LATOUR DEGARD (EDISION LETID) Zanvie 2018

Dan sa nimero-la ena bann lartik letid apartir le 26 Fevriye ziska le 1Avril 2018.

“Li Donn Lafors Seki Fatige”

Amezir lafin koste, nou kapav atann pou gagn ankor plis problem. Nou text pou lane 2018 rapel nou linportans pou tourn nou ver Zeova pou gagn lafors.

Nou Zoli Linite ek Memoryal

Dan ki fason Memoryal fortifie linite pep Bondie? Kan eski nou pou ena Memoryal pou dernie fwa?

Kifer Nou Bizin Donn Sa Kikenn Ki Ena Tou Kitsoz La?

Enn fason ki nou montre Bondie ki nou kontan Li, se kan nou donn Li. Ki benediksion nou gagne kan nou onor Zeova avek nou bann kitsoz ki ena valer?

Ki Kalite Lamour Fer Nou Gagn Vre Lazwa?

Kouma lamour pou Bondie bien diferan ar lamour ki dekrir dan 2 Timote 3:2-4? Repons sa kestion-la kapav ed nou pou gagn vre lazwa ek satisfaksion.

Diferans Ant Bann Dimounn Ki Servi Zeova ek Bann Ki Pa Servi Li

Ki diferans ena ant bann dimounn dan dernie zour ek pep Bondie?