Skip to content

Skip to table of contents

Eski To Les Gran Potie Form Twa?

Eski To Les Gran Potie Form Twa?

“Gete! O lakaz Izrael, zot dan mo lame parey kouma larzil li dan lame enn potie.”ZEREMI 18:6.

KANTIK: 60, 22

1, 2. Kifer Bondie ti konsider Daniel kouma enn “dimounn bien dezirab,” ek kouma nou kapav vinn obeisan kouma li?

KAN ti amenn bann Zwif an kaptivite dan Babilonn, sa lavil-la ti ranpli ar zidol ek ar bann dimounn ki ti ador bann move lespri. Me kanmem sa, bann Zwif fidel, kouma Daniel et so trwa kamarad, ti refiz les bann dimounn dan Babilonn form zot. (Daniel 1:6, 8, 12; 3:16-18) Daniel ek so bann kamarad ti aksepte Zeova kouma zot Potie ek zot ti kontign ador zis Li tousel. Mem si preske toutlong so lavi Daniel ti viv dan enn move lanvironnman, anz Bondie ti dir ki li ti enn “dimounn bien dezirab.”Daniel 10:11, 19.

2 Dan lepok Biblik, enn potie ti kapav met larzil dan enn moul pou donn li form ki li ti anvi. Azordi, bann vre adorater Zeova kone ki se Limem ki Dirizan liniver ek Li ena lotorite pou form bann nasion. (Lir Zeremi 18:6. *)  Bondie ena osi lotorite pou form sakenn parmi nou. Me, Zeova pa fors personn pou sanze. Okontrer, Li anvi ki nou dispoze pou les Li form nou. Dan sa lartik-la, nou pou aprann dan ki fason nou kapav res kouma larzil ki fasil pou travay dan lame Zeova. Nou pou examinn sa trwa kestion-la: (1) Kouma nou kapav evit bann defo ki riske fer nou rezet bann konsey Bondie ek vinn kouma larzil ki difisil pou travay? (2) Kouma nou kapav devlop bann kalite ki pou ed nou res obeisan ek res kouma larzil ki fasil pou travay? (3) Kouma bann paran Kretien kapav travay ansam avek Bondie kan zot form zot zanfan?

EVIT BANN DEFO KI KAPAV FER NOU LEKER VINN DIR

3. Ki bann defo kapav fer nou leker vinn dir? Donn enn lexanp.

3 Proverb 4:23 dir: “Plis ki tou kitsoz ki to bizin proteze, protez to leker, parski ladan mem ki bann lasours lavi sorti.” Pou anpes nou leker vinn dir, nou bizin evit ena lorgey, fer pese, ek mank lafwa. Si nou pa fer atansion, sa bann defo-la kapav fer nou vinn dezobeisan ek rebel. (Daniel 5:1, 20; Ebre 3:13, 18, 19) Se seki ti ariv Ouziya, lerwa Zida. (Lir 2 Kronik 26:3-5, * 16-21. *) O-koumansman, Ouziya ti obeisan ek li ti ena enn bon relasion avek Bondie, alor Bondie ti donn li lafors. Me “deswit kouma li ti vinn for, so leker ti ranpli ar lorgey.” Li ti telman ena lorgey ki li ti esey bril lansan dan tanp, mem si se zis bann pret ki ti sipoze fer sa. Kan bann pret ti dir li ki li ti an-tor, li ti bien ankoler! Zeova ti imilie sa lerwa ki ena lorgey la, ek li ti gagn lalep ziska so lamor.Proverb 16:18.

4, 5. Ki kapav arive si nou pa reisi protez nou kont lorgey? Donn enn lexanp.

4 Si nou ena lorgey, nou kapav koumans panse ki nou pli bon ki lezot ek kitfwa koumans rezet bann konsey ki nou gagne dan Labib. (Proverb 29:1; Romin 12:3) Se seki ti ariv enn ansien ki apel Jim. Li pa ti dakor avek bann lezot ansien dan kongregasion konsernan enn sitiasion. Jim dir: “Mo ti dir bann frer-la ki zot pa ti ena lamour, apre mo ti kit sa renion-la.” Anviron sis mwa apre, li ti al  dan enn lot kongregasion, me li pa ti nome kouma ansien laba. Sa ti bien desevwar li. Li ti telman sir ki li ti ena rezon ki li ti aret servi Zeova ek ti vinn enn inaktif pandan di-z-an. Li dir ki li ti ena lorgey ek ki li ti koumans blam Zeova pou seki ti pe ariv li. Pandan plizir lane bann frer ti vizit li ek ti esey ed li, me Jim ti refiz zot led.

5 Jim dir: “Mo pa ti kapav aret panse ki se lezot ki ti ena tor.” So lexanp montre nou ki lorgey kapav pous nou pou defann nou move kondwit. Si nou fer sa, nou pou nepli enn larzil ki fasil pou travay. (Zeremi 17:9) Eski enn frer ouswa enn ser inn deza ofans twa? Eski to ti sagrin kan to ti perdi sertin privilez? Kouma to ti reazir? Eski to ti koumans ena lorgey? Ouswa seki ti pli inportan pou twa se fer lape avek to frer ek res fidel ar Zeova?Lir Psom 119:165; Kolosien 3:13NW.

6. Ki kapav arive si nou kontign fer pese?

6 Kan enn kikenn kontign fer pese ek mem kasiet seki li pe fer, kitfwa sa kapav vinn difisil pou li aksepte bann konsey ki Zeova done. Sa vinn pli fasil pou li fer pese. Enn frer ti dir ki avek letan so move kondwit pa ti deranz li ditou. (Ekleziast 8:11) Enn lot frer, ki pandan enn tan ti ena labitid get pornografi, ti dir: “Deplizanpli, mo ti kritik bann ansien.” Sa labitid-la ti gat so relasion avek Zeova. Kan lezot ti dekouver seki li ti pe fer, bann ansien ti ed li. Li vre ki nou tou nou inparfe. Me si nou vinn enn kikenn ki kontan kritik bann ki donn nou konsey ouswa si nou rod bann exkiz olie ki nou rod led Zeova, sa kapav fer nou leker vinn dir.

Bann Izraelit ki ti dezobeir ti mor dan dezer parski zot leker ti vinn dir ek zot ti mank lafwa

7, 8. (a) Kouma lexanp bann Izraelit montre nou ki lefe sa ena kan nou mank lafwa? (b) Ki leson nou kapav tire?

7 Kan Zeova ti liber bann Izraelit depi Lezip, zot ti trouv Zeova fer boukou mirak extraordiner. Kanmem sa, amezir ki zot ti ariv pre ar Later Promiz, zot leker ti vinn dir. Kifer? Parski zot pa ti ena lafwa an Bondie. Olie ki zot ti fer Zeova konfians, zot ti gagn per ek zot ti al plengn ar Moiz. Zot ti mem anvi retourn Lezip, kot zot ti bann esklav! Sa ti bien bles Zeova ek Li ti dir: “Ziska kan sa pep-la pou mank respe anver mwa?” (Nonb 14:1-4, 11; Psom 78:40, 41) Bann Izraelit ti mor dan dezer parski zot leker ti vinn dir ek zot ti mank lafwa.

8 Azordi, nou bien pre ar lemond nouvo, ek nou lafwa pe pas par bann test. Alor, nou bizin examinn noumem ek gete si nou lafwa for. Kouma? Nou kapav examinn bann parol Zezi ki trouv dan Matie 6:33. Demann tomem: ‘Eski mo bann lobzektif ek mo bann desizion montre ki mo vremem krwar seki Zezi inn dir? Eski mo pou rat bann renion ouswa predikasion pou gagn plis kas? Ki mo pou fer si mo bizin pas plis letan ek depans plis lenerzi dan mo travay? Eski mo pou les sa lemond-la form mwa ek kitfwa mem fer mwa aret servi Zeova?’

9. Kifer nou bizin “kontign teste” noumem pou gete si nou dan lafwa, ek kouma nou kapav fer sa?

 9 Si nou pa swiv seki Labib dir konsernan bann move frekantasion, bann ki’nn exkli, ouswa bann divertisman, nou leker kapav vinn dir. Ki to bizin fer si to dan sa ka-la? To bizin examinn to lafwa san tarde! Labib dir: “Kontign teste zotmem pou gete si zot dan lafwa; ek kontign examine seki zotmem zot ete.” (2 Korintien 13:5, NW.) To bizin onet ar tomem, ek servi Parol Bondie regilierman pou koriz to fason panse.

RES KOUMA LARZIL KI FASIL POU TRAVAY

10. Ki kapav ed nou pou res kouma larzil ki fasil pou travay dan lame Zeova?

10 Pou ed nou res kouma larzil ki fasil pou travay, Bondie finn donn nou trwa kitsoz: so Parol, kongregasion, ek predikasion. Kan nou lir Labib ek medit lor la toulezour, sa ed nou pou res kouma larzil ki fasil pou travay dan lame Zeova ek sa permet Li form nou. Zeova ti donn bann lerwa dan Izrael lord pou ekrir enn kopi Lalwa Bondie ek lir sa toulezour. (Deteronom 17:18, 19) Bann zapot ti kone ki lir bann Lekritir ek medit lor la ti bien inportan pou zot minister. Zot ti sit sertin parti bann Lekritir Ebraik plis ki enn santenn fwa dan bann liv ki zot ti ekrir. Kan zot ti prese, zot ti ankouraz bann dimounn osi pou servi bann Lekritir. (Zistwar Bann Apot 17:11) Azordi, nou osi nou trouv sa inportan pou lir Parol Bondie toulezour ek pou medit lor la. (1 Timote 4:15) Sa ed nou pou  res inb, ek lerla Zeova pou kapav form nou.

Servi bann dispozision ki Zeova finn pran pou ed nou res kouma larzil ki fasil pou travay (Get paragraf 10-13)

11, 12. Kouma Zeova kapav servi kongregasion pou form nou dapre seki nou bizin? Donn enn lexanp.

11 Zeova konn seki sakenn parmi nou bizin, ek Li servi kongregasion pou form nou. Jim, ki nou ti mansione avan, ti koumans sanz so latitid kan enn ansien ti montre enn lintere pou li. Jim dir: “Pa mem enn fwa sa frer-la ti repros mwa ouswa kritik mwa. Okontrer li ti res pozitif ek li ti montre ki li ti vremem anvi ed mwa.” Apre anviron trwa mwa, sa ansien-la ti invit Jim pou asiste enn renion. Jim dir ki kongregasion ti bien akeyir li ek zot lamour ti ed li pou sanz so fason panse. Li ti realize ki se pa so bann santiman ki ti pli inportan. Bann ansien dan kongregasion ek so madam ti ankouraz li, ek tigit-tigit li ti rekoumans servi Zeova. Jim ti osi tir profi ar bann lartik kouma « Jéhovah n’est pas à blâmer » ek « Servons Jéhovah fidèlement, » ki trouv dan Latour Degard 15 Novam 1992.

12 Avek letan, Jim ti revinn enn ansien. Depi sa, li finn ed lezot frer pou regle bann problem ki parey kouma li, li ti gagne ek pou fer zot lafwa vinn pli for. Li dir: “Mo ti krwar ki mo relasion avek Zeova ti for, me mo ti dan lerer! Mo regrete ki mo finn les lorgey fer mwa konsantre lor bann erer ki lezot fer plito ki lor bann kitsoz ki pli inportan.”1 Korintien 10:12.

Kan nou imit Kris, bann dimounn pou interese ar nou mesaz ek zot kapav mem sanz zot latitid anver nou

13. Kouma predikasion ed nou pou devlop bann bon kalite ek ki bann bienfe nou gagne?

13 Predikasion osi kapav form nou ek ed nou pou vinn bann pli bon dimounn. Kouma? Kan nou pres bonn nouvel, nou bizin devlop bann kalite kouma limilite ek diferan laspe frwi lespri Bondie. (Galat 5:22, 23) Reflesi lor bann bon kalite ki predikasion finn ed twa pou devlope. Kan nou imit Kris, bann dimounn pou interese ar nou mesaz ek zot kapav mem sanz zot latitid anver nou. Par exanp, de Temwin dan l’Australie ti esey pres avek enn madam kot li, me li ti bien ankoler ek ti mal azir anver zot. Kanmem sa, bann Temwin-la ti ekout li avek respe. Plitar, sa madam-la ti regrete ki li finn azir koumsa. Alor, li ti ekrir biro nasional enn let pou demann exkiz. Li ti dir: “Mo ti vremem bet pou dekouraz de dimounn ki ti vinn partaz mesaz Bondie ek pous zot dan sa fason-la.” Sa lexperyans-la montre nou ki li inportan nou ena douser kan nou prese. Li vre ki nou minister ed lezot, me sa ed nou osi pou amelior nou personalite.

TRAVAY ANSAM AVEK BONDIE KAN TO FORM TO ZANFAN

14. Ki bann paran bizin fer si zot anvi form zot zanfan dan enn fason efikas?

14 Laplipar bann zanfan ena limilite ek zot kontan aprann. (Matie 18:1-4) Alor, li bon ki bann paran ed zot zanfan pou  konn laverite ek pou kontan laverite depi ki zot ankor tipti. (2 Timote 3:14, 15) Pou ki bann paran reisi, zotmem zot bizin kontan laverite ek aplik seki Labib dir dan zot lavi. Kan bann paran fer sa, li vinn pli fasil pou bann zanfan kontan laverite. Anplis, bann zanfan pou konpran ki kan zot paran disiplinn zot, se parski zot paran ek Zeova kontan zot.

15, 16. Kouma bann paran kapav montre ki zot fer Bondie konfians kan zot zanfan exkli?

15 Mem si bann paran ansegn zot zanfan laverite, sertin zanfan kit Zeova ek zot exkli. Si sa arive, lafami bien soufer. Enn ser dan l’Afrique du Sud dir: “Kan mo frer ti exkli, se koumadir li ti mor. Sa ti fer mo leker fermal!” Me kouma eski li ek so bann paran ti reazir? Zot ti swiv bann instriksion ki ena dan Labib. (Lir 1 Korintien 5:11, 13, NW.) So bann paran ti kone ki si zot obeir Zeova, sa ti pou fer zot tou dibien. Ek zot ti rekonet ki si enn dimounn exkli, se enn disiplinn ki ranpli ar lamour ki sorti kot Zeova. Alor zot ti kontakte zot garson zis pou bann kitsoz familial bien inportan.

16 Ki garson-la ti resanti? Plitar li ti dir: “Mo ti kone ki mo fami pa ti deteste mwa, me ki zot ti pe obeir Zeova ek so lorganizasion.” Li ti dir osi: “Kan to oblize sipliy Zeova pou ed twa ek pou pardonn twa, to realize ki kantite to bizin Li.” Esey imazine ki kantite so fami ti kontan kan li ti retourn ver Zeova! Nou pou ere ek nou pou gagn bann bon rezilta si touletan nou obeir Bondie.Proverb 3:5, 6; 28:26.

Kan nou ena limilite ek nou touletan obeir Zeova, nou pou ena boukou valer devan so lizie

17. Kifer nou bizin ena limilite ek touletan obeir Zeova, ek ki bann bienfe nou pou gagne?

17 Profet Izai ti predir ki bann Zwif dan Babilonn ti pou repanti ek ti pou dir: “A Zeova, tomem nou Papa. Nou, nou larzil, ek twa, to nou Potie; ek to lame mem ki’nn fer nou tou.” Zot ti pou mem sipliy Zeova: “Pa rapel nou bann erer touletan. Get nou, silteple, parski nou tou nou to pep.” (Izai 64:8, 9) Kan nou ena limilite ek nou touletan obeir Zeova, nou ena boukou valer devan so lizie, parey kouma Daniel. Zeova pou kontign form nou atraver so Parol, so lespri ek so lorganizasion pou ki dan lavenir nou vinn “bann zanfan Bondie” ki parfe.Romin 8:21.

^ par. 2 Zeremi 18:6: “‘Eski mo pa kapav fer parey kouma sa potie-la ar zot, O lakaz Izrael?’ Se seki Zeova dir. ‘Gete! O lakaz Izrael, zot dan mo lame parey kouma larzil dan lame enn potie.’”

^ par. 3 2 Kronik 26:3-5: Ouziya ti ena 16 an kan li ti vinn lerwa ek li’nn regne pandan 52 an dan Zerizalem. So mama ti apel Yekolia ek ti sorti Zerizalem. Li ti kontign fer seki drwat devan lizie Zeova, parey kouma so papa Amatsia ti fer. Ek li ti kontign rod Bondie dan lepok Zekaria, ki ti ansegn li pou ena lakrint pou vre Bondie. Pandan ki li ti pe rod Zeova, vre Bondie ti fer li prospere.”

^ par. 3 2 Kronik 26:16-21: 16 Me, deswit kouma li ti vinn for, so leker ti ranpli ar lorgey ziska ki sa inn fini li net, seki ti fer li azir dan enn fason infidel anver so Bondie, Zeova, ek li ti rant dan tanp Zeova pou bril lansan lor lotel lansan. 17 Deswit pret Azaria ek 80 lezot pret Zeova rant deryer li. 18 Zot ti lev kont Ouziya ek ti dir li: ‘Li pa bon ki twa, Ouziya, to bril lansan pou Zeova! Se zis bann pret ki bizin bril lansan, parski zot bann desandan Aaron, bann ki’nn sanktifie. Sorti dan tanp, parski to pa finn montre twa fidel, ek Zeova pa pou donn twa okenn laglwar pou sa.’ 19 Me Ouziya so koler ti mont dan bout so nene, alor ki dan so lame ti ena resipian pou bril lansan. Ek pandan ki li ti pe ankoler kont bann pret, lalep koumans paret lor so fron, devan bann pret pre kot lotel lansan dan lakaz Zeova. 20 Kan sef pret Azaria ek tou bann pret ti tourn ver Lerwa Ouziya, zot ti trouve ki li ti gagn lalep lor so fron! Alor zot degaze zot tir li laba, ek limem li ti sorti bien vit, parski Zeova ti fer li gagn lalep. 21 Lerwa Ouziya ti res avek sa lalep-la ziska so lamor, ek li ti kontign res dan enn lakaz separe akoz li ti ena lalep, ek parski ti met li deor dan lakaz Zeova. So garson Yotam ti an-sarz lakaz lerwa, ek ti pe ziz pep dan sa pei-la.”