LATOUR DEGARD (EDISION LETID) Ziliet 2016

Dan sa nimero-la ena bann lartik letid apartir le 29 Out ziska le 25 Septam 2016.

Rod Rwayom Bondie, pa Bann Kitsoz Materyel

Zezi explike kifer nou bizin kontrol nou bann dezir pou vinn materyalis.

Kifer Nou Bizin “Kontign Veye”?

Trwa move linflians kapav anpes nou kontign res lor nou gard, si nou pa fer atansion.

Rekonesans pou Bondie So Faver ki Personn Pa Merite

Ki pli gran aksion ki Zeova finn fer pou donn limanite so faver ki personn pa merite?

Pres Bon Nouvel Konsernan Faver Bondie ki Personn Pa Merite

Kouma eski ‘bon nouvel lor Rwayom Bondie’ met laksan lor faver Bondie ki personn pa merite?

“Pa Per. Mo Pou Ed Twa”

Zeova finn montre ki Li enn kamarad fidel kan so bann serviter dan detres ek difikilte.

Kestion Bann Lekter

Ezekiel sapit 37 koz lor de baton ki’nn vinn enn sel baton. Ki sa reprezante?