Skip to content

Skip to table of contents

Ki Kalite Lamour Fer Nou Gagn Vre Lazwa?

Ki Kalite Lamour Fer Nou Gagn Vre Lazwa?

“Ere sa pep ki ena Zeova kouma so Bondie!”​—PSOM 144:15NW.

KANTIK: 111, 109

1. Kifer lepok kot nou pe viv li diferan ar tou lezot lepok?

NOU pe viv dan enn lepok ki bien diferan ar tou lezot lepok ki finn ena dan listwar limanite. Zeova pe rasanble enn gran lafoul dimounn ki sorti dan tou “bann nasion, tou bann tribi, bann pep ek langaz,” parey kouma Labib ti predir. Zot “enn nasion for” kot ena plis ki wit milyon dimounn ki zwaye ek ki “pe ador [Bondie] lanwit-lizour.” (Revelasion 7:9, 15; Izai 60:22) Zame pa finn ena otan dimounn ki finn aprann kontan Bondie ek lezot dimounn.

2. Ki lot kalite lamour bann dimounn ki pa kamarad Bondie ena? (Get zimaz dan koumansman lartik.)

2 Selman, Labib ti osi anonse ki dan nou lepok, bann dimounn ki pa kamarad Bondie ti pou ena enn lot kalite lamour: enn lamour ki egois. Lapot Pol ti ekrir ki dan bann dernie zour, bann dimounn ti pou “kontan zotmem, pou kontan kas,” ek “kontan plezir plito ki Bondie.” (2 Timote 3:1-4NW.) Enn lamour ki egois li kontrer ar lamour pou Bondie. Kan enn dimounn ena bann lobzektif egois sa pa  rann li ere, mem si li krwar ki sa pou rann li ere. Okontrer, sa kree enn lemond egois ki rann lavi tou dimounn difisil.

3. Ki nou pou examine dan sa lartik-la, ek kifer?

3 Lapot Pol ti kone ki boukou dimounn ti pou ena enn lamour ki egois ek ki sa ti pou bien danzere pou bann Kretien. Alor li ti dir zot “res lwin” ar bann dimounn ki ena enn lamour koumsa ouswa evit zot. (2 Timote 3:5NW.) Me nou pa kapav koup tou kontak avek sa bann kalite dimounn-la. Alor, ki nou kapav fer pou ki nou pa devlop mem latitid ki sa bann dimounn-la ek fer plezir Zeova ki enn Bondie lamour? Anou get diferans ki ena ant lamour ki Bondie anvi nou ena ek lamour ki’nn dekrir dan 2 Timote 3:2-4NW. Apre sa, nou kapav examinn noumem ek gete kouma nou kapav montre enn lamour ki pou vremem donn nou satisfaksion ek lazwa.

KONTAN BONDIE OUSWA KONTAN NOUMEM?

4. Kifer pena nanye demal pou kontan noumem?

4 Pol ti ekrir: “Bann dimounn pou kontan zotmem.” Eski savedir ki li pa bon ki nou kontan noumem? Non, li normal ki nou kontan noumem ek sa li neseser. Zeova inn kree nou dan sa fason-la. Zezi ti dir: “To bizin kontan to prosin kouma tomem.” (Mark 12:31NW.) An realite, nou pa kapav kontan lezot si nou pa kontan noumem. Labib dir osi: “Bann mari bizin kontan zot fam, kouma zot prop lekor. Dimoun ki kontan so fam kontan limem. Personn pa air so prop lekor, me li nouri li e donn li boukou latansion.” (Efezien 5:28, 29) Alor pena nanye demal pou kontan noumem.

5. Kouma to pou dekrir bann dimounn ki kontan zotmem plis ki bizin?

Me lamour ki nou trouve dan 2 Timote 3:2 li pa normal ek li fer ditor. Li enn lamour egois. Si enn dimounn kontan limem plis ki bizin, savedir ki li ena enn lopinion ki tro ot lor limem. (Lir Romin 12:3.) Li gagn plis so traka ki traka lezot. Kan bann kitsoz pa pas kouma bizin, li met tor lor lezot olie ki li aksepte so responsabilite. Enn komanter lor Labib konpar enn dimounn ki kontan limem ar enn tang ki ramas li kouma enn boul pou sof limem avek so bann pwal ki bien dou me ki tourn so bann pikan ver lezot. Bann dimounn ki koumsa zot pa vremem ere.

Lamour ki Bondie anvi nou ena fer nou devlop bann zoli kalite

6. Ki bann bon rezilta nou gagne kan nou kontan Bondie?

6 Sertin biblis panse ki Pol ti mansionn sa kalite lamour-la an premie parski sa lamour-la fer bann dimounn devlop bann defo ki li ti site zis apre. Parkont, lamour ki Bondie anvi nou ena fer nou devlop bann zoli kalite kouma lazwa, lape, pasians, zantiyes, bonte, lafwa, douser, ek metriz lor noumem. (Galat 5:22, 23NW.) Enn ekrivin Psom ti ekrir: “Ere sa pep ki ena Zeova kouma so Bondie!” (Psom 144:15NW.) Zeova Li enn Bondie ere, ek so pep osi ere. Anplis,  bann serviter Zeova zot ere parski zot donn lezot. Zot pa parey kouma bann dimounn ki kontan zotmem plis ki bizin ek pans zis seki zot kapav gagne.​—Zistwar Bann Apot 20:35NW.

Ki nou kapav fer pou nou evit tro kontan noumem, larzan, ouswa plezir? (Get paragraf 7)

7. Ki bann kestion pou ed nou examinn nou lamour pou Bondie?

7 Kouma nou kapav kone si lamour ki nou ena pou noumem pe vinn pli for ki nou lamour pou Bondie? Reflesi lor sa bon konsey-la: “Pa fer nanye avek lide pou lev lager ni pou met zotmem an avan, me avek limilite konsider lezot pli siperyer ki zot, ek pa rod zis zot prop lintere, me osi lintere lezot.” (Filipien 2:3, 4NW.) Nou kapav demann noumem: ‘Eski mo swiv sa konsey-la? Eski mo pe fer zefor pou fer seki Bondie anvi mo fer? Eski mo rod bann lokazion pou ed lezot dan kongregasion ek dan predikasion?’ Li pa touletan fasil pou donn nou letan ek nou lenerzi. Kitfwa nou bizin fer boukou zefor ek sakrifie sertin kitsoz ki nou kontan. Me pena nanye ki kapav donn nou plis lazwa kan nou kone ki nou pe fer Souverin liniver plezir!

8. Ki sertin Kretien finn fer parski zot kontan Bondie?

8 Sertin Kretien inn abandonn enn karyer ki ti kapav fer zot vinn ris parski zot kontan Bondie ek zot anvi servi Li plis. Ericka, ki enn dokter, ti desid pou fer pionie olie ki li fer enn karyer dan domenn medikal. Li ek so mari finn kapav servi dan plizir pei. Li dir: “Tou bann lexperyans ki nou’nn fer kan nou’nn ede dan bann teritwar etranze, ek osi tou bann kamarad ki nou’nn gagne, finn rann nou lavi pli meyer.” Ericka ankor pe travay dokter, me li servi laplipar so  letan ek so lenerzi pou ansegn bann dimounn lor Zeova ek pou ed so bann frer ek ser. Li dir ki sa donn li “enn gran lazwa ek boukou satisfaksion.”

BANN TREZOR DAN LESIEL OUSWA LOR LATER?

9. Kifer enn dimounn ki kontan kas pa pou ere?

9 Pol ti ekrir ki bann dimounn ti “pou kontan kas.” Finn gagn de-trwa lane, enn pionie dan Irlande ti koz avek enn misie lor Bondie. Sa misie-la ti ouver so port-mone, ti trap de-trwa biye, ek ti dir: “Samem mo Bondie!” Mem si boukou dimounn pa pou dir ki zot konsider larzan kouma zot Bondie, me zot pans parey kouma sa misie-la. Zot kontan kas ek bann kitsoz ki zot kapav aste avek sa. Me Labib donn sa lavertisman-la: “Sa kikenn ki kontan larzan la zame li pa pou ase ar larzan, ni sa kikenn ki kontan larises-la, ar kas ki rantre.” (Ekleziast 5:10) Enn dimounn ki kontan larzan zame li ase. Li touletan anvi gagn plis ek li fini so lavi ar rod kas. Ek sa fer li konn “boukou douler.”​—1 Timote 6:9, 10NW.

10. Ki Labib dir konsernan larises ek povrete?

10 Pena dout ki nou tou nou bizin kas. Li donn nou enn sertenn proteksion. (Ekleziast 7:12) Me eski nou kapav ere si nou ena zis ase larzan pou aste bann kitsoz ki nou bizin pou viv? Wi! (Lir Ekleziast 5:12. *) Agour garson Zake ti ekrir: “Pa fer mwa vinn ni mizer ni ris. Zis les mwa manz mo par manze.” Li pa difisil pou konpran kifer sa misie-la pa ti anvi vinn tro pov. Li ti dir ki li pa anvi tante pou kokin, parski si li kokin sa ti pou zet dezoner lor Bondie. Me kifer li pa ti anvi vinn ris? Li ti ekrir: “Pangar mo tro satisfe ar seki mo gagne ek mo renie twa ek dir: ‘Zeova, kisannla sa?’” (Proverb 30:8, 9) Kitfwa to konn bann dimounn ki met zot konfians dan larises olie ki dan Bondie.

11. Ki Zezi ti dir konsernan larzan?

11 Enn dimounn ki kontan larzan pa kapav fer Bondie plezir. Zezi ti dir: “Personn pa kapav travay kouma enn esklav pou de met; parski swa li pou ena laenn pou enn, ek li pou kontan lot-la, swa li pou atas li ar enn ek li pou mepriz lot-la. Zot pa kapav travay kouma bann esklav pou Bondie ek pou Larzan toulede.” Li ti dir osi: “Pa ramas trezor lor later, la kot lever ek larouy kapav detrir li, e kot voler kapav defonse pou kokin. Ramas zot trezor plito dan lesiel, la kot ni lever, ni larouy pa kapav detrir li, e kot voler pa kapav defonse pou kokin.”​—Matie 6:19, 20; 6:24NW.

12. Kan nou ena enn lavi sinp, kouma sa ed nou pou servi Zeova? Donn enn lexanp.

12 Boukou serviter Zeova pe fer zefor pou sinplifie zot lavi. Zot trouve ki kan zot fer sa, sa donn zot plis letan pou servi Zeova ek sa donn zot plis lazwa. Jack, ki res l’États-Unis, ti vann so gran lakaz ek biznes pou ki li kapav fer pionie avek so madam. Li dir: “Li ti bien difisil pou kit nou zoli lakaz ek nou zoli terin ki ti trouv dan lakanpagn.” Me pandan plizir lane li ti abitie rant lakaz strese akoz bann problem dan travay. Li dir: “Mo madam ki enn pionie permanan ti touletan zwaye. Li ti abitie dir: ‘Mo ena pli  bon patron ki kapav existe!’ Asterla ki mo’si mo pionie, nou toulede pe travay pou mem Patron, Zeova.”

‘Eski par mo fason viv mo montre ki mo vremem krwar seki Labib dir lor larzan?’

Ki nou kapav fer pou nou evit tro kontan noumem, larzan, ouswa plezir? (Get paragraf 13)

13. Ki kapav ed nou pou examinn nou fason panse lor larzan?

13 Kan nou examinn nou fason panse lor larzan, nou bizin onet avek noumem ek demann nou: ‘Eski par mo fason viv mo montre ki mo vremem krwar seki Labib dir lor larzan? Eski gagn larzan samem kitsoz pli inportan pou mwa? Eski mo plis interese ar bann kitsoz materyel ki mo relasion avek Zeova ek bann dimounn? Eski mo vremem krwar ki Zeova pou donn mwa seki mo bizin?’ Nou kapav sir ki zame Li pa pou desevwar bann ki fer Li konfians!​—Matie 6:33NW.

ESKI NOU KONTAN ZEOVA OUSWA PLEZIR?

14. Kouma nou kapav ena enn fason panse ekilibre lor plezir?

14 Labib ti osi anonse ki dan bann dernie zour, bann dimounn ti pou “kontan plezir.” Kouma nou ti trouve, pena nanye demal pou ena enn fason panse ekilibre lor noumem ek lor larzan. Li parey osi pou plezir, pena nanye demal pou profit lavi dan enn fason ekilibre. Sertin dimounn krwar ki fode pa ena plezir dan lavi, me se pa sa ki Zeova anvi pou nou. Labib donn bann fidel serviter Bondie sa lankourazman-la: “Ale, manz to manze ek bwar to divin avek leker kontan.”​—Ekleziast 9:7.

15. Ki savedir “kontan plezir”?

15 De Timote 3:4 koz lor bann dimounn ki kontan plezir ek ki pa pran kont Bondie dan zot lavi. Remarke ki sa verse-la pa dir ki bann dimounn pou kontan plezir plis ki Bondie. Sa ti pou rod dir ki zot kontan Bondie inpe. Me verse-la dir ki zot pou kontan plezir “plito ki Bondie.” Enn biblis ti ekrir ki sa verse-la “pa pe rod dir ki zot pou kontan Bondie mem enn tigit. Li pe rod dir ki zot pa pou kontan Bondie ditou.” Se enn lavertisman bien serye pou bann dimounn ki kontan plezir. Labib dekrir bann dimounn ki kontan plezir kouma bann ki les bann plezir ki ena dan sa lavi-la “antrenn zot.”​—Lik 8:14NW.

16, 17. Ki lexanp Zezi inn les nou konsernan bann plezir?

16 Zezi ti montre nou kouma nou kapav montre nou ekilibre an rapor avek plezir. Zezi ti al dan “enn maryaz” ek osi dan “enn gran fet.” (Zan 2:1-10; Lik 5:29) Dan maryaz-la, pa ti ena ase divin, alor Zezi ti fer enn mirak ek ti fer delo vinn divin. Enn lot fwa, kan bann dimounn ti pe kritik Zezi parski li ti pe manze ek bwar, Zezi ti montre dan enn fason bien kler ki sa bann dimounn-la pa ti ena enn fason panse ekilibre.​—Lik 7:33-36.

17 Kanmem sa, Zezi pa ti fer bann plezir pas an premie dan so lavi. Li ti fer Zeova pas an premie ek li ti fer tou pou ed lezot. Li ti aksepte mor lor enn poto  pou ki li kapav sov bann dimounn. Zezi ti dir bann ki anvi swiv li: “Zot bizin ere kan dimounn koz an mal lor zot, persekit zot ek koz manti pou dir tou sort kalite move kitsoz lor zot, akoz mwa. Zot bizin kontan ek sote avek lazwa, parski zot ena enn gran rekonpans dan lesiel; parski se koumsa mem ki bannla ti persekit bann profet ki ti avan zot.”​—Matie 5:11, 12NW.

Ki nou kapav fer pou nou evit tro kontan noumem, larzan, ouswa plezir? (Get paragraf 18)

18. Ki bann kestion nou kapav poz noumem pou kone ki kantite nou kontan bann plezir?

18 Kouma nou pou kone ki kantite nou kontan bann plezir? Nou kapav demann noumem: ‘Eski pou mwa bann divertisman pli inportan ki bann renion ek predikasion? Eski mo aksepte sakrifie sertin kitsoz ki mo kontan parski mo anvi servi Bondie? Kan mo swazir bann divertisman, eski mo reflesi lor seki Zeova pou panse lor mo bann swa?’ Parski nou kontan Bondie ek nou anvi fer Li plezir, nou pa zis evit bann kitsoz ki nou kone pa bon, me nou pou evit osi bann kitsoz ki nou panse kapav fer Li lapenn.​—Lir Matie 22:37, 38NW.

KOUMA NOU KAPAV ERE?

19. Kisannla zame pa pou vremem ere?

19 Lemond Satan inn fer bann dimounn soufer pandan anviron 6,000 an. Asterla ki nou dan bann dernie zour sa sistem-la, later ranpli ar bann dimounn ki nek pans zotmem, larzan, ek plezir. Zot zis pans seki zot kapav gagne ek zot fer zot prop dezir pas an premie. Me bann dimounn koumsa zot pa vremem ere! Okontrer, Labib dir: “Bienere dimounn ki trouv sekour dan Bondie ki Zakob ti priye; ki met tou lespwar dan LESEGNER [“Zeova,” NW] so Bondie.”​—Psom 146:5.

20. Kouma to lamour pou Bondie finn rann twa ere?

20 Bann serviter Zeova vremem kontan Zeova. Ek toule lane, ena ankor boukou lezot dimounn ki pe aprann konn Zeova ek pe aprann kontan Li. Sa montre ki Rwayom Bondie pe dirize, ek ki biento li pou amenn bann gran benediksion ki nou pa kapav imazine! Kan nou fer seki Zeova demann nou, sa fer Li kontan, ek sa fer nou gagn vre lazwa. Bann ki kontan Zeova pou touletan zwaye! Dan prosin lartik, nou pou examinn sertin defo ki enn lamour egois kapav fer bann dimounn devlope. Apre sa, nou pou gete kouma zot diferan ar bann zoli kalite ki bann serviter Zeova ena.

^ par. 10 Ekleziast 5:12: “Somey enn serviter li agreab, ki li manz tigit ouswa boukou. Me labondans ki enn ris ena, anpes li dormi.”