Ezekiel sapit 37 koz lor de baton ki’nn vinn enn sel baton. Ki sa reprezante?

Atraver so profet Ezekiel, Zeova ti predir ki so pep ti pou retourn dan Later Promiz ek ki zot ti pou ini kouma enn sel nasion ankor enn fwa. Sa profesi-la ti predir osi ki bann ki pou ador Zeova pandan bann dernie zour ti pou ini kouma enn sel pep.

Zeova ti dir profet Ezekiel ekrir lor de baton. Lor enn baton li ti bizin ekrir: “Pou Zida ek pep Izrael ki avek li,” ek lor lot baton-la: “Pou Zozef, baton Efraim, ek tou lakaz Izrael ki avek li.” Sa de baton-la ti bizin vinn “zis enn sel baton” dan lame Ezekiel.Ezekiel 37:15-17.

 Ki “Efraim” reprezante? Parmi dis tribi dan rwayom lenor Izrael, tribi Efraim ti pli inportan. Ofet, premie lerwa ki ti dirize dan sa rwayom-la, Yarobam, ti sorti dan tribi Efraim. (Deteronom 33:13, 17; 1 Lerwa 11:26) Sa tribi-la ti bann desandan Efraim, garson Zozef. (Nonb 1:32, 33) Zozef ti gagn enn benediksion spesial ar so papa, Zakob. Alor li ti apropriye ki “baton Efraim” reprezant dis tribi dan rwayom lenor. An 740 avan Zezi Kris, bien avan ki Ezekiel ti predir, bann Asirien ti gagn viktwar lor rwayom lenor Izrael ek ti amenn bann Izraelit an kaptivite. (2 Lerwa 17:6) Plizir lane apre, bann Babilonien ti gagn viktwar lor bann Asirien. Alor kan Ezekiel ti ekrir sa profesi lor de baton-la, laplipar bann Izraelit ti fann-fane partou atraver Lanpir Babilonien.

An 607 avan Zezi Kris, bann Babilonien ti gagn viktwar lor rwayom lesid, setadir lor de tribi dan rwayom Zida, ek ti amenn so bann abitan dan Babilonn. Kitfwa zot ti amenn osi bann ki ti reste dan rwayom lenor Izrael. Bann lerwa dan rwayom lesid ti sorti dan tribi Zida. Bann pret osi ti res dan Zida parski zot ti pe servi dan tanp dan Zerizalem. (2 Kronik 11:13, 14; 34:30) Alor li ti apropriye ki baton ki ti “pou Zida” ti reprezant de tribi dan rwayom lesid.

Kan eski sa de baton-la ti zwenn ansam? Sa ti arive an 537 avan Zezi Kris, kan bann reprezantan rwayom lesid ek lenor ti retourn Zerizalem depi lexil dan Babilonn pou rekonstrir tanp. Nasion Izrael ti nepli divize. Ankor enn fwa, bann Izraelit ti ador Zeova ansam. (Ezekiel 37:21, 22) Profet Izai ek Zeremi osi ti predir sa linite-la.Izai 11:12, 13; Zeremi 31:1, 6, 31.

Ki Ezekiel ti predir konsernan vre ladorasion? Zeova ti pou fer tou bann ki ador Li “vinn enn sel.” (Ezekiel 37:18, 19) Eski sa promes-la finn realize dan nou lepok? Wi. Sa profesi-la ti koumans realize an 1919. Avan sa, Satan ti esey met divizion parmi pep Bondie pou touletan. Me an 1919, tigit-tigit Bondie ti re-organiz zot ek zot ti revinn ini.

Sa lepok-la, laplipar serviter Bondie ti ena lesperans pou vinn bann lerwa ek bann pret dan lesiel ansam avek Zezi. (Revelasion 20:6) Zot ti parey kouma baton pou Zida. Selman, bien tigit parmi zot ti ena lesperans pou viv pou touletan lor later. Me avek letan, bann ki ena sa lesperans-la finn ogmante. (Zekaria 8:23) Zot ti parey kouma baton ki ti “pou Zozef.”

Azordi, toule-de group pe servi Zeova ansam. Ek zot ena enn sel Lerwa, Zezi Kris. Dan profesi Ezekiel, apel Zezi “mo serviter David.” (Ezekiel 37:24, 25) Zezi ti priye so Papa pou so bann disip: “Ki zot tou kapav vinn enn sel, parey kouma twa, Papa, to ini avek mwa ek mwa mo ini avek twa.” * (Get not.) (Zan 17:20, 21, NW.) Zezi ti osi predir ki so ti troupo, bann disip ki ena lesperans pou al dan lesiel, ti pou vinn “enn sel troupo” ansam avek so bann “lezot brebi.” Zot tou ti pou swiv “enn sel berze.” (Zan 10:16, NW.) Parey kouma Zezi ti dir, tou bann serviter Bondie zot ini azordi, ki zot ena lesperans pou al dan lesiel ouswa pou res lor later!

^ par. 10 Kan Zezi ti donn so bann disip bann sign pou dernie zour, li ti servi plizir lexanp. Li interesan pou note ki premierman li ti fer referans ar “lesklav fidel ek saz,” enn ti group frer ki ena lesperans pou al dan lesiel ki ti pou gid pep Bondie. (Matie 24:45-47, NW.) Apre sa, li ti servi enn lot lexanp pou fer referans ar tou bann Kretien ki ena lesperans pou al dan lesiel. (Matie 25:1-30) Finalman li ti koz lor bann ki ti pou soutenir bann frer Kris ek ki ti pou viv pou touletan lor later. (Matie 25:31-46) Dan mem fason, kan profesi Ezekiel ti koumans realize dan nou lepok, li ti aplik premierman ar bann ki ena lesperans pou al dan lesiel. Ek mem si souvan dis tribi Izrael pa reprezant bann ki ena lesperans pou viv pou touletan lor later, linite ki mansione dan sa profesi-la rapel nou linite ki ena parmi sa bann-la ek bann ki ena lesperans pou al dan lesiel.