LATOUR DEGARD (EDISION LETID) Zin 2018

Dan sa nimero-la ena bann lartik letid apartir le 6 Out ziska le 2 Septam 2018.

“Mo Rwayom Pa lor Later”

Kouma fason ki Zezi ti konsider bann konfli bizin inflians fason ki nou trouv bann konfli lor plan politik ek sosial?

Anou Vinn Enn Sel Parey Kouma Zeova ek Zezi Zot Enn Sel

Ki to kapav fer pou ki ena plis linite parmi pep Bondie?

Les Bann Lalwa ek Bann Prinsip Zeova Form To Konsians

Bondie inn donn nou enn konsians ki kouma enn bousol, me nou bizin form li pou ki li gid nou bien.

“Les To Lalimier Briye” pou Glorifie Zeova

Nou bizin fer plis ki zis pres bonn nouvel.

Lape​—Kouma To Kapav Trouv Li?

Nou pe viv dan enn lemond bien stresan, akoz sa nou bizin fer boukou zefor pou trouv lape. Parol Bondie kapav ed nou.

Li Ti Kapav Gagn Faver Bondie

Lexanp Roboam, Lerwa Zida, kapav ed nou pou konpran seki Bondie pe atann ar sakenn parmi nou.