Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Bann Temwin Zeova

Kreol Morisien

Latour Degard (Edision Letid)  |  Zanvie 2017

Akord enn Gran Valer Liberte ki To Ena pou Swazir

Akord enn Gran Valer Liberte ki To Ena pou Swazir

“La kot ena lespri Zeova, la ena liberte.”2 KORINTIEN 3:17NW.

KANTIK: 62, 65

1, 2. (a) Ki diferan lopinion bann dimounn ena lor zot liberte pou swazir? (b) Ki Labib ansegn nou lor nou liberte pou swazir, ek ki bann kestion nou pou examine?

KAN enn madam ti bizin pran enn desizion, li ti dir so kamarad: “Pa fer mwa reflesi; li pli fasil to dir mwa seki mo bizin fer.” Sa madam-la ti anvi ki lezot dir li seki li ti bizin fer olie ki li servi sa don ki ena boukou valer ki so Kreater finn donn li la, setadir so liberte pou swazir. Me twa asterla, eski to kontan pran to prop desizion? Ouswa to kontan kan lezot desid dan to plas? Kouma to konsider liberte ki to ena pou swazir?

2 Bann dimounn ena diferan lopinion lor zot liberte pou swazir. Sertin dir ki liberte pou swazir pa vremem existe parski Bondie finn fini deside alavans seki nou pou fer. Lezot dir ki nou kapav ena liberte pou swazir zis kan nou ena enn liberte total, setadir nou fer seki nou anvi, kan nou anvi. Me, Labib ansegn nou ki Bondie finn kree nou avek kapasite ek liberte pou pran bann bon desizion. (Lir Zozwe  24:15. *) Dan Labib, nou trouv osi repons pou bann kestion kouma: Eski nou liberte pou swazir ena bann limit? Kouma nou bizin servi sa liberte-la pou pran bann desizion? Kouma bann desizion ki nou pran kapav montre nou lamour pou Zeova? Kouma nou kapav montre ki nou respekte desizion lezot?

KI NOU KAPAV APRANN AR ZEOVA EK ZEZI?

3. Kouma Zeova servi liberte total ki Li ena?

3 Zeova ena enn liberte total, ek nou kapav tir bann leson ar fason ki Li servi so liberte. Par exanp, Zeova ti swazir nasion Izrael pou vinn so pep, “so dibien spesial.” (Deteronom 7:6-8) Pou ki rezon Zeova ti pran sa desizion-la? Li ti anvi tini promes ki Li ti fer ar so kamarad Abraam. (Zenez 22:15-18) Anplis, touletan Zeova servi so liberte avek lamour ek lazistis. Nou kapav trouv sa dan fason ki Li ti disiplinn bann Izraelit kan zot ti dezobeir Li. Kan zot ti vremem regret seki zot ti fer, Zeova ti montre lamour ek mizerikord anver zot. Li ti dir: “Mo pou geri zot infidelite. Mo pou kontan zot, pa par obligasion, me parski mo anvi.” (Osea 14:4) Zeova finn les nou enn bon lexanp kan Li finn servi so liberte pou ed lezot!

Avan ki li ti vinn lor later, Zezi ti swazir pou res fidel ar Zeova olie ki li ti swiv Satan dan so rebelion

4, 5. (a) Kisannla ti premie pou gagn liberte pou swazir, ek kouma li ti servi sa? (b) Ki kestion nou bizin poz noumem?

4 Zeova ti swazir pou kree bann anz ek bann dimounn avek liberte pou swazir. Premie kreasion Zeova se Zezi. Li ti kree Zezi dan so resanblans ek Li ti donn li liberte pou swazir. (Kolosien 1:15) Kouma eski Zezi ti servi so liberte? Avan ki li ti vinn lor later, Zezi ti swazir pou res fidel ar Zeova olie ki li ti swiv Satan dan so rebelion. Ek kan Zezi ti vinn lor later, li ti swazir pou rezet bann tantasion Satan. (Matie 4:10) Apre sa, lanwit avan so lamor, Zezi ti rasir so Papa ki li ti anvi fer So volonte. Li ti dir: “Papa, si to kapav, tir sa koup la devan mwa; me pa fer mo volonte, me to volonte.” (Lik 22:42) Eski nou kapav vremem imit Zezi ek servi liberte ki nou ena pou donn loner Zeova ek fer so volonte?

5 Wi, nou kapav imit Zezi parski nou osi nou finn kree dan resanblans Bondie. (Zenez 1:26) Selman, nou pena enn liberte total kouma Zeova. Parol Bondie explik nou ki Zeova finn fixe bann limit pou nou liberte ek Li atann ki nou aksepte sa bann limit-la. Par exanp, dan enn fami, enn madam bizin soumet ar so misie, ek bann zanfan bizin obeir zot paran. (Efezien 5:22; 6:1) Kouma eski bann limit ki Zeova finn fixe kapav inflians fason ki nou servi nou liberte pou swazir? Repons sa kestion-la pou ena enn lefe lor nou lavenir.

 BON EK MOVE FASON POU SERVI NOU LIBERTE POU SWAZIR

6. Donn enn lexanp ki montre kifer li inportan ki nou liberte ena bann limit.

6 Eski enn liberte ki ena bann limit se enn vre liberte? Wi, biensir! Kifer? Parski bann limit kapav protez nou. Par exanp, fer koumadir to pe kondir pou al dan enn landrwa bien lwin. Ek lor semin kot to bizin pase, pena okenn pano ek indikasion. Ofet, sakenn kapav deside ki vites li pou roule ek dan ki kote li pou roule. Eski to pou santi twa an sekirite pou roul lor enn semin koumsa? Non, pena sime! Li bien inportan ki ena bann limit pou ki nou kapav profit enn vre liberte. Anou get sertin lexanp dan Labib ki montre kouma nou kapav tir profi ar bann limit ki Zeova finn fixe.

7. (a) Sit enn parmi bann diferans ki ti ena ant Adan ek bann zanimo. (b) Donn enn lexanp ki montre kouma Adam ti servi so liberte pou swazir.

7 Kan Zeova ti kree premie zom, Adan, Li ti donn li liberte pou swazir parey kouma Li ti donn bann anz. Me Bondie pa ti donn bann zanimo liberte pou swazir. Kouma eski Adan ti servi so liberte dan enn bon fason? Adan ti gagn lazwa pou donn sak zanimo enn nom. Bondie “ti koumans amenn zot ar zom-la pou gete kouma li ti pou apel sakenn parmi zot.” Apre ki Adan ti examinn sak zanimo, li ti donn zot enn nom apropriye. Zeova pa ti sanz bann nom ki Adan ti done. Okontrer, “kouma zom-la ti apel sak kreatir ki vivan, se koumsa mem ki ti apel zot.”Zenez 2:19.

8. Kouma Adan ti servi so liberte dan enn move fason, ek ki konsekans sa finn ena?

8 Zeova ti donn Adan responsabilite pou fer later antie vinn enn paradi. Li ti dir Adan: “Gagn boukou zanfan, miltipliye, ranpli later ek ena kontrol lor la, ek ena kontrol lor bann pwason dan lamer ek lor bann kreatir ki anvole dan lesiel ek lor tou kreatir vivan ki bouze lor later.” (Zenez 1:28) Me Adan ti swazir pou manz sa frwi ki Bondie ti defann la, ek kan li ti fer sa, li ti depas bann limit ki Zeova ti fixe. Adan ti servi so liberte dan enn move fason, ek akoz sa bann dimounn pe soufer depi plizir milye lane. (Romin 5:12) Anou rapel bien bann konsekans ki finn ena akoz desizion ki Adan ti pran. Sa pou motiv nou pou servi nou liberte dan enn bon fason ek pou aksepte bann limit ki Zeova finn fixe pou nou.

Bann Izraelit ti swazir pou vinn pep Bondie ek zot ti aksepte bann limit ki Bondie ti fixe

9. Ki posibilite Zeova ti donn so pep Izrael, ek ki zot ti promet pou fer?

9 Tou dimounn finn erit pese ek lamor ar Adan ek Ev. Me kanmem sa, nou ankor touzour kapav servi nou liberte pou swazir. Nou kapav trouv sa ar fason ki Zeova ti azir anver nasion Izrael. Li ti donn zot posibilite pou swazir si zot pou vinn so dibien spesial ouswa non. (Exod 19:3-6) Sa nasion-la ti swazir pou vinn pep Bondie ek zot ti aksepte bann limit ki Bondie ti fixe. Zot ti dir: “Nou dakor pou fer tou seki Zeova inn dir.” (Exod  19:8) Me malerezman, plitar zot ti swazir pou kas promes ki zot ti fer Zeova. Nou kapav aprann enn leson bien inportan ar sa lexanp-la. Nou bizin touletan akord enn gran valer liberte ki nou ena pou swazir, ek kontign res pros ar Zeova ek obeir so bann lalwa.1 Korintien 10:11.

10. Sit bann lexanp ki montre ki bann dimounn inparfe kapav servi zot liberte pou donn loner Bondie. (Get zimaz dan koumansman lartik.)

10 Dan Ebre sapit 11, nou trouv nom 16 zom ek fam fidel ki ti swazir pou respekte bann limit ki Zeova inn fixe. Rezilta: zot ti gagn boukou benediksion ek enn zoli lespwar pou lavenir. Par exanp, Noe ti ena enn gran lafwa ek li ti swazir pou obeir bann instriksion Bondie, setadir pou ranz enn lars pou sap so fami ek limanite. (Ebre 11:7) Abraam ek Sara ti dispoze pou obeir Bondie kan zot ti al dan pei ki Li ti promet pou donn zot. Mem si zot ti gagn “lokazion pou retourn” dan lavil Our, zot ti prefer fixe zot latansion lor bann promes ki ti pou realize dan lavenir. Labib dir ki zot “ti anvi enn pei pli meyer.” (Ebre 11:8, 13, 15, 16) Moiz ti rezet bann trezor dan Lezip ek li “ti prefer gagn maltrete ansam ar pep Bondie olie ki fer so leker kontan par plezir pese, ki zis pou enn ti moman.” (Ebre 11:24-26) Anou imit lexanp sa bann zom ek fam fidel la, ek anou apresie nou liberte pou swazir ek servi sa pou fer volonte Bondie.

11. (a) Ki enn parmi bann pli gran benediksion nou gagne, kan nou servi nou liberte pou swazir? (b) Ki kitsoz motiv twa pou servi to liberte dan enn bon fason?

11 Kitfwa li pli fasil kan enn lot dimounn pran bann desizion dan nou plas. Me lerla, nou pa pou konn enn parmi bann pli gran benediksion ki nou gagne kan nou servi nou liberte pou swazir. Ki sa benediksion-la sa? Nou trouv sa dan Labib an Deteronom 30:19, 20. (Lir.  *) Dan verse 19, Bondie ti dir bann Izraelit ki zot ti bizin swazir. Dan verse 20, nou trouve ki Zeova ti donn zot posibilite pou montre ki kantite zot ti kontan Li. Nou osi, nou kapav swazir pou ador Zeova. Ek nou ena posibilite pou servi nou liberte pou donn Li loner ek montre ki kantite nou kontan Li.

PA SERVI TO LIBERTE DAN ENN MOVE FASON

12. Ki fode zame nou fer avek nou liberte pou swazir?

12 Fer koumadir to’nn donn to kamarad enn kado ki ena boukou valer. Ki to pou resanti si li zet to kado dan poubel, ouswa mem pir, li servi sa kado-la pou fer lezot ditor? To pou santi twa blese pa vre? Zeova finn donn nou liberte pou swazir. Alor, sirman sa fer Li dimal kan Li trouv bann dimounn servi zot liberte dan enn move fason ek pran bann move desizion ouswa fer lezot ditor. Labib dir ki dan “bann dernie tan,” bann dimounn pou “ingra.” (2 Timote 3:1, 2) Alor kouma nou kapav montre nou rekonesans pou sa kado ki Bondie finn donn nou la? Ek kouma nou kapav evit servi li dan enn move fason?

13. Kouma nou kapav evit servi nou liberte dan enn move fason?

 13 Nou tou nou lib pou swazir nou bann kamarad, nou kwafir, nou labiyman ek nou bann divertisman. Me selman, nou bizin fer bien atansion. Li kapav arive ki nou servi nou liberte kouma enn exkiz pou fer bann swa ki Bondie pa kontan ouswa pou swiv bann lamod sa lemond-la. (Lir 1 Pier 2:16) Olie ki nou servi nou liberte kouma enn exkiz pou fer seki pa bon, anou servi li kouma enn lokazion pou fer tou kitsoz “pou laglwar Bondie.”1 Korintien 10:31; Galat 5:13.

14. Kifer nou bizin fer Zeova konfians kan nou servi nou liberte pou swazir?

14 Zeova ti dir: “Mwa, Zeova, momem to Bondie, Momem ki ansegn twa pou to profi, Momem ki gid twa lor semin ki to bizin marse.” (Izai 48:17) Nou bizin fer Zeova konfians ek aksepte bann limit ki Li’nn fixe pou ki nou kapav pran bann bon desizion. Nou rekonet avek limilite ki “enn dimounn pa finn kree pou deside ki semin li pou pran. Enn dimounn ki pe marse pa finn kree pou diriz so pa.” (Zeremi 10:23) Adan ek bann Izraelit infidel ti kont lor zotmem. Zot ti swazir pou rezet bann limit ki Zeova ti fixe. Nou bizin tir leson ar zot move lexanp. Olie ki nou kont lor noumem, anou “fer Zeova konfians avek tou [nou] leker.”Proverb 3:5.

RESPEKTE LIBERTE LEZOT

15. Ki nou aprann ar prinsip ki trouv dan Galat 6:5?

15 Nou bizin osi respekte liberte ki lezot ena pou pran zot prop desizion.  Kifer? Parski nou tou nou ena liberte pou swazir, alor li bien rar ki de Kretien pou pran exakteman mem desizion. Sa inplik bann desizion konsernan nou kondwit ek nou ladorasion. Li bon nou rapel prinsip ki trouv dan Galat 6:5. (Lir.) Kan nou rekonet ki sak Kretien responsab bann desizion ki li pran, nou pou respekte liberte ki sakenn ena pou servi so liberte pou swazir.

Nou kapav pran nou prop desizion san ki nou fors lezot pou fer parey (Get paragraf 15)

16, 17. (a) Ki sitiasion ti arive dan Korint? (b) Kouma Pol ti ed sa bann Kretien-la, ek ki leson nou aprann ar sa lexanp-la?

16 Anou pran enn lexanp dan Labib ki montre kifer nou bizin respekte liberte ki nou bann frer ena. Bann Kretien dan kongregasion Korint ti gagn enn diskision akoz laviann ki ti ofer bann zidol, ek ki plitar ti vande dan bazar. Eski zot ti kapav manz sa laviann-la? Pou sertin Kretien, zot konsians ti permet zot manz sa laviann-la parski zot ti kone ki sa bann zidol-la ti nanye ditou. Parkont, pou bann ki ti ador sa bann zidol-la avan, manz sa laviann-la ti koumadir enn form ladorasion pou zot. (1 Korintien 8:4, 7) Sa ti enn problem bien grav ki ti kapav kree divizion dan kongregasion. Kouma Pol ti ed bann Kretien pou regle sa problem-la?

17 Premierman, Pol ti rapel zot ki se pa manze ki ti pou ranforsi zot relasion avek Zeova. (1 Korintien 8:8) Apre sa, Pol ti averti zot pou ki zot pa les “drwa ki zot ena pou swazir” sok konsians bann ki feb. (1 Korintien 8:9, NW.) Finalman, li ti dir bann ki ti ena enn konsians sansib ki fode pa zot ziz bann ki ti manz sa laviann-la. (1 Korintien 10:25, 29, 30) Alor, dan bann sitiasion inportan ki ti ena enn lien avek zot ladorasion, sak Kretien ti bizin pran so prop desizion. Nou osi nou bizin respekte liberte ki nou bann frer ek ser ena pou pran zot prop desizion mem dan bann ti kitsoz.1 Korintien 10:32, 33.

18. Kouma to pou montre ki to akord enn gran valer liberte ki to ena pou swazir?

18 Nou kapav konn vre liberte gras-a kado ki Zeova finn donn nou, setadir nou liberte pou swazir. (2 Korintien 3:17) Nou akord enn gran valer sa kado-la parski sa permet nou pou pran bann desizion ki montre ki kantite nou kontan Zeova. Alor anou kontign fer bann swa ki donn loner Zeova, ek anou respekte drwa ki lezot ena pou servi sa kado ki ena enn gran valer la.

^ par. 2 Zozwe 24:15: “Me, si zot trouve ki li pa bon ki zot servi Zeova, swazir zotmem zordi kisannla zot pou servi, swa bann bondie ki zot bann anset ki ti res lot kote Larivier ti servi, swa bann bondie bann Amorit, dan pei kot zot pe reste. Me mwa ek mo fami, nou pou servi Zeova.”

^ par. 11 Deteronom 30:19, 20: 19 Zordi, mo pran lesiel ek later kouma bann temwin kont zot, ki mo finn met lavi ek lamor devan twa, benediksion ek malediksion; ek to bizin swazir lavi pou ki to kontign viv, twa ek to desandans, 20 kan to kontan Zeova to Bondie, kan to ekout so lavwa, ek kan to res atase ar Li; parski Limem to lavi ek par Li to pou res lontan dan pei ki Zeova ti fer serman pou donn to bann anset, Abraam, Izaak, ek Zakob.”