Skip to content

Skip to table of contents

 LARTIK LETID 4

Ki enn Sinp Repa Ansegn Nou lor enn Lerwa dan Lesiel?

Ki enn Sinp Repa Ansegn Nou lor enn Lerwa dan Lesiel?

“Sa reprezant mo lekor. . . . Sa reprezant mo disan, ‘disan lalians.’”​—MAT. 26:26-28NW.

KANTIK 16 Loue Jah pou Garson Ki Li’nn Swazire

REZIME *

1, 2. (a) Kifer nou kapav atann ki Zezi ti pou montre nou enn fason sinp pou komemor so lamor? (b) Ki bann kalite Zezi nou pou examine?

ESKI to kapav dekrir seki pase toule lane pandan Memoryal lamor Zezi Kris? Pena dout ki laplipar parmi nou rapel bann kitsoz ki fer pandan Repa Nou Segner. Kifer? Parski sa repa-la li bien sinp. Selman, sa levennman-la ena enn gran linportans. Alor, nou kapav demann noumem: ‘Kifer sa repa-la li sinp koumsa?’

2 Pandan so minister lor later, bann dimounn ti konn Zezi kouma enn kikenn ki ti ansegn bann verite inportan dan enn fason sinp, kler, ek fasil pou konpran. (Mat. 7:28, 29) Dan mem fason, li finn montre nou kouma komemor * so lamor dan enn fason sinp me ki ranpli ar sinifikasion. Anou examinn bien sa repa Memoryal la ek sertin kitsoz ki Zezi ti dir ek fer. Nou pou apresie ankor plis limilite, kouraz ek lamour ki Zezi ena, ek nou pou aprann kouma nou kapav imit li pli bien.

ZEZI ENA LIMILITE

Bann lanblem Memoryal, setadir dipin ek divin, rapel nou ki Zezi finn donn so lavi pou nou ek ki asterla li pe regne kouma nou Lerwa dan lesiel (Get paragraf 3-5)

3. Dapre Matie 26:26-28, kifer nou dir ki repa Memoryal ki Zezi ti etabli ti bien sinp, ek ki sa de kitsoz ki li ti servi la reprezante?

3 Zezi ti avek so 11 zapot fidel kan li ti etabli Memoryal so lamor. Li ti pran seki ti reste pou repa Pak ek li ti fer sa sinp komemorasion-la. (Lir Matie 26:26-28,  NW. *) Li ti servi zis dipin san lelvin ek divin ki ti deza la. Zezi ti dir so bann zapot ki sa dipin-la ti reprezant so lekor parfe ek ki divin-la ti reprezant so disan parfe, ki biento li ti pou done an sakrifis pou zot. Kitfwa bann disip pa ti etone ki sa nouvo levennman-la ti sinp. Kifer?

4. Kouma konsey ki Zezi ti donn Mart ed nou pou konpran kifer Zezi ti fer an-sort ki repa Memoryal bien sinp?

4 Anou gete seki ti arive plizir mwa avan, pandan trwaziem lane minister Zezi, kan li ti al rann enn vizit so bann kamarad, Lazar, Mart, ek Mari, ki ti bien pros ar li. Dan sa moman kot zot tou ti rilax la, Zezi ti koumans ansegne. Mart ti la, me li ti okipe pou prepar enn gran repa pou so invite spesial. Kan Zezi ti trouv sa, avek bonte li ti koriz Mart, ek ti ed li pou konpran ki li pa touletan neseser pou fer enn gran repa. (Lik 10:40-42) Plitar, zis de-trwa lertan avan so lamor, Zezi ti aplik so prop konsey. Li ti fer an-sort ki repa Memoryal li sinp. Ki sa ansegn nou lor Zezi?

5. Ki sa levennman bien sinp la ansegn nou lor Zezi, ek kouma sa li an-akor avek Filipien 2:5-8?

5 Dan tou seki Zezi ti dir ek fer, li ti montre limilite. Alor, sa pa etonn nou ki li’nn montre enn gran limilite pandan dernie lanwit so lavi lor later. (Mat. 11:29) Li ti kone ki li ti pre pou ofer pli gran sakrifis ki ti pou ena dan listwar ek ki Zeova ti pou resisit li ek donn li enn gran pozision dan lesiel. Mem si li ti konn sa, li pa finn rod atir latansion lor limem ek demann pou komemor so lamor dan enn fason konplike. Okontrer, li ti demann so bann disip ki enn fwa par an, atraver enn sinp repa, zot rapel seki li’nn fer. (Zan 13:15; 1 Kor. 11:23-25, NW) Sa repa sinp me apropriye la montre nou ki Zezi pa enn dimounn fier. Nou kontan ki limilite se enn parmi bann pli gran kalite ki nou Lerwa ki dan lesiel ena.​—Lir Filipien 2:5-8, NW. *

6. Kouma nou kapav imit limilite Zezi kan nou pe fer fas ar bann gran difikilte?

 6 Kouma nou kapav imit limilite Zezi? Se kan nou fer lintere lezot pas avan seki pou nou. (Fil. 2:3, 4) Reflesi enn kout lor dernie lanwit ki Zezi ti pase lor later. Zezi ti kone ki biento li ti pou konn enn lamor atros; kanmem sa, li ti bien trakase pou so bann zapot fidel ki biento ti pou an-dey akoz li. Alor, li ti pas sa dernie lanwit-la pou donn zot bann linstriksion, ankouraz zot, ek rasir zot. (Zan 14:25-31) Avek limilite, Zezi ti montre ki li ti plis trakase pou bien-net lezot ki so prop bien-net. Se enn bon lexanp ki li finn les nou, pa vre!

ZEZI ENA KOURAZ

7. Kouma Zezi ti montre enn gran kouraz zis apre ki li ti etabli Repa Nou Segner?

7 Zis apre ki Zezi ti etabli Repa Nou Segner, li ti montre enn gran kouraz. Kouma? Zezi ti aksepte pou fer seki so Papa ti demann li, mem si li ti kone ki li pou mor kouma enn blasfemater. (Mat. 26:65, 66; Lik 22:41, 42) Zezi ti gard so lintegrite dan enn fason parfe pou onor nom Zeova, soutenir drwa ki Bondie ena pou dirize, ek fer bann dimounn ki repanti gagn posibilite pou viv pou touletan. Anmemtan, Zezi ti prepar so bann disip pou seki pe atann zot devan.

8. (a) Ki Zezi ti dir so bann zapot fidel? (b) Dan bann lane apre lamor Zezi, kouma bann disip Zezi ti swiv lexanp kouraz ki li finn lese?

8 Zezi ti osi montre kouraz kan li ti met enn kote bann kitsoz ki ti kapav trakas li ek li ti konsantre li lor seki so bann zapot fidel ti bizin. Apre ki Zezi ti fer Zida ale, li ti etabli sa sinp repa-la. Sa ti pou rapel bann ki ti pou al regne avek Zezi ki bann benediksion zot gagne gras-a disan ki Zezi inn verse ek lefe ki zot form parti  dan sa lalians-la. (1 Kor. 10:16, 17, NW) Pou ed zot res fidel ek al dan lesiel avek Zezi, Zezi ti dir so bann disip seki li ek so Papa ti atann zot fer. (Zan 15:12-15) Zezi ti osi dir so bann zapot ki bann leprev ti pe atann zot. Apre sa, Zezi ti ankouraz zot pou swiv so lexanp kan li ti dir zot: “Gard kouraz!” (Zan 16:1-4a, 33) Boukou lane plitar, bann disip Zezi ti ankor pe swiv lespri sakrifis ek kouraz ki li ti montre. Mem si zot ti bizin soufer, zot ti soutenir sakenn zot kamarad dan plizir leprev.​—Ebre 10:33, 34.

9. Kouma nou kapav imit kouraz ki Zezi ti ena?

9 Li parey azordi, nou swiv lexanp Zezi kan nou osi nou ena kouraz. Par exanp, sa demann kouraz pou ed nou bann frer ki pe gagn persekision akoz zot lafwa. Parfwa, nou bann frer al dan prizon dan enn fason inzis. Kan sa arive, nou bizin fer tou seki nou kapav pou zot, savedir osi defann zot. (Fil. 1:14; Ebre 13:19) Enn lot fason ki nou montre kouraz se kan nou kontign prese. (Zist. 14:3, NW) Parey kouma Zezi, nou bien deside pou pres mesaz lor Rwayom Bondie, mem si bann dimounn opoze ek persekit nou. Parfwa, nou kapav trouve ki nou mank kouraz. Ki nou kapav fer?

10. Dan bann semenn avan Memoryal, ki nou bizin fer, ek kifer?

10 Nou kapav ena plis kouraz kan nou reflesi lor lesperans ki nou ena gras-a sakrifis ki Zezi inn fer. (Zan 3:16; Efe. 1:7) Dan bann semenn avan Memoryal, nou gagn enn lokazion spesial pou ogmant plis nou rekonesans pou laranson. Pandan sa moman-la, swiv program lektir Labib pou Memoryal ek medit an profonder lor bann levennman ki finn pase avan ek apre lamor Zezi. Lerla, kan nou pou asiste Memoryal, nou pou konpran pli bien  linportans bann lanblem ek seki sa sakrifis ki pa kapav konpare la reprezante. Kan nou konpran seki Zeova ek Zezi finn fer pou nou ek bann bienfe ki nou ek nou bann pros gagne gras-a sa, nou lesperans pou lavenir grandi. Ek sa motiv nou osi pou andire avek kouraz ziska lafin.​—Ebre 12:3NW.

11-12. Ki nou finn aprann ziska ler?

11 Ziska ler nou finn aprann ki Repa Nou Segner pa zis rapel nou lor laranson me osi lor bann zoli kalite ki Zezi ena kouma limilite ek kouraz. Nou vremem rekonesan ki Zezi pe kontign manifeste sa bann kalite-la antan ki nou Gran Pret dan lesiel, ki pe pled dan nou faver! (Ebre 7:24, 25) Pou montre nou rekonesans, avek fidelite nou bizin komemor lamor Zezi parey kouma li finn donn lord pou fer. (Lik 22:19, 20, NW) Nou fer sa, zour ki koresponn ar le 14 Nizan, dat pli inportan dan lane.

12 Sinplisite sa levennman-la montre nou enn lot kalite ki finn pous Zezi pou donn so lavi pou nou. Kan li ti lor later, bann dimounn ti konn li pou sa kalite-la. Ki sa kalite-la sa?

ZEZI ENA LAMOUR

13. Kouma Zan 15:9 ek 1 Zan 4:8-10 dekrir lamour ki Zeova ek Zezi finn montre, ek kisannla ki gagn bann benediksion gras-a zot lamour?

13 Dan tou seki li ti fer, Zezi ti imit dan enn fason parfe lamour ki Zeova ena pou nou. (Lir Zan 15:9; 1 Zan 4:8-10.) Me pli inportan, se lamour ki finn pous Zezi pou donn so lavi pou nou. Ki nou ena lesperans pou al viv dan lesiel ouswa nou form parti bann “lezot mouton,” nou tou nou gagn bann benediksion gras-a lamour ki Zeova ek so Garson finn montre anver nou atraver sa sakrifis-la. (Zan 10:16; 1 Zan 2:2) Reflesi osi lor bann lanblem ki servi zour Memoryal; sa montre lamour ek konsiderasion ki Zezi ena pou so bann disip. Kouma?

Avek lamour Zezi ti etabli enn repa Memoryal ki ti ase sinp pou ki kapav komemor sa pandan plizir siek ek dan diferan sirkonstans (Get paragraf 14-16) *

14. Dan ki fason Zezi ti montre lamour pou so bann disip?

14 Zezi finn montre so lamour anver so bann disip ki ena lesperans pou al viv dan lesiel, kan li pa’nn etabli enn seremoni konplike, me enn sinp repa. Sa bann disip-la ti pou bizin fer Memoryal sak lane, ek zot ti pou fer sa dan diferan sitiasion, mem dan prizon. (Rev. 2:10) Eski zot ti reisi obeir Zezi? Wi!

15-16. Kouma sertin finn arive komemor Memoryal mem dan bann sitiasion difisil?

15 Depi premie siek ziska azordi, bann vre Kretien finn touzour fer zefor pou komemor lamor Zezi. Zot ti fer tou zot posib pou swiv model ki ti etabli pou Repa Nou Segner, parfwa dan bann kondision difisil. Anou pran de-trwa lexanp. Kan Frer Harold King ti tousel dan so selil, dan enn prizon dan la Chine, li ti bizin rod enn mwayin pou fer Memoryal. San ki lezot remarke, li ti prepar bann lanblem pou Memoryal avek seki li ti ena. Li ti osi kalkil dat Memoryal avek maximum presizion ki li ti kapav. Kan ti ariv ler pou komemor Memoryal, tousel dan so selil li ti sante, priye, ek li ti fer enn diskour baze lor Labib.

16 Anou pran enn lot lexanp. Enn group ser ki ti dan enn kan konsantrasion pandan Deziem Lager Mondial, ti riske zot lavi pou komemor Memoryal. Selman, parski bann kitsoz ki ti servi pou sa levennman-la ti sinp, zot ti reisi fer Memoryal dan enn fason diskre. Zot rakonte: “Nou ti fer enn leron otour enn stoul ki ti kouver avek enn linz blan ek lor la ti ena  bann lanblem. Nou ti alim enn labouzi, parski si nou ti alim lalimier kitfwa lezot ti pou trouve seki nou ti pe fer. . . . Nou ti refer nou promes ar nou Papa pou servi tou nou lafors pou defann so nom ki sin.” Vremem zot ti montre enn gran lafwa! Pena dout ki Zezi finn montre enn gran lamour kan li’nn rann sa fasil pou nou pou komemor Memoryal mem dan bann sitiasion difisil!

17. Ki bann kestion nou kapav demann noumem?

17 Amezir ki zour Memoryal pe koste, nou bizin demann noumem sa bann kestion-la: ‘Kouma mo kapav imit ankor plis lamour ki Zezi ti montre? Eski mo pans plis seki mo bann konpagnon Kretien bizin olie ki seki mwa mo bizin? Eski mo atann tro ar mo bann frer ek ser, ouswa eski mo rekonet ki zot ena bann limit?’ Anou touletan imit Zezi ek “met [nou] dan plas [nou] kamarad.”​—1 Pier 3:8NW.

GARD SA BANN LESON-LA BIEN KLER DAN TO LESPRI

18-19. (a) Ki nou kapav sir? (b) Ki to bien deside pou fer?

18 Dan enn tigit letan ankor nou pou aret komemor Memoryal lamor Kris. Kan Zezi pou “vini” pandan gran detres, li pou rasanble dan lesiel “bann ki li finn swazir” ek ki ankor lor later, ek lerla pou nepli fer Memoryal.​—1 Kor. 11:26, NW; Mat. 24:31.

19 Mem kan pou nepli komemor Memoryal, nou kapav sir ki pep Zeova pou kontign rapel sa levennman sinp la. Sa pou fer zot rapel pli gran lexanp limilite, kouraz, ek lamour ki finn existe. Lerla, tou bann ki’nn asiste sa levennman-la pou koz lor la ar tou bann ki pou vivan sa lepok-la. Me pou ki nou tir profi depi asterla mem ar sa levennman-la, nou bizin bien deside pou imit limilite, kouraz, ek lamour ki Zezi finn montre. Si nou fer sa, nou kapav sir ki Zeova pou rekonpans nou.​—2 Pier 1:10, 11.

KANTIK 13 Kris, Nou Model

^ par. 5 Biento nou pou asiste Repa Nou Segner pou komemor lamor Zezi Kris. Sa repa sinp la ansegn nou boukou lor limilite, kouraz ek lamour Zezi. Dan sa lartik-la, nou pou examine kouma nou kapav imit bann zoli kalite ki Zezi ti manifeste.

^ par. 2 EXPRESION KI’NN EXPLIKE: Komemor vedir fer enn kitsoz spesial pou rapel ek onor enn levennman ouswa enn dimounn inportan.

^ par. 3 Matie 26:26-28: 26 Pandan ki zot ti pe kontigne manze, Zezi ti pran enn dipin ek apre ki li ti fer enn lapriyer, li ti kas li ek kan li ti pe donn sa so bann disip, li ti dir: ‘Pran, manze. Sa reprezant mo lekor.’ 27 Li ti pran osi enn koup, ek apre ki li ti fer lapriyer pou remersie Bondie, li ti donn zot sa, ek li ti dir: ‘Bwar sa zot tou; 28 parski sa reprezant mo disan, “disan lalians” ki pou verse pou boukou dimounn pou ki zot pese pardone.’”

^ par. 5 Filipien 2:5-8: Gard sa mem latitid ki Kris Zezi ti ena la, ki mem si li ti existe dan form Bondie, li pa ti pans pou pran plas Bondie, setadir pou vinn egal ar Bondie. Non, me li ti les tou, li ti pran form enn esklav ek li ti vinn parey kouma bann zom. Anplis, kan li ti vinn kouma enn zom, li ti abes limem, ek li ti obeir ziska lamor, wi, lamor lor enn poto soufrans.”

^ par. 58 DESKRIPSION ZIMAZ: Pe montre kouma bann fidel serviter ti fer Memoryal dan premie siek; ver lafin bann lane 1800; dan enn kan konsantrasion Nazi; ek dan nou lepok, dan enn sinp Lasal Renion ki ouver, dan enn pei Sid l’Amérique kot ena enn klima so.