Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Bann Temwin Zeova

Kreol Morisien

Latour Degard (Edision Letid)  |  Zin 2016

Ena Rekonesans pou Zeova Nou Potie

Ena Rekonesans pou Zeova Nou Potie

“A Zeova, . . . to nou Potie; ek to lame mem ki’nn fer nou tou.”IZAI 64:8.

KANTIK: 89, 26

1. Kifer Zeova Limem pli gran Potie?

AN Novam 2010, ti estim enn vie vaz Sinwa an larzil pou apepre 70 milyon dolar dan enn vente au enchères, an Angleterre. Li inpresionan kouma enn potie kapav form larzil, enn kitsoz osi bomarse, pou fer sa vinn enn zoli vaz bien ser. Zeova, nou Potie, bien pli gran ki ninport ki potie imin. Labib dir ki Zeova finn fer enn zom parfe “avek lapousier later,” setadir, avek larzil. (Zenez 2:7) Sa zom-la, Adan, ti enn “garson Bondie” ek li finn kree avek kapasite pou imit bann kalite ki Bondie ena.Lik 3:38.

2, 3. Kouma nou kapav ena mem latitid ki bann Izraelit ki ti repanti?

2 Kan Adan ti rebel kont so Kreater, li ti nepli enn garson Bondie. Me boukou parmi bann desandan Adan finn swazir Zeova kouma zot Dirizan. (Ebre 12:1) Kan zot obeir zot Kreater avek limilite, zot montre ki zot anvi ki Li vinn zot Papa ek zot Potie, pa Satan. (Zan 8:44) Zot fidelite anver Bondie rapel nou seki bann Izraelit, ki ti repanti, ti dir: “A Zeova, tomem nou Papa. Nou, nou larzil, ek twa, to nou  Potie; ek to lame mem ki’nn fer nou tou.”Izai 64:8.

3 Azordi osi, bann vre adorater Zeova fer boukou zefor pou ena limite ek pou obeir Li. Zot konsider sa kouma enn loner pou apel Zeova zot Papa, ek zot anvi ki Li vinn zot Potie. Eski nou pre pou vinn kouma enn larzil ki mou, pou ki Bondie kapav form nou pou vinn enn resipian ki ena valer? Eski nou trouv sak frer ek ser kouma enn travay ki pankor fini, ki Bondie ankor pe forme? Pou ed nou ena latitid ki bizin, nou pou gete kouma Zeova swazir bann ki Li forme, kifer Li form zot, ek kouma Li fer sa.

ZEOVA SWAZIR BANN KI LI FORME

4. Kouma Zeova swazir bann ki Li atir ver Li? Donn bann lexanp.

4 Zeova pa get bann dimounn parey kouma nou, nou gete. Li, Li examinn leker ek Li trouv seki sakenn parmi nou ete vremem. (Lir 1 Samiel 16:7b. *) Zeova ti montre sa kan Li ti form kongregasion Kretien. Li ti atir boukou dimounn ver Li ek so Garson. Kitfwa sertin ti konsider sa bann dimounn-la kouma bann ki pena valer. (Zan 6:44) Par exanp, parmi sa bann dimounn-la, ti ena enn Farizien ki ti apel Sol, “enn dimounn ki ti blasfeme . . . enn persekiter ek enn dimounn insolan.” (1 Timote 1:13, NW.) Me Zeova ti examinn so leker ek Li pa finn panse ki Sol ti enn larzil ki pa servi nanye. (Proverb 17:3) Okontrer, Zeova ti trouve ki Li kapav form Sol pou fer li vinn enn ‘vaz ki Li’nn swazir.’ Li ti pou pres ar “bann nasion ek osi devan bann lerwa ek bann Izraelit.” (Zistwar Bann Apot 9:15, NW.) Zeova ti swazir osi bann ki Li ti pou kapav forme “pou enn servis onorab.” Parmi ti ena bann soular, bann dimounn imoral, ek bann voler. (Romin 9:21; 1 Korintien 6:9-11) Amezir ki zot ti etidie Labib, zot ti ranforsi zot lafwa an Zeova ek zot ti les Li form zot.

Se pa nou ki bizin ziz bann dimounn dan nou teritwar ouswa dan nou kongregasion

5, 6. Kan nou fer Zeova konfians antan ki nou Potie, kouma sa bizin ena enn lefe lor nou latitid anver (a) bann dimounn dan nou teritwar? (b) nou bann frer ek ser?

5 Nou ena konfians ki Zeova kapav swazir ek atir dimounn ki bizin. Se akoz sa ki fode pa nou ziz bann dimounn dan nou teritwar ouswa dan nou kongregasion. Par exanp, anou gete kouma enn misie ki apel Michael ti reazir kan bann Temwin Zeova ti tap kot li. Li dir: “Mo ti zis tourn ledo ar zot ek inior zot koumadir zot pa ti existe. Mo ti vremem azir dan enn move fason! Plitar, dan enn lot moman, mo ti zwenn enn fami ek mo ti bien apresie zot parski zot ti ena enn bon kondwit. Apre sa, zour ki mo’nn aprann ki zot ti bann Temwin Zeova, mo ti gagn sok! Zot konportman  ti pous mwa pou reflesi kifer mo pa ti kontan bann Temwin. Bien vit mo finn realize ki se parski mo ti dan liniorans ek akoz seki mo ti tande. Fason ki mo ti reazir pa ti baze lor bann fe.” Michael ti anvi konn plis ek li ti aksepte enn letid Labib. Plitar, li finn pran batem ek apre li’nn vinn enn serviter aplintan.

6 Kan nou rekonet Zeova kouma nou Potie, nou latitid anver nou bann frer ek ser osi pou sanze. Nou pou trouv sakenn parmi zot kouma enn travay ki pankor fini. Se koumsa mem ki Zeova trouv zot. Li trouv seki zot ete vremem dan fon zot leker ek Li kone ki zot linperfeksion li tanporer. Li kone osi ki kalite dimounn sakenn parmi zot kapav vini. (Psom 130:3) Nou kapav imit Zeova kan nou ena mem latitid pozitif anver nou bann frer ek ser. Nou kapav mem travay avek nou Potie pou ed nou bann frer ek ser progrese. (1 Tesalonisien 5:14, 15) Bann ansien dan kongregasion bizin donn enn bon lexanp dan sa domenn-la.Efezien 4:8, 11-13.

KIFER ZEOVA FORM NOU?

7. Kifer to kontan ki Zeova disiplinn twa?

7 Sertin dimounn dir: ‘Kan mo bann paran ti disiplinn mwa, zame mo pa finn trouve ki kantite valer sa ti ena. Se kan mo finn ena bann zanfan ki mo’nn konpran valer disiplinn.’ Amezir ki nou grandi, nou kapav trouve ki valer disiplinn ena parski nou konsider sa kouma enn aksion ki montre lamour. (Lir Ebre 12:5, 6, 11.) Zeova kontan nou kouma so bann zanfan, akoz sa avek pasians Li disiplinn nou, ouswa form nou. Li anvi ki nou ena sazes, ki nou ere, ek ki nou kontan Li kouma nou Papa. (Proverb 23:15) Li pa kontan trouv nou soufer, ek Li pa anvi nou mor kouma bann peser ki pa’nn repanti.Efezien 2:2, 3.

Zeova kontan nou kouma so bann zanfan, akoz sa avek pasians Li disiplinn nou, ouswa form nou

8, 9. Kouma Zeova pe ansegn nou azordi, ek kouma sa formasion-la pou kontigne dan lavenir?

8 Avan ki nou’nn konn Zeova, kitfwa nou ti ena boukou defo. Me Zeova inn form nou ek inn ed nou pou sanze, ek gras-a sa, asterla nou ena bann zoli kalite. (Izai 11:6-8; Kolosien 3:9, 10) Dan nou lepok, nou pe viv dan enn paradi spiritiel. Se enn lanvironnman spesial ki Zeova pe kree ek ki ed Li pou form nou. Dan sa paradi-la, nou santi nou an sekirite mem si lemond ki toutotour nou li move. Bann ki’nn elve dan enn fami kot pa ti ena lamour, asterla pe kapav resanti vre lamour zot bann frer ek ser ki dan sa paradi spiritiel la. (Zan 13:35) Ek nou finn aprann pou montre lezot ki nou kontan zot. Me pli inportan, nou finn aprann konn Zeova ek asterla nou resanti so lamour kouma lamour enn Papa.Zak 4:8.

9 Dan lemond nouvo, nou pou tir  maximum profi ar sa paradi spiritiel la. Nou pou osi profit enn paradi fizik ki pou dirize par Rwayom Bondie. Pandan sa letan-la, Zeova pou kontign form nou ek ansegn nou dan enn fason ki nou pa kapav imazine asterla. (Izai 11:9) Zeova pou osi fer nou lespri ek nou lekor vinn parfe. Lerla, li pou pli fasil pou konpran ek obeir pli bien so bann instriksion. Alor, anou kontign les Zeova form nou. Anou montre Li ki sa formasion-la, ki enn prev so lamour, ena boukou valer pou nou.Proverb 3:11, 12.

KOUMA ZEOVA FORM NOU?

10. Kouma Zezi ti montre ki li ena pasians ek osi bann mem kalite ki nou Gran Potie?

10 Parey kouma enn potie ki ena lexperyans kone ar ki kalite larzil li pe travay, nou Potie, Zeova, konn nou bien. Li konn nou bann febles, nou bann limit ek bann progre ki nou finn fer, ek Li pran kont tousala kan Li form sakenn parmi nou. (Lir Psom 103:10-14.) Nou kapav konpran kouma Zeova konsider nou kan nou get fason ki Zezi ti reazir kan so bann disip pa ti azir kouma bizin. Parfwa, bann disip ti diskite pou kone kisannla ki ti pli gran parmi zot. Si to ti laba, ki to ti pou panse lor zot? Kitfwa to ti pou panse ki zot ti enn larzil ki difisil pou travay. Me, Zezi li, li ti kone ki si zot ti ekout so bann konsey ki ranpli ar pasians ek bonte, ek si zot ti imit so limilite, zot ti pou kapav les zot forme. (Mark 9:33-37; 10:37, 41-45; Lik 22:24-27) Apre rezireksion Zezi, bann zapot ti gagn lespri sin Bondie ek zot ti nepli konsantre zot lor kisannla ki ti pli gran parmi zot. Okontrer, zot ti konsantre zot lor travay ki Zezi ti donn zot.Zistwar Bann Apot 5:42.

11. Dan ki fason David finn montre ki li enn larzil ki fasil pou travay, ek kouma nou kapav imit li?

11 Azordi, Zeova servi Labib, so lespri sin ek kongregasion pou form nou. Kouma Labib kapav form nou? Nou bizin lir Labib, medit lor seki nou finn lir, ek demann Zeova so led pou aplik seki nou finn aprann. Lerwa David ti ekrir: “Kan mo lor lili, mo pans twa; pandan lanwit, mo reflesi lor twa.” (Psom 63:6, NW.) Li ti ekrir osi: “Mo pou beni Zeova, ki finn konsey mwa. Mem pandan lanwit, mo bann panse pli profon koriz mwa.” (Psom 16:7, NW.) Wi, David ti medit lor bann konsey Zeova ek li ti les sa form so bann panse ek so bann santiman pli profon, mem kan sa bann konsey-la ti difisil pou aksepte. (2 Samiel 12:1-13) David finn les enn bon lexanp pou nou an rapor avek lobeisans ek limilite. Alor demann tomem: ‘Kan mo lir Labib, eski mo medit lor la ek les bann konsey Bondie tous mo bann panse ek mo bann santiman pli profon? Eski mo kapav fer sa ankor plis?’Psom 1:2, 3.

12, 13. Kouma Zeova servi so lespri sin ek kongregasion pou form nou?

12 Lespri sin kapav form nou dan diferan fason. Par exanp, li kapav ed nou pou imit personalite Zezi, ek pou manifeste diferan laspe frwi lespri sin. (Galat 5:22, 23) Enn laspe sa frwi-la se lamour. Nou kontan Bondie ek nou anvi obeir Li ek nou anvi Li form nou. Kifer? Parski nou kone ki se pou nou prop bienfe  ki Li’nn donn nou so bann komannman. Anplis, lespri sin kapav donn nou lafors pou anpes sa move lemond-la form nou. (Efezien 2:2) Kan lapot Pol ti zenn, li ti inflianse par bann sef relizie Zwif ki ti ena lorgey. Me lespri sin finn ed li pou sanze. Plitar li ti ekrir: “Pou tou kitsoz mo ena kouraz gras-a Bondie ki donn mwa lafors.” (Filipien 4:13, NW.) Nou osi nou bizin demann lespri sin, parski nou sir ki Zeova pou reponn nou bann lapriyer sinser.Psom 10:17.

Zeova servi bann ansien pou form nou, me nou bizin aplik zot konsey (Get paragraf 12, 13)

13 Zeova servi osi kongregasion ek bann ansien pou form sakenn parmi nou. Par exanp, kan bann ansien remarke ki nou ena enn febles, zot esey ed nou. Me zot pa donn bann konsey dapre zot prop lide. (Galat 6:1) Okontrer, zot priye Zeova avek limilite pou gagn lintelizans ek sazes. Lerla zot fer bann resers dan Labib ek dan nou bann piblikasion pou rod bann linformasion ki pou ed nou. Si bann ansien vinn get twa ek donn twa konsey avek bonte ek amour, kitfwa lor to fason abiye, rapel ki sa se enn prev ki Bondie kontan twa. Kan to aplik sa bann konsey-la, to pou vinn kouma enn larzil ki fasil pou Zeova travay, ek to pou gagn bann bienfe.

14. Mem si Zeova ena lotorite lor nou, kouma Li montre ki Li respekte liberte ki nou ena pou swazir?

14 Si nou konpran kouma Zeova form nou, sa kapav ed nou pou ena enn bon relasion avek nou bann frer ek ser. Anplis, nou pou ena enn latitid pozitif anver bann dimounn dan nou teritwar, ek osi anver nou bann letid. Dan lepok Biblik, avan ki travay enn larzil, ti bizin netway li ek tir bann ros ek lezot kitsoz ki ti ena ladan. Zeova, nou Gran Potie, ed bann dimounn ki anvi les zot forme.  Li pa fors zot pou sanze, me Li montre zot ki so bann prinsip li sin. Lerla, se zot ki bizin deside si zot pou fer bann sanzman ki bizin.

15, 16. Kouma bann etidian Labib montre ki zot anvi les Zeova form zot? Donn enn lexanp.

15 Anou get seki ti ariv Tessie, enn ser ki res l’Australie. Li pa ti gagn okenn difikilte pou aprann seki Labib dir. Selman, li pa ti fer boukou progre, ek li pa ti asiste bann renion. Sa ser ki ti fer so letid la ti priye Zeova ek ti desid pou aret fer so letid. Apre sa, enn kitsoz extraordiner ti arive. Kan ser-la ti vinn fer so letid, Tessie ti dir li kifer li pa ti pe progrese. Li ti dir ki li ti santi li kouma enn ipokrit parski li ti kontan zwe pou kas. Me asterla li’nn desid pou arete.

16 Bien vit, Tessie ti koumans al renion ek manifeste bann kalite Kretien mem si so bann ansien kamarad ti pe boufonn li. Plitar, li’nn pran batem ek li’nn vinn enn pionie permanan, mem pandan ki so bann zanfan ti tipti. Li kler ki si bann etidian Labib koumans fer bann sanzman pou fer Zeova plezir, Li pou vinn pros ar zot ek Li pou form zot pou vinn bann resipian ki ena boukou valer.

17. (a) Kifer to kontan ki Zeova Li to Potie? (b) Ki nou pou examine dan prosin lartik konsernan fason ki Zeova form nou?

17 Azordi osi, sertin potie travay larzil avek boukou prekosion pou fer bann zoli resipian avek zot lame. Dan mem fason, avek pasians Zeova form nou atraver so bann konsey, ek Li get bien kouma nou pou reazir. (Lir Psom 32:8.) Eski to pe trouve ki Zeova interese ar twa? Eski to trouve kouma Zeova pe form twa avek boukou prekosion? Si wi, ki bann kalite to bizin manifeste pou to vinn enn larzil ki fasil pou Zeova travay? Ki bann defo to bizin rezete pou ki to pa vinn kouma enn larzil ki nepli kapav donn enn form? Ek kouma bann paran kapav travay avek Zeova pou form zot zanfan? Nou pou reponn sa bann kestion-la dan prosin lartik.

^ par. 4 1 Samiel 16:7b: “Parski Bondie pa get parey kouma dimounn gete; enn dimounn trouv zis seki paret devan so lizie, me Zeova trouv seki ena dan leker.”