Skip to content

Skip to table of contents

 LARTIK LETID 1

“Pa Trakase, Parski Mo To Bondie”

“Pa Trakase, Parski Mo To Bondie”

“Pa per, parski mo avek twa. Pa trakase, parski mo to Bondie. Mo pou fortifie twa, wi, mo pou ed twa.”​—IZA. 41:10.

KANTIK 7 Zeova, Nou Lafors

REZIME *

1-2. (a) Kouma mesaz ki ena dan Izai 41:10 ti ankouraz enn ser ki apel Yoshiko? (b) Kisannla ankor kapav tir profi ar mesaz ki ena dan Izai 41:10?

ENN ser fidel ki apel Yoshiko ti gagn enn move nouvel. So dokter ti dir li ki li ena zis de-trwa mwa pou viv. Kouma li ti reazir? Yoshiko ti rapel enn so bann verse Labib prefere, Izai 41:10. * (Lir.) Lerla avek kalm li ti dir so dokter ki li pa per, parski Zeova ti pe trap so lame. * Mesaz rekonfortan ki ena dan sa verse-la ti ed nou ser pou met tou so konfians an Zeova. Sa mem verse-la kapav ed nou pou gard nou kalm kan nou ena pou fer fas ar bann gran difikilte. Pou kone kouma sa verse-la kapav ed nou gard nou kalm, premierman, anou gete kifer Bondie ti donn Izai sa mesaz-la.

2 O-koumansman, Zeova ti demann Izai pou ekrir sa bann parol-la pou rekonfort bann Zwif ki plitar ti pou al an exil dan Babilonn. Selman, Zeova finn prezerv sa mesaz-la pa zis pou bann Zwif ki ti al an exil me pou tou so bann serviter ki ti pou vini apre. (Iza. 40:8; Rom. 15:4) Zordi, nou pe viv dan “bann moman difisil,” ek plis ki avan, nou bizin bann lankourazman ki ena dan liv Izai.​—2 Tim. 3:1.

3. (a) Ki bann promes ena dan text pou lane 2019, setadir Izai 41:10? (b) Kifer nou bizin sa bann promes-la?

3 Dan sa lartik-la, nou pou get sirtou trwa promes Zeova ki fortifie nou lafwa ek ki trouv dan Izai 41:10: (1) Zeova pou avek nou, (2) Li nou Bondie, ek (3) Li pou ed nou. Nou  bien bizin sa bann promes-la * parski, parey kouma Yoshiko, nou gagn boukou difikilte dan nou lavi. Nou bizin osi fer fas ar bann presion ki ena dan sa lemond-la. Sertin parmi nou pe mem andir bann persekision ar bann gouvernman bien pwisan. Anou examinn sa trwa promes-la enn par enn.

“MO AVEK TWA”

4. (a) Ki premie promes nou pou examine? (Get osi not.) (b) Dan ki fason Zeova exprim santiman ki Li ena pou nou? (c) Ki lefe bann parol Bondie ena lor twa?

4 Pou koumanse, Zeova rekonfort nou par sa bann parol-la: “Pa per, parski mo avek twa.” * Pou montre ki Li avek nou, Zeova donn nou tou so latansion ek so lafeksion. Gete kouma Li exprim lamour ek lafeksion ki Li ena pou nou. Zeova dir: “To finn gagn valer devan mo lizie, to finn gagn loner, ek mo finn kontan twa.” (Iza. 43:4) Pena okenn pwisans dan liniver ki kapav fer Zeova aret kontan bann ki servi Li; Li pou touletan fidel. (Iza. 54:10) So lamour ek so lamitie donn nou plis kouraz. Azordi, Li pou protez nou parey kouma Li ti protez so kamarad Abram (Abraam) dan lepase. Zeova ti dir li: “Pa per Abram. Mo enn boukliye pou twa.”​—Zen. 15:1.

Avek led Zeova, nou kapav andir bann gran difikilte ki kouma bann inondasion ek bann laflam dife (Get paragraf 5-6) *

5-6. (a) Kouma nou kone ki Zeova anvi ed nou kan nou pe fer fas ar nou bann difikilte? (b) Ki nou aprann ar lexanp Yoshiko?

5 Nou kone ki Zeova anvi ed nou kan nou pe fer fas ar nou bann difikilte parski Li ti promet so pep: “Kan to travers delo, mo pou avek twa, ek kan to travers bann larivier, zot pa pou nway twa. Kan to mars atraver dife, to pa pou brile, ni bann laflam pa pou bril twa.” (Iza. 43:2) Ki sa bann parol-la vedir?

6 Zeova pa promet ki Li pou tir bann problem ki rann nou lavi difisil, me Li pa pou permet ki nou nwaye ar bann “larivier” problem ki nou gagne ek Li pa pou les bann “laflam” difikilte ki nou gagne fer nou ditor dan enn fason permanan. Li donn nou garanti ki Li pou avek nou, ek ki Li pou ed nou “travers” sa bann difikilte-la. Ki Zeova pou fer? Li pou ed nou pou kalme nou laper pou ki nou kapav res fidel anver Li,  mem devan lamor. (Iza. 41:13) Yoshiko, ki nou ti mansione pli avan, ti trouve kouma sa bann parol-la zot vre. So tifi dir: “Nou ti inpresione kan nou ti trouve kouma nou mama ti gard so kalm. Nou ti vremem trouve ki Zeova ti pe donn li lape lespri. Ziska zour so lamor, Mami inn koz ar bann ners ek bann pasian lor Zeova ek So bann promes.” Ki nou aprann ar lexanp Yoshiko? Kan nou ena konfians dan sa promes Bondie la, setadir “mo pou avek twa,” nou osi nou pou ena kouraz ek nou pou res for dan nou bann leprev.

“MO TO BONDIE”

7-8. (a) Ki deziem promes nou pou examine, ek ki li pe rod dir? (b) Kifer Zeova ti dir bann Zwif ki ti an exil: “Pa trakase”? (c) Kouma bann parol ki ena dan Izai 46:3, 4 sirman ti ed pep Bondie pou pa gagn per?

7 Get deziem promes ki Izai ti ekrir: “Pa trakase, parski mo to Bondie.” Ki Izai ti pe rod dir? Dan sa verse-la, mo orizinal ki’nn servi pou “trakase” vedir ki “a-sak fwa to get par deryer parski to per tansion enn kitsoz ouswa enn kikenn danzere fer twa ditor” ouswa savedir “get otour twa parey kouma enn dimounn ki pe panike dan enn sitiasion danzere fer.”

8 Kifer Zeova ti dir bann Zwif ki ti pou al an exil dan Babilonn ki fode pa zot “trakase”? Li ti kone ki bann dimounn dan Babilonn ti pou gagn per. Kifer zot ti pou per? Ver lafin bann 70 lane ki bann Zwif ti pou an exil, larme Medo-Pers, ki ti enn larme bien pwisan, ti pou atak Babilonn. Zeova ti pou servi sa larme-la pou tir so pep dan Babilonn. (Iza. 41:2-4) Kan bann Babilonien ek lezot nasion ki ti viv dan sa lepok-la ti kone ki larme Medo-Pers pe vini, zot ti esey gard zot kouraz. Zot ti dir sakenn zot kamarad: “To bizin for.” Zot ti osi fer plis zidol dan lespwar ki sa bann bondie-la ti pou protez zot. (Iza. 41:5-7) Antretan, Zeova ti kalme leker bann Zwif ki ti an exil. Li ti dir zot: “Twa, O Izrael, [konpare ar bann nasion ki otour twa] tomem mo serviter . . . Pa trakase, parski mo to Bondie.” (Iza. 41:8-10) Remarke ki Zeova ti dir: “Mo to Bondie.” Avek sa bann parol-la, Zeova ti rasir so bann serviter fidel ki Li pa finn bliye zot. Li ti ankor zot Bondie, ek zot ti ankor so pep. Li ti dir zot: “Mo pou sarye zot . . . ek mo pou sap zot.” Pena dout ki sa bann parol bien rekonfortan la ti fortifie bann Zwif ki ti an exil.​—Lir Izai 46:3, 4. *

9-10. Kifer fode pa nou per? Donn enn lexanp.

9 Azordi, plis ki avan, bann dimounn otour nou pe trakase parski bann kondision ki ena dan lemond pe vinn deplizanpli pir. Pena dout ki nou osi nou afekte ar sa bann problem-la. Me fode pa nou gagn per. Zeova dir nou: “Mo to Bondie.” Kifer sa bann parol-la donn nou enn bon rezon pou gard nou kalm?

10 Anou pran enn lexanp: De dimounn, Jim ek Ben, pe vwayaze dan enn avion ki pe pas dan enn zonn kot ena bann gro divan ki pe sakouy avion-la. Letan bann presion divan la pe fer avion-la monte-desann, enn kikenn dir dan oparler: “Gard zot sintir atase parski nou pou pas dan enn zonn tirbilans pandan enn bon moman.” Jim koumans trakase. Me apre sa, pilot-la dir: “Pa trakase. Se zot komandan ki pe koze.” Letan Jim tann sa, li sakouy so latet, ek li dir: “Kouma li kapav vremem sir ki tou pou pas bien?” Me li remarke ki Ben pa pe paret trakase ditou. Alor, Jim demann li: “Kouma  ou reisi gard ou kalm koumsa?” Ben fer li enn sourir ek dir: “Parski mo bien konn sa pilot-la. Li mo papa!” Apre sa, Ben dir Jim: “Les mo dir ou inpe lor mo papa. Kan ou pou konn li ek so bann konpetans, mo sir ki ou osi ou pou gard ou kalm.”

11. Ki leson nou kapav aprann ar lexanp sa de pasaze-la?

11 Ki nou aprann ar sa lexanp-la? Parey kouma Ben, nou pa trakase parski nou bien konn Zeova, nou Papa ki dan lesiel. Nou kone ki dan bann dernie zour sa sistem-la Li pou ed nou travers bann pli gran difikilte ki kapav ena. (Iza. 35:4) Nou ena konfians dan Zeova, akoz sa nou kapav gard nou kalm mem si leres sa lemond-la dan enn gran laper. (Iza. 30:15) Nou osi fer parey kouma Ben kan nou partaz avek lezot bann rezon ki nou ena pou fer Bondie konfians. Lerla zot osi zot pou ena lasirans ki Zeova pou soutenir zot mem si zot fer fas ar bann gran difikilte.

“MO POU FORTIFIE TWA [EK] ED TWA”

12. (a) Ki trwaziem promes nou pou examine? (b) Lexpresion “lebra” Zeova fer nou rapel ki kitsoz?

12 Anou get trwaziem promes ki Izai ti ekrir: “Mo pou fortifie twa, wi, mo pou ed twa.” Izai ti’nn deza montre kouma Zeova ti pou fortifie so pep, kan li ti dir: “Zeova pou vini avek pwisans, ek so lebra pou dirize pou Li.” (Iza. 40:10) Labib souvan servi mo “lebra” dan enn fason sinbolik pou koz lor pwisans. Alor, kan Izai dir ki Zeova so “lebra pou dirize,” sa fer nou rapel ki Zeova Li enn Lerwa bien pwisan. Dan lepase, Li ti servi so gran lafors pou soutenir ek defann so bann serviter, ek azordi Li kontign fortifie ek protez bann ki fer Li konfians.​—Det. 1:30, 31; Iza. 43:10, not.

Tou zarm ki forme kont lebra pwisan Zeova pa pou reisi (Get paragraf 12-16) *

13. (a) Kan eski Zeova sirtou tini promes ki Li’nn fer pou fortifie nou? (b) Ki promes ki donn nou kouraz ek fer nou ena konfians?

13 Se sirtou kan nou bann lennmi pe  persekit nou ki Zeova tini so promes: “Mo pou fortifie twa.” Dan sertin parti later azordi, nou bann lennmi pe fer bann gran zefor pou aret nou travay predikasion ouswa interdi travay ki nou lorganizasion pe fer. Malgre sa bann latak-la, nou pa trakase plis ki bizin. Zeova inn donn nou enn garanti ki donn nou kouraz ek fer nou ena konfians. Li fer nou sa promes-la: “Okenn zarm ki forme kont twa pa pou reisi.” (Iza. 54:17) Sa bann parol-la fer nou pans trwa kitsoz bien inportan.

14. Kifer sa pa etonn nou ki bann lennmi Bondie atak nou?

14 Premierman, antan ki bann disip Zezi Kris, nou kone ki lezot pou ena laenn pou nou. (Mat. 10:22) Zezi ti anonse ki so bann disip ti pou gagn bann gran persekision dan bann dernie zour. (Mat. 24:9; Zan 15:20) Deziemman, profesi Izai ti anonse ki nou bann lennmi pa pou zis ena laenn pou nou; zot pou servi diferan zarm kont nou. Parmi sa bann zarm-la ena bann piez bien sournwa, bann foste ki bann dimounn dir lor nou, ek bann gran persekision. (Mat. 5:11) Zeova pa pou anpes nou bann lennmi servi sa bann zarm-la kont nou. (Efe. 6:12; Rev. 12:17) Me fode pa nou per. Kifer?

15-16. (a) Ki trwaziem kitsoz nou bizin rapel, ek kouma eski Izai 25:4, 5 montre sa? (b) Kouma eski Izai 41:11, 12 montre seki pou ariv bann ki pe lager kont nou?

15 Ena enn trwaziem kitsoz ki nou bizin rapel. Zeova ti dir ki “okenn zarm” ki servi kont nou “pa pou reisi.” Parey kouma enn miray protez nou kont enn gro lapli ki kapav fer bann gran dega, Zeova protez nou kont “koler bann dimounn ki san pitie.” (Lir Izai 25:4, 5. *) Nou bann lennmi pa  pou reisi fer nou bann ditor ki pou dire pou touletan.​—Iza. 65:17.

16 Anplis, nou ena plis konfians an Zeova parski Li dir nou an detay seki pou ariv bann ki “ankoler kont” nou. (Lir Izai 41:11, 12. *) Mem si nou bann lennmi pe fer bann gran zefor pou lager kont nou ouswa mem si sa lager-la pe vinn bien intans, so rezilta pou parey. Tou bann lennmi pep Bondie pou “vinn kouma enn nanye ditou ek zot pou detrir.”

KOUMA NOU KAPAV OGMANT NOU KONFIANS DAN ZEOVA?

Nou kapav ogmant nou konfians dan Zeova kan regilierman nou lir seki finn ekrir lor Li dan Labib (Get paragraf 17-18) *

17-18. (a) Kan nou lir Labib, kouma sa ogmant nou konfians dan Bondie? Donn enn lexanp. (b) Kan nou medit lor text pou lane 2019, kouma sa kapav ed nou?

17 Nou ogmant nou konfians dan Zeova kan nou aprann konn Li pli bien. Ek sel fason ki nou kapav vremem aprann konn Bondie pli bien se kan nou etidie Labib ek medit lor seki nou lir. Labib montre nou kouma Zeova ti protez so pep dan lepase. Sa rasir nou ki azordi osi Li pou protez nou.

18 Anou get zoli lexanp ki Izai servi pou montre kouma Zeova protez nou. Li konpar Zeova ar enn berze ek bann serviter Bondie ar bann mouton. Izai dir konsernan Zeova: “Avek so lebra, Li pou rasanble so bann ti mouton; ek Li pou sarye zot lor so lestoma.” (Iza. 40:11) Kan nou santi lame pwisan Zeova otour nou, nou santi nou proteze ek kalm. Pou ed nou gard nou kalm malgre bann problem ki nou pe fer fas, lesklav fidel ek saz inn swazir Izai 41:10 kouma text pou lane 2019, “Pa trakase, parski mo to Bondie.” Medit lor sa bann parol bien rasiran la. Zot pou fortifie twa kan to pou fer fas ar bann difikilte ki to pou gagne dan lavenir.

KANTIK 38 Li Pou Fer Twa Vinn For

^ par. 5 Text ki’nn swazire pou lane 2019 donn nou trwa rezon pou gard nou kalm mem kan ena bann move kitsoz ki pe arive dan lemond ouswa dan nou lavi. Sa lartik-la pou examinn sa bann rezon-la ek pou ed nou pou mwins trakase ek pou fer Zeova plis konfians. Medit lor nou text pou lane. Si to kapav, rapel li par ker. Li pou donn twa lafors pou fer fas ar bann difikilte ki to pou gagne dan lavenir.

^ par. 1 Izai 41:10: “Pa per, parski mo avek twa. Pa trakase, parski mo to Bondie. Mo pou fortifie twa, wi, mo pou ed twa, mo pou vremem trap twa for avek mo lame drwat lazistis.”

^ par. 3 EXPRESION KI’NN EXPLIKE: Enn promes se enn verite ki montre ki seki finn dir pou vremem arive. Bann promes ki Zeova fer ed nou pou mwins trakase kan nou gagn bann problem dan nou lavi.

^ par. 4 Izai 41:10, 13, ek 14 mansionn lexpresion “Pa per” trwa fwa. Dan sa bann mem verse-la souvan servi osi lexpresion “mo” (ki fer referans ar Zeova). Kifer Zeova ti inspir Izai pou servi lexpresion “mo” sa kantite fwa la? Pou atir latansion lor enn pwin inportan, setadir se zis kan nou fer Zeova konfians ki nou kapav gard nou kalm.

^ par. 8 Izai 46:3, 4: “‘Ekout mwa, zot bann desandan Zakob, ek zot tou bann desandan Izrael, zot ki mo finn soutenir avan zot nesans ek ki mo finn sarye dan vant. Ziska zot vinn vie mo pou res parey; ziska ki zot gagn seve blan mo pou kontign soutenir zot. Parey kouma mo finn deza fer, mo pou sarye zot ek soutenir zot ek sap zot.’”

^ par. 15 Izai 25:4, 5: Parski to finn vinn enn proteksion pou bann ti-dimounn, enn proteksion pou bann pov dan bann moman difisil, enn proteksion kont bann gro lapli, enn lonbraz kont saler. Kan koler bann dimounn ki san pitie vinn kouma enn gro lapli kont enn miray, parey kouma saler lor enn later ki sek, to fer bann etranze aret fer tapaz. Parey kouma lonbraz enn niaz fer saler disparet, pou nepli tann sante bann dimounn ki san pitie.”

^ par. 16 Izai 41:11, 12: 11 Gete! Tou bann ki pe ankoler kont twa to pou fer zot gagn onte ek to pou imilie zot. Bann ki pe lager kont twa pou vinn kouma enn nanye ditou ek zot pou detrir. 12 To pou rod bann zom ki pe lit kont twa, me to pa pou trouv zot; bann zom ki pe lager kont twa pou vinn kouma enn kitsoz ki pa existe, kouma enn nanye ditou.”

^ par. 56 DESKRIPSION ZIMAZ: Bann manb enn fami pe fer fas ar bann difikilte dan travay, akoz zot lasante, dan minister, ek dan lekol.

^ par. 58 DESKRIPSION ZIMAZ: Bann lapolis anvayir enn lakaz kot bann Temwin Zeova pe fer renion, me bann frer ek ser pa panike.

^ par. 60 DESKRIPSION ZIMAZ: Bann ladorasion an Fami ki regilie ed nou pou andire.