“Lasazes li avek bann dimounn ki rekonet zot limit.”PROVERB 11:2.

KANTIK: 38, 69

1, 2. Kifer Bondie ti rezet Sail? (Get zimaz dan koumansman lartik.)

KAN Zeova ti swazir Sail pou vinn lerwa, Sail ti enn dimounn modes. (1 Samiel 9:1, 2, 21; 10:20-24) Me kan li’nn vinn lerwa, li’nn vinn vantar. Enn fwa, plizir milye Filistin ti vinn lager kont bann Izraelit. Profet Samiel ti dir Sail ki li ti pou vinn ofer enn sakrifis pou Zeova. Me boukou Izraelit ti gagn per ek ti abandonn Sail avan ki Samiel arive. Alor Sail ti perdi pasians. Olie ki li ti atann Samiel, li ti ofer sakrifis la limem. Sail pa ti gagn drwa fer sa ek Zeova pa ti kontan.1 Samiel 13:5-9.

2 Kan Samiel ti arive, li ti koriz Sail parski li ti dezobeir Zeova. Me Sail ti panse ki li pa ti fer nanye demal. Li ti esey rod bann exkiz, ek li ti mem met tor lor lezot pou so erer. (1 Samiel 13:10-14) Depi sa zour-la, Sail ti fer boukou lezot kitsoz ankor ki ti montre ki li ti vinn vantar. Alor, Zeova ti rezet li antan ki lerwa. (1 Samiel 15:22, 23) Lavi Sail ti bien koumanse me inn mal fini.1 Samiel 31:1-6.

3. (a) Ki boukou dimounn panse lor modesti? (b) Ki bann kestion nou pou reponn?

 3 Azordi, boukou dimounn panse ki zot pa kapav ena modesti ek anmemtan reisi dan zot lavi ouswa zot karyer. Zot fer vantar pou paret pli bon ki lezot. Par exanp, enn akter bien seleb ki osi enn politisien ti dir: “Modesti se pa enn mo ki dekrir mwa dan okenn fason—ek mo espere ki zame sa pa pou arive.” Me, kifer li inportan ki enn Kretien ena modesti? Ki ete modesti, ek ki li pa ete? Dan sa lartik-la, nou pou reponn sa bann kestion-la. Dan prosin lartik, nou pou aprann kouma nou kapav res modes mem kan li difisil pou fer sa.

KIFER MODESTI INPORTAN?

4. Ki ete enn aksion ki motive par lorgey?

4 Labib montre nou ki lorgey li lekontrer modesti. (Lir Proverb 11:2. *) David ti sipliy Zeova, li ti dir: “Protez to serviter kont bann aksion ki motive par lorgey.” (Psom 19:13, NW.) Ki ete enn aksion ki motive par lorgey? Se kan nou fer enn kitsoz ki nou pa gagn drwa fer ouswa ki nou pena lotorite pou fer, kitfwa parski nou tro fier ouswa nou pena pasians. Nou tou nou finn deza azir avek lorgey parski nou inparfe. Me kouma nou finn aprann ar lexanp Lerwa Sail, si sa vinn enn labitid, sa pa pou fer Zeova plezir. Psom 119:21 dir ki Zeova pou “koriz bann ki ena lorgey.” Kifer eski Zeova pou fer sa?

Nou montre respe anver Zeova kan nou ena modesti

5. Kifer enn aksion ki motive par lorgey se enn erer bien grav?

5 Premierman, si nou fer enn kitsoz avek lorgey, nou pe mank respe anver Zeova, nou Bondie ek nou Sef. Deziemman, kan nou fer bann kitsoz ki nou pa gagn drwa fer, nou pou gagn diskision ek dezakor ar lezot dimounn. (Proverb 13:10) Ek trwaziemman, nou kapav pas pou enn bet si lezot al konn seki nou’nn fer. (Lik 14:8, 9) Sa bann rezon-la montre nou bien kifer Zeova anvi ki nou ena modesti.

KI ETE MODESTI?

6, 7. Ki lien ena ant modesti ek limilite?

6 Modesti ena enn lien direk ar limilite. Enn Kretien ki ena limilite, li pa gran nwar, okontrer li konsider lezot kouma pli siperyer ki li. (Filipien 2:3) Enn dimounn ki ena limilite bien souvan li ena modesti osi. Li rekonet ki li ena bann limit, ek li rekonet so bann erer avek limilite. Li dispoze pou ekout lezot ek pou aprann ar zot. Zeova bien kontan bann dimounn ki ena limilite.

7 Labib montre nou ki enn dimounn ki ena modesti li konn limem ek li rekonet ki ena bann kitsoz ki li pa kapav fer ouswa ki li pa gagn drwa fer. Sa ed li pou respekte lezot ek tret zot avek bonte.

8. Ki fason panse nou bizin rezete si nou anvi ena modesti?

 Me, li kapav arive ki nou koumans pans dan enn fason orgeye san ki nou rann nou kont. Kouma sa kapav arive? Nou kapav kitfwa santi nou pli inportan ki lezot parski nou ena sertin responsabilite, ouswa nou bien pros ar sertin ki ena bann responsabilite dan kongregasion. (Romin 12:16) Ouswa kitfwa nou koumans atir tro boukou latansion lor noumem. (1 Timote 2:9, 10) Nou kapav mem kitfwa koumans dir lezot seki zot bizin fer ouswa pa fer.1 Korintien 4:6.

9. Kouma sertin ti vinn orgeye? Donn enn lexanp ki sorti dan Labib.

9 Si nou pa kontrol nou bann move dezir, sa kapav pous nou pou azir avek lorgey. Boukou finn vinn orgeye parski zot ti pe rod laglwar, zot ti zalou lezot, ouswa zot pa ti kontrol zot koler. Se seki ti ariv sertin dan lepok Biblik, par exanp ena Absalom, Ouziya, ek Neboukadnetsar. Me, Zeova ti fer zot konpran dan enn fason bien kler ki zot ti bizin ena limilite.2 Samiel 15:1-6; 18:9-17; 2 Kronik 26:16-21; Daniel 5:18-21.

10. Kifer fode pa nou ziz mobil lezot? Donn enn lexanp ki sorti dan Labib.

10 Ena osi lezot rezon kifer bann dimounn parfwa pa manifeste modesti. Anou pran lexanp Abimelek ek Pier. (Zenez 20:2-7; Matie 26:31-35) Eski sa bann zom-la ti orgeye? Ouswa eski li posib ki zot pa ti konn tou bann detay, ouswa zot inn azir san reflesi? Nou pa kapav lir dan leker, alor fode pa nou ziz mobil lezot dimounn.Lir Zak 4:12.

TO PLAS DAN LORGANIZASION BONDIE

11. Ki kitsoz nou bizin konpran?

11 Enn dimounn ki ena modesti aksepte plas ki li ena dan lorganizasion Zeova. Zeova enn Bondie ki kontan lord. Li’nn donn sak manb dan kongregasion enn rol. Nou tou nou inportan. Zeova finn donn nou diferan don, talan ek kapasite, ek Li les nou swazir kouma nou pou servi zot. Si nou ena modesti, nou pou servi nou bann don dan enn fason ki fer Zeova plezir. (Romin 12:4-8) Nou konpran ki Zeova atann ki nou servi sa bann don-la pou donn Li loner ek pou ed lezot.Lir 1 Pier 4:10.

Ki nou aprann ar lexanp Zezi kan nou responsabilite sanze? (Get paragraf 12-14)

12, 13. Ki kitsoz nou bizin rapel si nou konn bann sanzman dan nou servis pou Zeova?

12 Amezir ki letan pase, seki nou fer dan servis Zeova kapav sanze. Par exanp, reflesi lor bann diferan sanzman ki Zezi finn kone. O-koumansman, li ti tousel avek so Papa. (Proverb 8:22) Apre sa, li’nn ed Zeova pou kree bann anz, liniver, ek bann imin. (Kolosien 1:16) Plitar, Zeova ti avoy li lor later. Li ti ne kouma enn ti-baba ek apre li’nn grandi ek li ti vinn enn adilt. (Filipien 2:7) Apre so lamor, Zezi ti retourn dan lesiel, ek an 1914 li’nn vinn Lerwa dan Rwayom Bondie. (Ebre 2:9) Ek dan lavenir, li pou regne antan ki Lerwa dan Rwayom Bondie pou mil an, apre sa Zezi pou redonn Zeova Rwayom-la pou ki “Bondie vinn tou kitsoz pou zot tou.”1 Korintien 15:28NW.

13 Nou osi kitfwa nou pe konn bann sanzman dan nou lavi. Parfwa, nou  bann responsabilite kapav sanze akoz bann desizion ki nou finn pran. Par exanp, kitfwa to ti selibater ek apre to’nn desid pou marye. Ouswa to ena bann zanfan. Plitar, to finn desid pou fer bann sanzman pou ki to kapav servi Zeova aplintan. Me parfwa, nou bann responsabilite kapav sanze parski nou sitiasion osi sanze. Kitfwa asterla to kapav fer plis, ouswa to bizin fer mwins. Me mem si to zenn ouswa aze, ki to ena enn bon lasante ouswa non, Zeova kone seki sakenn parmi nou kapav fer pou servi Li. Li pa atann ki nou fer plis ki seki nou kapav. Ek Li satisfe ar tou seki nou fer pou Li.Ebre 6:10.

14. Kouma kan nou ena modesti sa ed nou pou kontan ek satisfe ar ninport ki sitiasion?

14 Zezi ti kontan ninport ki responsabilite ki Zeova ti donn li, ek nou kapav imit so lexanp. (Proverb 8:30, 31) Enn dimounn ki ena modesti, li apresie bann responsabilite ek privilez ki li ena dan kongregasion. Li pa fixe so latansion lor seki lezot pe fer. Okontrer, li satisfe ar rol ki li ena dan lorganizasion Bondie. Pou li, se Zeova ki finn donn li sa responsabilite-la. Enn dimounn ki ena modesti respekte lezot osi ek li kontan pou soutenir zot. Li konpran ki Zeova finn donn bannla osi enn rol.Romin 12:10.

ENN BON FASON PANSE LOR MODESTI

15. Ki nou kapav aprann ar lexanp Gideonn?

15 Gideonn finn les nou enn bon lexanp lor modesti. Kan Zeova ti donn li responsabilite pou sap bann Izraelit kont bann Madianit, Gideonn ti dir:  “Mo fami pli tipti fami ki ena dan Manase, ek mwa, momem ki pli tipti dan lakaz mo papa.” (Ziz 6:15) Me Gideonn ti fer Zeova konfians ek li ti aksepte sa responsabilite-la. Apre sa, Gideonn ti fer sir ki li’nn bien konpran seki Zeova ti anvi li fer ek li ti priye pou ki Zeova gid li. (Ziz 6:36-40) Gideonn ti enn zom for ek li ti ena kouraz, me li ti osi saz ek pridan. (Ziz 6:11, 27) Plitar, kan lepep ti anvi fer li vinn zot sef, li ti refize. Apre ki li ti fer seki Zeova ti demann li, li ti retourn kot li.Ziz 8:22, 23, 29.

16, 17. Pou enn dimounn modes, ki savedir progrese?

16 Si enn dimounn aksepte enn nouvo responsabilite ouswa li anvi fer plis dan kongregasion, sa pa vedir ki li pena modesti. Labib dir ki li bon si enn serviter Zeova anvi servi so bann frer ankor plis ek li anvi progrese. (1 Timote 4:13-15) Me eski fode nou gagn enn nouvo responsabilite pou ki nou progrese? Non. Nou tou nou kapav kontign amelior nou personalite Kretien ek bann kapasite ki Zeova finn donn nou, pou ki nou kapav servi Li pli bien ek ed lezot.

17 Avan ki li aksepte enn responsabilite, enn dimounn modes pou esey kone seki sa responsabilite-la inplike. Li pou priye ek li pou examine si li pou kapav fer sa travay-la. Eski li pou ena ase letan ek lenerzi pou fer lezot kitsoz ki inportan? Ek si li pena ase letan, eski lezot kapav fer enn parti travay ki li pe fer asterla? Apre ki li’nn reflesi lor tousala, enn dimounn modes kapav desid pou pa aksepte enn nouvo responsabilite. Si nou ena modesti, parfwa nou bizin kapav dir non.

18. (a) Ki enn dimounn modes fer kan li gagn enn nouvo responsabilite? (b) Kouma Romin 12:3 kapav ed nou pou ena modesti?

18 Zeova anvi ki nou “mars avek [Li] dan enn fason modes.” (Mika 6:8) Alor, kan nou gagn enn nouvo responsabilite, nou bizin priye Zeova pou ki Li gid nou ek ed nou, parey kouma Gideonn ti fer. Nou bizin bien reflesi lor seki Zeova dir nou atraver Labib ek so lorganizasion. Nou bizin rapel ki, ninport ki kitsoz ki nou pe reisi fer dan servis Zeova, se pa akoz nou ena kapasite pou fer sa. Me, se parski Zeova ena limilite ek Li dispoze pou ed nou. (Psom 18:35) Enn dimounn modes “pa [pou] ena enn lopinion tro ot lor [limem].”—Lir Romin 12:3.

19. Kifer nou bizin ena modesti?

19 Enn dimounn modes rekonet ki se zis Zeova tousel ki merit laglwar, parski Li Kreater ek Limem Pli Gran dan liniver. (Revelasion 4:11) Si nou ena modesti, nou pou kontan ar tou seki nou kapav fer dan servis Zeova. Nou pou respekte santiman ek lopinion nou bann frer ek ser, ek sa pou fer nou res dan linite. Enn dimounn ki modes pou reflesi bien avan ki li fer enn kitsoz, ek koumsa li pou evit fer bann erer grav. Zeova bien kontan bann dimounn modes. Se akoz sa ki modesti se enn kalite bien inportan pou pep Bondie. Dan prosin lartik, nou pou aprann kouma nou kapav res modes mem kan li difisil pou fer sa.

^ par. 4 Proverb 11:2: “Kan lorgey vini, dezoner osi pou swiv, me lasazes li avek bann dimounn modes.”