvo vinn nou bann renion, souvan zot inpresione ar bann komanter ki bann zanfan done. To kapav ansegn to zanfan pou donn so komanter dan so prop mo. Sertin dimounn inn atire ar laverite kan zot finn tann bann zanfan exprim zot lafwa dan enn fason sinp ek sinser.​—1 Korintien 14:25.

FER NOU LINITE VINN PLI FOR

10. Kouma ladorasion an fami kapav ede pou ki ena plis linite dan bann fami?

10 Kan nou fer bann gran zefor pou ed nou fami pou travay ansam dan lape ek linite, sa donn laglwar Zeova. Par exanp, si to enn paran, pran bann dispozision pou ki to fami ena enn Ladorasion an Fami regilierman. Boukou fami get Program Televizion JW  ansam, ek apre zot reflesi kouma zot kapav aplik seki zot finn aprann. Rapel ki seki enn tipti zanfan bizin ek seki enn adolesan bizin pa parey. Fer tou seki to kapav pou ed sak manb to fami pou vremem tir profi ar ladorasion an fami.​—Psom 148:12, 13.

Sa fer nou dibien kan nou pas letan avek bann frer ek ser aze (Get paragraf 11)

11-13. Kouma nou kapav ede pou ki ena plis linite dan kongregasion?

11 Mem si to zenn, to kapav ed sakenn dan kongregasion pou santi li itil. Enn fason ki to kapav fer sa, se kan to rant kamarad avek bann frer ek ser aze. Demann zot ki finn ed zot pou kontign servi Zeova pandan tou sa lane-la. Zot kapav ansegn twa bann leson bien itil. Sa pou ankouraz bannla ek twa osi! Ek nou tou, ki nou zenn ouswa vie, nou kapav ed bann nouvo ki vinn Lasal pou santi zot alez. Par exanp, to kapav dir zot bonzour, fer enn sourir sinser, ed zot pou trouv enn plas pou asize, ek fer zot zwenn lezot dan kongregasion. Fer zot santi zot kot zot.

12 Si se twa ki pe diriz renion predikasion, to kapav ed bann ki pli aze pou fer zot lalimier kontign briye. Par exanp, donn zot bann teritwar ki adapte ar zot kondision fizik. Fer laranzman pou ki bann zenn travay ansam avek zot. Bann frer ek ser aze ek bann ki ena bann problem lasante souvan santi zot dekouraze parski zot pa kapav pres otan ki avan. Me sa pou rasir zot kan zot kone ki to interese ar zot ek ki to konpran zot sitiasion. Malgre ki laz zot ena ouswa ki kantite letan zot dan laverite, to zantiyes kapav ankouraz zot pou kontign pres avek zel.​—Levitik 19:32.

Eski to kapav fer zefor pou aprann konn pli bien bann frer ek ser ki dan to kongregasion?

13 Bann Izraelit ti kontan ador Zeova ansam. Enn ekrivin Psom ti ekrir: “Ala li zoli la! Sa ki enn plezir sa! Lepep Bondie viv dan larmoni ek lakorite!” (Lir Psom 133:1, 2.) Li ti konpar sa linite-la ar delwil lonksion, ki rafresi lapo ek ki santi bon. Dan mem fason, nou kapav fer dibien anver nou bann frer ek ser kan nou zanti ek amikal avek zot. Sa favoriz plis linite dan kongregasion. Eski to kapav fer zefor pou aprann konn pli bien bann frer ek ser ki dan to kongregasion?​—2 Korintien 6:11-13.

14. Kouma to kapav fer to lalimier briye dan landrwa kot to reste?

14 To lalimier kapav briye ninport kotsa to ete. To zantiyes kapav ankouraz to bann vwazin pou anvi konn plis lor Zeova. Demann tomem: ‘Ki mo bann vwazin panse lor mwa? Eski mo lakaz li prop ek an lord? Eski li fer vwazinaz paret pli zoli? Eski mo enn vwazin ki kontan ed lezot?’ Demann lezot Temwin kouma zot zantiyes ek zot bon lexanp finn ena enn bon lefe lor zot fami, vwazin, koleg travay, ouswa kamarad lekol.​—Efezien 5:9.

 PRAN KONT

15. Kifer nou bizin kontign pran kont lepok ki nou pe viv?

15 Si nou anvi ki nou lalimier kontign briye bien for, nou bizin pran kont lepok ki nou pe viv. Plizir fwa Zezi ti dir so bann disip: “Pran kont.” (Matie 24:42; 25:13; 26:41) Si nou panse ki “gran detres” ankor bien lwin, nou pa pou sezi tou lokazion pou ed lezot aprann konn Zeova. (Matie 24:21, NW.) Olie ki nou briye bien for, tigit-tigit nou lalimier pou vinn feb ek kitfwa mem disparet.

16, 17. Ki to kapav fer pou kontign veye?

16 Azordi nou bizin pran kont lepok ki nou pe viv plis ki avan. Bann kondision dan lemond pe vinn deplizanpli pir. Me nou kone ki lafin pou vini exakteman dan ler ki Zeova inn swazir. (Matie 24:42-44) An-atandan, nou bizin ena pasians ek res konsantre lor nou lavenir. Lir Labib toulezour, ek pa aret priye Zeova. (1 Pier 4:7) Aprann ar bann frer ek ser ki pe servi Zeova depi plizir lane. Par exanp to kapav lir bann biografi, kouma lartik  « Cramponné depuis 70 ans au pan du vêtement d’un Juif », pibliye dan Latour Degard 15 Avril 2012, paz 18-21.

17 Res okipe dan to servis pou Zeova. Fer bann bon kitsoz pou lezot, ek pas letan avek to bann frer ek ser. Lerla to pou ere, ek to pou ena linpresion ki letan pe pas bien vit. (Efezien 5:16) Bann serviter Zeova inn fer boukou kitsoz pandan sa san dernie lane-la. Ek azordi nou pli okipe ki avan. Travay Zeova inn grandi dan enn fason ki zame nou ti pou panse. Nou lalimier pe briye bien for!

Pandan bann vizit pastoral, nou kapav tir profi ar sazes Bondie (Get paragraf 18, 19)

18, 19. Kouma bann ansien kapav ed nou pou servi Zeova avek zel? Donn enn lexanp.

18 Mem si nou fer boukou erer, Zeova permet nou servi Li. Pou ed nou, Li donn nou “bann zom kouma bann don,” setadir bann ansien dan kongregasion. (Lir Efezien 4:8, 11, 12NW.) Alor, kan bann ansien vinn vizit twa, profite pou aprann ar zot sazes ek pou ekout konsey ki zot donn twa.

19 Par exanp, enn koup dan l’Angleterre ti pe gagn bann difikilte dan zot maryaz, ek zot ti demann de ansien pou ed zot. Madam-la ti ena linpresion ki so mari pa ti pe pran latet pou servi Zeova. Mari-la ti ena linpresion ki li pa ti enn bon ansegnan ek li ti rekonet ki li pa ti pe fer ladorasion an fami regilierman. Bann ansien ti ed sa koup-la pou reflesi lor lexanp Zezi. Zot ti ankouraz mari-la pou imit fason ki Zezi ti pran swin so bann disip. Zot ti ankouraz madam-la pou ena pasians avek so misie. Zot ti osi donn de-trwa sigzesion kouma sa koup-la kapav fer ladorasion an fami avek zot de zanfan. (Efezien 5:21-29, NW.) Mari-la ti travay dir pou vinn enn meyer sef fami. Bann ansien ti ankouraz li pou pa bes lebra ek pou kontign kont lor lespri sin Zeova. Lamour ek zantiyes sa bann ansien-la ti vremem ed sa fami-la!

20. Ki pou arive kan to les to lalimier briye?

20 “Bienere tou dimounn ki ena respe pou LESEGNER [“Zeova,” NW], bann ki swiv sime li finn trase.” (Psom 128:1) To pou dan lazwa kan to les to lalimier briye. Alor, ansegn lezot lor Bondie, fer tou seki to kapav pou favoriz linite dan to fami ek dan kongregasion, ek kontign pran kont lepok ki nou pe viv. Lezot pou trouv to bon lexanp ek zot osi zot pou anvi donn laglwar nou Papa, Zeova.​—Matie 5:16.