Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Bann Temwin Zeova

Kreol Morisien

Latour Degard (Edision Letid)  |  Ziliet 2016

Pres Bon Nouvel Konsernan Faver Bondie ki Personn Pa Merite

Pres Bon Nouvel Konsernan Faver Bondie ki Personn Pa Merite

“Rann temwaniaz afon lor bon nouvel konsernan faver Bondie ki personn pa merite.”ZISTWAR BANN APOT 20:24NW.

KANTIK: 101, 84

1, 2. Kouma Pol ti montre so rekonesans pou faver Bondie ki personn pa merite?

LAPOT Pol ti kapav dir dan enn fason onet: “[Bondie] so faver ki personn pa merite anver mwa pa ti dan vid.” (Lir 1 Korintien 15:9, 10, NW.) Pol ti bien kone ki li pa’nn fer zefor pou gagn ouswa merit gran mizerikord Bondie, parski li ti persekit bann Kretien.

2 Ver lafin so lavi, Pol ti ekrir Timote: “Mo rekonesan anver Zezi Kris nou Segner, ki finn donn mwa lafors, parski li finn konsider mwa kouma enn kikenn ki fidel kan li finn donn mwa enn minister.” (1 Timote 1:12-14, NW.) Ki sa minister-la sa? Pol ti dir bann ansien dan kongregasion Efez: “Mo pa konsider mo prop lavi kouma enn kitsoz ki ena linportans pou mwa, pourvi ki mo fini mo lakours ek minister ki mo finn gagne ar Segner Zezi, setadir rann temwaniaz  afon lor bon nouvel konsernan faver Bondie ki personn pa merite.”Zistwar Bann Apot 20:24NW.

3. Ki minister spesial Pol ti gagne? (Get zimaz dan koumansman lartik.)

3 Ki “bon nouvel” Pol ti prese, ek kouma sa montre faver Bondie ki personn pa merite? Pol ti dir bann Kretien dan Efez: “Zot finn tann koz lor ladministrasion konsernan faver Bondie ki personn pa merite, ki finn donn mwa pou zot.” (Efezien 3:1, 2, NW.) Zezi ti dir Pol pres bonn nouvel ar bann ki pa ti Zwif. Asterla, li ti posib ki bann dimounn dan tou nasion form parti dan Rwayom ki dirize par Lemesi. (Lir Efezien 3:5-8.) Pol ti prese avek zel ek finn les enn bon lexanp pou bann Kretien azordi. Li finn montre ki Bondie pa finn donn li so faver ki personn pa merite, “dan vid.”

ESKI FAVER BONDIE KI PERSONN PA MERITE MOTIV TWA?

4, 5. Kifer nou kapav dir ki “bon nouvel lor Rwayom Bondie” li parey kouma bon nouvel konsernan “faver Bondie ki personn pa merite”?

4 Dan lepok lafin, bann serviter Zeova ena responsabilite pou pres “Bonn Nouvel Rwayom Bondie . . . partou dan lemonn, kouma enn temwagnaz pou tou bann nasion.” (Matie 24:14) Bonn nouvel Rwayom Bondie se osi “bon nouvel konsernan faver Bondie ki personn pa merite.” Kouma? Se faver Zeova ki pou permet nou gagn boukou benediksion atraver Rwayom Bondie. (Efezien 1:3) Paul ti montre so rekonesans pou faver Zeova ki personn pa merite kan li ti pres avek zel. Eski nou pe imit lexanp Pol?Lir Romin 1:14-16.

5 Dan lartik avan, nou finn aprann ki mem si nou fer pese, nou kapav gagn bann bienfe dan diferan fason gras-a faver Zeova ki personn pa merite. Asterla ki nou’nn gagn sa bann benediksion-la, nou ena responsabilite pou ansegn lezot kouma Zeova pe montre so lamour ek kouma zot kapav profit sa lamour-la. Kouma nou kapav ed lezot pou ena rekonesans pou faver Bondie ki personn pa merite?

PRES BON NOUVEL LOR LARANSON

6, 7. Kan nou explik bann dimounn ki ete laranson, kouma nou pe pres bon nouvel konsernan faver Bondie ki personn pa merite?

6 Azordi, boukou pa santi zot koupab kan zot fer pese, alor zot pa konpran kifer bann dimounn bizin laranson. Me anmemtan, pli ale, pli boukou dimounn pe realize ki zot fason viv pa fer zot gagn lazwa. Ek tanki zot pankor zwenn bann Temwin Zeova, boukou dimounn pa kone ki ete pese, kouma sa ena enn lefe lor nou, ek ki nou bizin fer pou ki nou nepli bann esklav pese. Enn fwa ki zot inn konpran ki ete pese, bann dimounn sinser ena rekonesans kan zot aprann ki Zeova finn avoy so sel Garson lor later pou liber nou ar pese ek lamor. Kifer Zeova finn fer sa? Se so gran lamour ek so faver ki personn pa merite ki’nn pous Li pou fer sa.1 Zan 4:9, 10.

7 Get seki Pol ti dir lor Zezi, Garson ki Zeova bien kontan: “Dan Lekris, nou finn gagn delivrans par so disan, dan Lekris nou bann fot finn pardone dapre  rises [faver Zeova ki personn pa merite].” (Efezien 1:7) Sakrifis Zezi Kris se pli gran prev ki montre lamour ki Zeova ena pou nou ek ki kantite So faver ki personn pa merite li gran. Nou soulaze kan nou kone ki, si nou montre nou lafwa dan sakrifis Zezi, Zeova pou pardonn nou bann pese ek nou pou ena enn konsians kler! (Ebre 9:14) Pena dout ki se enn bon nouvel pou partaz ar lezot!

ED BANN DIMOUNN POU VINN BANN KAMARAD BONDIE

8. Kifer bann imin inparfe bizin rekonsilie ar Bondie?

8 Si bann dimounn pa montre zot lafwa dan sakrifis Zezi, Bondie pou konsider zot kouma so bann lennmi. Alor, nou ena responsabilite pou dir zot ki zot kapav vinn bann kamarad Bondie. Lapot Zan ti ekrir: “Dimoun ki krwar dan so Garson pou gagn lavi eternel, seki pa ekout so Garson, pa pou trouv lavi me lakoler Bondie pou res lor li.” (Zan 3:36) Nou kontan ki gras-a sakrifis Zezi, nou kapav vinn bann kamarad Bondie. Pol dekrir sa koumsa: “Zot ti etranze e ennmi Bondie, letan zot ti pe komet bann move laksion, aster Bondie finn rekonsilie zot par lekor ek laser so Garson, par so lamor.”Kolosien 1:21, 22.

Nou ena responsabilite pou dir bann dimounn ki zot kapav vinn bann kamarad Bondie

9, 10. (a) Ki responsabilite Zezi Kris finn donn bann Kretien ki ena lesperans pou al dan lesiel? (b) Kouma bann “lezot brebi” pe ed sa bann Kretien-la?

9 Zezi Kris finn donn bann Kretien ki ena lesperans pou al dan lesiel, me ki ankor lor later, “minister rekonsiliasion.” Pol ti dir zot: “Tousala travay Bondie, ki rekonsilie nou ar limem par Lekris, e li finn donn nou sa minister rekonsiliasion la. Par Lekris, Bondie finn azir pou rekonsilie tou bann imin ar li, san pran konsiderasion zot bann fot, e li finn donn nou responsabilite pou al anons mesaz rekonsiliasion. Alor dan nom Lekris, nou vinn bann anbasader, komsi Bondie pe fer so lapel atraver nou; dan nom Lekris nou sipliye zot: les zot rekonsilie avek Bondie.”2 Korintien 5:18-20.

10 Se enn privilez ki bann “lezot brebi” ena pou ed bann Kretien ki ena lesperans pou al dan lesiel dan sa minister-la. (Zan 10:16) Antan ki bann mesaze Kris, ouswa bann ki li finn “avoye,” bann “lezot brebi” pe fer enn pli gro parti travay dan predikasion. Kouma? Kan zot pe ansegn bann dimounn laverite ek pe ed zot pou ena enn bon relasion avek Zeova. Se enn parti bien inportan dan predikasion bon nouvel konsernan faver Bondie ki personn pa merite.

ANSEGN LEZOT KI BONDIE EKOUT NOU BANN LAPRIYER

11, 12. Kifer se enn bon nouvel pou bann dimounn kan zot aprann ki zot kapav priye Zeova?

11 Boukou dimounn priye parski sa fer zot dibien, me zot pa vremem  krwar ki Bondie ekout zot lapriyer. Zot bizin kone ki Zeova “ekout lapriyer.” David, enn ekrivin Psom, ti ekrir: “Twa ki ekout lapriyer, ver twa, tou sort kalite dimounn pou vini. Mo bann fot finn pez lour lor mwa, me twa to kouver nou bann erer.”Psom 65:2, 3NW.

Kan nou ansegn bann dimounn kouma pou priye, nou ed zot pou vinn bann kamarad Bondie

12 Zezi ti dir so bann disip: “Si zot demann ninport ki kitsoz lor mo nom, mo pou fer li.” (Zan 14:14, NW.) Savedir ki nou kapav priye pou “ninport ki kitsoz” ki an-akor avek volonte Zeova. Zan ti ekrir: “Ala lasirans ki nou ena dan li: tou seki nou demande, li pou akord nou dapre so volonte.” (1 Zan 5:14) Nou vremem kontan kan nou ed bann dimounn pou konpran ki lapriyer pa zis fer nou dibien, me ki se osi enn mwayin pou vinn pros ar “tronn kot nou kapav gagn faver [Zeova] ki personn pa merite”! (Ebre 4:16, NW.) Kan nou ansegn bann dimounn pou priye dan enn bon fason, ar Kikenn ki bizin, ek pou bann kitsoz ki bizin, nou ed zot pou vinn bann kamarad Zeova ek pou gagn rekonfort kan zot soufer.Psom 4:1; 145:18.

FAVER BONDIE KI PERSONN PA MERITE DAN NOUVO SISTEM KI POU VINI

13, 14. (a) Ki privilez extraordiner bann ki pou al dan lesiel pou gagne dan lavenir? (b) Ki gran travay zot pou fer pou tou bann imin?

13 Zeova pou montre so faver ki nou pa merite, ankor plis “dan sa sistem ki pe vini la.” Kouma? Bondie pou donn bann 144,000 ki pou regne ansam avek Zezi dan lesiel enn privilez extraordiner. Pol ti koz lor sa privilez-la kan li ti ekrir: “Bondie, ki ena boukou mizerikord, akoz so gran lamour ki Li ena pou nou, inn donn nou lavi ansam avek Kris, mem kan nou ti’nn mor dan nou bann fot—se par faver ki personn pa merite ki zot finn gagn lavi sov. Anplis, Li’nn relev nou ansam avek Zezi Kris ek finn met nou asize ansam dan lesiel, pou ki dan sa sistem ki pe vini-la, Li kapav montre rises extraordiner so faver ki personn pa merite par so bonte anver nou, bann ki ini avek Zezi Kris.”Efezien 2:4-7NW.

14 Li difisil pou imazinn bann kitsoz extraordiner ki Zeova inn prepare pou bann ki pou al regn ansam avek Kris dan lesiel. (Lik 22:28-30; Filipien 3:20, 21; 1 Zan 3:2) Zeova pou ‘montre zot rises extraordiner so faver ki personn pa merite’ dan enn fason spesial. Zot pou form “nouvo Zerizalem,” setadir Kris so lamarye. (Revelasion 3:12; 17:14; 21:2, 9, 10) Zot pou travay avek Zezi pou “geri lepep.” Zot pou ed bann imin pou gagn liberasion ar pese ek lamor, ki kouma enn fardo. Ek tigit-tigit, zot pou osi ed bann imin pou vinn parfe.Lir Revelasion 22:1, 2, 17.

15, 16. Kouma Zeova pou montre so faver ki personn pa merite anver bann “lezot brebi” dan lavenir?

 15 Efezien 2:7 dir ki Bondie pou montre so faver ki personn pa merite “dan sa sistem ki pe vini la.” Kan sa lepok-la pou vini, nou sir ki tou dimounn lor later pou gout “rises extraordiner so faver ki personn pa merite.” (Lik 18:29, 30) Enn parmi bann pli gran fason kouma Zeova pou montre so faver ki personn pa merite se kan Li pou resisit bann dimounn ki dan “Tom.” (Zob 14:13-15; Zan 5:28, 29) Kisannla ki pou resisite? (1) Bann zom ek bann fam fidel ki’nn mor avan ki Zezi Kris mor. (2) Bann “lezot brebi” ki’nn res fidel anver Zeova pandan bann dernie zour ziska zot lamor. Tou sa bann Kretien fidel la pou regagn lavi pou ki zot kapav kontign servi Zeova.

16 Plizir milyon dimounn ki’nn mor san ki zot konn Bondie, pou resisite zot osi. Zan ti ekrir: “Mo ti trouv bann dimounn mor, bann gran ek bann tipti pe deboute devan tronn, ek bann roulo inn ouver. Me, enn lot roulo inn ouver; se roulo lavi. Bann mor inn zize dapre zot bann aksion, dapre seki finn ekrir dan sa bann roulo-la. Ek lamer ti rann bann mor ki li ti ena, ek lamor ek Tom ti rann bann mor ki zot ti ena, ek sakenn ti zize dapre so bann aksion.” (Revelasion 20:12, 13, NW.) Bann ki pou resisite pou gagn lokazion aprann konn Zeova ek aksepte so bann lalwa. Zot  pou bizin aprann ek aplik bann prinsip Biblik ek bann nouvo linstriksion ki pou ena dan “bann roulo.” Sa bann nouvo linstriksion-la, se enn lot fason kouma Zeova pou montre so faver ki personn pa merite.

KONTIGN PRES BONN NOUVEL

17. Ki nou bizin rapel kan nou partisip dan predikasion?

17 Azordi, pres bon nouvel lor Rwayom Bondie inn vinn enn kitsoz bien pli inportan ki avan, parski lafin pre! (Mark 13:10) Nou bizin rapel ki, kan nou prese, nou lobzektif se pou onor Zeova. Kouma nou kapav fer sa? Nou bizin dir bann dimounn ki tou bann benediksion ki nou pou gagne dan lemond nouvo, tousala posib zis gras-a Zeova so faver extraordiner ki personn pa merite.

Travay avek zel kouma “bann bon administrater faver Bondie, faver ki personn pa merite.”1 Pier 4:10 (Get paragraf 17-19)

18, 19. Kouma eski nou donn laglwar faver Zeova ki personn pa merite?

18 Kan nou prese, nou kapav explik bann dimounn ki, kan Kris pou regne, bann imin pou gagn tou bann bienfe ki laranson pou permet ek tigit-tigit zot pou vinn parfe. Labib dir: “Kreasion limem enn zour pou sap dan pouvwar sa esklavaz ki detrir la, e ki li pou ena par dan laliberte ek laglwar bann zanfan Bondie.” (Romin 8:21) Se zis atraver faver Zeova ki personn pa merite ki nou pou gagn sa liberasion-la.

19 Nou ena privilez pou partaz avek bann dimounn sa promes extraordiner ki ena dan Revelasion 21:4, 5 (NW) la: “[Bondie] pou souy tou larm dan zot lizie, ek lamor pou nepli existe. Dimounn pou nepli an-dey, zot pou nepli plore ek pou nepli ena douler. Bann kitsoz ki ti ena avan finn disparet.” Ek Zeova, ki pe asiz lor tronn, dir: “Gete! Mo pe fer tou kitsoz nouvo.” Li dir osi: “Ekrir, parski sa bann parol-la zot fidel ek vre.” Kan avek zel nou pres bonn nouvel ar lezot, nou vremem donn laglwar faver Zeova ki personn pa merite!