Skip to content

Skip to table of contents

 LARTIK LETID 2

Loue Zeova dan Kongregasion

Loue Zeova dan Kongregasion

“Dan nou lasanble [“kongregasion,” NW] mo pou sant to louanz.”​—PS. 22:22.

KANTIK 59 Loue Jah Ansam Avek Mwa

REZIME *

1. Ki David ti resanti konsernan Zeova, ek ki sa ti motiv li pou fer?

LERWA DAVID ti ekrir: “LESEGNER [“Zeova,” NW] li gran, li merit tou louanz.” (Ps. 145:3) Li ti kontan Zeova, ek sa lamour-la ti pous li pou loue Bondie “dan nou lasanble [“kongregasion,” NW].” (Ps. 22:22; 40:5) Pena dout ki to kontan Zeova ek to dakor avek bann parol David: “Nou loue twa, A Zeova, Bondie nou papa Izrael, pou touletan.”​—1 Kro. 29:10-13.

2. (a) Kouma nou kapav loue Zeova? (b) Ki bann difikilte sertin gagne, ek ki nou pou examine?

2 Azordi, enn fason ki nou loue Zeova se kan nou reponn pandan bann renion. Selman, boukou nou bann frer ek ser gagn difikilte pou fer sa. Zot anvi reponn dan bann renion me zot per. Kouma zot kapav vink sa laper-la? Ek ki bann konsey pratik kapav ed nou tou pou donn bann repons ki pou ankouraz lezot? Avan ki nou reponn sa bann kestion-la, anou get kat rezon prinsipal kifer nou donn bann repons dan renion.

KIFER NOU DONN BANN REPONS DAN RENION?

3-5. (a) Kouma finn explike dan Ebre 13:15, kifer nou donn bann repons dan renion? (b) Eski nou tou nou bizin donn mem kalite repons? Explike.

3 Zeova finn donn nou tou privilez pou loue Li. (Ps. 119:108) Bann repons ki nou done dan renion form parti bann “sakrifis” louanz, ek personn pa kapav ofer sa sakrifis-la dan nou plas. (Lir Ebre 13:15.) Eski Zeova atann ki  nou tou donn Li mem kalite sakrifis, ouswa repons? Non, Li pa atann sa!

4 Zeova kone ki nou ena diferan kapasite ek ki nou sitiasion pa parey, ek Li vremem apresie bann sakrifis ki nou kapav donn Li. Reflesi lor bann diferan kalite sakrifis ki Zeova ti aksepte ki bann Izraelit donn Li. Sertin Izraelit ti kapav ofer enn mouton ouswa enn kabri. Me enn Izraelit ki ti pov ti kapav ofer “de tourtrel ouswa de zenn pizon.” Ek si enn Izraelit pa ti kapav aste sa de zwazo-la, Zeova ti aksepte “enn diziem efa bon lafarinn.” (Lev. 5:7, 11) Lafarinn ti pli bomarse, me kanmem sa Zeova ti apresie sa sakrifis-la, tanki sa ti enn “bon lafarinn.”

5 Nou Bondie ki ena bonte ena mem santiman azordi. Kan nou donn bann komanter, Li pa atann ki nou tou nou ena mem fasilite pou koze kouma Apolos ouswa ki nou ena kapasite pou konvink lezot parey kouma Pol. (Zist. 18:24; 26:28, NW) Tou seki Zeova demann nou se pou donn bann meyer komanter ki nou kapav dapre nou limit. Rapel sa vev ki ti donn de ti pies larzan la. Li ti ena valer pou Zeova parski li ti donn so maximum.​—Lik 21:1-4.

Kan nou donn bann komanter nou ek bann ki ekout nou tir profi (Get paragraf 6-7) *

6. (a) Dapre Ebre 10:24, 25, kouma bann repons ki nou tande kapav ena enn lefe lor nou? (b) Kouma to kapav montre to rekonesans pou bann komanter ki ankouraz twa?

6 Nou ankouraz sakenn nou kamarad par nou bann komanter. (Lir Ebre 10:24, 25.) Nou tou nou kontan kan nou tann enn varyete komanter dan nou bann renion. Nou kontan bann repons sinp ek sinser ki enn zanfan done. Nou extra kontan kan nou tann enn kikenn avek lantouziasm partaz enn verite ki li’nn fek aprann. Ek nou admir bann ki pran “kouraz” pou donn enn komanter, mem si zot timid ouswa zot pe fek aprann nou lang. (1 Tes. 2:2) Kouma nou kapav montre nou rekonesans pou bann zefor ki zot fer? Par exanp, apre renion nou kapav remersie zot pou zot bann komanter bien ankourazan. Enn lot fason se kan noumem nou donn enn komanter. Lerla nou pa pou zis gagn bann lankourazman dan nou bann renion me  nou pou osi donn bann lankourazman.​—Rom. 1:11, 12.

7. Kouma nou tir profi kan nou fer komanter?

7 Noumem nou tir profi kan nou fer bann komanter. (Iza. 48:17) Kouma? Premierman, si nou anvi donn enn komanter, sa plis motiv nou pou prepar bien nou renion. Kan nou prepar bien nou bann renion, nou konpran pli bien Parol Bondie. Ek plis nou konpran, plis nou kapav aplik bann kitsoz ki nou aprann. Deziemman, kan nou partisipe nou pou plis apresie bann renion. Trwaziemman, parski sa demann bann zefor pou fer enn komanter, bien souvan nou rapel bann komanter ki nou fer pandan enn bon bout letan.

8-9. (a) Kouma nou trouve dan Malaki 3:16, dapre twa ki Zeova resanti kan nou fer bann komanter? (b) Malgre sa, kifer sertin gagn per?

8 Nou fer Zeova plezir kan nou koz lor nou lafwa. Nou kapav sir ki Zeova ekout nou ek Li apresie zefor ki nou fer pou reponn dan renion. (Lir Malaki 3:16. *) Kan nou fer boukou zefor pou fer Li plezir, Zeova montre nou so lapresiasion kan Li beni nou.​—Mal. 3:10.

9 Li kler ki nou ena bann bon rezon pou fer bann komanter dan renion. Kanmem sa, kitfwa sertin per pou lev zot lame. Si to dan sa ka-la, pa dekouraze. Anou examinn sertin prinsip Labib, de-trwa lexanp, ek sertin konsey pratik ki kapav ed nou tou pou donn plis komanter dan bann renion.

VINK TO LAPER

10. (a) Ki laper boukou parmi nou ena? (b) Kifer kitfwa se enn bon sign si to per pou donn komanter?

10 Eski to santi to lestoma vire sak fwa ki to pans pou lev to lame pou donn enn komanter? Si wi, to pa tousel. An realite, laplipar parmi nou resanti enn laper kan  nou donn komanter. Me avan ki to sirmont sa laper-la, to bizin kone ki kitsoz ki fer twa per. Eski to per tansion to bliye seki to ena pou dir ouswa to donn enn move repons? Eski to per tansion to komanter pou mwin bon ki pou lezot? An realite, si to ena sa bann santiman-la, se enn bon sign. Sa montre ki to ena limilite ek ki to konsider lezot pli siperyer ki twa. Zeova kontan limilite. (Ps. 138:6; Fil. 2:3) Me Zeova anvi osi ki to loue Li ek ki to ankouraz to bann frer ek ser dan renion. (1 Tes. 5:11) Li kontan twa ek Li pou donn twa kouraz ki to bizin.

11. Sit sertin verse ki kapav ed nou.

11 Anou examinn sertin verse ki kapav ed nou. Labib dir ki nou tou nou fer erer kan nou koze. (Zak 3:2) Ni Zeova ni nou bann frer ek ser pa atann ki nou parfe. (Ps. 103:12-14) Apretou, nou bann frer ek ser se nou bann fami ek zot kontan nou. (Mark 10:29, 30; Zan 13:35) Zot konpran ki parfwa nou pa reisi dir seki nou ti pe rod dir.

12-13. Ki nou aprann ar lexanp Neemi ek Zonas?

12 Reflesi lor sertin lexanp Biblik ki kapav ed twa pou sirmont to bann laper. Rapel lexanp Neemi. Li ti servi dan pale enn lerwa bien pwisan. Neemi ti tris parski li ti tann dir ki bann miray ek bann laport Zerizalem ti’nn detrir. (Ne. 1:1-4) Sey mazine ki kantite Neemi ti pe strese ek per kan lerwa ti demann li kifer li ti paret tris! Deswit Neemi ti fer enn lapriyer ek apre sa li ti reponn lerwa. Ek lerla lerwa ti pran bann dispozision pou ed pep Bondie. (Ne. 2:1-8) Reflesi osi lor lexanp Zonas. Kan Zeova ti demann li pou koz avek bann dimounn ki ti res dan Niniv, Zonas ti telman per ki li ti al dan enn lot direksion. (Zonas 1:1-3) Me avek led Zeova, Zonas ti al Niniv ek ti pres avek sa bann dimounn-la. Ek so bann parol ti fer boukou dibien bann dimounn ki ti res laba. (Zonas 3:5-10) Nou aprann ar lexanp Neemi ki li inportan ki nou priye avan ki nou reponn. Ek nou aprann ar lexanp Zonas ki Zeova kapav ed nou pou servi Li mem si nou ena bann gran laper. Alor, dapre twa lekel ki fer pli per, donn komanter dan renion ouswa pres enn mesaz zizman avek bann dimounn dan Niniv?

13 Ki bann konsey pratik kapav ed twa pou donn bann komanter ankourazan dan renion? Anou examinn sertin sa bann konsey-la.

14. Kifer nou bizin prepar bien pou nou bann renion, ek kan eski nou kapav fer sa?

14 Prepar twa pou sak renion. Kan to bien organiz twa ek to prepar twa bien, to pou plis santi twa alez pou donn komanter. (Prov. 21:5) Biensir, nou tou nou pena mem program pou prepar nou bann renion. Eloise, enn vev ki ena plis ki 80 an, koumans prepar so Latour Degard koumansman lasemenn. Li dir: “Mo  plis apresie bann renion kan mo prepare alavans.” Joy, ki travay aplintan, rezerv letan dan Samdi pou prepar so Latour Degard. Li dir: “Mo kontan kan sa ankor fre dan mo latet.” Ike, enn ansien ki bien okipe ek ki osi enn pionie, dir: “Mo trouv sa pli bon pou mwa kan mo etidie tigit-tigit toutlong lasemenn olie ki mo etidie boukou enn sel kout.”

15. Kouma to kapav prepar twa bien pou renion?

15 Pou prepar twa bien pou sak renion, ki to bizin fer? Sak fwa ki to koumans etidie, priye pou gagn lespri sin. (Lik 11:13; 1 Zan 5:14) Apre sa, pran de-trwa minit pou examinn seki to pou al etidie. Analiz so tit, bann soutit, bann zimaz, ek bann lankadre. Ek kan to pe etidie sak paragraf, lir maximum verse ki’nn site. Medit lor sa bann linformasion-la, konsantre twa inpe plis lor bann pwin ki to anvi reponn. Plis to prepar twa bien, plis to pou tir profi ek li pou pli fasil pou to donn bann komanter.​—2 Kor. 9:6.

16. Ki bann zouti nou ena, ek kouma to servi zot?

16 Si to kapav, servi bann zouti elektronik dan enn lang ki to kone. Zeova, atraver so lorganizasion, finn donn nou sa bann mwayin-la pou ed nou prepar nou bann renion. Aplikasion JW Library® ed nou pou download lor enn laparey elektronik, kouma portab ouswa tablet, bann piblikasion ki nou etidie. Lerla nou kapav etidie ouswa omwin lir ouswa ekout sa bann piblikasion-la, ninport kan ek ninport kotsa nou ete. Sertin servi sa aplikasion-la pandan brek dan travay ouswa dan lekol, ouswa kan zot pe vwayaze. Gras-a Watchtower Library ek Watchtower BIBLIOTEK LOR INTERNETli pli fasil pou fer bann resers lor bann pwin ki nou anvi examine plis an profonder.

Kan eski to rezerv letan pou prepar to bann renion? (Get paragraf 14-16) *

17. (a) Kifer li bon ki to prepar plizir komanter? (b) Ki to finn aprann ar video Vinn Kamarad Zeova​—Prepar To Repons?

17 Si posib, prepar plizir komanter pou sak renion. Kifer? Parski pa touletan kan to lev lame ki to pou gagn repons. Kitfwa lezot osi pou lev zot lame anmemtan, ek frer ki pe fer size-la kapav swazir enn parmi zot. Pou ki renion fini dan ler, kitfwa frer-la pou bizin limit kantite komanter ki done lor enn size. Alor pa ofanse ni dekouraze si li pa donn twa repons depi koumansman. Si to prepar plizir komanter, to pou gagn plis lokazion pou reponn. Kitfwa enn komanter ki to kapav prepare se lir enn verse Labib. Me si to kapav, prepar osi enn komanter dan to prop mo. *

18. Kifer nou bizin donn bann ti komanter?

18 Donn bann ti komanter. Souvan  bann komanter ki pli ankourazan se bann komanter ki kourt ek sinp. Alor, fixe lobzektif pou donn bann ti komanter. Esey fer enn komanter anviron 30 segonn. (Prov. 10:19; 15:23) Si depi bien lontan to donn bann komanter dan renion, to ena enn rol bien inportan pou zwe, setadir donn enn bon lexanp kan to fer bann ti komanter. Si to donn bann komanter konplike ki bien long, lezot kapav gagn per, ek zot kapav panse ki zot pa pou reisi donn bann komanter kouma twa. Anplis, kan to fer bann ti komanter, sa donn plis dimounn lokazion pou partisipe dan renion. Si se twa ki reponn an premie, donn enn repons sinp ek direk. Pa sey kouver tou bann pwin ki ena dan enn paragraf. Apre ki’nn examinn pwin prinsipal pou enn paragraf, to kapav reponn lor bann lezot pwin.​—Get lankadre “ Ki Bann Repons Mo Kapav Done?

19. Kouma frer ki pe fer size-la kapav ed twa, me ki to pou bizin fer?

19 Fer frer ki pe fer size-la kone ki to ti pou kontan reponn dan enn paragraf presi. Si to desid pou fer sa, to bizin koz avek frer-la bien avan ki renion koumanse. Kan ariv moman pou reponn dan sa paragraf-la, lev to lame vit ek bien lao pou ki frer-la trouv twa.

20. Kifer nou kapav konpar bann renion ar enn repa ki nou pe partaze ar nou bann kamarad?

20 Trouv bann renion kouma enn repa ki twa ek to bann bon kamarad pe partaze ansam. Fer koumadir sertin kamarad dan kongregasion inn organiz enn griyad ek zot finn demann twa pou prepar bann ti kitsoz pou manze. Kouma to pou reazir? Kitfwa to pou inpe strese, me sirman to pou fer to maximum pou amenn enn kitsoz ki zot tou pou kontan. Se Zeova ki invit nou pou bann renion ek Li donn nou enn latab ranpli ar bann bon kitsoz. (Ps. 23:5; Mat. 24:45, NW) Ek Li bien kontan kan nou amenn enn ti kado, tanki nou pe donn seki nou ena meyer. Alor prepar bien ek partisip tanki to kapav. Lerla, to pa pou zis manze lor latab Zeova, me to pou osi amenn enn kado pou partaze ar kongregasion.

KANTIK 2 Zeova Se To Nom

^ par. 5 Parey kouma David, enn ekrivin Psom, nou tou nou kontan Zeova ek nou kontan loue Li. Nou gagn enn lokazion spesial pou montre nou lamour pou Zeova kan nou zwenn ansam avek nou kongregasion pou ador Bondie. Me selman, sertin parmi nou gagn difikilte pou reponn dan bann renion. Si twa osi to gagn difikilte pou reponn, sa lartik-la kapav ed twa pou konpran kifer to gagn per pou reponn ek pou sirmont sa bann laper-la.

^ par. 8 Malaki 3:16: “Sa lepok-la, bann ki ena lakrint pou Zeova ti pe koze ant zot, sakenn ar so kamarad, ek Zeova ti pe pran kont, ek ti pe ekoute. Ek finn ekrir enn liv souvenir devan Li, pou bann ki ena lakrint pou Zeova ek pou bann ki medit lor so nom.”

^ par. 17 Get video Vinn Kamarad Zeova​—Prepar To Repons, lor jw.org. Get anba PIBLIKASION > VIDEO > ZANFAN.

^ par. 64 DESKRIPSION ZIMAZ: Bann manb enn kongregasion pe reponn avek lazwa dan letid Latour Degard.

^ par. 66 DESKRIPSION ZIMAZ: Sertin manb kongregasion ki dan zimaz avan ti pe donn bann komanter pandan letid Latour Degard. Mem si zot sitiasion pa parey, zot tou finn rezerv letan pou examinn bann size ki pou etidie dan renion.