Skip to content

Skip to table of contents

“Pa Per. Mo Pou Ed Twa”

“Pa Per. Mo Pou Ed Twa”

ESEY imazine ki aswar to pe marse lor semin. Enn kout to realize ki enn dimounn pe swiv twa. Kan to aret marse, li osi li aret marse. Kan to mars pli vit, li osi li fer parey. Alor, to koumans galoupe pou al kot enn kamarad ki res pre. Kan to kamarad ouver laport ek fer twa rantre, to soulaze parski asterla, to kone to an sekirite.

Kitfwa to pa’nn deza pas dan sa sitiasion ki nou’nn mansione lao la. Me sirman to ena bann lezot traka. Par exanp, eski to pe bizin lit kont enn febles, me a-sak fwa to pe fer mem erer? Eski sa fer lontan ki to pena travay ek to pa pe reisi trouv enn travay malgre bann zefor ki to pe fer? Eski to pe trakase parski to pou vinn vie ek to pou bizin fer fas ar bann problem lasante dan lavenir? Ouswa eski ena lezot kitsoz ki pe fatig twa?

Ninport ki problem to ena, li bon ki to ena enn kamarad ar ki to kapav devid to leker ek ki dispoze pou ed twa. Eski to ena enn kamarad koumsa? Biensir to ena. Sa kamarad-la se Zeova, ek Li to kamarad, parey kouma Li ti kamarad avek Abraam. Nou trouv sa dan Izai 41:8-13. Dan verse 10 ek 13, Zeova fer sa promes-la ar sakenn parmi nou: “Pa per, parski mo avek twa. Pa trakase, parski mo to Bondie. Mo pou fortifie twa, wi, mo pou ed twa, mo pou vremem trap twa for avek mo lame drwat lazistis. Mwa, Zeova to Bondie, mo pe trap to lame drwat bien for, mo dir twa: ‘Pa per. Mo pou ed twa.’”

“MO POU VREMEM TRAP TWA FOR”

Bann parol Zeova bien rekonfort nou. Esey reflesi lor seki Zeova pe vremem promet nou. Sa verse-la pa pe dir ki to pe mars akote Zeova ek to pe trap So lame. Si to ti pe mars akote Zeova, Li ti pou trap to lame gos ar So lame drwat. Me olie sa, avek so “lame drwat lazistis,” Zeova “trap to lame drwat” bien for, koumadir Li pe tir twa dan enn sitiasion difisil. Kan Zeova trap to lame drwat bien for, Li donn twa kouraz kan li dir twa: “Pa per. Mo pou ed twa.”

Eski to trouv Zeova kouma to Papa ek to Kamarad ki ena lamour? Eski to sir Li pou ed twa kan to dan difikilte? Zeova vremem gagn to traka ek Li anvi ed twa. Kan to ena bann problem ek bann difikilte, Zeova anvi ki to santi twa an sekirite. Kifer? Parski Li bien kontan twa. Li vremem “enn led ki fasil pou nou trouve dan bann moman difisil.”Psom 46:1NW.

KAN NOU SANTI NOU KOUPAB POU BANN ERER KI NOU’NN FER DAN LEPASE

Sertin kontign reflesi lor bann erer ki zot inn fer dan lepase ek zot demann zotmem si Bondie  finn pardonn zot. Si to ena sa santiman-la, reflesi lor lexanp Zob, enn zom fidel. Li’nn rekonet ki li ti fer pese kan li ti zenn. (Zob 13:26) David, enn ekrivin bann Psom, ti osi ena mem santiman ek li ti sipliye Zeova: “Pa rapel bann pese ki mo’nn fer dan mo zenes ek mo bann erer.” (Psom 25:7, NW.) Nou tou nou inparfe, alor li normal ki nou tou nou “fer pese ek [nou] pa reisi ariv ziska laglwar Bondie.”Romin 3:23NW.

Dan Izai sapit 41, ena bann parol bien rekonfortan ki ti ekrir pou bann Izraelit. Zot ti fer bann pese telman grav ki Zeova ti dir ki Li ti pou pini zot. Kouma? Li ti pou permet bann Babilonien amenn zot an exil. (Izai 39:6, 7) Anmemtan, Bondie ti promet ki Li ti pou liber bann ki ti pou repanti ek retourn ver Li! (Izai 41:8, 9; 49:8) Azordi osi, Zeova montre mem lamour ek mizerikord anver bann ki repanti sinserman ek ki anvi fer Li plezir.Psom 51:1.

Anou get lexanp Takuya, * ki ti pe lite kont bann move labitid pou get pornografi ek pou mastirbe. Plizir fwa, li’nn retom dan sa move labitid-la. Ki li ti resanti? “Mo ti santi mwa kouma enn nanye ditou, me kan mo ti priye Zeova ek ti sipliye Li pou pardonn mwa, Li ti relev mwa alor ki mo ti’nn tonbe.” Kouma eski Zeova ti fer sa? Bann ansien dan kongregasion Takuya ti dir li telefonn zot sak fwa ki li ti retom dan so bann move labitid. Li rekonet: “Sa pa ti fasil ditou pou telefonn zot, me sak fwa ki mo’nn fer li, mo ti regagn lafors.” Apre sa, bann ansien ti fer laranzman pou ki sirveyan sirkonskripsion vizit Takuya. Sirveyan-la ti dir li: “Se pa enn kwinsidans ki mo la. Mo la parski bann ansien inn anvi mo vinn la azordi. Zot inn swazir twa pou gagn sa vizit pastoral-la.” Takuya dir: “Se mwa ki ti fer pese, me se Zeova ki finn donn mwa so led atraver bann ansien.” Alafin, Takuya ti nepli ena sa bann move labitid-la. Li ti vinn enn pionie permanan, ek asterla li pe servi dan Béthel. Parey kouma Bondie finn ed sa frer-la, Li pou ed to’si kan to fer bann erer.

KAN NOU TRAKASE PARSKI NOU PENA TRAVAY

Sertin trakase parski zot finn perdi zot travay ek zot pa pe reisi gagn enn lot. Imazine kouma sa difisil kan enn deryer lot bann patron pe rezet twa. Kan sertin pas par la, zot santi ki zot nepli ena valer. Kouma Zeova kapav ed twa? Kitfwa deswit-deswit Li pa pou fer twa gagn enn bon travay, me Li kapav fer twa rapel bann parol David ki ti dir: “Mo ti enn zenom ek asterla mo’nn vinn vie, me mo pa finn trouv enn dimounn zis ki’nn abandone, ni so bann zanfan ki pe rod dipin.” (Psom 37:25, NW.) Pou Zeova to ena boukou valer, ek Li pou donn twa so “lame drwat lazistis” pou ki to ena seki to bizin pou kontign servi Li.

Kouma Zeova kapav ed twa si to perdi to travay?

Sara, ki res Colombie, ti trouve kouma Zeova ti reisi ed li. Li ti pe gagn boukou kas kan li ti pe travay aplintan pou enn konpagni ki ti bien renome ek respektab. Me li ti anvi fer plis dan so  servis pou Zeova, alor li ti kit so travay ek ti koumans fer pionie. Selman, li ti gagn boukou difikilte pou gagn enn travay part-time ki li ti bizin. Li ti ouver enn ti laboutik pou vann sorbe, me tigit-tigit tou so kas inn fini ek finalman li’nn bizin ferm so laboutik. Li dir: “Trwa-z-an finn pase, me gramersi Zeova, mo finn reisi andire.” Li ti aprann ki bann kitsoz ki li ti vremem bizin ek kouma pou evit trakase pou landemin. (Matie 6:33, 34) Finalman, so patron kot li ti pe travay avan ti telefonn li ek ti propoz li mem travay ki li ti pe fer avan. Li ti dir ki li pou aksepte travay zis part-time ek zis si li pou gagn permision pou al renion ek lasanble. Azordi, Sara pa gagn sa kantite kas ki li ti pe gagne avan la, me li pe reisi kontign so servis pionie. Li dir ki dan sa moman difisil-la, li ti santi lame Zeova ki ranpli ar lamour.

KAN NOU TRAKASE PARSKI NOU POU VINN VIE

Boukou dimounn trakase parski zot pe vinn vie ek biento zot pou pran retret. Zot demann zotmem si zot pou ena ase kas pou viv bien. Zot osi gagn traka tansion zot gagn bann problem lasante dan lavenir. Kitfwa se Lerwa David ki ti sipliye Zeova par sa bann parol-la: “Pa rezet mwa dan mo vieyes; pa abandonn mwa kan mo lafors pe diminie.”Psom 71:9, 18NW.

Kouma eski bann ki aze kapav ena konfians pou lavenir? Zot bizin kontign ogmant zot lafwa dan Bondie ek fer Li konfians ki Li pou donn zot tou seki zot bizin. Selman, kan sertin ti ena plis kas, zot ti aste bann kitsoz bien ser me ki ti initil. Alor, zot bizin aprann pou amenn enn lavi ki pli sinp ek pou satisfer zot ar pli tigit kitsoz. Kitfwa zot kapav mem realize ki, manz “enn pla legim” plito ki “enn toro bien angrese,” li pli bon pou zot lasante! (Proverb 15:17) Si to res konsantre lor to servis pou Zeova, Li pou fer sir ki to gagn tou seki to bizin kan to vinn vie.

José ek Rose avek Tony ek Wendy

Reflesi lor lexanp José ek Rose, ki’nn servi Zeova aplintan pandan plis ki 65 an. Pandan sa bann lane-la, zot finn gagn boukou difikilte. Zot ti okip papa Rose, ki ti bizin led lanwit-lizour. Anplis, José ti bizin fer enn loperasion akoz so kanser ek ti bizin fer chimiothérapie. Kouma Zeova finn ed sa koup fidel-la avek so lame drwat? Li ti servi enn lot koup Kretien, Tony ek Wendy. Zot ti ena enn lapartman ki zot ti anvi ofer bann serviter aplintan san peye. Tony rapel ki kan li ti ankor kolez, li ti get par lafnet ek bien souvan li ti trouv José ek Rose pe prese. Tony ti bien apresie sa zel ki zot ti manifeste la, ek sa ti bien tous li. Tony ek Wendy ti ofer José ek Rose lapartman-la parski zot finn pas tou zot lavi pou servi Zeova. Pandan sa 15 dernie lane-la, sa koup-la finn ed José ek Rose, ki asterla ena apepre 85 an. José ek Rose konsider Tony ek Wendy kouma enn kado ki Zeova inn donn zot.

Zeova promet twa: “Pa per. Mo pou ed twa.” Li pe ofer twa osi so “lame drwat lazistis.” Eski asterla twa, to pou trap so lame?

^ par. 11 Sertin nom finn sanze.