Skip to content

Skip to table of contents

Diferans Ant Bann Dimounn Ki Servi Zeova ek Bann Ki Pa Servi Li

Diferans Ant Bann Dimounn Ki Servi Zeova ek Bann Ki Pa Servi Li

“Zot pou trouv diferans ant enn bon dimounn ek enn move dimounn.”​—MALAKI 3:18.

KANTIK: 127, 101

1, 2. Kifer parfwa lavi difisil pou bann serviter Bondie zordi? (Get bann zimaz dan koumansman lartik.)

BOUKOU dokter ek ners travay avek bann dimounn ki ena bann maladi kontazie. Zot pran swin zot bann pasian parski zot anvi ed sa bann dimounn-la. Me selman, zot bizin osi protez zot pou ki zot pa kontamine ar sa maladi ki zot pe esey geri la. Antan ki Temwin Zeova, nou osi nou dan enn sitiasion preske parey. Boukou parmi nou viv ek travay avek bann dimounn ki ena bann fason panse ek bann defo ki bien diferan ar bann kalite ki Bondie ena. Sa sitiasion-la kapav bien difisil pou nou.

2 Dan bann dernie zour sa sistem-la, bann dimounn ki pa kontan Bondie pa respekte so bann prinsip lor seki bon ek seki pa bon. Dan enn let ki li ti ekrir Timote, lapot Pol ti koz lor defo ki sa bann dimounn-la pou ena. Ek li ti dir ki plis lafin sa sistem-la koste, plis zot pou ena sa bann defo-la. (Lir 2 Timote 3:1-5, 13NW.) Mem si kitfwa sa bann defo-la sok  nou, li kapav arive ki nou les nou inflianse par fason ki bann dimounn otour nou panse, koze, ek azir. (Proverb 13:20) Dan sa lartik-la nou pou trouve kouma sa bann defo-la zot bien diferan ar bann kalite ki pep Bondie ena. Nou pou get osi kouma nou kapav protez nou kont sa bann defo-la kan nou pe ed bann dimounn pou aprann konn Zeova.

3. De Timote 3:2-5 pe koz lor ki kalite dimounn?

3 Pol ti ekrir ki dan bann dernie zour, “pou ena bann lepok kritik, difisil pou siporte.” Apre sa li ti fer enn lalis 19 defo ki boukou dimounn pou ena dan nou lepok. Sa lalis-la resanble seki Pol ti mansione dan Romin 1:29-31. Me dan lalis ki li’nn ekrir Timote li’nn servi bann mo ki nou pa trouve okenn lezot plas dan bann Lekritir Grek Kretien. Pol ti koumans par sa bann parol-la: “Bann dimounn pou.” Lexpresion “bann dimounn” montre ki bann misie ek bann madam toulede kapav ena bann defo. Me pa tou dimounn ki ena bann defo ki Pol ti mansione. Bann Kretien zot bien diferan.​—Lir Malaki 3:18. *

KOUMA NOU KONSIDER NOUMEM?

4. Ki savedir “ranpli ar lorgey”?

4 Apre ki Pol ti dir ki boukou dimounn pou kontan zotmem ek pou kontan kas, li ti dir osi ki bann dimounn pou vantar, pou ena lorgey, ek pou ranpli ar lorgey. Bann dimounn ki ena sa bann defo-la souvan panse ki zot pli meyer ki lezot akoz zot fizik, akoz seki zot fer, akoz seki zot ena, ouswa akoz pozision ki zot ena dan lavi. Seki sa bann dimounn-la anvi se sirtou ki lezot admir zot. Enn biblis ti ekrir konsernan enn dimounn ki koumsa: “Dan so leker ena enn ti lotel kot li prostern devan limem.” Sertin dimounn dir ki lorgey telman degoutan ki mem bann dimounn ki ena lorgey pa kontan kan zot trouv lezot ena sa defo-la.

5. Kouma sertin fidel serviter Zeova finn kontamine ar lorgey?

5 Zeova deteste lorgey. Labib dir ki Li ena laenn pou “bann lizie ki ranpli ar lorgey.” (Proverb 6:16, 17) An realite, lorgey elwagn enn dimounn ar Bondie. (Psom 10:4) Lorgey se enn defo ki Satan Lediab ena. (1 Timote 3:6) Me malerezman, mem sertin fidel serviter Zeova finn kontamine ar lorgey. Par exanp, Ozias, ki ti lerwa Zida, ti fidel anver Bondie pandan plizir lane. Me Labib dir: “Deswit kouma li ti vinn for, so leker ti ranpli ar lorgey ziska ki sa inn fini li net, ek li ti azir dan enn fason infidel anver so Bondie.” Ozias ti al dan tanp ek ti bril lansan, alor ki li pa ti gagn drwa fer sa. Plitar, Ezekias osi ki ti enn lerwa fidel ti vinn orgeye pandan enn tan.​—2 Kronik 26:16; 32:25, 26.

6. Ki kitsoz ti kapav fer David vinn orgeye? Me kifer li ti gard so limilite?

6 Sertin dimounn koumans ena lorgey parski zot zoli, zot popiler, zot ena bann talan dan lamizik, zot for, ouswa parski lezot admir zot. David ti ena tousala, me li ti kontign ena limilite toutlong so lavi. Par exanp, apre ki David ti touy Goliat, Lerwa Sail ti dir ki David kapav marye avek so tifi. Me David ti dir: “Ki mo ete mwa? Ek, fami mo papa ki zot ete zot dan Izrael, pou ki mo vinn zann lerwa?” (1 Samiel 18:18) Ki ti ed David pou gard so limilite?  David ti kone ki si li ti ena bann kalite, kapasite, ek privilez se parski Bondie ti ena limilite ek Bondie ti interes Li ar li. (Psom 113:5-8) David ti rann li kont ki tou bann bon kitsoz ki li ti ena ti sorti kot Zeova.​—Konpar ar 1 Korintien 4:7.

Bann dimounn kapav atire ar Bondie gras-a limilite So bann serviter

7. Ki pou ed nou pou ena limilite?

7 Parey kouma David, azordi pep Zeova fer zefor pou gard zot limilite. Sa rekonfort nou kan nou kone ki Zeova, Bondie Treo, Li ena limilite. (Psom 18:35NW.) Nou anvi met an pratik sa bann parol-la: “Met dan zot leker bann santiman konpasion, bienveyans, imilite, douser, pasians.” (Kolosien 3:12) Nou kone osi ki lamour “li pa arogan, li pa fer fier.” (1 Korintien 13:4) Kan lezot trouve ki nou ena limilite, kitfwa zot osi zot pou anvi konn Zeova. Parey kouma enn mari ki pa Temwin kapav atire ar Zeova gras-a bon kondwit so madam ki enn Temwin, bann dimounn kapav atire ar Bondie gras-a limilite So bann serviter.​—1 Pier 3:1.

KOUMA NOU TRET LEZOT DIMOUNN?

8. (a) Kan bann zanfan dezobeir zot paran, kouma sertin dimounn trouv sa? (b) Ki Labib demann bann zanfan pou fer?

8 Pol ti dir kouma bann dimounn pou tret zot kamarad dan bann dernie zour. Li ti ekrir ki bann zanfan pou dezobeir zot paran. Azordi, boukou liv, fim, ek bann emision televizion fer sa paret normal ek akseptab kan bann zanfan dezobeir zot paran. Me avredir, kan bann zanfan dezobeir zot paran sa afebli lafami, ki ena enn rol inportan dan lasosiete. Depi bien lontan bann dimounn kone ki sa vre. Par exanp, lontan dan la Grèce, si enn misie ti bat so bann paran li ti perdi tou so bann drwa dan so kominote. Ek dapre lalwa Romin, si enn kikenn ti bat so papa li ti kapav gagn mem pinision ki enn kriminel. Lekritir Ebre ek bann Lekritir Grek toulede donn bann zanfan lord pou onor zot paran.​—Exod 20:12; Efezien 6:1-3.

9. Ki pou ed bann zanfan pou obeir zot paran?

9 Ki kapav ed bann zanfan pou obeir zot paran mem si lezot pa pe obeir? Kan bann zanfan reflesi lor tou bann bon kitsoz ki zot paran inn fer pou zot, zot bizin ena rekonesans ek sa bizin pous zot pou obeir zot paran. Bann zenn bizin konpran osi ki Bondie, nou Papa, atann ki zot obeir zot paran. Kan bann zenn dir bann bon kitsoz lor zot paran, zot ankouraz zot bann kamarad osi pou plis respekte zot prop paran. Li vre ki si bann paran pena lafeksion natirel pou zot bann zanfan, kitfwa li pou difisil pou bann zanfan-la obeir zot. Me kan enn zenn trouve ki so bann paran kontan li, sa kapav ed li pou obeir zot mem kan sa li difisil. Enn zenn frer ki apel Austin dir: “Mem si souvan mo ti ena tandans pou krwar ki mo ti kapav fer tou seki mo anvi, mo bann paran ti met bann reg ki pa ti difisil pou swiv, zot ti explik mwa kifer zot ti met sa bann reg-la, ek zot ti kominik boukou avek mwa. Sa ti ed mwa pou obeir zot. Mo ti kapav trouve ki zot vremem  interese ar mwa, ek sa ti fer mwa anvi fer zot plezir.”

10, 11. (a) Ki bann defo montre ki bann dimounn pena lamour pou zot kamarad? (b) Ki kantite bann vre Kretien kontan zot kamarad?

10 Pol ti koz osi lor lezot defo ki montre ki bann dimounn pena lamour pou zot kamarad. Apre ki li ti dir ki zot pou “dezobeir zot paran,” li ti dir ki zot pou ingra. Sa li vre parski pou bann dimounn ki ingra, bann kitsoz ki lezot fer pou zot pena okenn valer. Pol ti dir osi ki bann dimounn pa pou fidel. Zot pa pou dakor ant zotmem, seki vedir ki zot pa pou rod fer lape avek lezot. Zot pou koz an mal lor lezot ek zot pou bann tret, setadir zot pou dir bann move kitsoz ouswa bann kitsoz blesan lor bann dimounn ouswa mem lor Bondie. Ek zot pou fer bann fos akizasion lor lezot, setadir zot pou koz manti pou gat repitasion lezot. *​—Get not.

11 Bann serviter Zeova bien diferan ar laplipar dimounn parski zot manifeste enn lamour sinser anver lezot. Li ti touletan koumsa. An realite, Zezi ti dir ki komannman pli inportan apre komannman pou kontan Bondie se kontan nou prosin. (Matie 22:38, 39) Zezi ti dir osi ki pou rekonet bann vre Kretien par lamour ki zot ena ant zot. (Lir Zan 13:34, 35.) Bann vre Kretien pou mem kontan zot bann lennmi.​—Matie 5:43, 44.

12. Kouma Zezi ti montre lamour anver lezot?

12 Zezi ti montre ki li vremem kontan bann dimounn. Kouma li ti montre sa? Li ti vwayaze depi enn lavil ziska enn lot pou dir bann dimounn bon nouvel lor Rwayom Bondie. Li ti geri bann aveg, bann bwate, bann ki ti ena lalep, ek bann sourd. Li ti mem resisit bann mor. (Lik 7:22) Zezi ti mem donn so lavi pou sov bann dimounn, mem si boukou ti ena laenn pou li. Zezi ti imit lamour so Papa dan enn fason parfe. Partou lor later, bann Temwin Zeova imit Zezi ek montre lamour anver lezot.

13. Kan nou montre lamour anver lezot, kouma sa kapav ed zot pou anvi konn Zeova?

13 Kan nou montre bann dimounn ki nou kontan zot, sa kapav fer zot anvi konn nou Papa ki dan lesiel. Par exanp, enn misie dan Thaïlande ti al enn lasanble rezional ek ti inpresione kan li ti trouve kouma bann frer ek ser ti ena lamour ant zot. Kan li ti rant kot li, li ti demann bann Temwin Zeova pou etidie Labib avek li de fwa par semenn. Apre sa li ti pres avek tou so bann fami. Sis mwa plitar, sa misie-la ti fer so premie lektir Labib dan Lasal Renion. Alor, pou kone si nou pe montre lamour anver lezot, demann noumem: ‘Eski mo pe fer tou seki mo kapav pou ed bann dimounn dan mo fami, dan mo kongregasion, ek dan mo minister? Eski mo esey trouv lezot parey kouma Zeova trouv zot?’

BANN LOULOU EK BANN MOUTON

14, 15. Ki defo boukou dimounn ena? Kouma sertin finn sanz zot personalite?

14 Dan bann dernie zour, bann dimounn pou ena ankor lezot defo ki nou bizin rezete. Par exanp, boukou dimounn pa pou kontan seki bon. Zot pou ena laenn pou seki bon ek zot pou mem anpes  lezot fer seki bon. Sa bann dimounn-la pa pou konn kontrol zot, ek pa pou ena okenn pitie. Sertin pou ena latet dir. Zot pou fer bann kitsoz san reflesi ek zot pa pou kas latet ki lefe zot bann aksion ena lor lezot.

15 Boukou dimounn ki avan ti kouma bann zanimo sovaz inn sanz zot personalite. Labib ti fini anons sa sanzman extraordiner la dan enn profesi. (Lir Izai 11:6, 7. *) Dan sa bann verse-la nou lir ki bann zanimo sovaz kouma bann loulou ek bann lion, pe viv dan lape avek bann zanimo domestik kouma bann mouton ek bann toro. Kifer zot ti pou dan lape? Sa profesi-la dir: “Parski vremem later pou ranpli avek konesans Zeova.” (Izai 11:9) Bann zanimo pa kapav aprann lor Zeova, alor dan enn fason sinbolik, sa profesi-la pe fer referans ar bann sanzman ki bann dimounn fer dan zot personalite.

Bann prinsip Labib kapav sanz bann dimounn! (Get paragraf 16)

16. Kouma Labib inn ed bann dimounn pou sanz zot personalite?

Li pa fasil pou fer sa bann sanzman-la, me lespri sin Bondie pou ed bann dimounn ki anvi fer Bondie plezir

16 Boukou nou bann frer ek ser ki avan ti kouma bann loulou asterla pe viv anpe avek lezot. To kapav lir sertin zot bann lexperyans dan seri lartik “Labib Sanz Bann Dimounn,” lor jw.org. Bann dimounn ki’nn aprann konn Zeova ek ki servi Li zot pa kouma bann dimounn ki  fer sanblan ena respe pou Bondie alor ki zot trayir so pouvwar. Sa bann kalite dimounn-la pretann ki zot pe ador Bondie, me zot azir dan enn fason ki montre ki zot pa pe fer sa. Parmi pep Zeova ena sertin ki lontan ti azir kouma bann zanimo sovaz. Me selman, asterla zot inn “met lor zot nouvo personalite ki finn kree dapre volonte Bondie, dan enn vre lazistis ek enn vre fidelite.” (Efezien 4:23, 24NW.) Kan bann dimounn aprann konn Bondie, zot rann zot kont ki zot bizin swiv so bann prinsip. Sa ed zot pou fer bann sanzman dan zot bann krwayans, dan zot fason panse, ek zot bann aksion. Li pa fasil pou fer sa bann sanzman-la, me lespri sin Bondie pou ed bann dimounn ki anvi fer Bondie plezir.

“RES LWIN AR SA BANN DIMOUNN-LA”

17. Ki nou bizin fer pou pa les nou inflianse ar defo bann dimounn?

17 Li pe vinn pli fasil pou fer diferans ant bann dimounn ki pe servi Bondie ek bann ki pa pe servi Li. Nou ki pe servi Zeova nou bizin fer atansion pou pa les nou inflianse ar defo bann dimounn. Zeova demann nou pou res lwin ar bann dimounn ki dekrir dan 2 Timote 3:2-5 ek nou anvi swiv sa konsey-la. Li vre ki nou pa kapav evit tou bann dimounn ki ena sa bann defo-la parski kitfwa nou travay avek zot, nou al lekol avek zot ouswa nou viv avek zot. Me nou pa oblize pans ouswa azir kouma zot. Ki kitsoz kapav ed nou? Nou kapav fer nou lamitie avek Zeova vinn pli solid kan nou etidie Labib ek fer kamarad ar bann dimounn ki kontan Li.

18. Kouma seki nou dir ek fer kapav ed lezot pou anvi konn Zeova?

18 Nou anvi osi ed lezot pou aprann konn Zeova. Rod bann lokazion pou rann temwaniaz, ek demann Zeova pou ed twa pou dir seki bizin dan bon moman. Fer lezot kone ki nou enn Temwin Zeova. Lerla nou bon kondwit pa pou donn noumem laglwar me pou donn Bondie laglwar. Zeova finn ansegn nou pou “rezet seki [Li] pa kontan ek bann dezir sa lemond-la.” (Tit 2:11-14NW.) Si nou imit Zeova ek fer seki Li anvi nou fer, lezot pou trouv sa. Sertin kitfwa pou mem dir: “Nou anvi al avek zot parski nou finn tann dir ki Bondie avek zot.”​—Zakari 8:23.

^ par. 3 Malaki 3:18: “Pena dout ki ankor enn fwa, zot pou trouv diferans ant enn bon dimounn ek enn move dimounn, ant enn dimounn ki pe servi Bondie ek enn dimounn ki pa pe servi Li.”

^ par. 10 Mo Grek pou enn kikenn ki fer “bann fos akizasion” ouswa enn “kalomniater” se diabolos. Dan Labib, servi sa mo-la kouma enn tit pou Satan, sa move anz ki ti koz manti pou gat repitasion Bondie la.

^ par. 15 Izai 11:6, 7: Enn loulou pou res inpe letan avek enn ti mouton, ek enn leopar pou dormi avek enn ti kabri, ek enn ti toro, enn zenn lion ek bann zanimo ki bien nouri zot tou pou ansam; ek enn ti garson pou kondir zot. Enn vas ek enn lours pou manz lerb ansam; zot bann tipti pou dormi ansam. Ek mem enn lion pou manz lapay parey kouma enn toro.”