Skip to content

Skip to table of contents

Kifer Nou Bizin Donn Sa Kikenn Ki Ena Tou Kitsoz La?

Kifer Nou Bizin Donn Sa Kikenn Ki Ena Tou Kitsoz La?

“A nou Bondie, nou remersie twa ek nou loue to nom ki bien zoli.”​—1 KRONIK 29:13.

KANTIK: 80, 50

1, 2. Kouma Zeova zenere avek nou?

ZEOVA Li enn Bondie zenere. Tou seki nou ena sorti kot Li. Se Limem ki proprieter tou bann kitsoz ki ena valer lor later, ek Li servi tousala pou antretenir lavi. (Psom 104:13-15; Aze 2:8) Dan Labib, nou aprann ki parfwa atraver bann mirak Zeova ti servi sa bann kitsoz ki ena valer la pou donn so pep seki zot bizin.

2 Par exanp, Zeova ti donn nasion Izrael lamann ek delo kan zot ti dan dezer pandan 40 an. (Exod 16:35) Ek koumsa zot pa ti mank nanye. (Neemi 9:20, 21) Plitar, atraver enn mirak, Zeova ti fer profet Elize ogmant kantite delwil ki enn vev fidel ti ena. Sa kado ki Bondie ti donn li la ti ed li pou pey so bann det ek pou ena ase larzan pou ki li ek so garson kapav viv. (2 Lerwa 4:1-7) Ek avek soutien Zeova, Zezi ti fer mirak pou donn manze ek mem larzan kan ti bizin.​—Matie 15:35-38; 17:27.

3. Ki nou pou examine dan sa lartik-la?

 3 Zeova kapav servi tou seki Li anvi pou soutenir so kreasion. Kanmem sa, Li invit so bann serviter pou donn seki zot kapav pou soutenir travay ki so lorganizasion fer. (Exod 36:3-7; lir Proverb 3:9. *) Kifer Zeova atann ki nou donn Li nou bann kitsoz ki ena valer? Kouma bann serviter Zeova dan lepok Biblik ti soutenir travay Bondie? Kouma lorganizasion servi bann ofrand azordi? Sa lartik-la pou reponn sa bann kestion-la.

KIFER NOU DONN ZEOVA?

4. Ki nou montre kan nou soutenir travay Zeova?

Nou donn Zeova parski nou kontan Li

4 Nou donn Zeova parski nou kontan Li ek nou anvi remersie Li. Kan nou reflesi lor tou seki Zeova finn fer pou nou, nou leker ranpli ar rekonesans. Lerwa David ti ena sa santiman-la kan li ti explike seki ti bizin pou ranz tanp. David ti dir ki tou seki nou gagne sorti kot Zeova ek ki tou seki nou donn Zeova se Li ki’nn donn nou sa.​—Lir 1 Kronik 29:11-14. *

5. Kouma Labib ansegn nou ki bann donasion volonter ena enn rol inportan dan nou ladorasion pou Zeova?

5 Nou osi donn Zeova parski se enn fason pou nou ador Li. Dan enn vizion, lapot Zan ti tann bann serviter Bondie dan lesiel pe dir: “Segner Bondie [“Zeova,” NW], to merit resevwar laglwar, ek loner ek pwisans parski tomem ki finn kre tou kitsoz, to ti anvi ki zot existe alor zot finn vinn realite.” (Revelasion 4:11) Pena dout ki Zeova merit tou loner ek laglwar, alor nou anvi donn Li nou maximum. Atraver Moiz, Zeova ti donn nasion Izrael lord pou fer trwa fet par an. Pou ador Zeova pandan sa bann fet-la, bann Izraelit pa ti bizin “vinn devan Zeova lame vid.” (Deteronom 16:16) Azordi osi, bann donasion volonter ena enn rol inportan dan nou ladorasion pou Zeova. Dan sa fason-la, nou montre ki bann travay ki lorganizasion Zeova fer ena valer pou nou ek nou anvi soutenir sa.

6. Kifer sa fer nou dibien kan nou done? (Get zimaz dan koumansman lartik.)

Sa fer nou otan dibien kan nou zenere ki kan nou gagne. (Lir Proverb 29:21. *) Sey mazinn enn zanfan ki gagn enn ti kas ar so bann paran ek ki apre servi sa pou aste enn kado pou so bann paran. Ki so bann paran resanti kan zot gagn sa kado-la? Ouswa sey mazinn enn zenn pionie ki viv avek so bann paran ek li donn zot enn ti kas pou pey lwaye ouswa pou aste manze pou lafami. Sirman so bann paran pa atann ki li fer sa, me zot aksepte so kado. Kifer? Parski se enn fason kot li montre so lapresiasion pou  tou seki bannla fer pou li. Dan mem fason, Zeova kone ki sa fer nou dibien kan nou donn Li nou bann kitsoz ki ena valer.

KOUMA BANN SERVITER BONDIE TI DONE DAN LEPASE?

7, 8. Kouma pep Zeova dan lepok Biblik ti donn lexanp kan zot ti fer bann kontribision (a) pou bann proze bien presi? (b) pou soutenir travay Zeova?

7 Dan Labib, nou aprann ki pep Zeova ti fer bann kontribision pou soutenir travay Bondie. Parfwa zot ti done pou bann proze bien presi. Par exanp, Moiz ti ankouraz bann Izraelit pou kontribie pou ranz tabernak. Plitar, Lerwa David ti fer parey kan ti bizin ranz tanp. (Exod 35:5; 1 Kronik 29:5-9) Pandan regn Lerwa Zoas, bann pret ti ranz tanp avek larzan ki lepep ti done. (2 Lerwa 12:4, 5) Dan premie siek, bann Kretien ti aprann ki ti ena lafaminn dan Zide ek ki bann frer ti bizin led. Alor, sak Kretien ti deside seki li ti pou kapav avoy pou bann frer laba.​—Zistwar Bann Apot 11:27-30NW.

8 Pep Zeova ti osi soutenir lor plan finans bann ki ti pe pran latet dan travay Zeova. Par exanp, anba Lalwa Mozaik, bann Levit pa ti gagn enn leritaz parey kouma bann lezot tribi. Alor, bann lezot Izraelit ti donn bann Levit enn diziem seki zot ti ena. Sa ti permet bann Levit res konsantre lor zot travay dan tabernak. (Nonb 18:21) Dan mem fason, bann madam ki ti zenere ti servi seki zot ti ena pou soutenir Zezi ek so bann zapot.​—Lik 8:1-3.

Tou dimounn ti kapav donn kitsoz, ki li ris ouswa pov

9. Kouma ti gagn bann kontribision dan lepase?

9 Bann serviter Zeova dan lepase pa finn ofer mem kitsoz. Kitfwa bann Izraelit ti donn bann kitsoz ki ena valer ki zot ti amene depi Lezip pou kontribie pou ranz tabernak. (Exod 3:21, 22; 35:22-24) Dan premie siek, sertin Kretien ti vann seki zot ti ena, par exanp zot ti vann zot karo ouswa zot lakaz, ek zot ti donn bann zapot sa larzan-la. Lerla, bann zapot ti servi sa kas-la pou ed bann frer ek ser ki ti bizin led. (Zistwar Bann Apot 4:34, 35) Lezot Kretien souvan ti met larzan dekote pou soutenir travay Zeova. (1 Korintien 16:2) Alor tou dimounn ti kapav donn kitsoz, ki li ris ouswa pov.​—Lik 21:1-4.

KOUMA NOU DONE AZORDI?

10, 11. (a) Kouma nou kapav imit bann serviter Zeova dan lepok Biblik ki ti zenere? (b) Ki to panse lor privilez ki to ena pou soutenir travay Rwayom Bondie?

10 Azordi osi, parfwa demann nou pou fer bann kontribision pou enn proze presi. Kitfwa to kongregasion pe pans pou fer renovasion zot Lasal ouswa mem pou ranz enn nouvo Lasal. Ouswa kitfwa pe bizin fer renovasion biro nasional ki dan to pei. Nou kapav osi ede pou bann depans lasanble. Ouswa nou kapav ed bann frer ek ser ki’nn soufer akoz enn katastrof natirel. Nou bann kontribision ede pou soutenir osi bann misioner, bann pionie spesial, bann sirveyan sirkonskripsion ek bann ki travay  dan biro mondial ek dan bann biro nasional ki ena partou dan lemond. Kitfwa to kongregasion regilierman avoy bann kontribision pou ede pou ranz bann Lasal Lasanble ek Lasal kot fer renion pou nou bann frer ek ser dan lezot landrwa dan lemond.

11 Nou tou nou kapav kontribie pou soutenir travay ki lorganizasion Zeova pe fer pandan sa bann dernie zour-la. Laplipar ditan nou pa kone kisannla ki fer sa bann donasion-la. Kan nou met larzan dan bwat kontribision dan Lasal kot fer renion ouswa kan nou fer bann kontribision par Internet lor jw.org, nou pa fer lezot kone komie nou’nn done. Eski to ena linpresion ki to bann kontribision tro tigit ek zot pena linportans? An realite, laplipar kontribision ki lorganizasion gagne se plizir tipti kontribision olie ki zis de-trwa gran kontribision. Mem nou bann frer ki ena bien tigit kas imit bann premie Kretien dan Masedwann. Sa bann Kretien-la ti “bien mizer,” me zot ti bien anvi gagn lokasion pou done ek zot ti montre enn gran zenerozite.​—2 Korintien 8:1-4NW.

12. Kouma lorganizasion esey servi bann kontribision dan meyer fason ki kapav?

12 Komite Santral li fidel ek saz dan fason ki li servi bann kontribision. (Matie 24:45NW.) Bann manb Komite Santral priye pou pran bann bon desizion, ek zot fer bien atansion kouma pou servi sa larzan-la. (Lik 14:28) Dan lepok Biblik, bann zom fidel ki ti okip bann kontribision ti fer an-sort ki ti servi sa kontribision-la zis dan ladorasion Zeova. Par exanp, Esdras ti retourn Zerizalem avek bann don ki ena valer ki lerwa Pers ti done. Parmi ti ena lor, larzan, ek bann lezot trezor ki ti vo plis ki 100 milyon dolar Ameriken azordi. Esdras ti konsider sa bann kontribision-la kouma bann kado pou Zeova. Alor li ti donn bann instriksion bien presi pou protez sa bann kontribision-la, parski zot ti pas dan bann landrwa bien danzere. (Esdras 8:24-34) Boukou lane apre, lapot Pol ti ramas kas avek bann frer ek ser pou ed bann lezot frer dan Zide ki ti bizin led. Li ti fer sir ki bann ki ti al kit sa kas-la ti okip “tou kitsoz dan enn fason onet, pa zis devan lizie Zeova, me osi devan lizie bann zom.” (Lir 2 Korintien 8:18-21NW.) Azordi, nou lorganizasion imit Esdras ek Pol kan li fer bien atansion kouma li servi bann kontribision.

13. Pa tro lontan lorganizasion finn fer bann sanzman. Kifer?

13 Enn fami sanz fason ki zot servi zot larzan pou ki zot pa depans plis ki seki zot gagne. Ouswa, kitfwa zot rod bann fason pou sinplifie zot lavi pou ki zot kapav fer plis pou Zeova. Li parey pou lorganizasion Zeova. Pa tro lontan, finn ena bann nouvo proze bien interesan, ek parfwa ti depans plis kas ki ti gagne. Alor, parey kouma enn fami, lorganizasion rod bann fason pou ekonomiz larzan ek pou sinplifie bann travay. Koumsa lorganizasion kapav fer plis avek zot bann kontribision bien zenere.

SEKI PE REISI FER AR TO BANN KONTRIBISION

Bann kontribision ki to fer ede pou soutenir travay ki pe fer dan lemond antie (Get paragraf 14-16)

14-16. (a) Ki pe fer avek to bann kontribision? (b) Kouma sa bann proze-la finn ed twa personelman?

14 Boukou ki dan laverite depi bien lontan dir ki asterla nou gagn plis kado avek  lorganizasion. Asterla nou ena jw.org ek Program Televizion JW. Nou ena Les Saintes Écritures. Traduction du monde nouveau dan pli boukou lang. An 2014/2015, ti fer bann Lasanble Internasional “Kontign Rod Rwayom Bondie Avan Tou Kitsoz!” dan bann pli gran stad dan 14 lavil dan lemond antie. Sa bann lasanble-la ti dir trwa zour ek tou bann ki ti asiste sa bann lasanble-la ti bien kontan!

15 Boukou finn exprim zot rekonesans pou sa bann kado ki lorganizasion done la. Par exanp, enn koup ki pe servi dan l’Asie ti ekrir: “Nou pe servi dan enn ti lavil. Akoz sa, souvan nou santi nou tousel, ek fasilman nou bliye kouma travay Zeova inn pran enn gran dimansion. Me kan nou get bann diferan Program Televizion JW, sa fer nou rapel ki nou form parti dan enn fami internasional. Bann frer ek ser dan nou landrwa bien kontan get Program Televizion JW. Souvan nou tann zot dir ki apre ki zot get sa bann program ki sorti toule mwa la, zot santi zot pli pros ar bann manb Komite Santral. Asterla plis ki avan zot fier ki zot form parti dan lorganizasion Zeova.”

16 Dan lemond antie, pe ranz ouswa pe fer renovasion preske 2,500 Lasal kot fer renion. Bann manb enn kongregasion dan Honduras ti dir ki zot ti abitie reve ki enn zour zot pou ena zot prop Lasal, me zordi sa rev-la inn vinn enn realite. Zot ti ekrir: “Nou vremem kontan ki nou form parti dan fami iniversel Zeova ek nou pe kapav profit enn zoli fami internasional.” Boukou exprim mem santiman kan zot gagn Labib ek lezot piblikasion dan zot prop lang, kan bann frer ek ser ed zot apre enn katastrof natirel, ouswa kan zot trouv bann bon rezilta ki pe gagne dan zot teritwar gras-a temwaniaz piblik spesial.

17. Kouma nou kone ki Zeova pe soutenir so lorganizasion zordi?

 17 Boukou dimounn ki pa Temwin Zeova pa arive konpran kouma nou reisi fer tousala zis avek bann kontribision volonter. Responsab enn gran konpagni ti vizit enn nou bann linprimri. Li ti inpresione ki tou sa travay-la ti fer par bann volonter, avek bann kontribision volonter, ek san mem ki nou organiz bann levennman pou ramas kas. Li ti dir ki seki nou fer li pa sipoze posib. Nou dakor avek li! Nou kone ki tousala li posib zis parski Zeova pe soutenir sa travay-la.​—Zob 42:2.

BANN BENEDIKSION KAN NOU DONN ZEOVA

18. (a) Ki benediksion nou gagne kan nou done pou soutenir Rwayom Bondie? (b) Kouma nou kapav ansegn nou bann zanfan ek bann nouvo pou fer parey?

18 Zeova donn nou loner ek lokazion pou soutenir gran travay ki pe fer azordi. Li donn nou garanti ki kan nou soutenir so Rwayom, Li pou beni nou. (Malaki 3:10) Zeova promet ki si nou zenere, tou pou mars bien pou nou. (Lir Proverb 11:24, 25. *) Li dir nou osi ki nou pou ere kan nou done, parski “ena plis lazwa kan done ki gagne.” (Zistwar Bann Apot 20:35NW.) Par seki nou dir ek fer, nou kapav montre nou bann zanfan ek bann nouvo kouma zot osi zot kapav kontribie dan sa travay-la ek gagn boukou benediksion.

19. Kouma sa lartik-la inn ankouraz twa?

19 Tou seki nou ena sorti kot Zeova. Kan nou donn Li, nou montre ki nou kontan Li ek nou akord enn gran valer tou seki Li’nn fer pou nou. (1 Kronik 29:17) Kan bann Izraelit ti kontribie pou ranz tanp, zot ti “bien kontan pou fer sa bann kontribision volonter la, parski zot ti fer bann kontribision volonter pou Zeova avek enn leker konple.” (1 Kronik 29:9) Alor, nou osi nou pou kontign gagn lazwa ek satisfaksion kan nou donn Zeova seki Li finn deza donn nou.

^ par. 3 Proverb 3:9: “Onor Zeova avek zot bann kitsoz ki ena valer ek avek bann premie rekolt tou zot bann prodwi.”

^ par. 4 1 Kronik 29:11-14: 11 A Zeova, grander, pwisans, bote, siperyorite ek dignite, zot pou twa, parski tou seki dan lesiel ek lor later pou twa. Rwayom pou twa, A Zeova. To tousel ki sef lor tou kitsoz. 12 Larises ek laglwar sorti kot twa, ek to regne lor tou kitsoz. Dan to lame ena pouvwar ek pwisans, ek to lame kapav fer vinn gran ek donn zot tou lafors. 13 Ek asterla, A nou Bondie, nou remersie twa ek nou loue to nom ki bien zoli. 14 Ek mwa, ki mo ete ek ki mo pep ete, pou ki nou kapav reisi fer bann don volonter koumsa? Parski tou kitsoz sorti kot twa, ek seki nou finn donn twa sorti dan to lame mem.”

^ par. 6 Proverb 29:21: “Si enn kikenn gat so serviter depi ki li ankor zenn, plitar li pou vinn ingra.”

^ par. 18 Proverb 11:24, 25: 24 Enn kikenn ki zenere, li gagn pli boukou; me enn kikenn ki gard seki li ti bizin done, vinn mizer. 25 Enn dimounn ki zenere pou prospere, ek enn dimounn ki rekonfort lezot, lezot osi pou rekonfort li.”