Skip to content

Skip to table of contents

Nou Zoli Linite ek Memoryal

Nou Zoli Linite ek Memoryal

“Li vremem bon ek li enn plezir pou . . . res ansam dan linite!”​—PSOM 133:1NW.

KANTIK: 18, 14

1, 2. An 2018, ki levennman pou rasanble nou dan enn fason extraordiner, ek kifer? (Get zimaz dan koumansman lartik.)

LE 31 Mars 2018, bann milyon dimounn dan lemond antie pou asiste enn levennman ki fer zis enn fwa par an. Apre kouse soley, bann Temwin Zeova ek lezot dimounn ankor pou zwenn ansam pou rapel sakrifis ki Zezi inn fer pou nou. Sak lane, Memoryal lamor Zezi rasanble bann dimounn dan enn fason extraordiner, plis ki ninport ki lezot levennman ki fer lor later.

2 Sirman Zeova ek Zezi bien kontan kan zot trouv bann milyon dimounn al asiste sa levennman spesial la sak lertan, partou dan lemond. Labib koz lor “enn gran lafoul, ki personn pa ti kapav konte, ki sorti dan tou nasion ek tribi ek pep ek lang.” Zot ti pe kriye: “Se gras-a nou Bondie ki pe asize lor tronn ek Lagno, ki nou gagn delivrans.” (Revelasion 7:9, 10NW.) Li extraordiner pou trouve ki  sak lane pou Memoryal, enn kantite dimounn donn loner Zeova ek Zezi pou bann gran kitsoz ki zot finn fer!

3. Ki bann kestion sa lartik-la pou reponn?

3 Dan sa lartik-la, to pou gagn repons pou sa kat kestion-la: (1) Kouma mo kapav prepar mwa pou Memoryal pou ki mo kapav tir maximum profi ar sa levennman-la? (2) Dan ki fason Memoryal ed pep Bondie pou gard zot linite? (3) Ki mo kapav fer pou favoriz linite parmi pep Bondie? (4) Eski enn zour pou ena enn dernie Memoryal? Si wi, kan?

KOUMA NOU KAPAV PREPAR NOU POU MEMORYAL POU KI NOU TIR MAXIMUM PROFI AR SA LEVENNMAN-LA?

4. Kifer li inportan ki nou asiste Memoryal?

Zeova ek Zezi remark zefor ki sakenn fer pou asiste Memoryal

4 Kifer li inportan ki nou asiste Memoryal? Enn rezon se parski kan nou asiste bann renion se enn fason kot nou ador Zeova. Nou kapav sir ki Zeova ek Zezi remark zefor ki sakenn fer pou asiste sa renion ki pli inportan dan lane la. Nou anvi montre Zeova ek Zezi ki nou pou fer tou nou zefor pou asiste Memoryal amwin ki vremem nou sitiasion pa permet nou fer li. Kan nou bann aksion montre ki bann renion inportan pou nou, nou donn Zeova enn lot rezon pou gard nou nom dan so “liv souvenir.” Sa liv-la apel osi “liv lavi.” Dan sa liv-la ena nom tou bann dimounn ki Zeova anvi donn lavi eternel.​—Malaki 3:16; Revelasion 20:15.

5. Dan bann semenn avan Memoryal, kouma to kapav ‘kontign teste tomem pou gete si to dan lafwa’?

5 Dan bann semenn avan Memoryal, nou kapav pas plis letan pou priye ek pou reflesi lor nou relasion avek Zeova. (Lir 2 Korintien 13:5NW.) Lapot Pol ti dir bann Kretien: “Kontign teste zotmem pou gete si zot dan lafwa.” Kouma nou kapav fer sa? Nou kapav demann noumem: ‘Eski mo vremem krwar ki se zis sa lorganizasion-la ki Zeova finn swazir pou fer so volonte? Eski mo pe fer mo maximum pou prese ek pou ansegn bonn nouvel? Eski mo bann aksion montre ki mo vremem krwar ki nou pe viv dan bann dernie zour ek ki regn Satan pre pou fini? Eski mo ankor ena enn konfians solid an Zeova ek Zezi parey kouma kan mo ti fek koumans servi Zeova?’ (Matie 24:14; 2 Timote 3:1; Ebre 3:14) Kan nou reflesi lor repons sa bann kestion-la, sa pou ed nou pou “kontign examine” seki nou ete.

6. (a) Ki sel fason nou kapav gagn lavi eternel? (b) Kouma enn ansien prepar li sak lane pou Memoryal, ek kouma to kapav imit li?

6 Enn fason pou prepar twa pou Memoryal se kan to lir ek reflesi lor bann lartik ki koz lor linportans sa levennman-la. (Lir Zan 3:16; 17:3NW.) Sel fason pou nou gagn lavi eternel se kan nou aprann konn Zeova ek nou ena lafwa dan so Garson, Zezi. Pou prepar nou pou Memoryal, nou kapav etidie  bann size ki pou ed nou vinn pli pros ar Zeova ek Zezi. Se seki enn frer ki ansien depi lontan fer. Pandan boukou lane, li finn fer enn koleksion bann lartik Latour Degard ki koz lor Memoryal ek lor lamour ki Zeova ek Zezi finn montre anver nou. Dan bann semenn avan Memoryal, li lir sa bann lartik-la ek li reflesi lor linportans sa levennman-la. Parfwa li azout enn-de lartik dan so koleksion. Li osi lir ek medit lor lektir Labib pou Memoryal. Sa ansien-la dir ki sak lane, sa permet li aprann bann nouvo kitsoz. Pli inportan ankor, so letid fer li kontan Zeova ek Zezi ankor plis. Kan to etidie dan sa fason-la, sa pou ogmant to lamour pou Zeova ek Zezi. To pou plis rekonesan pou seki zot finn fer, ek to pou tir plis profi pou Memoryal.

MEMORYAL ED NOU POU GARD NOU LINITE

7. (a) Pou ki kitsoz Zezi ti priye lanwit ki ti ena premie Repa Nou Segner? (b) Ki kitsoz montre ki Zeova inn reponn lapriyer Zezi?

7 Lanwit ki ti ena premie Repa Nou Segner, Zezi ti fer enn lapriyer spesial. Linite ki ena ant li ek so Papa ena boukou valer ek li ti priye konsernan sa linite-la. Zezi ti priye osi pou ki ena sa kalite linite-la parmi tou so bann disip. (Lir Zan 17:20, 21NW.) Pena dout ki Zeova ti reponn lapriyer ki so Garson ti fer. Bann Temwin Zeova organiz plizir renion, me Memoryal se renion ki plis montre linite ki ena parmi bann Temwin Zeova. Sa zour-la, partou dan lemond bann milyon dimounn dan diferan pei ek ki ena diferan kouler lapo rasanble ek montre ki zot krwar ki Zeova ti avoy so Garson. Dan sertin landrwa, li bien rar ki bann dimounn diferan ras zwenn ansam pou bann renion relizie. Si zot fer sa, sa kapav sok bann dimounn. Me Zeova ek Zezi pa pans koumsa. Zot, zot trouv nou linite pandan Memoryal bien zoli.

8. Ki mesaz Zeova ti donn Ezekiel?

8 Antan ki pep Zeova, nou pa etone ar linite ki ena parmi nou. Dan mesaz ki Li ti donn Ezekiel, Zeova ti fini predir ki pou ena sa linite-la. Li ti dir Ezekiel pran de baton, enn baton “pou Zida” ek enn lot baton “pou Zozef,” ek pou met zot ansam pou ki zot vinn enn sel. (Lir Ezekiel 37:15-17. *) Kestion Bann Lekter” ki ti pibliye dan Latour Degard Ziliet 2016 ti explike: “Atraver so profet Ezekiel, Zeova ti predir ki so pep ti pou retourn dan Later Promiz ek ki zot ti pou ini kouma enn sel nasion ankor enn fwa. Sa profesi-la ti predir osi ki bann ki pou ador Zeova pandan bann dernie zour ti pou ini kouma enn sel pep.”

9. Sak lane pou Memoryal, kouma nou trouv linite ki ti predir dan profesi Ezekiel?

9 Apartir lane 1919, Zeova ti koumans reorganiz ek rasanble bann Kretien ki ena lesperans pou al dan lesiel. Zot ti kouma baton “pou Zida.” Apre sa, pli ale pli boukou Kretien ki ena lesperans pou viv lor later ti koumans zwenn ansam avek bannla. Sa bann Kretien ki  ena lesperans pou viv lor later la zot kouma baton “pou Zozef.” Zeova ti promet ki Li pou met sa de baton-la ansam ek ki Li pou “fer zot vinn enn sel baton” dan so lame. (Ezekiel 37:19) Li ti fer bann Kretien ki ena lesperans pou al dan lesiel ek bann “lezot mouton” vinn “enn sel troupo.” (Zan 10:16; Zakari 8:23) Azordi, toulede group pe servi Zeova ansam dan linite. Ek zot ena enn Lerwa, Zezi Kris, ki Bondie apel “mo serviter David” dan profesi Ezekiel. (Ezekiel 37:24, 25) Sak lane, kan nou zwenn ansam pou rapel lamor Zezi, nou trouv linite ki ena ant sa de group-la parey kouma ti predir dan profesi Ezekiel. Me ki sakenn parmi nou kapav fer pou prezerv ek favoriz linite ki ena parmi pep Bondie?

KI SAKENN PARMI NOU KAPAV FER POU FAVORIZ LINITE?

10. Kouma nou kapav favoriz linite parmi pep Bondie?

10 Enn fason pou favoriz linite parmi pep Bondie se kan nou fer boukou zefor pou ena limilite. Kan Zezi ti lor later, li ti dir so bann disip ki zot bizin ena limilite. (Matie 23:12) Souvan bann dimounn dan lemond konsider zot pli inportan ki lezot. Me si nou ena limilite, nou pou respekte bann frer ki pran latet dan kongregasion ek nou pou obeir zot. Se lerla mem ki pou ena linite dan kongregasion.  Me pli inportan, kan nou ena limilite, nou fer Zeova plezir parski Li “kont bann ki ena lorgey, me li donn so lagras [“faver ki nou pa merite,” NW] bann ki viv dan imilite.”​—1 Pier 5:5.

11. Kouma kan nou reflesi lor dipin ek divin ki servi pandan Memoryal, sa ed nou pou favoriz linite?

11 Deziem fason pou favoriz linite se kan nou reflesi bien lor sinifikasion dipin ek divin. Nou bizin fer sa avan Memoryal ek sirtou pandan Memoryal. (1 Korintien 11:23-25NW.) Dipin san levin reprezant lekor san pese ki Zezi finn done kouma enn sakrifis. Divin rouz reprezant so disan. Me li pa ase ki nou zis konn sa bann verite-la. Nou bizin rapel ki laranson montre nou gran lamour ki Zeova ek Zezi inn manifeste anver nou. Zeova finn donn nou so garson, ek Zezi finn dispoze donn nou so lavi. Kan nou reflesi lor zot lamour, sa pou pous nou pou kontan zot. Ek lamour ki nou tou nou ena pou Zeova pou fer nou linite vinn pli for.

Kan nou pardonn lezot, nou favoriz linite (Get paragraf 12, 13)

12. Dan zistwar ki Zezi ti rakonte konsernan enn lerwa ek so bann esklav, kouma Li ti montre dan enn fason kler ki Zeova anvi ki nou pardonn lezot?

12 Trwaziem fason pou favoriz linite se kan nou pardonn lezot volonterman. Kan nou fer sa, nou montre ki nou rekonesan ki Zeova kapav pardonn nou prop pese gras-a sakrifis Zezi. Pou montre kifer li inportan ki nou pardone, Zezi ti rakont zistwar enn lerwa ek so bann esklav. Silteple lir Matie 18:23-34 ek poz tomem sa bann kestion-la: ‘Eski mo motive pou fer seki Zezi ti ansegne? Eski mo ena pasians ek mo esey konpran mo bann frer ek ser? Eski mo dispoze pardonn bann ki’nn ofans mwa?’ Li vre ki ena bann pese ki pli grav ki lezot. Ek parski nou inparfe, parfwa ena bann pese ki nou trouv difisil pou pardone. Me zistwar ki Zezi ti rakonte ansegn nou seki Zeova anvi nou fer. (Lir Matie 18:35.) Zezi ti montre dan enn fason kler ki si nou pa pardonn nou bann frer ek ser kan zot repanti sinserman, Zeova osi pa pou pardonn nou. Sa fer reflesi, pa vre? Pou ki nou protez nou linite ek prezerv li, nou bizin pardonn lezot parey kouma Zezi ti ansegn nou.

13. Kouma nou favoriz linite kan nou res anpe avek lezot?

13 Kan nou pardon lezot, nou montre ki nou anvi prezerv lape avek nou bann frer ek ser. Lapot Pol ti dir ki nou bizin fer boukou zefor pou prezerv linite ek lape ant nou. (Efezien 4:3NW.) Alor pandan lepok Memoryal, sirtou sa lanwit-la, li bien inportan ki nou reflesi lor fason ki nou tret lezot. Demann tomem: ‘Eski lezot trouv mwa kouma enn kikenn ki pa res ankoler ar bann ki’nn ofans mwa? Eski lezot trouve ki mo fer zefor pou favoriz lape ek linite?’ Se bann kestion bien inportan lor ki nou bizin reflesi.

14. Kouma nou kapav montre ki nou pe “siport sakenn nou kamarad dan lamour”?

14 Katriem fason pou favoriz linite se kan nou ena lamour parey kouma Zeova. (1 Zan 4:8) Zame nou pa pou dir: “Kitfwa mo bizin ena lamour pou mo bann frer, me sa pa vedir ki mo bizin apresie zot.” Si nou pans koumsa,  savedir nou pa pe swiv konsey ki Pol ti done: “Siport sakenn nou kamarad dan lamour.” (Efezien 4:2NW.) Remarke ki Pol pa ti zis dir ki nou bizin “siport sakenn nou kamarad” me nou bizin fer sa avek “lamour.” Sa ti presizion-la fer enn gran diferans. Ena tou sort kalite dimounn dan nou bann kongregasion, me se Zeova ki finn atir zot tou ar Li. (Zan 6:44NW.) Pena dout ki Zeova ena bann bon rezon pou kontan zot. Alor, kouma nou kapav dir ki zot pa merit nou lamour? Nou bizin dispoze pou kontan zot dan fason ki Zeova anvi.​—1 Zan 4:20, 21.

KAN ESKI POU ENA DERNIE MEMORYAL?

15. Kouma nou kone ki pou ena enn dernie Memoryal?

15 Enn zour, nou pou asiste Memoryal pou dernie fwa. Kouma nou konn sa? Pol ti dir bann Kretien ki ena lesperans pou al dan lesiel ki kan zot rapel lamor Zezi sak lane, zot pe “kontign anons lamor nou Segner, ziska ki li vini.” (1 Korintien 11:26NW.) Dan sa verse-la, mo “vini” pe fer referans ar mem levennman ki Zezi ti anonse dan profesi konsernan lepok lafin. Kan li ti koz lor gran detres ki pre pou vini, li ti dir: “Sign Garson Limanite pou paret dan lesiel; tou bann tribi lor later pou fer dey e zot pou trouv Garson Limanite vini dan niaz avek boukou pwisans ek laglwar. Avek son tronpet, li pou avoy so bann anz ki pou rasanble tou bann ki li finn swazir dan kat kwin later.” (Matie 24:29-31) Zezi pou “rasanble tou bann ki li finn swazir” kan li pou amenn avek li dan lesiel tou bann Kretien ki ena lesperans pou al dan lesiel me ki ankor lor later. Sa pou arive kan gran detres pou fini koumanse me avan lager Armagedonn. Dan sa lager-la, Zezi ek tou bann 144,000 pou lager ek pou gagn viktwar kont bann lerwa ki lor later. (Revelasion 17:12-14) Alor, dernie Memoryal ki nou pou asiste li pou zis avan ki Zezi “vini” pou rasanble bann Kretien ki ena lesperans pou viv dan lesiel.

16. Kifer to anvi fer tou pou asiste Memoryal sa lane-la?

16 Anou fer tou pou asiste Memoryal ki pou ena le 31 Mars 2018. Ek demann Zeova so led pou ki nou kapav fer nou par pou favoriz linite parmi so pep. (Lir Psom 133:1NW.) Enn zour nou pou asiste Memoryal pou dernie fwa. Me avan ki sa zour-la arive, anou montre ki zoli linite ki ena parmi nou li ena boukou valer kan nou asiste Memoryal sak lane.

^ par. 8 Ezekiel 37:15-17: 15 Zeova ti rekoz ar mwa ek Li ti dir: 16 ‘Ek twa, garson enn zom, pran enn baton ek ekrir lor la: “Pou Zida ek pep Izrael ki avek li.” Apre sa pran enn lot baton ek ekrir lor la: “Pou Zozef, baton Efraim, ek tou lakaz Izrael ki avek li.” 17 Apre, met toulede baton ansam pou ki zot vinn zis enn sel baton dan to lame.’”