Skip to content

Skip to table of contents

“Li Donn Lafors Seki Fatige”

“Li Donn Lafors Seki Fatige”

Nou text pou lane 2018: “Bann ki ena lespwar an Zeova pou regagn lafors.”​—IZAI 40:31.

KANTIK: 3, 47

1. Ki bann problem nou bizin andire, me kifer Zeova kontan kan Li get so bann serviter ki fidel? (Get bann zimaz dan koumansman lartik.)

LAVI dan sa sistem-la pa fasil. Par exanp, boukou parmi nou pe soufer akoz enn maladi grav. Lezot, ki deza aze, pe bizin pran swin bann manb zot fami ki pli aze. Ena ankor ki pe bizin lite pou donn zot fami seki zot bizin. Ek boukou pa pe fer fas ar zis enn parmi sa bann problem-la, me plizir anmemtan. Sa demann boukou letan, lenerzi ek larzan. Me kanmem sa nou sir ki Zeova pou ed nou. Nou kone ki bann kitsoz pou ameliore parski Zeova finn promet sa. Pena dout ki nou lafwa fer Zeova plezir!

2. Kouma Izai 40:29 ankouraz nou, me ki erer grav nou kapav arive fer?

Me, eski parfwa to santi ki bann problem ki to ena, zot tro difisil pou to andire? Si to pans koumsa, rasir twa ki to pa tousel. Sertin serviter Bondie dan lepase ti ena mem santiman. (1 Lerwa 19:4; Zob 7:7) Ki ti ed zot pou kontign andire? Zot ti kont lor Zeova pou gagn lafors. Labib dir ki Bondie “donn lafors seki fatige.” (Izai 40:29) Malerezman, sertin serviter Bondie panse ki meyer fason pou zot andir zot bann problem se aret servi Zeova pandan enn moman. Pou zot, servi Zeova li enn fardo plito ki enn  benediksion. Alor, zot aret lir Labib, aret asiste bann renion ek aret prese. Se exakteman seki Satan anvi zot fer.

3. (a) Kouma nou kapav anpes Satan afebli nou? (b) Ki nou pou examine dan sa lartik-la?

Satan Lediab pa anvi ki nou vinn for. Ek li kone ki nou vinn pli for kan nou res bien okipe dan nou servis pou Zeova. Alor, kan to santi twa fatige lor plan fizik ek emosionel, pa elwagn twa ar Zeova. Vinn pli pros ar Li. Labib dir: “Li pou fer zot vinn solid, Li pou fer zot vinn for.” (1 Pier 5:10NW; Zak 4:8) Dan sa lartik-la, nou pou get Izai 40:26-31 ki pou aprann nou lor kapasite ki Zeova ena pou fer nou vinn for. Apre sa, nou pou examinn de sitiasion ki kapav fer nou fer mwins dan nou servis pou Zeova, ek nou pou gete kouma kan nou aplik bann prinsip Labib sa kapav ed nou pou andire.

BANN KI ENA LESPWAR AN ZEOVA POU REGAGN LAFORS

4. Ki leson nou kapav aprann dan Izai 40:26?

Zeova kapav donn twa lafors ki to bizin pou andir to bann problem

4 Lir Izai 40:26. * Personn pa’nn reisi kont tou bann zetwal ki ena dan liniver. Bann siantis panse ki zis dan nou galaxi ena kitfwa plis ki 400 milyar zetwal. Pourtan, Zeova donn sak zetwal enn nom. Ki sa ansegn nou lor Zeova? Si Li interese ar bann zetwal ki pena lavi, imazine komie plis Li interese ar twa! To pe servi Li, pa parski to oblize, me parski to kontan Li. (Psom 19:1, 3, 14) Nou Papa konn tou kitsoz lor twa. Labib dir ki “Li finn mem kont tou bann brin seve lor zot latet.” (Matie 10:30, NW.) Zeova anvi ki nou konsian ki Li “kone seki bann dimounn ki san repros pe bizin traverse.” (Psom 37:18) Li kler ki Zeova trouv tou bann problem ki to ena, ek Li kapav donn twa lafors ki to bizin pou andir sak problem.

5. Kouma nou kapav sir ki Zeova kapav donn nou lafors?

5 Lir Izai 40:28. * Zeova Li Lasours tou lenerzi. Get par exanp kantite lenerzi ki Li donn soley. David Bodanis, enn siantis ti ekrir ki sak segonn soley prodir mem kantite lenerzi ki enn explozion plizir milyar bom atomik. Enn lot kikenn ki fer bann resers ti kalkile ki kantite lenerzi soley prodir. Li ti dir ki dan zis enn segonn, lenerzi ki soley prodir ti pou kapav donn tou dimounn dan lemond antie ase kouran pou 200,000 an! Pena dout ki Zeova, sa Kikenn ki donn soley lenerzi la, kapav donn nou lafors pou andir nou bann problem.

6. Dan ki fason Zezi so zoug li fasil pou sarye, ek ki lefe sa ena lor nou?

 6 Lir Izai 40:29. * Kan nou servi Zeova sa donn nou boukou lazwa. Zezi ti dir so bann disip: “Pran mo zoug lor zot.” Ek li ti azoute: “Zot pou gagn rekonfor. Parski mo zoug li fasil pou sarye ek mo sarz li leze.” (Matie 11:28-30NW.) Sa li bien vre. Parfwa, li posib ki nou santi nou fatige kan nou pe kit nou lakaz pou al renion ouswa pou al prese. Me kouma nou santi nou kan nou retourn kot nou? Nou gagn rekonfor ek nou santi nou pre pou fer fas ar nou bann problem. Vremem, Zezi so zoug li fasil pou sarye.

7. Donn enn lexanp ki montre ki Matie 11:28-30 li vre.

7 Anou get lexanp enn ser. Li gagn enn fatig kronik, li depresif ek li gagn malad latet. Alor parfwa li bien difisil pou li al renion. Selman, enn zour, apre ki li ti fer zefor pou asiste enn renion, li ti ekrir: “Sa diskour-la ti koz lor dekourazman. [Parski lorater-la] ti prezant so diskour avek boukou konpasion ek konsiderasion mo ti koumans plore. Sa ti rapel mwa ki mo vremem bizin al bann renion.” Li ti extra kontan ki li ti fer zefor pou asiste sa renion-la!

8, 9. Ki Pol ti pe rod dir kan li ti ekrir: “Kan mo feb, lerlamem ki mo for”?

8 Lir Izai 40:30. * Kitfwa nou ena boukou talan, me seki nou kapav fer avek nou prop lafors li limite. Se enn leson ki nou tou nou bizin aprann. Lapot Pol ti kapav fer boukou kitsoz, me li pa ti kapav fer tou seki li ti anvi fer. Kan li ti dir Zeova seki li ti resanti, Zeova ti dir li: “Mo pwisans pou manifeste dan to febles.” Pol ti konpran seki Zeova ti pe rod dir li. Akoz sa li ti dir: “Kan mo feb, lerlamem ki mo for.” (2 Korintien 12:7-10) Ki li ti pe rod dir?

9 Pol ti realize ki ena enn limit dan seki li kapav fer par limem. Li ti bizin led enn kikenn ki boukou pli pwisan. Lespri sin Bondie ti kapav donn Pol lafors kan li ti santi li feb. Lespri sin ti kapav fer plis ki sa. Sa lespri-la ti kapav donn Pol lafors pou fer bann kitsoz ki li pa ti pou kapav fer avek so prop lafors. Lespri sin kapav fer parey pou nou. Kan Zeova donn nou so lespri sin, nou pou vremem vinn for!

10. Kouma Zeova ti ed David pou andir so bann problem?

10 David ki ti enn ekrivin Psom, ti trouve kouma lespri sin Bondie ti fer li vinn for. Li ti sante: “Grasa twa mo kapav fer fas enn latroup gerye; ar to lafors mo kapav fransi enn miray.” (Psom 18:29) Parey kouma enn miray bien ot ki inposib pou grinpe, parfwa nou bann problem telman gro ki nou pa kapav rezoud zot par noumem. Nou bizin led Zeova.

11. Kouma lespri sin ed nou pou andir nou bann problem?

11 Lir Izai 40:31. * Bann leg pa res  dan lezer avek zis zot prop lafors. Se bann kolonn ler so ki ed bann leg pou mont lao dan lesiel. Sa ed enn leg pou anvole bien lwin ek pou ekonomiz lenerzi. Alor kan to ena enn problem ki tro difisil pou siporte, reflesi lor lexanp bann leg. Sipliye Zeova pou ki Li donn twa plis lafors atraver “lasistan, lespri sin.” (Zan 14:26NW.) Nou kapav demann Zeova so lespri sin ninport kan, 24 lor 24. Kitfwa nou bizin demann Zeova so led sirtou kan nou gagn enn dezakor avek enn frer ouswa enn ser dan kongregasion. Me kifer ena bann dezakor?

12, 13. (a) Kifer parfwa bann Kretien gagn bann dezakor ant zot? (b) Ki lavi Zozef ansegn nou lor Zeova?

12 Nou gagn bann dezakor parski nou tou nou inparfe. Parfwa nou agase ar seki lezot dir ouswa fer, ouswa mem lezot agase ar nou. Sa kapav enn leprev bien difisil. Me sa donn nou lokazion pou res fidel anver Zeova. Kouma? Nou aprann pou travay ansam dan linite avek nou bann frer ek ser. Zeova kontan zot mem si zot ena bann defo, ek nou osi nou bizin fer parey.

Zeova pa ti abandonn Zozef, ek Li pa pou abandonn twa osi (Get paragraf 13)

13 Zeova pa anpes so bann serviter pas par bann leprev. Nou aprann sa kan nou examinn lavi Zozef. Kan Zozef ti zenn, so bann demi frer ti zalou li. Zot ti vann li kouma enn esklav ek ti amenn li Lezip. (Zenez 37:28) Zeova ti trouve seki ti pe arive ek pena dout ki Li ti sagrin kan Li ti trouv Zozef so kamarad, so serviter fidel pe pas mizer. Kanmem sa, Zeova pa ti anpes sa arive. Plitar, kan ti akiz Zozef ki li ti esey viol madam Potifar, ek ti zet li dan prizon, la osi Zeova pa ti sap Zozef. Me eski Bondie ti abandonn Zozef? Non. Labib dir ki “Zeova ti avek Zozef ek Zeova ti fer li reisi dan tou seki li ti fer.”​—Zenez 39:21-23.

14. Ki bienfe nou gagne kan nou rezet lakoler?

14 Anou pran enn lot lexanp. Laplipar dimounn zame pa finn pas otan mizer ki David, ki ti enn kamarad Bondie. Me zame li pa finn les lakoler dominn li. Li ti ekrir: “Rezet lakoler ek laraz; pa irite  parski to pou fini par fer seki move.” (Psom 37:8NW.) Rezon prinsipal kifer nou bizin “rezet” lakoler, ouswa aret ankoler, se parski nou anvi imit Zeova. Li “pa tret nou dapre nou pese” me Li pardonn nou. (Psom 103:10) Ena lezot bienfe ki nou gagne kan nou rezet lakoler. Par exanp, lakoler kapav fer nou tansion monte ek fer nou gagn difikilte pou respire. Sa kapav afekte nou lefwa ek nou pankreas, ek fer nou gagn bann problem dizestif. Anplis, kan nou ankoler, nou pa reflesi kouma bizin. Nou kapav dir ouswa fer bann kitsoz ki bles lezot, ek sa kapav fer nou vinn depresif pandan enn bon bout letan. Li preferab ki nou gard nou kalm. Labib dir: “Enn leker kalm donn lekor lavi.” (Proverb 14:30) Alor, ki nou kapav fer kan lezot bles nou santiman, ek kouma nou kapav fer lape avek nou frer? Nou kapav aplik bon konsey ki ena dan Labib.

KAN NOU BANN FRER DESEVWAR NOU

15, 16. Ki nou bizin fer kan enn kikenn bles nou?

15 Lir Efezien 4:26. Nou pa etone kan bann dimounn ki pa servi Zeova pa tret nou bien. Me kan enn frer ouswa enn ser ouswa enn manb lafami dir ouswa fer enn kitsoz ki bles nou, kitfwa sa bien afekte nou. Ki nou pou fer si nou pa pe kapav bliye seki finn arive? Eski nou pou res ankoler, kitfwa pandan boukou lane? Ouswa eski nou pou swiv konsey ki Labib donn nou pou regle nou bann problem pli vit posib? Plis nou atann pou koz avek sa dimounn-la, plis li pou vinn difisil pou nou fer lape.

16 Ki to pou fer si enn frer inn bles twa ek to pa pe kapav aret pans sa? Ki to kapav fer pou fer lape? Premierman, to kapav priye Zeova. Sipliye Li pou ed twa gagn enn bon konversasion avek to frer. Rapel ki to frer osi li enn parmi bann kamarad Zeova. (Psom 25:14) Bondie kontan li. Zeova tret so bann kamarad avek bonte, ek Li atann ki nou osi nou fer parey. (Proverb 15:23; Matie 7:12; Kolosien 4:6) Deziemman, reflesi bien lor seki to pou dir to frer. Pa panse ki li ti anvi bles twa par expre. Kitfwa to’nn mal ziz li ouswa to finn mal konpran sa sitiasion-la. Rekonet ki kitfwa to ena enn par responsabilite dan sa problem-la. To kapav koumans to konversasion koumsa: “Kapav mo pe exazere, me kan to’nn koz ar mwa yer, mo’nn gagn linpresion ki . . . ” Si apre sa konversasion-la, twa ek to frer pa’nn reisi fer lape, kontign fer zefor. Priye pou to frer. Demann Zeova pou beni li ek pou ed twa pou trouv plito so bann bon kalite. To kapav sir ki Zeova pou kontan kan Li trouv twa fer bann zefor sinser pou fer lape avek to frer. Pa bliye li enn kamarad Bondie.

KAN NOU KONSIANS PE REPROS NOU AKOZ ENN PESE

17. Kan nou fer pese, kouma Zeova ed nou pou regagn enn bon relasion avek Li, ek kifer nou bizin aksepte sa led-la?

17 Sertin pa santi zot dign pou servi Zeova parski zot finn komet enn pese grav. Kan nou santi nou koupab, sa kapav fer nou perdi nou lazwa, nou lape  ek nou lenerzi. Lerwa David ti lite avek sa bann santiman-la ek li ti dir: “Kan mo pa ti konfes mo pese sa ti ronz mwa lanwit-lizour, mo ti deperi. Lanwit-lizour to lame ti koriz mwa.” Me erezman, David ti gagn kouraz pou fer seki Zeova anvi ki so bann serviter fer. David ti ekrir: “Mo ti desid pou konfes mo pese ar twa; . . . E twa to ti pardonn mwa.” (Psom 32:3-5) Si to finn fer enn pese grav, Zeova Li pre pou pardonn twa. Li anvi ed twa regagn enn bon relasion avek Li. Me to bizin aksepte led ki Li donn twa atraver bann ansien. (Proverb 24:16; Zak 5:13-15NW.) Alor pa tarde! To lavi eternel depann lor la. Me ki to pou fer si to ankor santi twa koupab pou enn pese ki Zeova inn fini pardonn twa?

18. Kouma lexanp Pol kapav ed bann ki pa santi zot dign pou servi Zeova?

18 Ti ena bann moman kot lapot Pol ti santi li dekouraze akoz bann pese ki li ti fer dan lepase. Li ti dir: “Mo pli tipti parmi bann zapot, ek mo pa dign ki apel mwa zapot, akoz mo finn persekit kongregasion Bondie.” Kanmem sa, li ti azoute: “Me gras-a Bondie so faver ki personn pa merite, mo seki mo ete.” (1 Korintien 15:9, 10NW.) Zeova ti kone ki Pol ti inparfe. Me Li ti aksepte Pol malgre bann pese ki li ti fer dan lepase, ek Li ti anvi ki Pol pena okenn dout lor la. Si to vremem regret seki to’nn fer ek to’nn koz lor la avek Zeova, ek avek bann ansien osi si bizin, pena dout ki Zeova pou pardonn twa. Ena konfians ki Zeova inn pardonn twa, ek aksepte so pardon!​—Izai 55:6, 7.

19. Ki nou text pou lane 2018, ek kifer nou bizin sa?

19 Amezir ki lafin sa sistem-la pe koste, nou kapav atann pou gagn ankor plis problem. Me nou bizin rapel ki Zeova, Li “donn lafors seki fatige ek Li donn lafors an abondans bann ki mank lenerzi.” Alor, Li kapav donn twa seki to bizin pou to kapav kontign servi Li avek fidelite. (Izai 40:29; Psom 55:22; 68:19) Pandan lane 2018, nou pou gagn lokazion pou reflesi lor sa verite-la sak fwa ki nou asiste renion. Nou pou trouv sa bann parol-la dan nou text pou lane: “Bann ki ena lespwar an Zeova pou regagn lafors.”​Izai 40:31.

^ par. 4 Izai 40:26: “Lev zot lizie ek get lesiel. Kisannla ki’nn kree tou sa bann kitsoz-la? Se sa Kikenn ki fer zot larme sorti dapre kantite ki zot ete; Li apel zot tou par zot nom. Avek tou sa kantite lenerzi aktif ki Li ena la ek so lafors ki inpresionan, pena enn parmi zot ki manke.”

^ par. 5 Izai 40:28: “Eski zot pa kone? Eski zot pa’nn tande? Zeova Limem Kreater later antie. Li enn Bondie ki existe pou touletan. Li pa ni fatige ni perdi lafors. Nou pa kapav arive konpran so lintelizans.”

^ par. 6 Izai 40:29: “Li donn lafors seki fatige ek Li donn lafors an abondans bann ki mank lenerzi.”

^ par. 8 Izai 40:30: “Bann garson pou fatige ek zot pou nepli ena lafors, ek bann zenom pou kogne ek tonbe.”

^ par. 11 Izai 40:31: “Me bann ki ena lespwar an Zeova pou regagn lafors. Zot pou mont dan ler avek bann lezel kouma bann leg. Zot pou galoupe ek zot pa pou perdi zot lafors; zot pou marse ek zot pa pou fatige.”