Skip to content

Skip to table of contents

 LARTIK LETID 5

Ki sa Montre lor Nou kan Nou Asiste Bann Renion?

Ki sa Montre lor Nou kan Nou Asiste Bann Renion?

“Kontign anons lamor nou Segner, ziska ki li vini.”​—1 KOR. 11:26NW.

KANTIK 18 Rekonesans pou Laranson

REZIME *

1-2. (a) Ki Zeova trouve kan plizir milyon dimounn zwenn ansam pou komemor Repa Nou Segner? (Get zimaz lor kouvertir.) (b) Ki nou pou examine dan sa lartik-la?

ESEY mazine seki Zeova trouve kan plizir milyon dimounn atraver later zwenn ansam pou komemor Repa Nou Segner. Li pa zis trouve ki ena boukou dimounn; me Li remark sak dimounn ki’nn vinn asiste sa levennman-la. Par exanp, Li trouve kisannla toule lane vinn asiste Memoryal avek fidelite. Parmi zot, kitfwa ena bann dimounn ki pe vini malgre ki zot pe fer fas ar bann gran persekision. Ena lezot ki pa vinn souvan nou bann renion, me zot konsider sa kouma enn kitsoz inportan pou asiste Memoryal. Zeova remark osi bann ki pe asiste Memoryal pou premie fwa, kitfwa par kiryozite.

2 Pena dout ki sa fer Zeova kontan kan Li trouv tou sa bann dimounn-la asiste Memoryal. (Lik 22:19, NW) Me selman, se pa ki kantite dimounn inn vini ki Zeova gete an premie. Seki plis interes Zeova, se pou ki rezon zot inn vini; ki zot mobil. Dan sa lartik-la, nou pou examinn enn kestion bien inportan: Kifer eski nou pa asiste zis Memoryal, me osi tou bann lezot renion ki Zeova donn bann ki kontan Li?

Partou lor later pe akeyir plizir milyon dimounn ki pe vinn asiste Repa Nou Segner (Get paragraf 1-2)

LIMILITE POUS NOU POU ASISTE BANN RENION

3-4. (a) Kifer nou asiste bann renion? (b) Kan nou asiste bann renion, ki sa montre lor nou? (c) An-akor avek seki 1 Korintien 11:23-26 dir, kifer nou bizin asiste Memoryal?

3 Rezon prinsipal kifer nou asiste bann renion kongregasion se parski zot form parti dan nou ladorasion. Enn lot rezon se parski dan bann renion, Zeova ansegn nou. Bann dimounn ki fier panse ki zot konn tou ek ki zot pena nanye pou aprann. (3 Zan 9, NW) Parkont nou, nou bien anvi ki Zeova ek lorganizasion ki Li pe servi ansegn nou.​—Iza. 30:20; Zan 6:45.

 4 Kan nou asiste bann renion, sa montre ki nou ena limilite, setadir ki nou anvi ki Zeova ansegn nou. Nou asiste Memoryal pa zis parski nou santi nou oblize me osi parski avek limilite nou anvi obeir sa komannman Zezi la: “Kontign fer sa an mo memwar.” (Lir 1 Korintien 11:23-26, NW. *) Sa renion-la ranforsi nou lesperans konsernan lavenir ek rapel nou ki kantite Zeova kontan nou. Selman, Zeova kone ki pa zis enn fwa par an ki nou bizin lankourazman. Akoz sa, Li donn nou bann renion toule semenn ek Li ankouraz nou pou asiste sa bann renion-la. Limilite pous nou pou obeir. Sak semenn, nou pas plizir lertan pou prepar ek pou asiste sa bann renion-la.

5. Kifer bann dimounn ki ena limilite aksepte linvitasion Zeova?

Sak lane, Zeova invit bann dimounn pou ki Li ansegn zot, ek boukou dimounn ki ena limilite aksepte so linvitasion. (Iza. 50:4) Zot kontan kan zot asiste Memoryal, ek apre zot koumans asiste lezot renion. (Zaka. 8:20-23) Ansam avek zot, nou kontan pou les Zeova, “[nou] sover, [nou] liberater” ansegn ek konsey nou. (Ps. 40:17) Se enn gran privilez pou les Zeova ek Zezi, so garson ki Li bien kontan, ansegn nou. Eski ena enn lot kitsoz ki kapav rann nou pli zwaye ouswa ki pli inportan ki aksepte enn linvitasion koumsa?​—Mat. 17:5; 18:20; 28:20.

6. Kouma limilite ti ed enn misie pou asiste Memoryal?

Sak lane, nou fer zefor pou invit maximum dimounn pou vinn asiste Memoryal. Boukou dimounn ki ena limilite finn tir profi kan zot finn aksepte sa linvitasion-la. Anou get enn lexanp. Finn gagn plizir lane, enn misie ti gagn enn linvitasion Memoryal, me li ti dir sa frer ki ti kit sa linvitasion-la ki li pa pou kapav vini. Selman, zour Memoryal, frer-la ti etone kan li ti trouv sa mem misie-la rant dan Lasal Renion. Misie-la ti telman inpresione ar lakey ki li ti gagne, ki li ti koumans asiste bann lezot renion. Avredir, li ti rat zis trwa renion dan sa lane-la. Ki ti ed li pou asiste tou bann renion? Li ti ena ase limilite pou sanz lide. Plitar, sa frer ki ti invit li la ti dir: “Li enn dimounn ki ena enn gran limilite.” Pena dout ki Zeova ti atir sa misie-la pou vinn ador Li, ek azordi li enn frer.​—2 Sam. 22:28; Zan 6:44NW.

7. Kouma seki nou aprann dan renion ek dan nou lektir Labib kapav ed nou pou ena limilite?

7 Seki nou aprann dan bann renion ek seki nou lir dan Labib kapav ed nou pou ena limilite. Pandan bann semenn avan Memoryal, nou bann renion souvan koz lor Zezi ek lor limilite ki li finn montre kan li finn donn so lavi kouma enn ranson. Ek pandan bann zour avan Memoryal, li pou bon si nou kapav lir bann verse Labib ki koz lor bann levennman ki finn arive avan ek apre lamor ek rezireksion Zezi. Seki nou aprann dan sa bann renion-la ek seki nou lir dan sa bann verse Labib la pou ogmant nou rekonesans pou sakrifis ki Zezi inn fer pou nou. Sa pous nou pou imit so limilite ek pou fer volonte Zeova, mem kan sa li difisil.​—Lik 22:41, 42.

KOURAZ ED NOU POU ASISTE BANN RENION

8. Kouma Zezi ti montre kouraz?

8 Enn lot fason ki nou esey imit Zezi se kan nou montre kouraz. Pans lor kouraz ki  li finn montre bann zour avan so lamor. Li ti kone ki so bann lennmi ti pou imilie li, bat li, ek touy li. (Mat. 20:17-19, NW) Kanmem sa, li ti aksepte pou donn so lavi. Kan ler ti’nn arive, li ti dir so bann zapot fidel ki ti avek li dan zardin Zetsemani: “Leve, anou ale! Gete, li pe vini, sa dimoun ki pou livre mwa la.” (Mat. 26:36, 46) Ek kan enn lafoul dimounn avek zot bann zarm ti vinn aret li, li ti avans devan, li ti fer kone kisannla li ete, ek li ti demann bann solda pou les so bann disip ale. (Zan 18:3-8) Se vremem enn gran kouraz ki Zezi finn montre! Azordi, bann Kretien ki ena lesperans pou al dan lesiel ek bann ki form parti dan bann lezot mouton, pe fer zefor pou imit kouraz Zezi. Kouma?

Kan avek kouraz to asiste bann renion sa fortifie lezot (Get paragraf 9) *

9. (a) Kifer parfwa nou bizin ena kouraz pou kapav asiste bann renion regilierman? (b) Kouma nou lexanp kapav ankouraz nou bann frer ki anprizone akoz zot lafwa?

9 Pou asiste bann renion regilierman, kitfwa nou bizin ena kouraz, sirtou kan nou pe fer fas ar bann sitiasion difisil. Sertin nou bann frer ek ser kontign asiste bann renion mem si zot pe soufer akoz zot inn perdi enn kikenn dan lamor, ouswa akoz bann dekourazman, ouswa bann problem lasante. Lezot, avek boukou kouraz asiste bann renion mem si zot gagn bann gran lopozision avek bann manb zot fami ouswa avek gouvernman. Pans enn kout kouma nou lexanp kapav ankouraz nou bann frer ki anprizone akoz zot lafwa. (Ebre 13:3) Kan zot tande ki nou pe kontign servi Zeova malgre nou bann difikilte, sa ogmant zot lafwa ek kouraz ek donn zot lafors pou kontign gard zot lintegrite. Lapot Pol ti viv enn sitiasion koumsa kan li ti dan prizon dan Rom. Sak fwa ki li ti gagn nouvel ki so bann frer pe kontign servi Zeova avek fidelite, sa ti fer li kontan. (Fil. 1:3-5, 12-14) Enn tipe letan avan ouswa zis apre ki li ti sorti dan prizon, Pol ti ekrir enn let pou bann Kretien Ebre. Li ti ankouraz sa bann Kretien fidel-la pou “kontigne kontan zot kamarad kouma bann frer ek ser” ek pou pa abandonn zot bann renion.​—Ebre 10:24, 25; 13:1.

10-11. (a) Kisannla nou bizin invite pou Memoryal? (b) Dapre Efezien 1:7, ki rezon nou ena pou fer sa?

10 Nou montre kouraz kan nou invit nou bann fami, koleg travay, ek vwazin pou asiste Memoryal. Kifer nou invit sa bann dimounn-la? Nou telman ena enn gran rekonesans pou seki Zeova ek Zezi inn fer pou nou ki nou vremem anvi invit lezot pou vinn Memoryal. Nou anvi ki zot osi zot aprann kouma atraver laranson zot kapav gagn bann benediksion gras-a faver Zeova ki personn pa merite.​—Lir Efezien 1:7, NW; * Rev. 22:17.

11 Kan nou montre kouraz ek asiste renion ansam avek nou bann frer ek ser, nou montre osi enn lot kalite ki Bondie ek so  Garson finn montre dan enn fason extraordiner.

LAMOUR POUS NOU POU ASISTE RENION

12. (a) Kouma nou bann renion ogmant nou lamour pou Zeova ek Zezi? (b) Kouma 2 Korintien 5:14, 15 ankouraz nou pou imit Zezi?

12 Nou lamour pou Zeova ek Zezi pous nou pou asiste bann renion. Lerla, seki nou aprann dan renion ogmant nou lamour pou Zeova ek so Garson. Dan bann renion souvan rapel nou bann kitsoz ki Zeova ek Zezi inn fer pou nou. (Rom. 5:8) Memoryal sirtou rapel nou gran lamour ki Zeova ek Zezi ena pou bann dimounn, mem anver bann ki pa konpran valer laranson. Ek parski nou leker ranpli ar rekonesans, nou esey imit Zezi dan nou lavi toulezour. (Lir 2 Korintien 5:14, 15, NW. *) Anplis, nou leker pous nou pou loue Zeova parski Li finn donn nou laranson. Enn fason ki nou loue Zeova se kan nou fer bann komanter dan nou bann renion.

13. Kouma nou kapav montre ki kantite nou kontan Zeova ek so Garson? Explike.

13 Nou kapav montre Zeova ek Zezi ki kantite nou kontan zot kan nou aksepte fer bann sakrifis pou zot. Souvan, nou bizin fer diferan kalite sakrifis pou nou kapav asiste nou bann renion. Boukou kongregasion fer enn renion apre ler travay kot bien souvan nou fatige. Ek fer enn lot renion pandan wikenn kan lezot dimounn pe repoze. Eski Zeova remarke kan nou asiste nou bann renion mem kan nou fatige? Pena dout ki Li trouve! Avredir, plis nou bizin fer bann zefor, plis Zeova apresie lamour ki nou pe montre pou Li.​—Mark 12:41-44.

14. Kouma Zezi finn les nou enn lexanp kan li finn montre enn lamour ki pa egois?

14 Zezi finn les nou enn lexanp kan li finn montre enn lamour ki pa egois. Li pa ti zis aksepte mor pou so bann disip me osi viv enn lavi kot sak zour li ti fer lintere so bann disip pas avan so prop lintere. Par exanp, li ti ansam avek so bann disip mem kan li ti fatige fizikman ouswa fatige moralman. (Lik 22:39-46) Ek li ti plis konsantre li lor seki li ti kapav donn lezot, pa lor seki li ti kapav gagne ar lezot. (Mat. 20:28) Kan  nou lamour pou Zeova ek nou bann frer li bien for, nou pou fer tou seki nou kapav pou asiste Repa Nou Segner ek osi tou bann lezot renion kongregasion.

15. Kisannla nou anvi sirtou ede?

15 Nou form parti dan fami bann vre Kretien, ek nou profit tou lokazion pou invit bann nouvo pou asiste renion ansam avek nou. Selman, nou anvi sirtou ed bann “ki pros avek nou dan lafwa” me ki’nn vinn inaktif. (Gal. 6:10) Nou montre zot ki nou kontan zot kan nou ankouraz zot pou asiste nou bann renion, sirtou Memoryal. Parey kouma Zeova ek Zezi, nou extra kontan kan nou trouv bann inaktif retourn ver Zeova, nou Papa ek nou Berze ki kontan nou.​—Mat. 18:15.

16. (a) Kouma nou kapav ankouraz sakenn nou kamarad, ek kouma nou bann renion pou ed nou? (b) Kifer sa peryod lane la li enn bon moman pou rapel bann parol Zezi ki trouv dan Zan 3:16?

16 Dan bann semenn ki pe vini, invit maximum dimounn pou asiste Memoryal Vandredi swar le 19 Avril 2019. (Get lankadre “ Eski To Pou Invit Zot?”) Pandan toutlong lane, nou anvi ankouraz sakenn nou kamarad pou asiste regilierman tou bann renion ki Zeova donn nou. Amezir ki lafin sa sistem-la pe aprose, nou bann renion pou ed nou gard nou limilite, kouraz, ek lamour. (1 Tes. 5:8-11) Avek tou nou leker, anou montre seki nou resanti pou Zeova ek so Garson ki finn telman kontan nou!​—Lir Zan 3:16.

KANTIK 126 Tini Ferm, Res lor To Gard, Vinn For

^ par. 5 Vandredi 19 Avril 2019, apre kouse soley, nou pou komemor Memoryal lamor Zezi Kris, renion pli inportan dan lane. Ki kitsoz ki pous nou pou asiste sa levennman-la? Pena dout ki se parski nou anvi fer Zeova plezir. Dan sa lartik-la, nou pou gete ki sa montre lor nou kan nou asiste Memoryal ek bann lezot renion ki fer toule semenn.

^ par. 4 1 Korintien 11:23-26: 23 Parski mo finn gagn ar Lesegner seki mwa osi mo finn transmet zot: dan lanwit ki ti pou livre nou Segner Zezi, li ti pran enn dipin, 24 ek apre ki li ti remersie Bondie, li ti kas sa ek li ti dir: ‘Sa reprezant mo lekor ki mo pou done pou zot. Kontign fer sa an mo memwar.’ 25 Apre repa, li ti fer parey avek koup-la, ek li ti dir: ‘Sa koup-la reprezant nouvo lalians gras-a mo disan. Kontign fer sa an mo memwar sak fwa ki zot pou bwar sa koup-la.’ 26 Parski sak fwa ki zot manz sa dipin-la ek bwar sa koup-la, zot kontign anons lamor nou Segner, ziska ki li vini.”

^ par. 10 Efezien 1:7: “Par li, nou libere par laranson gras-a so disan, wi, nou gagn pardon pou nou bann pese, dapre labondans so faver ki personn pa merite.”

^ par. 12 2 Korintien 5:14, 15: 14 Lamour ki Kris ena, met enn lobligasion lor nou, parski nou finn tir konklizion ki enn sel zom finn mor pou tou dimounn; ek alor tou dimounn ti’nn mor. 15 Ek li’nn mor pou nou tou, pou ki bann ki viv nepli viv pou zotmem, me pou sa kikenn ki’nn mor pou zot ek ki’nn releve.”

^ par. 55 DESKRIPSION ZIMAZ: Enn frer ki dan prizon akoz so lafwa pe gagn lankourazman gras-a enn let ki so fami inn avoy li. Li kone ki bannla pa finn bliye li, ek li kontan kan li gagn nouvel ki so fami osi pe res fidel anver Zeova malgre bann konfli politik ki ena dan zot landrwa.